Teksti suurus:

Sotsiaalministri 30. aprilli 2004. a määruse nr 42 „Euroopa Liidu liikmesriigis, Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriigis või Šveitsis omandatud kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide loetelu ja kvalifikatsiooni vastavuse hindamise kord” muutmine

Väljaandja:Tervise- ja tööminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:18.01.2016
Avaldamismärge:RT I, 15.01.2016, 2

Sotsiaalministri 30. aprilli 2004. a määruse nr 42 „Euroopa Liidu liikmesriigis, Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriigis või Šveitsis omandatud kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide loetelu ja kvalifikatsiooni vastavuse hindamise kord” muutmine

Vastu võetud 13.01.2016 nr 3

Määrus kehtestatakse tervishoiuteenuste korraldamise seaduse § 29 lõike 4 alusel.

§ 1.  Sotsiaalministri 30. aprilli 2004. a määruse nr 42 „Euroopa Liidu liikmesriigis, Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriigis või Šveitsis omandatud kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide loetelu ja kvalifikatsiooni vastavuse hindamise kord” muutmine

Sotsiaalministri 30. aprilli 2004. a määruses nr 42 „Euroopa Liidu liikmesriigis, Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriigis või Šveitsis omandatud kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide loetelu ja kvalifikatsiooni vastavuse hindamise kord” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 5 täiendatakse lõikega 19 järgmises sõnastuses:

„(19) Itaalia Vabariigis välja antud eriarsti diplom, mille omanik alustas õppekava läbimist pärast 31. detsembrit 1983. a ja enne 1. jaanuari 1991. a, kuigi õpe ei vasta Vabariigi Valitsuse 25. oktoobri 2004. a määrusele nr 312 „Arstiõppe, loomaarstiõppe, proviisoriõppe, hambaarstiõppe, ämmaemandaõppe, õeõppe, arhitektiõppe ja ehitusinseneriõppe raamnõuded”, juhul kui kvalifikatsiooni tõendavale dokumendile on lisatud Itaalia Vabariigi pädeva asutuse poolt välja antud tunnistus, mis tõendab, et dokumendi omanik on Itaalia Vabariigis tegutsenud samal arstierialal vähemalt seitse järjestikust aastat tunnistuse väljaandmisele eelnenud kümne aasta jooksul.”;

2) paragrahvi 8 täiendatakse lõigetega 25 ja 26 järgmises sõnastuses:

„(25) Hambaarsti kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide registreerimise menetlemisel kohaldatakse automaatset tunnustamist, kui dokumendi omanik alustas õppekava läbimist 18. jaanuaril 2016. a või hiljem.

(26) Hispaania Kuningriigis välja antud arsti diplom, mille omanik alustas arstiõppe läbimist ülikoolis pärast 1. jaanuari 1986. a ja enne 31. detsembrit 1997. a, juhul kui kvalifikatsiooni tõendavale dokumendile on lisatud Hispaania Kuningriigi pädeva asutuse poolt välja antud tunnistus, mis tõendab, et:
1) isik on edukalt lõpetanud vähemalt kolmeaastased õpingud, mis on Hispaania Kuningriigi pädeva asutuse poolt tunnistatud võrdväärseks Vabariigi Valitsuse 25. oktoobri 2004. a määruses nr 312 „Arstiõppe, loomaarstiõppe, proviisoriõppe, hambaarstiõppe, ämmaemandaõppe, õeõppe, arhitektiõppe ja ehitusinseneriõppe raamnõuded” nimetatud hambaarstiõppele;
2) isik on Hispaania Kuningriigis tegutsenud peamiselt hambaarsti tegevusalal vähemalt kolmel järjestikusel aastal tunnistuse väljaandmisele eelnenud viie aasta jooksul;
3) isikul on luba tegutseda või ta tegutseb peamiselt hambaarsti tegevusalal käesoleva määruse lisas 3 Hispaania Kuningriigi puhul loetletud kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide omanikega samadel tingimustel.”;

3) paragrahvi 13 lõiked 14 ja 15 tunnistatakse kehtetuks;

4) paragrahvi 13 täiendatakse lõigetega 19–22 järgmises sõnastuses:

„(19) Poola Vabariigis välja antud üldõe kvalifikatsiooni tõendava dokumendina tunnustatakse dokumenti, mis on Poola Vabariigis välja antud üldõele, kes on enne 1. maid 2004. a läbinud Vabariigi Valitsuse 25. oktoobri 2004. a määrusele nr 312 „Arstiõppe, loomaarstiõppe, proviisoriõppe, hambaarstiõppe, ämmaemandaõppe, õeõppe, arhitektiõppe ja ehitusinseneriõppe raamnõuded” mittevastava koolituse, mida tõendab spetsiaalse kutsetäienduse programmi raames saadud bakalaureusediplom, ja mis tõendab, et üldõe teadmised ja pädevus on samaväärsed käesoleva määruse lisas 5 Poola Vabariigi puhul loetletud kvalifikatsiooni tõendavate dokumentidega.

(20) Käesoleva paragrahvi lõikes 19 nimetatud programm peab olema sätestatud:
1) 20. aprilli 2004. a õe ja ämmaemanda kutseala käsitleva seaduse ja mõningate teiste seaduste muutmise seaduse artiklis 11 (2004. a Poola Vabariigi Teataja nr 92, art 885; 2007. a Poola Vabariigi Teataja nr 176, art 1237) ja tervishoiuministri 11. mai 2004. a määruses nende õdede ja ämmaemandate koolituse üksikasjalike tingimuste kohta, kellel on keskkooli lõputunnistus (lõpueksam – matura) ja kes on lõpetanud õe ja ämmaemanda kutseala õpetava meditsiinilütseumi või meditsiinikutsekooli (2004. a Poola Vabariigi Teataja nr 110, art 1170; 2010. a Poola Vabariigi Teataja nr 65, art 420), või
2) 15. juuli 2011. a õe ja ämmaemanda kutseala käsitleva seaduse artikli 52.3 punktis 2 (2011. a Poola Vabariigi Teataja nr 174, art 1039) ja tervishoiuministri 14. juuni 2012. a määruses nende õdede ja ämmaemandate kõrghariduse üksikasjalike tingimuste kohta, kellel on keskkooli lõputunnistus (lõpueksam – matura) ja kes on lõpetanud õe ja ämmaemanda kutseala õpetava meditsiinikeskkooli või meditsiinikõrgkooli (2012. a Poola Vabariigi Teataja, art 770).

(21) Rumeenia Vabariigis välja antud üldõe kvalifikatsiooni tõendavate dokumentidena tunnustatakse järgmisi dokumente:
1) Certificat de competențe profesionale de asistent medical generalist, keskhariduse järel, saadud õppeasutusest școală postliceală, tunnistus õppe kohta, mis algas enne 1. jaanuari 2007. a;
2) Diplomă de absolvire de asistent medical generalist, lühiajaliste õpingutega kõrgharidusasutuses, tunnistus õppe kohta, mis algas enne 1. oktoobrit 2003. a;
3) Diplomă de licență de asistent medical generalist, pikaajaliste õpingutega kõrgharidusasutuses, tunnistus õppe kohta, mis algas enne 1. oktoobrit 2003. a.

(22) Käesoleva paragrahvi lõikes 21 nimetatud dokumendiga peab olema kaasas Rumeenia Vabariigi pädeva asutuse poolt välja antud tunnistus, mis tõendab, et dokumendi omanik on Rumeenia Vabariigis üldõena tegutsenud vähemalt kolm järjestikust aastat tunnistuse väljaandmisele eelnenud viie aasta jooksul, sealhulgas kandnud täit vastutust patsientide õendusabi kavandamise, korraldamise ja teostamise eest.”;

5) paragrahvi 14 täiendatakse lõikega 3 järgmises sõnastuses:

„(3) Ämmaemanda kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide registreerimise menetlemisel kohaldatakse automaatset tunnustamist, kui dokumendi omanik alustas õppekava läbimist enne 18. jaanuari 2016. a ning õppe vastuvõtutingimuseks oli:
1) vähemalt kolmeaastase täiskoormusega ämmaemandaõppe puhul kümneaastane üldharidus või võrdväärne tase või
2) 18 kuu pikkuse täiskoormusega ämmaemanda erikoolituse puhul üldõeõppe lõpetamine, mida kinnitab käesoleva määruse lisas 5 nimetatud üldõe kvalifikatsiooni tõendav dokument.”;

6) paragrahvi 15 lõige 15 tunnistatakse kehtetuks;

7) paragrahvi 15 täiendataks lõigetega 21 ja 22 järgmises sõnastuses:

„(21) Poola Vabariigis välja antud ämmaemanda kvalifikatsiooni tõendava dokumendina tunnustatakse dokumenti, mis on Poola Vabariigis välja antud ämmaemandale, kes on enne 1. maid 2004. a läbinud Vabariigi Valitsuse 25. oktoobri 2004. a määrusele nr 312 „Arstiõppe, loomaarstiõppe, proviisoriõppe, hambaarstiõppe, ämmaemandaõppe, õeõppe, arhitektiõppe ja ehitusinseneriõppe raamnõuded” mittevastava koolituse, mida tõendab spetsiaalse kutsetäienduse programmi raames saadud bakalaureusediplom, ja mis tõendab, et ämmaemanda teadmised ja pädevus on samaväärsed käesoleva määruse lisas 6 Poola Vabariigi puhul loetletud kvalifikatsiooni tõendavate dokumentidega.

(22) Käesoleva paragrahvi lõikes 21 nimetatud programm peab olema sätestatud:
1) 20. aprilli 2004. a õe ja ämmaemanda kutseala seaduse ja mõningate teiste seaduste muutmise seaduse artiklis 11 (2004. a Poola Vabariigi Teataja nr 92, art 885; 2007. a Poola Vabariigi Teataja nr 176, art 1237) ja tervishoiuministri 11. mai 2004. a määruses nende õdede ja ämmaemandate koolituse üksikasjalike tingimuste kohta, kellel on keskkooli lõputunnistus (lõpueksam – matura) ja kes on lõpetanud õe ja ämmaemanda kutseala õpetava meditsiinilütseumi või meditsiinikutsekooli (2004. a Poola Vabariigi Teataja nr 110, art 1170; 2010. a Poola Vabariigi Teataja nr 65, art 420), või
2) 15. juuli 2011. a õe ja ämmaemanda kutseala käsitleva seaduse artikli 53.3 punktis 3 (2011. a Poola Vabariigi Teataja nr 174, art 1039) ja tervishoiuministri 14. juuni 2012. a määruses nende õdede ja ämmaemandate kõrghariduse üksikasjalike tingimuste kohta, kellel on keskkooli lõputunnistus (lõpueksam – matura) ja kes on lõpetanud õe ja ämmaemanda kutseala õpetava meditsiinikeskkooli või meditsiinikõrgkooli (2012. a Poola Vabariigi Teataja, art 770).”;

8) määruse normitehniline märkus sõnastatakse järgmiselt:

1 Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2005/36/EÜ kutsekvalifikatsioonide tunnustamise kohta (ELT L 255, 30.09.2005, lk 22–142), muudetud nõukogu direktiiviga 2006/100/EÜ, millega kohandatakse teatavaid direktiive isikute vaba liikumise valdkonnas seoses Bulgaaria ja Rumeenia ühinemisega (ELT L 363, 20.12.2006, lk 141–237), nõukogu direktiiviga 2013/25/EL, millega kohandatakse teatavaid direktiive asutamisõiguse ja teenuste osutamise vabaduse valdkonnas seoses Horvaatia Vabariigi ühinemisega (ELT L 158, 10.06.2013, lk 368–375), ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiviga 2013/55/EL, millega muudetakse direktiivi 2005/36/EÜ kutsekvalifikatsioonide tunnustamise kohta ning määrust (EL) nr 1024/2012 siseturu infosüsteemi kaudu tehtava halduskoostöö kohta (IMI määrus) (ELT L 354, 28.12.2013, lk 132–170).”.

§ 2.  Määruse jõustumine

Määrus jõustub 18. jaanuaril 2016. a.

Jevgeni Ossinovski
Tervise- ja tööminister

Marika Priske
Kantsler

/otsingu_soovitused.json