Teksti suurus:

Rahandusministri 31. detsembri 2003. a määruse nr 113 „Sotsiaalmaksu maksmise kord erijuhtudel” muutmine

Väljaandja:Rahandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.07.2016
Avaldamismärge:RT I, 15.01.2016, 5

Rahandusministri 31. detsembri 2003. a määruse nr 113 „Sotsiaalmaksu maksmise kord erijuhtudel” muutmine

Vastu võetud 14.01.2016 nr 3

Määrus kehtestatakse sotsiaalmaksuseaduse § 6 lõike 4 alusel.

§ 1.  Määruse muutmine

Rahandusministri 31. detsembri 2003. a määruses nr 113 „Sotsiaalmaksu maksmise kord erijuhtudel” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 2 lõike 1 punkt 5 sõnastatakse järgmiselt:

„5) „Sotsiaalhoolekande seaduse” § 140 alusel määratud sotsiaaltoetust saav isik;”;

2) paragrahvi 2 lõike 1 punkt 7 tunnistatakse kehtetuks;

3) paragrahvi 22 tekst sõnastatakse järgmiselt:

„„Sotsiaalmaksuseaduse” § 6 lõike 1 punktides 5–7 ja 11 nimetatud isiku sotsiaalmaksu arvestust peab ja täidab vormi ESD Eesti Töötukassa.”;

4) paragrahvi 3 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:

„(2) „Sotsiaalmaksuseaduse” § 6 lõike 1 punktis 5 nimetatud isiku eest maksab sotsiaalmaksu riik. Maksmise kohustuse tekkimise päevaks loetakse Eesti Töötukassale taotluse esitamise päeva, kuid kohustuse tekkimise päev ei saa olla varasem töötajal osalise või puuduva töövõime tuvastamise päevast ega tema kohta „Maksukorralduse seaduse” §-s 251 sätestatud töötamise registrisse kantud töötamise alustamise päevast.”;

5) paragrahvi 5 senine tekst loetakse lõikeks 2 ja paragrahvi täiendatakse lõikega 1 järgmises sõnastuses:

„(1) „Sotsiaalmaksuseaduse” § 6 lõike 1 punktis 5 nimetatud äriühing, mittetulundusühing, sihtasutus või füüsilisest isikust ettevõtja esitab Eesti Töötukassale sotsiaalmaksu ülekandmiseks taotluse, kus näidatakse osalise või puuduva töövõimega töötaja ees- ja perekonnanimi, isikukood, töötamise alustamise kuupäev ning kinnitus, et tööandja vastab „Sotsiaalmaksuseaduse” § 6 lõikes 3 sätestatud tingimusele.”;

6) paragrahvi 6 lõige 3 tunnistatakse kehtetuks;

7) paragrahvi 6 lõige 4 sõnastatakse järgmiselt:

„(4) Käesoleva määruse § 5 lõikes 1 nimetatud tööandja taotluse ja töötamise registri andmete alusel esitab Eesti Töötukassa Maksu- ja Tolliametile vormi ESD, millel näitab andmed iga „Sotsiaalmaksuseaduse” § 6 lõike 1 punktis 5 nimetatud äriühingu, mittetulundusühingu, sihtasutuse või füüsilisest isikust ettevõtja osalise või puuduva töövõimega töötaja kohta. Vormi ESD esitatakse töötamise kuule järgneva kuu 10. kuupäevaks.”;

8) määrust täiendatakse §-ga 91 järgmises sõnastuses:

§ 91. Üleminekusätted

(1) „Sotsiaalmaksuseaduse” § 6 lõike 1 punktis 5 nimetatud äriühing, mittetulundusühing, sihtasutus või füüsilisest isikust ettevõtja esitab Eesti Töötukassale käesoleva määruse § 5 lõikes 1 nimetatud taotluse 2016. aasta juuli eest hiljemalt 2016. aasta 2. augustil.

(2) „Sotsiaalmaksuseaduse” § 6 lõike 1 punktis 5 nimetatud äriühing, mittetulundusühing, sihtasutus või füüsilisest isikust ettevõtja esitab Sotsiaalkindlustusametile sotsiaalmaksu maksmise taotluse hiljemalt 2016. aasta 2. juulil. Taotluse esitamisel tekib riigil sotsiaalmaksu maksmise kohustus tagantjärele, kuid mitte rohkem kui taotluse esitamise kuule eelnenud kolme kalendrikuu eest. Sotsiaalkindlustusamet esitab deklaratsiooni ja kannab tasumisele kuuluva sotsiaalmaksu üle Maksu- ja Tolliametile enne 2016. aasta 1. juulit kehtinud korras.”.

§ 2.  Määruse jõustumine

  (1) Määrus jõustub 2016. aasta 1. juulil.

  (2) Määruse § 1 punkti 1 rakendatakse 2016. aasta 1. jaanuarist.

Sven Sester
Rahandusminister

Veiko Tali
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json