Teksti suurus:

Sotsiaalministri ja tervise- ja tööministri määruste muutmine

Väljaandja:Tervise- ja tööminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:18.01.2019
Avaldamismärge:RT I, 15.01.2019, 1

Sotsiaalministri ja tervise- ja tööministri määruste muutmine

Vastu võetud 09.01.2019 nr 1

Määrus kehtestatakse hädaolukorra seaduse § 37 lõike 2 ja tervishoiuteenuste korraldamise seaduse § 17 lõike 3 punkti 1, § 56 lõike 1 punkti 7, § 581 lõike 3 ja § 59 lõike 1 alusel.

§ 1.   Tervise- ja tööministri 19. detsembri 2017. a määruse nr 57 „Eesti Haigekassa kaudu rahastatavate kiirabibrigaadide arv” muutmine

Tervise- ja tööministri 19. detsembri 2017. a määruse nr 57 „Eesti Haigekassa kaudu rahastatavate kiirabibrigaadide arv” § 2 tekst sõnastatakse järgmiselt:

„Eesti Haigekassa kaudu rahastatakse vähemalt 102 kiirabibrigaadi ööpäevaringset pidamist. Nimetatud kiirabibrigaadidest 96 on õe- või arstibrigaadid ja kuus on reanimobiilibrigaadid, mille hulgas on kaks laste jaoks kohandatud reanimobiilibrigaadi, mis teostavad üksnes haiglatevahelist transporti.”.

§ 2.   Tervise- ja tööministri 28. märtsi 2016. a määruse nr 23 „Kiirabi, statsionaarse eriarstiabi ja üldarstiabi osutajate ülesanded riigikaitseks valmistumisel ning valmisoleku tasemed ja sisu kehtestatud ülesannete täitmiseks kõrgendatud kaitsevalmiduse, sõjaseisukorra, mobilisatsiooni ja demobilisatsiooni ajal ning hädaolukorra ohu korral ja hädaolukorra ajal” muutmine

Tervise- ja tööministri 28. märtsi 2016. a määruses nr 23 „Kiirabi, statsionaarse eriarstiabi ja üldarstiabi osutajate ülesanded riigikaitseks valmistumisel ning valmisoleku tasemed ja sisu kehtestatud ülesannete täitmiseks kõrgendatud kaitsevalmiduse, sõjaseisukorra, mobilisatsiooni ja demobilisatsiooni ajal ning hädaolukorra ohu korral ja hädaolukorra ajal” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 4 lõike 1 punkt 1 sõnastatakse järgmiselt:

„1) kiirabi osutaja aktiveerib lisabrigaadid, mis võivad olla vähendatud koosseisuga ja millel on tagatud patsiendi transportimise võimekus;”;

2) paragrahvi 4 lõike 2 punktid 1–3 sõnastatakse järgmiselt:

„1) kriisipiirkonnast väljaspool asuvasse piirkonda jäetakse vähemalt üks kolmandik tavapärastest kiirabibrigaadidest, et tagada erakorralise seisundiga, mis võib olla eluohtlik, ja eluohtliku seisundiga seotud kiirabi väljakutsete katkematu teenindamine;
2) kiirabi osutaja teenindab kriisipiirkonnas ajutiselt eelkõige erakorralise seisundiga, mis võib olla eluohtlik, ja eluohtliku seisundiga seotud kiirabi väljakutseid ning isikud, kelle seisund ei eelda vältimatut abi, suunatakse üldarstiabi osutaja juurde;
3) kiirabi osutaja rakendab vajaduse korral kriisipiirkonnas väljakutsete teenindamiseks vähendatud koosseisuga kiirabibrigaade, millel on tagatud patsiendi transportimise võimekus;”;

3) paragrahvi 4 lõike 3 punktid 1 ja 2 sõnastatakse järgmiselt:

„1) kiirabibrigaade suunatakse kõikidesse piirkondadesse vastavalt vajadusele ja nad teenindavad ainult erakorralise seisundiga, mis võib olla eluohtlik, ja eluohtliku seisundiga seotud kiirabi väljakutseid;
2) kiirabi osutaja rakendab vajaduse korral kogu riigis väljakutsete teenindamiseks vähendatud koosseisuga kiirabibrigaade, millel on tagatud patsiendi transportimise võimekus;”.

17.04.2019 13:51
Veaparandus - Parandatud ilmne ebatäpsus sõnas „koosseisuga“ Riigi Teataja seaduse § 10 lõike 3 alusel.

§ 3.   Tervise- ja tööministri 21. aprilli 2018. a määruse nr 17 „Sotsiaalministeeriumi korraldatavate elutähtsate teenuste kirjeldus ja toimepidevuse nõuded” muutmine

Tervise- ja tööministri 21. aprilli 2018. a määruse nr 17 „Sotsiaalministeeriumi korraldatavate elutähtsate teenuste kirjeldus ja toimepidevuse nõuded” § 3 lõiked 1 ja 2 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Elutähtsa teenuse toimepidevuse häire korral, hädaolukorras ja muus sarnases olukorras peab kiirabibrigaadi pidaja tagama ööpäev läbi vähemalt ühe kolmandiku kiirabi rahastamise lepingus ette nähtud tegutsemisvalmis kiirabibrigaade selleks, et olla valmis teenindama tervishoiuteenuste korraldamise seaduse § 17 lõike 2 alusel kehtestatud korras C(charlie)-prioriteediga ja D(delta)-prioriteediga väljakutseid.

(2) Elutähtsa teenuse toimepidevuse häire korral taastab kiirabibrigaadi pidaja 12 tunni jooksul vähemalt kahe kolmandiku ja 24 tunni jooksul kõikide kiirabi rahastamise lepingus ette nähtud kiirabibrigaadide tegutsemisvalmiduse vastavalt tervishoiuteenuste korraldamise seaduse § 17 lõike 2 alusel kehtestatud korrale.”.

§ 4.   Sotsiaalministri 15. detsembri 2004. a määruse nr 128 „Tervishoiuteenuste kvaliteedi tagamise nõuded” muutmine

Sotsiaalministri 15. detsembri 2004. a määruse nr 128 „Tervishoiuteenuste kvaliteedi tagamise nõuded” § 8 täiendatakse lõikega 22 järgmises sõnastuses:

„(22) Kiirabibrigaadi pidaja tagab erakorralise meditsiini tehniku, tervishoiuteenuste korraldamise seaduse § 43 lõike 1 punktides 2–4 nimetatud üliõpilase ja kiirabitehniku arendamiseks ning pädevuse suurendamiseks nende iga-aastase täiendkoolitamise vähemalt 40 tunni ulatuses.”.

Riina Sikkut
Tervise- ja tööminister

Marika Priske
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json