Teksti suurus:

Ettevõtlusministri 2. septembri 2015. a määruse nr 113 „Rahvusvaheliste sündmuste ja konverentside toetamise tingimused ja kord“ muutmine

Väljaandja:Väliskaubandus- ja infotehnoloogiaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:18.01.2021
Avaldamismärge:RT I, 15.01.2021, 1

Ettevõtlusministri 2. septembri 2015. a määruse nr 113 „Rahvusvaheliste sündmuste ja konverentside toetamise tingimused ja kord“ muutmine

Vastu võetud 11.01.2021 nr 1

Määrus kehtestatakse 2014–2020 struktuuritoetuse seaduse § 14 alusel.

Ettevõtlusministri 2. septembri 2015. a määruses nr 113 „Rahvusvaheliste sündmuste ja konverentside toetamise tingimused ja kord“ tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 1 lõikest 6 jäetakse välja tekstiosa „, sealhulgas ei anta toetust raskustes olevatele ettevõtjatele üldise grupierandi määruse artikli 2 punkti 18 mõistes“;

2) paragrahvi 6 lõike 1 punktis 4 asendatakse arv „120“ arvuga „50“ ja arv „60“ arvuga „25“;

3) paragrahvi 6 lõike 1 punktis 5 asendatakse sõna „kolm“ sõnaga „kaks“;

4) paragrahvi 6 lõike 1 punkt 6 tunnistatakse kehtetuks;

5) paragrahvi 6 lõike 2 punktist 4 jäetakse välja sõnad „ning seda kajastab rahvusvaheline meedia“;

6) paragrahvi 6 lõike 2 punktis 5 asendatakse sõnad „Tallinnas 500, väljaspool Tallinna 300“ arvuga „80“;

7) paragrahvi 6 lõike 2 punkt 7 tunnistatakse kehtetuks;

8) paragrahvi 8 lõikes 3 asendatakse arv „24“ arvuga „15“;

9) paragrahvi 9 lõikes 1 asendatakse arv „20 000“ arvuga „10 000“;

10) paragrahvi 9 lõikes 2 asendatakse arv „15 000“ arvuga „7500“;

11) paragrahvi 12 lõikes 3 asendatakse arv „5000“ arvuga „20 000“;

12) paragrahvi 12 täiendatakse lõikega 4 järgmises sõnastuses:

„(4) Taotlus peab olema esitatud vähemalt kolm kuud enne sündmuse või konverentsi toimumist, välja arvatud, kui sündmuse või konverentsi korraldamine eeldab rahvusvahelise korraldusõiguse saamist. Viimasel juhul tuleb taotlus esitada enne sündmuse või konverentsi toimumist.“;

13) paragrahvi 13 pealkirjas asendatakse sõna „Taotlusvooru“ sõnadega „Taotluste vastuvõtu“;

14) paragrahvi 13 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Toetuse taotluste esitamine toimub jooksvalt.“;

15) paragrahvi 13 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Hetkest, mil registreeritud taotlustes, mille kohta ei ole tehtud rahuldamise või rahuldamata jätmise otsust, taotletav toetuste summa ületab taotluste rahastamise eelarve vaba jääki, menetletakse taotlusi nende esitamise järjekorras. Rakendusüksus peatab taotluste vastuvõtmise, kui meetme tegevuse rahastamise aastane eelarve jääk saab võrdseks menetluses olevate, kuid veel otsustamata taotluste mahuga.“;

16) paragrahvi 13 lõikes 3 asendatakse sõna „tähtajast“ sõnaga „avamisest“;

17) paragrahvi 13 lõige 4 tunnistatakse kehtetuks;

18) paragrahvi 14 lõige 5 tunnistatakse kehtetuks;

19) paragrahvi 14 lõikest 6 jäetakse välja sõnad „jooksva taotlemise korral“;

20) paragrahvi 17 lõike 1 punkti 2 esimest lauset täiendatakse pärast sõna „koondhindest“ sõnadega „sündmustega seotud taotluste hindamisel ning 25% konverentside hindamisel“;

21) paragrahvi 17 lõike 1 punkti 3 esimest lauset täiendatakse pärast sõna „koondhindest“ sõnadega „sündmustega seotud taotluste hindamisel ning 25% konverentside korraldamisega seotud taotluste hindamisel“;

22) paragrahvi 17 lõike 1 punkti 4 esimest lauset täiendatakse pärast sõna „koondhindest“ sõnadega „sündmuste hindamisel“;

23) paragrahvi 18 lõige 2 tunnistatakse kehtetuks;

24) paragrahvi 18 lõikes 3 asendatakse sõnad „Jooksval taotlemisel kuuluvad nõuetele vastavaks tunnistatud taotlused rahuldamisele“ sõnadega „Nõuetele vastavaks tunnistatud ja hindamisel lävendi ületanud taotlused rahuldatakse“;

25) paragrahvi 25 lõike 2 punktis 15 asendatakse arv „5000“ arvuga „20 000“ ja jäetakse välja tekstiosa „, välja arvatud juhul kui hinnapakkumised esitati koos taotlusega ning ostetav asi või teenus, samuti ostetava asja või teenuse hind võrreldes taotluses tooduga ei ole muutunud“;

26) paragrahvi 29 senine tekst loetakse lõikeks 1 ja paragrahvi täiendatakse lõikega 2 järgmises sõnastuses:

„(2) Määruse 2021. aasta jaanuaris vastu võetud redaktsiooni kohaldatakse taotlustele, mis on esitatud pärast nimetatud redaktsiooni jõustumist, välja arvatud § 6 lõike 1 punkti 4 ja lõike 2 punkti 5, mida kohaldatakse ka projektidele, mille taotlus on esitatud 1. septembril 2019. a või hiljem, mille lõpparuanne on rakendusüksuse poolt kinnitamata ja mille väliskülastajate arvu vähenemise tingis COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse levikuga seotud kriis.“.

Raul Siem
Väliskaubandus- ja infotehnoloogiaminister

Ando Leppiman
Kantsler

/otsingu_soovitused.json