Teksti suurus:

Riigihalduse ministri 29. mai 2018. a määruse nr 26 „Väikesaarte programm“ muutmine

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Riigihalduse minister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:18.01.2021
Avaldamismärge:RT I, 15.01.2021, 3

Riigihalduse ministri 29. mai 2018. a määruse nr 26 „Väikesaarte programm“ muutmine

Vastu võetud 11.01.2021 nr 2

Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse § 531 lõike 1 alusel.

Riigihalduse ministri 29. mai 2018. a määruses nr 26 „Väikesaarte programm“ tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 1 lõige 3 sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Programmi raames mõistetakse esmatähtsate teenustena mandri ja saarte vahelist transpordiühendust (sealhulgas ühendust saare ühe keskuse ja sadama vahel), hoolekande- ja tervishoiuteenuseid, esmatähtsatele teenustele ligipääsetavuse loomist erivajadustega inimestele, esmatarbevahendite, toidu, elektri, joogivee, kanalisatsiooni ja mootorsõiduki kütuse kättesaadavust, jäätmemajandust, juurdepääsu alus- ja põhiharidusele, päästevõimekuse tõstmist, avaliku korra tagamist, sideteenuseid ning eluruumide ehitamist või nende kvaliteedi parandamist.“;

2) paragrahvi 1 lõiget 4 täiendatakse pärast tekstiosa „(edaspidi programmi piirkond)“ tekstiosaga „taotlusvooru väljakuulutamise kuupäevale eelneva kuupäeva seisuga“;

3) paragrahvi 2 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Sihtrühm on rahvastikuregistri andmetel väikesaarel alaliselt elav inimeste rühm, kellele projekti tegevused on suunatud. Alaline on elukoht, kus isik veedab enamiku oma puhke- ja uneajast kalendriaasta jooksul.“;

4) paragrahvi 4 lõike 2 punkt 2 sõnastatakse järgmiselt:

„2) vähemalt viieaastase kasutusajaga ja otseselt esmatähtsate teenuste pakkumiseks vajalike seadmete, päästevarustuse, transpordivahendite ja mööbli soetamine, avalike elektriautode akude laadimispunktide soetamine ja paigaldamine, videovalvesüsteemide soetamine ja paigaldamine avalikesse kohtadesse ning kaupade tõsteseadmete soetamine ja paigaldamine väikesaartel asuvatesse sadamatesse;“;

5) paragrahvi 4 lõike 4 punkt 2 sõnastatakse järgmiselt:

„2) eluruumide või nende ülalpidamisega seotud abihoonete ehitamiseks või kvaliteedi parandamiseks saab toetust taotleda ainult kohaliku omavalitsuse üksus tema omandis olevale kinnistule kuni seitsme korteriga hoone ehitamiseks või ümberehitamiseks või tema omandis oleva korteri ümberehitamiseks eesmärgiga tagada § 1 lõikes 3 nimetatud esmatähtsat teenust osutavale ametnikule või töötajale eluruum või sotsiaaleluruum isikule, kellel on õigus vastava sotsiaalteenuse saamiseks;“;

6) paragrahvi 4 lõiget 4 täiendatakse punktidega 4 ja 5 järgnevas sõnastuses:

„4) toetust saab eraldada sadama jaoks, mis on kohaliku omavalitsuse üksuse arengukavas määratud kui peamine sadam saarel transpordiühenduse pidamiseks mandri või suursaarega, kui väikesaarel asub mitu sadamat;
5) sadama jaoks, mis ei ole kohaliku omavalitsusüksuse arengukavas nimetatud peamise sadamana, võib toetust eraldada üksnes päästeteenistuse kvaliteedi tõstmise eesmärgil.“;

7) paragrahvi 5 lõike 7 punkt 17 tunnistatakse kehtetuks;

8) paragrahvi 5 lõiget 7 täiendatakse punktiga 171 järgmises sõnastuses:

„171) tee ehituse või renoveerimise, välja arvatud § 1 lõikes 3 nimetatud ühe saarekeskuse ja sadama vahelise ühenduse kulud;“;

9) paragrahvi 7 tekst sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Projekti elluviimise periood on taotluse rahuldamise otsuses määratud ajavahemik, mille kestel peavad projekti tegevused algama ja lõppema. Projekti elluviimise perioodi algus ei või olla varasem kui taotluse RTK-le esitamise kuupäev.

(2) Projekti elluviimine peab olema lõppenud hiljemalt taotlusvooru aastale järgneva kalendriaasta 31. oktoobriks.“;

10) paragrahvi 10 lõiget 2 täiendatakse pärast tekstiosa „lõppkuupäevast“ tekstiosaga „, välja arvatud elektri- või muude tehnovõrkude alla jäävad maaüksused, mille kohta on komisjonil õigus teha ettepanek taotluse kõrvaltingimustega rahuldamise kohta“;

11) paragrahvi 12 lõike 1 esimene lause sõnastatakse järgmiselt:

„Taotlused esitatakse RTK-le hiljemalt taotlusvooru tähtpäevaks.“;

12) paragrahvi 16 täiendatakse lõikega 41 järgmises sõnastuses:

„(41) Kui rahastamisele kuuluva taotluse summa ületab taotlusvoorust taotluste toetamiseks eraldatud vahendite jääki, on RTK-l õigus pidada taotlejaga läbirääkimisi taotletava summa ja taotluses sisalduvate tegevuste vähendamise või taotleja oma- või kaasfinantseeringu suurendamise üle, arvestades pingerea aluseks olevaid kriteeriume.“;

13) paragrahvi 17 lõiget 5 täiendatakse punktiga 21 järgmises sõnastuses:

„21) paragrahvi 16 lõikes 41 nimetatud läbirääkimistel kokkulepet ei saavutata;“;

14) paragrahvi 21 lõike 2 punkti 16 täiendatakse pärast tekstiosa „saarel“ tekstiosaga „§ 1 lõikes 3 nimetatud“;

15) paragrahvi 22 lõiget 1 täiendatakse punktiga 11 järgmises sõnastuses:

„11) koguda taotlejalt, toetuse saajalt, kohaliku omavalitsuse üksuselt, riigiasutuselt või avalike andmebaaside kaudu täiendavaid andmeid kontrollimaks, et isik, taotleja või toetuse saaja, kellele toetust eraldatakse või eraldati, kuulub sihtrühma, kes on rahvastiku registri andmetel registreerinud oma elukoha väikesaarel ja kes elab alaliselt väikesaarel;“;

16) paragrahvi 22 lõiget 1 täiendatakse punktiga 41 järgmises sõnastuses:

„41) tunnistada taotluse rahuldamise otsus kehtetuks, kui toetuse saaja esitab sellekohase avalduse;“;

17) paragrahvi 23 täiendatakse lõikega 23 järgmises sõnastuses:

„(23) Kui toetuse saaja on pannud toime rikkumise, millel on riigihanke seaduse §-des 213–215 nimetatud väärteo tunnused, teavitab RTK sellest Rahandusministeeriumi riigihangete ja riigiabi osakonda.“.

Anneli Ott
Riigihalduse minister

Raigo Uukkivi
Halduspoliitika asekantsler kantsleri ülesannetes

/otsingu_soovitused.json