Teksti suurus:

Haridus- ja teadusministri 28. aprilli 2020. a määruse nr 12 „COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse levikuga seotud kriisi leevendamiseks ette nähtud toetusmeetmed haridus- ja noortevaldkonnas“ muutmine

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Haridus- ja teadusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:18.01.2021
Avaldamismärge:RT I, 15.01.2021, 9

Haridus- ja teadusministri 28. aprilli 2020. a määruse nr 12 „COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse levikuga seotud kriisi leevendamiseks ette nähtud toetusmeetmed haridus- ja noortevaldkonnas“ muutmine

Vastu võetud 11.01.2021 nr 1

Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse § 531 lõike 1 alusel.

Haridus- ja teadusministri 28. aprilli 2020. a määruses nr 12 „COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse levikuga seotud kriisi leevendamiseks ette nähtud toetusmeetmed haridus- ja noortevaldkonnas“ tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 2 täiendatakse lõikega 3 järgmises sõnastuses:

„(3) Käesolevas määruses nimetatud erahuvihariduse ja -tegevuse ning eraüldhariduse toetuse (edaspidi erahuvihariduse ja -tegevuse ning eraüldhariduse toetus) eesmärk on toetada COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse leviku vältimiseks kehtestatud piirangutest kõige enam kannatada saanud erahuvihariduse ja -tegevuse ning eraüldharidusega tegutsevaid eraõiguslikke juriidilisi isikuid erakorralistest asjaoludest tulenevate mõjude leevendamisel ning vältimatute püsikulude katmisel.“;

2) määrust täiendatakse §-ga 32 järgmises sõnastuses:

§ 32. Nõuded erahuvihariduse ja -tegevuse ning eraüldhariduse toetuse taotlejale

(1) Toetust saab taotleda:
1) eraõiguslik juriidiline isik, kes peab üldhariduskooli; 
2) eraõiguslik juriidiline isik, kes peab huvikooli;
3) eraõiguslik juriidiline isik, kelle peamine tegevusala põhikirja järgselt on huvihariduse või -tegevuse korraldamine.

(2) Käesoleva paragrahvi lõike 1 punktis 1 nimetatud taotleja peab omama kehtivat tegevusluba.

(3) Käesoleva paragrahvi lõike 1 punktides 2 ja 3 nimetatud taotleja peab vastama järgmistele tingimustele:
1) ta on olnud registreeritud vähemalt kaksteist kuud Eesti äriregistris ja pakkunud kuni 26-aastaste noorte süsteemset ja juhendatud huviharidust või huvitegevust vähemalt üks kord nädalas kaheksa õppekuu jooksul;
2) huviharidust ja -tegevust korraldavatel juhendajatel ja õpetajatel on erialane kutse- või kõrgharidus või kutsekvalifikatsioon või on läbitud vastavad koolitusprogrammid;
3) huvitegevust ei korraldata üldhariduskoolides läbiviidava huvihariduse või -tegevuse osana.“;

3) määrust täiendatakse §-ga 42 järgmises sõnastuses:

42. Taotluse esitamine erahuvihariduse ja -tegevuse ning eraüldhariduse toetuse saamiseks

(1) Käesoleva määruse § 32 lõike 1 punktis 1 nimetatud taotleja esitatud taotluse menetlemise korraldab Haridus- ja Teadusministeerium, § 32 lõike 1 punktides 2 ja 3 nimetatud taotleja taotluse menetlemise korraldab Haridus- ja Noorteamet.

(2) Taotleja kinnitab toetuse taotlemise vormil toetuse saamise soovi, esitab toetuse saamiseks vajalikud rekvisiidid ning kinnitab vastavust käesoleva määruse §-s 32 toodud tingimustele.

(3) Käesoleva määruse § 32 lõike 1 punktides 2 ja 3 nimetatud taotleja esitab toetuse saamiseks taotluse ja järgmise teabe:
1) teave, millised on olnud COVID-19 haiguse leviku vältimiseks kehtestatud piirangute perioodil taotleja püsikulud;
2) teave, kas taotleja on taotlenud osadele või samadele vältimatutele püsikuludele toetust samal ajal mitmest meetmest või muudest riigieelarvelistest, kohaliku omavalitsuse üksuse, Euroopa Liidu või välisabi vahenditest;
3) huvitegevuses osalevate laste ja noorte arvu seisuga 10. november 2020;

(4) Käesoleva paragrahvi lõike 3 punktis 1 nimetatud vältimatuks püsikuluks on kulu, mis on põhjendatud ja kooskõlas õigusaktidega, on vajadusel tõendatud algdokumentidega ja tasutud toetuse saaja arvelduskontolt ja vastab Eesti finantsaruandluse standardile.

(5) Käesoleva paragrahvi lõike 3 punktis 1 nimetatud vältimatuks püsikuluks ei ole:
1) põhitegevusega mitteseotud kulu;
2) kulu, mis ei ole seotud vältimatute püsikuludega;
3) mitterahaline kulu;
4) vältimatu kulu, mis on toetuse saajale juba hüvitatud teistest meetmetest;
5) rahatrahv ja rahaline karistus;
6) kohtumenetluse kulu, sealhulgas vastaspoole ja kolmanda isiku menetluskulu.

(6) Taotlejad, kes taotlevad perioodi 28. detsember 2020 kuni 17. jaanuar 2021. aasta eest tööjõukulude katmiseks toetust Töötukassast, ei ole õigust saada täiendavalt toetust Haridus- ja Teadusministeeriumilt.

(7) Taotlus esitatakse Haridus- ja Teadusministeeriumi veebilehel avalikustatud toetuse taotlemise vormi kaudu hiljemalt 29. jaanuariks 2021. aastal.“;

4) määrust täiendatakse §-ga 52 järgmises sõnastuses:

§ 52. Toetuse eraldamine erahuvihariduse ja -tegevuse ning eraüldhariduse toetuse taotlejale

(1) Käesoleva määruse § 32 lõike 1 punktides 1 ja 2 nimetatud taotlejale eraldatakse ühekordselt toetust summas 10 eurot tegevuses osaleva lapse või noore kohta lähtudes Eesti hariduse infosüsteemi andmetest 10. novembri 2020. a seisuga perioodi 14. detsember 2020. a  kuni 3. jaanuar 2021. a piirangutest tulenevate mõjude leevendamiseks.

(2) Käesoleva määruse § 32 lõike 1 punktides 1 ja 2 nimetatud taotlejale, kes on registreeritud Ida-Virumaale, eraldatakse ühekordselt toetust summas 20 eurot tegevuses osaleva lapse või noore kohta lähtudes Eesti hariduse infosüsteemi andmetest 10. novembri 2020. a seisuga perioodi 12. detsember 2020. a kuni 3. jaanuar 2021. a piirangutest tulenevate mõjude leevendamiseks.

(3) Käesoleva määruse § 32 lõike 1 punktis 3 nimetatud taotlejale eraldatakse ühekordselt toetust maksimaalses summas 10 eurot tegevuses osaleva lapse või noore kohta perioodi 14. detsember 2020. a kuni 3. jaanuar 2021. a piirangutest tulenevate mõjude leevendamiseks.

(4) Käesoleva määruse § 32 lõike 1 punktis 3 nimetatud taotlejale, kes on registreeritud Ida-Virumaale, eraldatakse ühekordselt toetust maksimaalses summas 20 eurot tegevuses osaleva lapse või noore kohta perioodi 12. detsember 2020. a kuni 3. jaanuar 2021. a piirangutest tulenevate mõjude leevendamiseks.

(5) Käesoleva määruse § 32 lõike 1 punktis 2 ja 3 nimetatud taotlejale, kes ei ole registreeritud Ida-Virumaale või Harjumaale, eraldatakse ühekordselt toetust maksimaalses summas 10 eurot tegevuses osaleva lapse või noore kohta perioodi 4. jaanuar 2021. a kuni 10. jaanuar 2021. a piirangutest tulenevate mõjude leevendamiseks.

(6) Käesoleva määruse § 32 lõike 1 punktis 2 nimetatud taotlejale, kes on registreeritud Harjumaale või Ida-Virumaale, eraldatakse ühekordselt toetust summas 30 eurot tegevuses osaleva lapse või noore kohta lähtudes Eesti hariduse infosüsteemi andmetest 10. novembri 2020. seisuga perioodi 28. detsember 2020. a kuni 17. jaanuar 2021. a piirangutest tulenevate mõjude leevendamiseks.

(7) Käesoleva määruse § 32 lõikes 1 punktis 2 nimetatud taotlejale, kes on registreeritud Harjumaale või Ida-Virumaale, eraldatakse ühekordselt toetust maksimaalses summas 30 eurot tegevuses osaleva lapse või noore kohta perioodi 28. detsember 2020. a kuni 17. jaanuar 2021. a piirangutest tulenevate mõjude leevendamiseks.

(8) Kui taotleja tegelik toetamise vajadus püsikulude katmisel on väiksem, võrreldes käesoleva paragrahvi lõikes 1 arvestatud toetuse suurusest, on Haridus- ja Teadusministeeriumil õigus tegelikku vajadust ületav summa toetusest maha arvestada.

(9) Haridus- ja Teadusministeeriumil ja Haridus- ja Noorteametil on õigus enne toetuse eraldamise otsuse tegemist nõuda taotlejalt selgitusi, lisainformatsiooni, taotluse täiendamist või muutmist käesoleva määruse § 42 lõikes 3 nimetatud teabe õigsuse ja asjakohasuse hindamiseks.

(10) Haridus- ja teadusminister otsustab käskkirjaga:
1) eraldada toetust, kui taotleja ja taotlus vastavad käesolevas määruses sätestatud tingimustele;
2) mitte eraldada toetust, kui taotleja või taotlus ei vasta käesolevas määruses sätestatud tingimustele.

(11) Käesoleva määruse § 2 lõikes 3 nimetatud toetuse eraldamisel ei kohaldata käesoleva määruse § 3 lõikeid 1, 3, § 31, §-des 4-41, §-des 5-51, § 6, § 7 punktides 2-3 sätestatut.“.

Jaak Aab
Minister

Mart Laidmets
Kantsler

/otsingu_soovitused.json