Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse 7. detsembri 2006. a määruse nr 250 „Mahepõllumajanduse registri pidamise põhimäärus” muutmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:18.02.2011
Avaldamismärge:RT I, 15.02.2011, 3

Vabariigi Valitsuse 7. detsembri 2006. a määruse nr 250 „Mahepõllumajanduse registri pidamise põhimäärus” muutmine

Vastu võetud 10.02.2011 nr 21

Määrus kehtestatakse „Mahepõllumajanduse seaduse” § 11 lõike 1 alusel.

Vabariigi Valitsuse 7. detsembri 2006. a määruses nr 250 „Mahepõllumajanduse registri pidamise põhimäärus” (RT I 2006, 56, 424; 2009, 63, 414) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 5 tekst sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Registrit peetakse ühetasandilise andmekoguna digitaalselt.

(2) Registri koosseisu kuuluvad:
1) digitaalne andmebaas;
2) arhiveeritud registriandmed.”;

2) paragrahvi 7 tekst sõnastatakse järgmiselt:

„Registrisse kantakse:
1) mahepõllumajanduse valdkonnas tegutseva isiku (edaspidi isik) nimi, elu- või asukoha aadress, isiku- või registrikood, sidevahendite numbrid ja e-posti aadress;
2) isiku tegevuskoha aadress ja sidevahendite numbrid;
3) isiku esindaja nimi;
4) andmed „Mahepõllumajanduse seaduse” §-de 5–10 alusel tehtud otsuste kohta;
5) üleminekuaja alguse kuupäev;
6) andmed põllumassiivide ja põldude ning neil kasvatatavate taimeliikide kohta;
7) andmed mitteharitavate alade ning neilt korjatavate taimede ja seente kohta;
8) kasvatatavate loomade arv liikide ja vanusegruppide kaupa ning mesilasperede arv;
9) andmed ette valmistatavate tootegruppide ja eelmisel aastal mahepõllumajanduse nõuete kohaselt ette valmistatud toodangu mahu kohta;
10) andmed ettevõtte kontrollimise kohta;
11) andmed ettevõttes eelmisel aastal üleminekuaja läbinud maal kasvatatud, mitteharitavatelt aladelt korjatud toodete, üleminekuaja läbinud loomadelt ja mesilastelt ning üleminekuaja läbinud vesiviljelusloomadelt ja merevetikatest saadud toodete koguste kohta;
12) andmed mahepõllumajanduslike toodete üksnes turuleviimisega ja importimisega tegeleva isiku tegevuste ja tootegruppide kohta;
13) andmed vesiviljelusloomade ja merevetikate tootmise asukoha kohta;
14) andmed kasvatatavate vesiviljelusloomade ja merevetikate liikide kohta;
15) muud vajalikud andmed.”;

3) paragrahv 10 tunnistatakse kehtetuks;

4) paragrahvi 12 lõiget 1 täiendatakse pärast sõna „tegelikkusele” sõnadega „või ei taga registriandmete terviklust”;

5) paragrahvi 12 lõike 2 esimene lause sõnastatakse järgmiselt:

„Volitatud töötleja esitab registriandmete esitajale viie tööpäeva jooksul ebaõigete või registriandmete terviklust mitte tagavate andmete avastamise päevast arvates järelepärimise andmete kohta.”;

6) paragrahv 15 tunnistatakse kehtetuks;

7) paragrahvi 17 lõikest 2 jäetakse välja sõnad „paberkandjal ja”;

8) paragrahvi 17 lõikest 3 jäetakse välja sõnad „ja alusdokumente”.

Andrus Ansip
Peaminister

Helir-Valdor Seeder
Põllumajandusminister

Heiki Loot
Riigisekretär

/otsingu_soovitused.json