Teksti suurus:

Nõuded tuleohutuse enesekontrollile ja tuleohutusaruandele ning tuleohutusaruande koostamise kohustuslikkuse kriteeriumid

Väljaandja:Siseminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:18.02.2011
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2011
Avaldamismärge:RT I, 15.02.2011, 5

Nõuded tuleohutuse enesekontrollile ja tuleohutusaruandele ning tuleohutusaruande koostamise kohustuslikkuse kriteeriumid

Vastu võetud 10.02.2011 nr 1

Määrus kehtestatakse „Tuleohutuse seaduse” § 4 lõike 4 alusel.

§ 1.  Reguleerimisala

  Käesolev määrus sätestab nõuded tuleohutuse enesekontrollile (edaspidi enesekontroll), enesekontrolli tuleohutusaruande (edaspidi tuleohutusaruanne) sisule ja selle esitamisele ja samuti ehitiste kriteeriumid, mille puhul koostatakse tuleohutusaruanne.

§ 2.  Enesekontrolli eesmärk

  Enesekontrolli käigus kontrollib isik tema valduses oleva kinnisasja, ehitise, ruumi, seadme ja nende kasutamise ohutust ja nõuetekohasust eesmärgiga tagada isikute ohutus, tulekahjude ennetamine ja nende võimalike tagajärgede leevendamine.

§ 3.  Enesekontrolli käigus teostatavad tegevused

  (1) Kinnisasja, ehitise, ruumi, seadme ja nende kasutamise ohutuse kontrollimisel selgitatakse, kas kinnisasja, ehitist, ruumi või seadet kasutatakse tuleohutult ning kas nendes toimuv tegevus ja seadme kasutamine on tuleohutu. Muu hulgas hinnatakse, kas valduses töötavatel isikutel on piisavad teadmised ja oskused tuleohutuse tagamiseks ja tulekahju korral tegutsemiseks.

  (2) Kinnisasja, ehitise, ruumi, seadme ja nende kasutamise nõuetekohasuse kontrollimisel selgitatakse välja, kas valdaja valduses olev kinnisasi, ehitis, ruum ja nendes toimuv tegevus, samuti seade ja selle kasutamine vastab tuleohutusnõuetele. Kontrolli tulemused esitatakse tuleohutusaruandes.

  (3) Enesekontrolli kord asutuses või ettevõttes kehtestatakse kirjalikult asutuse või ettevõtte tuleohutuskorraldusega. Asutuse või ettevõtte tuleohutuskorraldus peab sisaldama vähemalt tuleohutuse eest vastutavate isikute nimesid või ametikohti ning ülesandeid.

§ 4.  Tuleohutusaruande sisu

  (1) Tuleohutusaruanne peab sisaldama:
  1) andmed ehitise kohta;
  2) andmed ehitises toimuva tegevuse kohta;
  3) andmed ehitises asuvate asutuste ja ettevõtete kohta;
  4) andmed asutuse või ettevõtte tuleohutuskorralduse, seal hulgas tuleohutuse eest vastutavate isikute ja tuleohutusalase vastutuse jagunemise kohta;
  5) andmed päästevahendite, tuleohutuspaigaldiste, küttesüsteemide ja muude seadmete ja paigaldiste korrashoiu kohta;
  6) andmed korralduslike tuleohutusnõuete täitmise kohta;
  7) kirjeldus valmisolekust tulekahju korral tegutsemiseks;
  8) enesekontrolli käigus avastatud puuduste ja nende kõrvaldamise meetmete kirjeldus;
  9) andmed kinnisasja territooriumi ja sellel toimuva tegevuse kohta.

  (2) Tuleohutusaruanne koostatakse vastavalt käesoleva määruse lisale 1.

  (3) Tuleohutusaruandes kirjeldatakse asutuse või ettevõtte tuleohutusega seotud viimase aasta tegevusi ja andmed esitatakse tuleohutusaruande esitamise kuupäeva seisuga.

  (4) Tuleohutusaruandes esitatavad andmed peavad olema asutuses või ettevõttes dokumenteeritud või olema muul viisil tõendatavad.

  (5) Tuleohutusaruande koostaja kinnitab esitatud andmete õigsust oma allkirjaga.

§ 5.  Tuleohutusaruande koostamine ja esitamine

  (1) Ehitise valdaja koostab tuleohutusaruande ehitise kohta, mis on nimetatud käesoleva määruse lisas 2.

  (2) Kui ehitises on mitu valdajat, määrab ehitise omanik kirjalikult tuleohutusaruande koostamise ja esitamise eest vastutava isiku, kes koostab ja esitab ehitise kohta ühise tuleohutusaruande. Ehitise valdajad on kohustatud esitama tuleohutusaruande koostamiseks vajalikke andmeid aruande koostamise ja esitamise eest vastutavale isikule. Tuleohutusaruande koostaja vastutab esitatud andmete õigsuse eest.

  (3) Kui asutuse territooriumil on mitu ehitist, mis vastavad lisa 2 kriteeriumitele, siis esitatakse tuleohutusaruanne iga ehitise kohta eraldi.

  (4) Tuleohutusaruannet ei koostata eluhoonete ja -ruumide kohta.

  (5) Tuleohutusaruanne esitatakse kas elektroonselt või paberkandjal asukohajärgsele päästekeskusele üks kord aastas vahemikus 1. jaanuarist 31. oktoobrini.

§ 6.  Rakendussäte

  Tuleohutusaruanne esitatakse esimest korda 2012. aastal.

Marko Pomerants
Siseminister

Tarmo Türkson
Kantsler

Lisa 1 Enesekontrolli tuleohutusaruanne

Lisa 2 Ehitised, mille kohta koostatakse tuleohutusaruanne

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json