Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse 21. jaanuari 2010. a määruse nr 8 „Arengu- ja humanitaarabi andmise tingimused ja kord” muutmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:18.02.2013
Avaldamismärge:RT I, 15.02.2013, 3

Vabariigi Valitsuse 21. jaanuari 2010. a määruse nr 8 „Arengu- ja humanitaarabi andmise tingimused ja kord” muutmine

Vastu võetud 11.02.2013 nr 25

Määrus kehtestatakse välissuhtlemisseaduse § 8 lõike 1 punkti 11 alusel.

Vabariigi Valitsuse 21. jaanuari 2010. a määruses nr 8 „Arengu- ja humanitaarabi andmise tingimused ja kord” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 2 punkt 3 sõnastatakse järgmiselt:

„3) arenguabi on arenguriigile arengukoostöö raames antav rahaline või materiaalne abi või oskusteave;”;

2) paragrahvi 2 punkt 15 sõnastatakse järgmiselt:

„15) omafinantseering on toetuse saaja rahaline või rahaliselt mõõdetav panus projekti. Omafinantseeringu hulka arvatakse ainult toetuse saaja abikõlblikud kulud;”;

3) paragrahvi 2 punkt 17 sõnastatakse järgmiselt:

„17) projektipartner (edaspidi partner) on toetuse saaja poolt toetuse taotluses nimetatud juriidiline isik või valitsus- või kohaliku omavalitsuse asutus või selle hallatav asutus, kes panustab projekti rahaliselt või kelle panus on rahaliselt mõõdetav ning kes ei ole projektis töövõtja või teenuse pakkuja. Partner võib projekti panustada kaasfinantseeringu kaudu;”;

4) paragrahvi 2 punkt 34 tunnistatakse kehtetuks;

5) paragrahvi 4 lõike 2 punkt 3 sõnastatakse järgmiselt:

„3) hindab projekti lõpparuandeid ja teeb välisministrile ettepaneku lõpparuande kinnitamise või kinnitamata jätmise kohta;”;

6) paragrahvi 4 lõike 3 kaks esimest lauset sõnastatakse järgmiselt:

„Komisjonis on vähemalt kümme liiget. Komisjoni kuuluvad Haridus- ja Teadusministeeriumi, Justiitsministeeriumi, Keskkonnaministeeriumi, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi, Põllumajandusministeeriumi, Rahandusministeeriumi, Siseministeeriumi, Välisministeeriumi ning vähemalt kahe kodanikuühenduse esindajad.”;

7) paragrahvi 4 lõige 5 sõnastatakse järgmiselt:

„(5) Käesolevat paragrahvi ei kohaldata rahvusvahelises koostöös osalemisel ning toetuse andmisel taotlusvooruta ja humanitaarabina.”;

8) paragrahvi 5 lõiked 1–3 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Arengukoostöötoetust annab ministeerium taotlusvoorus taotlemisel, taotlusvooruta ja rahvusvahelises koostöös osalemise kaudu.

(2) Arengukoostöötoetust saab taotleda avatud taotlusvoorus või piiratud taotlusvoorus. Avatud taotlusvooru eriliigiks on taotlusvoor stipendiumite andmiseks prioriteetsete partnerriikide kodanikele.

(3) Taotlusvoorus ja toetuse andmisel taotlusvooruta saab arengukoostöötoetust taotleda taotluses sisalduva projekti alusel.”;

9) paragrahvi 6 lõikes 1 asendatakse number „50” numbriga „30”;

10) paragrahvi 7 lõige 5 sõnastatakse järgmiselt:

„(5) Käesolevat paragrahvi ei kohaldata stipendiumite andmiseks prioriteetsete partnerriikide kodanikele.”;

11) paragrahv 8 tunnistatakse kehtetuks;

12) paragrahvi 10 lõiget 1 täiendatakse teise lausega järgmises sõnastuses:

„Ministeerium võib korraldada piiratud taotlusvooru arengukoostöötaotluste kogumiseks ka arengukava või sihtriigi maastrateegia eesmärkide suunatud saavutamiseks või rahvusvahelise koostöö projektis osalemise käigus.”;

13) paragrahv 11 sõnastatakse järgmiselt:

㤠11. Toetuse andmine taotlusvooruta

(1) Ministeerium annab taotlusvooruta arengukoostöötoetust mikrofinantseeringuna ja Euroopa Komisjoni projektide kaasrahastamiseks.

(2) Mikrofinantseeringu eesmärgiks on kiiresti reageerida prioriteetsete partnerriikide vajadustele ning tugevdada nende riikide valitsus- ja kohaliku omavalitsuse asutuste ning avalikes huvides tegutsevate mittetulundusühingute ja sihtasutuste suutlikkust. Mikrofinantseeringutaotluse võib esitada ja selles sisalduva projekti ellu viia ka ministeerium ise.

(3) Mikrofinantseeringut saab taotleda:
1) prioriteetse partnerriigi valitsus- või kohaliku omavalitsuse asutus või selle hallatav asutus. Sellisel juhul ei kohaldata käesoleva määruse § 19 lõikeid 1 ja 3;
2) prioriteetses partnerriigis registreeritud ja püsivalt tegutsev mittetulundusühing või sihtasutus, mis tegutseb avalikes huvides. Sellisel juhul ei kohaldata käesoleva määruse § 19 lõikeid 1 ja 3 ning lõike 2 punkti 1;
3) Eesti Vabariigis registreeritud ning püsivalt tegutsev juriidiline isik tingimusel, et prioriteetse partnerriigi valitsus- või kohaliku omavalitsuse asutus, mittetulundusühing või sihtasutus on kinnitanud oma osalemist projektis.

(4) Taotleja esitab mikrofinantseeringu taotluse eesti või inglise keeles asjakohases riigis asuvale Eesti välisesindusele. Taotluse esitamisel ei kohaldata käesoleva määruse § 21 lõike 3 punkte 1, 2 ja 7. Eesti välisesindus annab vähemalt kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis hinnangu iga taotluse põhjendatuse kohta.

(5) Eelarvevahendite olemasolul toetab ministeerium Euroopa Komisjoni arengukoostööprojektide omafinantseeringu kaasrahastamist. Nimetatud taotluse võib ministeeriumile esitada:
1) kohaliku omavalitsuse asutus või selle hallatav asutus;
2) Eesti Vabariigis registreeritud ning püsivalt tegutsev mittetulundusühing või sihtasutus, mis tegutseb avalikes huvides, sealhulgas maakondlik või üleriigiline kohaliku omavalitsuse üksuste liit.

(6) Euroopa Komisjoni arengukoostööprojektide omafinantseeringu kaasrahastamise toetuse saamiseks esitab taotleja ministeeriumile taotluse, millele lisatakse järgmised dokumendid:
1) Euroopa Komisjonile esitatud projekti täistaotluse koopia;
2) Euroopa Komisjoni tehtud rahastamisotsuse või sõlmitud toetuslepingu koopia.

(7) Euroopa Komisjoni arengukoostööprojektide omafinantseeringu kaasrahastamise taotlemisel ei kohaldata käesoleva määruse § 21 lõike 3 punkte 1, 2, 7 ja 8.”;

14) paragrahvi 13 lõige 4 sõnastatakse järgmiselt:

„(4) Humanitaarabitoetuse andmisel piiratud taotlusvoorus kohaldatakse käesoleva määruse § 6 lõikeid 2 ja 3 ning § 10 lõikeid 2–5. Humanitaarabitaotlusele ei kohaldata käesoleva määruse § 10 lõikeid 6 ja 7, § 15 lõike 6 punkti 3, § 17 lõiget 2, § 21 lõikeid 2 ja 3 ning § 32 lõike 5 punkti 5.”;

15) paragrahvi 15 lõiget 2 täiendatakse alapunktiga 191 järgmises sõnastuses:

„191) projektiauditi kulud;”;

16) paragrahvi 15 lõige 3 sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Päevaraha ning isikliku sõiduvahendi kasutamise kulu on abikõlblik tulumaksuseadusega kehtestatud maksustamisele mittekuuluva piirmäära ulatuses. Majutuskulu on abikõlblik 128 euro ulatuses ööpäevas.”;

17) paragrahvi 15 lõike 6 punktid 1 ja 2 sõnastatakse järgmiselt:

„1) töötajate personalikulud võivad moodustada kuni 20% abikõlblike kulude kogumaksumusest, välja arvatud projektide puhul, mille eesmärk on teavitada avalikkust. Töötajate personalikulude hulka ei arvata ekspertide tasusid;
2) projekti üldkulud võivad moodustada kuni 7% abikõlblike kulude kogumaksumusest;”;

18) paragrahvi 15 lõike 7 punktid 1 ja 2 sõnastatakse järgmiselt:

„1) toetuse saaja juhtimisega seotud personalikulu, välja arvatud käesoleva määruse § 16 lõike 2 punktis 61 ettenähtud juhul;
2) tulumaksuseadusega kehtestatud maksuvaba piirmäära ületav päevaraha ja isikliku sõiduvahendi kasutamise kulu, samuti määrusega ettenähtud majutuskulu ületav kulu, välja arvatud juhul, kui see on vältimatu projekti elluviimiseks;”;

19) paragrahvi 16 täiendatakse lõigetega 11 ja 12 järgmises sõnastuses:

„(11) Eksperdi töötasu abikõlblikkuse määramiseks peab eksperdi ülesannete täitmiseks sõlmitav asjakohane võlaõiguslik leping sisaldama vähemalt eksperdi tööülesannete loetelu, oodatavaid tulemusi, eksperdile makstavat tasu ning tehtud tööde üleandmist üleandmise-vastuvõtmise aktiga. Üleandmise-vastuvõtmise akt peab lisaks andmetele töö üleandmise ja vastuvõtmise kohta sisaldama tehtud tööde ülevaadet.

(12) Kui projekti elluviiv töötaja täidab lisaks projekti raames tehtavale tööle ka eksperdi ülesandeid, peab ta projekti elluviimise ajal täitma tööajatabelit, kus tuleb näidata kuupäevaliselt nii töötaja kui ka eksperdina projekti jaoks tehtud tööde maht tundides.”;

20) paragrahvi 16 lõiget 2 täiendatakse punktiga 61 järgmises sõnastuses:

„61) käesoleva määruse § 7 lõike 3 punktis 3 nimetatud isiku juhtimisega seotud personalikulu, välja arvatud juhul, kui isik saab tegevustoetust;”;

21) paragrahvi 17 lõiked 2–4 sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Toetuse minimaalmäär taotlusvoorus taotlemisel on projekti kohta 10 000 eurot, välja arvatud projektid, mille eesmärk on teavitada avalikkust. Avalikkuse teavitamist käsitleva projekti toetuse minimaalmäär on 1000 eurot.

(3) Mikrofinantseeringu maksimaalmäär projekti kohta on 15 000 eurot.

(4) Toetus võib moodustada:
1) kuni 95% abikõlblike kulude kogumaksumusest;
2) kuni 25% abikõlblike kulude kogumaksumusest, kui toetust antakse Euroopa Komisjoni arengukoostööprojektide kaasrahastamiseks;
3) kuni 100% abikõlblike kulude kogumaksumusest, kui toetust antakse taotlemisel piiratud taotlusvoorus või mikrofinantseeringuna.”;

22) paragrahvi 21 lõike 2 punkti 3 teine lause sõnastatakse järgmiselt:

„Mitmeaastase projekti korral on taotluses esitatud projekti eelarve iga tegevusaasta kohta;”;

23) paragrahvi 21 lõike 3 punkt 5 sõnastatakse järgmiselt:

„5) projektis osalevate ekspertide nimekiri, nende elulookirjeldused, tööülesanded ja oodatavad tulemused. Kui taotluse esitamisel ei ole ekspertide nimed teada, märgitakse taotluses kaasatavate ekspertide arv ja nende tegevusvaldkond ning töö eesmärk, välja arvatud juhul, kui kogu projekt tugineb ühele eksperdile (peaekspert). Sellisel juhul tuleb taotluses märkida tema nimi ja lisada elulookirjeldus;”;

24) paragrahvi 21 lõiget 3 täiendatakse punktiga 8 järgmises sõnastuses:

„8) kui projekti osaks on taotleja omatoote tarnimine sihtriiki, tuleb taotlusele lisada taotleja seaduslike esindajate allkirjastatud hindamisakt omatoote maksumuse kohta. Hindamisaktis peavad kajastuma toote hinna komponendid. Kui omatoote maksumus ületab 10 000 eurot, tuleb taotlusele lisada omatoote maksumuse hindamist kontrollinud audiitori akt.”;

25) paragrahvi 22 lõikes 1 asendatakse number „60” numbriga „40”;

26) paragrahvi 22 lõike 2 teine lause sõnastatakse järgmiselt:

„Taotlusvooruta esitatud taotluse menetlemine algab taotluse registreerimisest ministeeriumis.”;

27) paragrahvi 23 lõike 1 teine lause sõnastatakse järgmiselt:

„Taotlusvooruta esitatud taotluse registreerib ja vaatab ministeerium läbi jooksvalt.”;

28) paragrahvi 23 lõikes 3 asendatakse sõna „seitse” sõnaga „viis”;

29) paragrahvi 23 lõike 5 teine lause sõnastatakse järgmiselt:

„Taotlusvooruta esitatud taotlust, samuti käesoleva määruse § 13 lõikes 4 nimetatud humanitaarabitaotlust hindab ministeerium.”;

30) paragrahvi 24 lõike 1 punktid 1–4 sõnastatakse järgmiselt:

„1) projekti eesmärgipärasus – osakaal kuni 25% maksimaalsest koondhindest;
2) projekti jätkusuutlikkus – osakaal kuni 20% maksimaalsest koondhindest;
3) projekti ettevalmistuse kvaliteet – osakaal kuni 20% maksimaalsest koondhindest;
4) projekti majanduslik tõhusus – osakaal kuni 20% maksimaalsest koondhindest;”;

31) paragrahvi 24 lõike 3 punkt 1 sõnastatakse järgmiselt:

„1) see on käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatud hindamiskriteeriumite alusel saanud koondhindeks vähemalt 6,5 ning selle hindamisel ei ole ühtegi hindamiskriteeriumitest hinnatud väiksema hindega kui 3;”;

32) paragrahvi 26 lõike 1 punkt 4 sõnastatakse järgmiselt:

„4) projekti abikõlblikkuse perioodi muutmist enam kui kahe kuu võrra;”;

33) paragrahvi 26 lõike 1 punktis 6 asendatakse number „10” numbriga „20”;

34) paragrahvi 26 lõikes 4 asendatakse number „20” numbriga „30”;

35) paragrahvi 29 lõike 2 punkt 2 sõnastatakse järgmiselt:

„2) järgmise osa toetusest pärast eelmise aruandlusperioodi kuluaruande kinnitamist arvestusega, et 10% toetusest makstakse toetuse saajale vaid peale lõpparuande kinnitamist.”;

36) paragrahvi 30 lõike 4 teine lause sõnastatakse järgmiselt:

„Käesolevas lõikes nimetatud kuluaruande esitamisel ei kohaldata käesoleva määruse § 31 lõike 2 punkte 1 ja 4.”;

37) paragrahvi 30 lõike 5 esimene lause sõnastatakse järgmiselt:

„Mikrofinantseeringu saaja esitab kuluaruande eesti või inglise keeles asjakohases riigis asuvale Eesti välisesindusele, kes annab kuluaruandele ning kuludokumentidele oma hinnangu.”;

38) paragrahvi 31 täiendatakse lõikega 4 järgmises sõnastuses:

„(4) Toetuse saaja ei pea esitama ministeeriumile koos kuluaruandega kuludokumente käesoleva määruse § 16 lõikes 2 sätestatud üldkulude kohta.”;

39) paragrahvi 32 lõike 5 sissejuhatava osa teine lause sõnastatakse järgmiselt:

„Kuluaruannet ei kinnitata või see kinnitatakse osaliselt, kui:”;

40) paragrahvi 34 lõige 3 sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Ministeerium saadab tagasinõudmise otsuse toetuse saajale kirjalikult või tema nõusoleku korral taotluses näidatud elektronposti aadressil viie tööpäeva jooksul otsuse tegemisest arvates.”;

41) paragrahvi 35 täiendatakse punktiga 61 järgmises sõnastuses:

„61) eristama oma raamatupidamisarvestuses projektiga seotud kulud muudest kuludest;”;

42) paragrahvi 35 punkt 7 sõnastatakse järgmiselt:

„7) teavitama viivitamata ministeeriumi kõigist toetuse saaja andmete muutumistest või asjaoludest, mis mõjutavad või võivad mõjutada toetuse saaja kohustuste täitmist, sealhulgas nime, aadressi ja seaduslike või volitatud esindajate muutumisest, toetuse saaja ümberkujundamisest, käibemaksukohuslaseks registreerimisest või käibemaksukohuslasena registrist kustutamisest, pankrotimenetluse alustamisest või likvideerija määramisest ning tegevuse lõpetamisest ka siis, kui nimetatud muudatused on registreeritud asjakohases registris või avalikustatud massiteabevahendite kaudu;”;

43) paragrahvi 35 täiendatakse punktiga 101 järgmises sõnastuses:

„101) tellima projektiauditi projektile, mille kogumaksumus tegevusaasta kohta ületab 30 000 eurot, kui komisjon ei tee teistsugust ettepanekut. Komisjoni asjakohase ettepaneku alusel võidakse riigieelarvelise eraldise kasutamise lepingus ette näha projektiauditi tegemine ka sellise projekti korral, mille kogumaksumus tegevusaasta kohta jääb alla käesolevas punktis sätestatud määra;”;

44) paragrahvi 36 lõikes 1 asendatakse number „10” numbriga „20”;

45) paragrahvi 36 täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses:

„(11) Toetuse saajal on õigus pikendada projekti abikõlblikkuse perioodi kuni kahe kuu võrra, kooskõlastades muudatused ministeeriumiga riigieelarvelise lepingu kohaselt.”;

46) paragrahvi 38 punkt 1 sõnastatakse järgmiselt:

„1) teha või korraldada projektiauditeid ja teha järelevalvetoiminguid, mis sätestatakse toetuse saajaga sõlmitavas riigieelarvelise eraldise kasutamise lepingus;”.

Andrus Ansip
Peaminister

Urmas Paet
Välisminister

Aivar Rahno
Riigikantselei istungiosakonna juhataja riigisekretäri ülesannetes

/otsingu_soovitused.json