Teksti suurus:

Riigi lubatud heitkoguse ühikutega kauplemisest saadud vahendite kasutamise tingimused ja kord

Väljaandja:Rahandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:18.02.2013
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 15.02.2013, 6

Riigi lubatud heitkoguse ühikutega kauplemisest saadud vahendite kasutamise tingimused ja kord

Vastu võetud 17.12.2010 nr 69
RT I, 23.12.2010, 34
jõustumine 26.12.2010

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
10.10.2011RT I, 13.10.2011, 316.10.2011
29.12.2011RT I, 06.01.2012, 309.01.2012
07.02.2012RT I, 21.02.2012, 124.02.2012
09.04.2012RT I, 13.04.2012, 116.04.2012
18.06.2012RT I, 26.06.2012, 129.06.2012
08.02.2013RT I, 15.02.2013, 218.02.2013

Määrus kehtestatakse «Välisõhu kaitse seaduse» § 1207 lõike 2 alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.   Kohaldamisala ja toetuse andmise eesmärk

  (1) Määrus sätestab Vabariigi Valitsuse 23. septembri 2010. a korralduse nr 375 „Eesti Vabariigi ja Marubeni Corporationi vahelise Kyoto protokolli artikli 17 kohaste lubatud heitkoguse ühikutega kauplemise kokkuleppe allkirjastamiseks volituste andmine ning finantsvahendite kasutamine” alusel sõlmitud riigi lubatud heitkoguse ühikutega kauplemise kokkuleppe alusel saadavate finantsvahendite kasutamise tingimused ja korra riigiasutuste ja riigi valitseva mõju all olevate eraõiguslike juriidiliste isikute kasutatavate hoonete energiatarbimist vähendavate investeeringute teostamiseks (edaspidi roheline investeerimisskeem).

  (2) Rohelise investeerimisskeemi raames antakse toetust, mille eesmärgiks on käesoleva määruse lisades 1 ja 2 nimetatud hoonetesse energiatarbimist vähendavate investeeringute tegemine (edaspidi projekt).
[RT I, 15.02.2013, 2 - jõust. 18.02.2013]

§ 2.   Rohelise investeerimisskeemi elluviijad

  (1) Rohelise investeerimisskeemi viib ellu Rahandusministeerium (edaspidi ministeerium).

  (2) Projekti tähtaegseks ja kvaliteetseks teostamiseks kaasatakse riigi äriühing (edaspidi investeeringute teostamise korraldaja), keda volitatakse koostama investeeringute kava, korraldama riigihangetega seotud toiminguid, projekteerimis- ja ehitustööde projektijuhtimist ning omanikujärelevalvet.

§ 3.   Toetuse saaja

  Toetuse saajad on käesoleva määruse lisades 1 ja 2 nimetatud riigivara valitsejad, riigi asutatud sihtasutused ja riigi äriühing.
[RT I, 15.02.2013, 2 - jõust. 18.02.2013]

2. peatükk Toetuse andmise alused 

§ 4.   Rohelise investeerimisskeemi raames toetatavate tegevuste alused

  (1) Toetuse saamiseks toetuse saaja:
  1) sõlmib pärast määruse jõustumist ministeeriumi ja investeeringute teostamise korraldajaga lepingu (edaspidi leping), milles sätestatakse üksikasjalik kord ja tingimused projekti teostamiseks ja toetuse kasutamiseks. Käesolevas määruses sätestatud tingimused ja kord on aluseks lepingutingimustele;
[RT I, 15.02.2013, 2 - jõust. 18.02.2013]
  2) kooskõlastab investeeringute teostamise korraldaja poolt koostatud investeerimiskava ja esitab 14. jaanuariks 2011. a Rahandusministeeriumile projekti detailse investeeringute kava kooskõlas käesoleva määruse §-ga 8.
  3) Haridus- ja Teadusministeerium sõlmib Viljandi Gümnaasiumi olemasoleva hoone ja Pärnu Kutsehariduskeskuse võimla projektide lepingu 13. veebruariks 2012. a ning esitab käesoleva lõike punktis 2 nimetatud investeeringute kava 20. veebruariks 2012. a;
[RT I, 21.02.2012, 1 - jõust. 24.02.2012]
  4) sõlmib käesoleva määruse lisas 2 nimetatud objekti projekti lepingu 2013. aasta 18. veebruariks ja esitab ministeeriumile investeeringute teostamise korraldaja koostatud investeeringute kava 2013. aasta 25. veebruariks.
[RT I, 15.02.2013, 2 - jõust. 18.02.2013]

  (2) Narva piiripunkti investeeringute tegemiseks sõlmitakse käesoleva paragrahvi lõike 1 punktis 1 nimetatud leping üksnes rahandusministri ja investeeringute teostamise korraldaja vahel.

§ 5.   Abikõlblikud ja mitteabikõlblikud kulud

  (1) Toetust antakse üksnes selliste abikõlblike kulude katteks, mis on põhjendatud, mõistlikud ja projekti elluviimiseks vajalikud. Abikõlblike kulude tõendamisel võetakse arvesse investeeringute kavas ja käesoleva määruse § 9 lõike 31 ning § 11 punkti 11 alusel esitatud teatises kajastatud projektiga seotud eelnevalt kontrollitud, dokumenteeritud ja aktsepteeritud tööde eest esitatud ning toetuse saaja ja investeeringute teostamise korraldaja aktsepteeritud arved.
[RT I, 15.02.2013, 2 - jõust. 18.02.2013]

  (2) Abikõlblikud on järgmised kulud:
  1) soojustamise kulu;
  2) avatäidete (uste, akende jm) vahetamise kulu;
  3) küttesüsteemide uuendamise kulu;
  4) ventilatsioonisüsteemide uuendamise kulu;
  5) uute keskkonnasõbralike tehniliste süsteemide kasutamine: maa- ja õhksoojuspumbad, päikesepaneelid, kaugjuhtimisega automatiseeritud süsteemid ja muud;
  6) käesoleva lõike punktides 1–5 nimetatud investeeringutega lahutamatult seotud või eelduseks olevate investeeringute kulu;
  7) käesoleva lõike punktides 1–6 investeeringuteks vajalike ehitusuuringute ja ekspertiiside tegemise ning projekteerimise ja omanikujärelevalve kulu;
  8) käesoleva lõike punktides 1–7 nimetatud investeeringute ja tegevuste korraldamisega seotud kulud.

  (3) [Kehtetu – RT I, 06.01.2012, 3 - jõust. 09.01.2012]

  (4) Abikõlblikud on üksnes toetuse abikõlblikkuse perioodil tehtud kulud.

  (5) Kulu tekkimise päevaks loetakse kuludokumendi aktsepteerimise kuupäeva.

  (6) Abikõlblikud ei ole järgmised kulud:
  1) kulud, mis on seotud kapitalirendi tüüpi liisinglepingu sõlmimisega, intressiga, kindlustusega jms kuludega;
  2) kapitalirendi makse, kui asja omandiõigus ei lähe üle toetuse saajale;
  3) kulud, mis ei ole tehtud abikõlblikkuse perioodil;
  4) amortisatsioonikulud;
  5) kulud, mis on varem hüvitatud Eesti riigi muudest tuludest, Euroopa Liidu fondidest või teistest välisvahenditest saadud toetustest;
  6) muud projektiga mitte seotud ning projekti elluviimise seisukohast põhjendamatud ja ebaolulised kulud;
  7) käibemaks ulatuses, mida toetuse saajal on õigus tagasi saada;
  8) käesoleva määruse lisas 2 nimetatud objektide hankelepingutes kokku lepitud tellija reserv.
[RT I, 15.02.2013, 2 - jõust. 18.02.2013]

§ 6.   Rohelise investeerimisskeemi abikõlblikkuse periood

  (1) Rohelise investeerimisskeemi raames toetatakse projekte alates käesoleva määruse jõustumisest kuni 31. detsembrini 2012. Sõmera Hooldekodu projekti toetatakse kuni 2013. aasta 28. veebruarini ja käesoleva määruse lisas 2 nimetatud objektide projekte toetatakse kuni 2013. aasta 31. detsembrini.
[RT I, 15.02.2013, 2 - jõust. 18.02.2013]

  (2) Projekt loetakse lõppenuks, kui kõik investeeringute kavas ja käesoleva määruse § 9 lõike 31 ning § 11 punkti 11 alusel esitatud teatises näidatud tööd on toetuse saaja vastu võtnud ja projekti eest on viimane väljamakse tehtud.
[RT I, 15.02.2013, 2 - jõust. 18.02.2013]

§ 7.   Toetuse piirmäärad

  (1) Toetust antakse investeeringute kava alusel kuni 100 protsendi ulatuses abikõlblikest kuludest.

  (2) Kui lepingu täitmise käigus ületavad investeeringud maksimaalset toetuse summat, otsustatakse investeeringute kava või lepingu muutmine kooskõlas käesoleva määruse §-ga 9.

3. peatükk Toetuse andmise korraldamine 

§ 8.   Investeeringute kava

  Investeeringute kava peab sisaldama järgmist:
  1) projektiga hõlmatavate hoonete 2009. ja 2010. aasta energiakulu aruannet ning käesoleva määruse lisas 2 nimetatud hoonete kohta ka 2011. ja 2012. aasta energiakulu aruannet;
[RT I, 15.02.2013, 2 - jõust. 18.02.2013]
  2) projekti teostamiseks kavandatud investeeringute ja nendega seotud tegevuste üksikasjalikku loetelu koos lühikirjeldusega, projekti elluviimise ajakava ning eeldatavat maksumust investeeringute ja nendega seotud tegevuste lõikes;
  3) toetuse summat, mida soovitakse kasutada ning kinnitust toetuse summat ületavate kulude katmiseks toetuse saaja poolt;
  4) infot sisendkäibemaksu tagasi taotlemise õiguse kohta;
  5) projekti teostamise tulemusena prognoositavat energiakulu kokkuhoidu aastas.

§ 9.   Investeeringute kava kinnitamine ja muutmine

  (1) Investeeringute kava kinnitamine on toetuse väljamaksmise eelduseks.

  (2) Ministeerium otsustab investeeringute kava täieliku või osalise kinnitamise või kinnitamata jätmise hiljemalt 5. veebruariks 2011 ning Viljandi Gümnaasiumi olemasoleva hoone ja Pärnu Kutsehariduskeskuse võimla investeeringute kava hiljemalt 1. märtsiks 2012. Käesoleva määruse lisas 2 nimetatud objekti investeeringute kava kinnitamise või kinnitamata jätmise otsustab ministeerium hiljemalt 2013. aasta 11. märtsiks.
[RT I, 15.02.2013, 2 - jõust. 18.02.2013]

  (21) Käesoleva määruse lisas 2 nimetatud objekti investeeringute kavas hankelepingu tellija reservi ei kinnitata.
[RT I, 15.02.2013, 2 - jõust. 18.02.2013]

  (3) Kui lepingu täitmise käigus selgub, et objekti tegelik maksumus ületab investeeringute kavas prognoositud maksumuse, esitab toetuse saaja kooskõlastatult investeeringute teostamise korraldajaga 40 tööpäeva jooksul hankemenetluse tulemuste selgumisest arvates ministeeriumile investeeringute kava muutmise ettepaneku.
[RT I, 15.02.2013, 2 - jõust. 18.02.2013]

  (31) Kui lepingu täitmise käigus selgub, et objekti tegelik maksumus on väiksem investeeringute kavas prognoositud maksumusest, esitab toetuse saaja kooskõlastatult investeeringute teostamise korraldajaga 10 tööpäeva jooksul investeeringute kavas kinnitatud objekti töödest ajaliselt viimase töö hankemenetluse lõppemisest arvates ministeeriumile teatise. Teatises esitatakse informatsioon objekti kogumaksumuse ja kasutamata jäänud toetuse suuruse kohta.
[RT I, 06.01.2012, 3 - jõust. 09.01.2012]

  (32) [Kehtetu - RT I, 15.02.2013, 2 - jõust. 18.02.2013]

  (33) [Kehtetu - RT I, 15.02.2013, 2 - jõust. 18.02.2013]

  (34) [Kehtetu - RT I, 15.02.2013, 2 - jõust. 18.02.2013]

  (35) Kui lepingu täitmise käigus selgub, et investeeringute kavas kinnitatud ühe töö asendamine teise, käesoleva määruse § 5 lõike 2 punktides 1–5 sätestatud abikõlbliku tööga on vajalik ja mõistlik, on toetuse saajal, kooskõlastatult investeeringute teostamise korraldajaga, õigus esitada ministeeriumile investeeringute kava muutmise ettepanek. Muudatusettepaneku tulemusena ei tohi käesoleva paragrahvi lõike 2 alusel kinnitatud investeeringute kavas objektile kinnitatud heitkoguse ühikute kokkuhoid väheneda ning investeeringute kavas objektile kinnitatud toetuse summa suureneda.
[RT I, 06.01.2012, 3 - jõust. 09.01.2012]

  (4) Investeeringute kava muutmiseks esitab toetuse saaja kooskõlastatult investeeringute teostamise korraldajaga 40 tööpäeva jooksul hankemenetluse tulemuste selgumisest ettepaneku, kas:
  1) toetuse saaja täiendava omafinantseeringu kaasamiseks;
  2) investeeringute ja nendega seotud tööde teostamiseks vajaliku toetuse suurendamiseks;
  3) investeeringute ja nendega seotud tööde mahu vähendamiseks;
  4) käesoleva lõike punktides 1–3 nimetatud ettepanekute kombinatsiooni kasutamiseks;
  5) projekti lõpetamiseks.
[RT I, 13.10.2011, 3 - jõust. 16.10.2011]

  (5) Investeeringute kava muutmise otsustab ministeerium 15 tööpäeva jooksul ettepaneku esitamisest arvates.
[RT I, 13.10.2011, 3 - jõust. 16.10.2011]

  (51) Ministeerium võib otsustada lisaks käesolevas paragrahvis sätestatud tähtaegadele, korrale ja alustele investeeringute mahu ja kava muutmise ning toetuse suurendamise juhul, kui see on otstarbekas ja vajalik energiasäästu kokkuhoiu saavutamiseks ning seda võimaldab rohelise investeerimisskeemi vahendite kogumaht.
[RT I, 26.06.2012, 1 - jõust. 29.06.2012]

4. peatükk Ministeeriumi õigused ja toetuse saaja kohustused 

§ 10.   Ministeeriumi õigused

  Ministeeriumil on õigus:
  1) küsida täiendavaid andmeid investeeringute kava ja selle muutmise ettepaneku kohta enne kava kinnitamise või kinnitamata jätmise otsuse tegemist;
  2) teha ettepanek investeeringute kava muutmiseks;
  3) teha Vabariigi Valitsusele ettepanekuid projektide mitte toetamiseks või täiendavate projektide toetamiseks;
  4) saada toetuse saajalt vähemalt üks kord kvartalis informatsiooni investeeringute kavas nimetatud tööde tegemise kohta;
  5) kontrollida enne igakordse makse tegemist esitatud arve ja selle aluseks olevate dokumentide õigsust ja vastavust tegelikult tehtud töödele ja osutatud teenustele;
  6) auditeerida projekti kohta peetavat raamatupidamist, projekti teostamise vastavust käesoleva määruse eesmärgile ja investeeringute kavale;
  7) nõuda maksetaotluse täpsustamist või täiendavate dokumentide esitamist;
  8) keelduda väljamakse tegemisest, kui esitatud väljamakse taotluse aluseks olev kulu ei ole abikõlblik;
  9) käesoleva määruse § 9 lõike 4 punktis 5 sätestatud juhul projekti lõpetamisel otsustada projekti tehtud kulude abikõlblikkus;
[RT I, 13.10.2011, 3 - jõust. 16.10.2011]
  10) nõuda toetuse saajalt mittesihtotstarbeliselt kasutatud vahendite tagastamist.

§ 11.   Toetuse saaja kohustused

  Toetuse saaja on kohustatud:
  1) viima projekti ellu investeeringute kavas fikseeritud tähtaegadel ja mahus;
  11) esitama viivitamata pärast objekti lõpliku maksumuse selgumist kooskõlastatult investeeringute teostamise korraldajaga ministeeriumile tööde lõpetamise teatise, milles on toodud informatsioon teostatud tööde, objekti kogumaksumuse ja kasutamata jäänud toetuse suuruse kohta;
[RT I, 26.06.2012, 1 - jõust. 29.06.2012]
  2) esitama ministeeriumile või tema nimetatud audiitorile või muule isikule nõutud informatsiooni, dokumente ja aruanded;
  3) tagama ministeeriumile või tema nimetatud isikule juurdepääsu projektiga hõlmatud hoonetele, et kontrollida ehitustööde kulgu, nende kooskõla investeeringute kavaga, energiasäästu eesmärgiga ja ehitustööde raamatupidamise õigsust;
  4) pidama raamatupidamises iga määruse lisades 1 ja 2 nimetatud hoonete kohta eraldi arvestust;
[RT I, 15.02.2013, 2 - jõust. 18.02.2013]
  5) maksma tagasi rahandusministri otsuses näidatud tähtpäevaks mitteabikõlbliku toetuse summa;
  6) andma abikõlblikkuse perioodil iga aasta lõpuks informatsiooni renoveeritud hoone aastase energiatarbimise kohta;
  7) mitte võõrandama ministeeriumi nõusolekuta 2013. aasta 1. juulini lisas 1 nimetatud renoveeritud hooneid, välja arvatud Sõmera Hooldekodu hoone, ning 2014. aasta 1. juulini Sõmera Hooldekodu hoonet ja lisas 2 nimetatud hooneid.
[RT I, 15.02.2013, 2 - jõust. 18.02.2013]

5. peatükk Toetuse väljamaksmine ja aruanded 

§ 12.   Toetuse väljamaksmine

  (1) Toetuse maksab välja ministeerium toetuse saaja näidatud tööde teostajale või investeeringute teostamise korraldaja poolt riigivara valitsejale tehtud tööde ja osutatud teenuste eest käesolevas määruses ja lepingus sätestatud tingimustel ja tähtajaks.

  (2) Investeeringute kavas, käesoleva määruse § 9 lõikes 31 ja § 11 punktis 11 nimetatud teatistes ette nähtud tööd peavad olema lõpetatud 2012. aasta 17. detsembriks. Sõmera Hooldekodu hoone tööd peavad olema lõpetatud 2013. aasta 28. veebruariks ja käesoleva määruse lisas 2 nimetatud objekti tööd 2013. aasta 16. detsembriks.
[RT I, 15.02.2013, 2 - jõust. 18.02.2013]

  (3) Toetuse saaja esitab ministeeriumile väljamakse taotluse, mille osas kulude abikõlblikkus on kontrollitud. Väljamakse taotlusele lisatakse kulude tekkimist tõendavad dokumendid (koopiad), lepingus sätestatud korras ja tähtaegadel. Väljamakse taotlus sisaldab saajat, saaja pangarekvisiite ja makse sisu. Kulude tekkimist tõendavateks dokumentideks on vastava tehingu toimumist tõendavad raamatupidamise algdokumendid, sealhulgas arved, tööde üleandmise-vastuvõtmise aktid ja töövõtulepingud.

  (4) Pärast väljamakse taotluse saamist kontrollib ministeerium kulude tekkimist tõendavaid dokumente ja väljamaksetaotluse nõuetele vastavust ning nende vastavuse korral algatab väljamakse. Väljamakse tehakse 20 tööpäeva jooksul nõuetekohaste dokumentide laekumisest arvates.

  (5) Ministeeriumil on õigus keelduda väljamakse tegemisest, kui esitatud väljamakse taotluse aluseks olev kulu ei ole abikõlblik käesoleva määruse tähenduses.
[RT I, 06.01.2012, 3 - jõust. 09.01.2012]

  (6) Ministeeriumil on õigus küsida täiendavaid dokumente kulude abikõlblikkuse välja selgitamiseks. Ministeerium võib teha toetuse maksmisest osalise või täieliku keeldumise otsuse juhul, kui:
[RT I, 06.01.2012, 3 - jõust. 09.01.2012]
  1) läbiviidud tegevused ei vasta käesolevas määruses ja lepingus sätestatud tegevustele või nende toimumine ei ole tõendatud;
  2) esitatud kuludokumendid ei vasta käesolevas määruses ja lepingus sätestatud projekti perioodile, tegevustele või eesmärkidele;
  3) esitatud väljamakse või kuludokumendid ei vasta ettenähtud nõuetele.

  (7) Rahandusministril on õigus tagasi nõuda makstud, kuid hilisemal täiendaval kontrollimisel selgunud mitteabikõlblikud kulud.

§ 13.   Toetuse kasutamisega seotud aruannete esitamine

  (1) Toetuse saaja esitab ministeeriumile lepingus sätestatud tingimustel ja korras iga kvartali 15. kuupäevaks eelmise kvartali aruande, mis sisaldab andmeid tööde seisu kohta ja kulusid projekti lõikes.

  (2) Toetuse saaja esitab lepingus sätestatud tingimustel ja korras projekti abikõlblikkuse perioodil hiljemalt järgmise aasta 25. jaanuariks hoonete aastase energiakulu aruande. 2012. aasta kohta esitatakse aruanne 2013. aasta 25. jaanuariks, lisas 2 nimetatud objekti kohta esitatakse 2013. aasta aruanne 2014. aasta 25. jaanuariks.
[RT I, 15.02.2013, 2 - jõust. 18.02.2013]

6. peatükk Rakendussätted 
[RT I, 06.01.2012, 3 - jõust. 09.01.2012]

§ 14.   Määruse rakendamine

  (1) Toetuse saaja, kelle projekti tegelik maksumus jäi väiksemaks investeeringute kavas prognoositud maksumusest ja investeeringute kavas kinnitatud ajaliselt viimase töö hankemenetlus lõppes enne 2012. aasta 1. jaanuarit, esitab käesoleva määruse § 9 lõikes 31 sätestatud teatise 2012. aasta 29. veebruariks.
[RT I, 26.06.2012, 1 - jõust. 29.06.2012]

  (2) Toetuse saaja, kelle objekti tegelik maksumus jäi väiksemaks investeeringute kavas prognoositud maksumusest ja investeeringute jääk arvati rohelise investeerimisskeemi vabade vahendite hulka enne käesoleva määruse 2012. aasta juunis jõustunud muudatust, võib esitada enne tööde lõpetamise teatise esitamist kuni 2012. aasta 15. juulini uuesti käesoleva määruse § 9 lõikes 31 nimetatud teatise vabade vahendite kasutamiseks uue korra alusel.
[RT I, 26.06.2012, 1 - jõust. 29.06.2012]

Lisa 1 Toetuse saajad ja toetatavad objektid
[RT I, 15.02.2013, 2 - jõust. 18.02.2013]

Lisa 2  Toetuse saajad ja toetatavad objektid
[RT I, 15.02.2013, 2 - jõust. 18.02.2013]

/otsingu_soovitused.json