Teksti suurus:

Riigi lubatud heitkoguse ühikutega kauplemise Eesti Vabariigi ja Marubeni Corporationi vahel sõlmitud teisest kokkuleppest saadud vahendite kasutamise tingimused ja kord

Väljaandja:Rahandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:18.02.2013
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 15.02.2013, 7

Riigi lubatud heitkoguse ühikutega kauplemise Eesti Vabariigi ja Marubeni Corporationi vahel sõlmitud teisest kokkuleppest saadud vahendite kasutamise tingimused ja kord

Vastu võetud 04.02.2011 nr 5
RT I, 09.02.2011, 2
jõustumine 12.02.2011

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
15.07.2011RT I, 21.07.2011, 524.07.2011, osaliselt 01.01.2012
15.09.2011RT I, 22.09.2011, 125.09.2011
20.12.2011RT I, 29.12.2011, 301.01.2012
07.02.2012RT I, 21.02.2012, 124.02.2012
09.04.2012RT I, 13.04.2012, 116.04.2012
18.06.2012RT I, 26.06.2012, 129.06.2012
08.02.2013RT I, 15.02.2013, 218.02.2013

Määrus kehtestatakse „Välisõhu kaitse seaduse” § 1207 lõike 2 alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.   Reguleerimisala ja toetuse andmise eesmärk

  (1) Määrus sätestab Vabariigi Valitsuse 2. detsembri 2010. a korralduse nr 460 „Eesti Vabariigi ja Marubeni Corporationi vahelise Kyoto protokolli artikli 17 kohaste lubatud heitkoguse ühikutega kauplemise teise kokkuleppe allkirjastamiseks volituste andmine ning finantsvahendite kasutamine” alusel sõlmitud riigi lubatud heitkoguse ühikutega kauplemise kokkuleppe alusel saadavate vahendite kasutamise tingimused ja korra kohaliku omavalitsuse üksuste ja nende otsese või kaudse mõju all olevate eraõiguslike juriidiliste isikute kasutatavate hoonete energiatarbimist vähendavate investeeringute teostamiseks (edaspidi roheline investeerimisskeem).

  (2) Rohelise investeerimisskeemi raames antakse toetust, mille eesmärgiks on käesoleva määruse lisades 1 ja 2 nimetatud hoonetesse energiatarbimist vähendavate investeeringute tegemine (edaspidi projekt).
[RT I, 15.02.2013, 2 - jõust. 18.02.2013]

§ 2.   Rohelise investeerimisskeemi elluviijad

  (1) Rohelise investeerimisskeemi viib ellu Rahandusministeerium (edaspidi ministeerium).

  (2) Projekti tähtaegseks ja kvaliteetseks teostamiseks kaasatakse riigi äriühing (edaspidi investeeringute teostamise korraldaja), keda volitatakse koostama investeeringute kava, korraldama riigihangetega seotud toiminguid, projekteerimis- ja ehitustööde projektijuhtimist ning omanikujärelevalvet.

§ 3.   Toetuse saaja

  Toetuse saajad on käesoleva määruse lisades 1 ja 2 nimetatud kohaliku omavalitsuse üksused ja nende otsese või kaudse mõju all olevad eraõiguslikud juriidilised isikud.
[RT I, 15.02.2013, 2 - jõust. 18.02.2013]

2. peatükk Toetuse andmise alused 

§ 4.   Rohelise investeerimisskeemi raames toetatavate tegevuste alused

  Toetuse saamiseks toetuse saaja:
  1) sõlmib 21. veebruariks 2011. a ministeeriumi ja investeeringute teostamise korraldajaga lepingu (edaspidi leping), milles sätestatakse üksikasjalik kord ja tingimused projekti teostamiseks ja toetuse kasutamiseks. Käesolevas määruses sätestatud tingimused ja kord on aluseks lepingus sätestatavatele tingimustele;
  2) kooskõlastab investeeringute teostamise korraldaja koostatud investeeringute kava ja esitab hiljemalt 7. märtsiks 2011. a ministeeriumile kooskõlas käesoleva määruse §-ga 8 projekti detailse investeeringute kava;
  3) Kuressaare Linnavalitsus sõlmib Kuressaare päevakeskuse projekti lepingu 13. veebruariks 2012. a ning esitab käesoleva lõike punktis 2 nimetatud investeeringute kava 20. veebruariks 2012. a;
[RT I, 21.02.2012, 1 - jõust. 24.02.2012]
  4) sõlmib käesoleva määruse lisas 2 nimetatud objekti projekti lepingu 2013. aasta 18. veebruariks ja esitab ministeeriumile investeeringute teostamise korraldaja koostatud investeeringute kava 2013. aasta 25. veebruariks.
[RT I, 15.02.2013, 2 - jõust. 18.02.2013]

§ 5.   Abikõlblikud ja mitteabikõlblikud kulud

  (1) Toetust antakse üksnes selliste abikõlblike kulude katteks, mis on põhjendatud, mõistlikud ja projekti elluviimiseks vajalikud. Abikõlblike kulude tõendamisel võetakse arvesse investeeringute kavas ja käesoleva määruse § 9 lõike 41 ning § 11 punkti 11 alusel esitatud teatises kajastatud projektiga seotud eelnevalt kontrollitud, dokumenteeritud ja aktsepteeritud tööde eest esitatud ning toetuse saaja ja investeeringute teostamise korraldaja aktsepteeritud arved.
[RT I, 15.02.2013, 2 - jõust. 18.02.2013]

  (2) Abikõlblikud on järgmised kulud:
  1) soojustamise kulu;
  2) avatäidete (uste, akende jm) vahetamise kulu;
  3) küttesüsteemide uuendamise kulu;
  4) ventilatsioonisüsteemide uuendamise kulu;
  5) uute keskkonnasõbralike tehniliste süsteemide nagu maa- ja õhksoojuspumbad, päikesepaneelid, kaugjuhtimisega automatiseeritud süsteemid ja muud sarnased soetamise ja paigaldamise kulud;
  6) käesoleva lõike punktides 1–5 nimetatud investeeringutega lahutamatult seotud või eelduseks olevate investeeringute kulu;
  7) käesoleva lõike punktides 1–6 investeeringuteks vajalike ehitusuuringute ja ekspertiiside tegemise ning projekteerimise ja omanikujärelevalve kulu;
  8) käesoleva lõike punktides 1–7 nimetatud investeeringute ja tegevuste korraldamisega seotud kulud.

  (3) Abikõlblikud on üksnes projekti abikõlblikkuse perioodil tehtud kulud.

  (4) Kulu tekkimise päevaks loetakse kuludokumendi aktsepteerimise kuupäeva.

  (5) Abikõlblikud ei ole järgmised kulud:
  1) kulud, mis on seotud kapitalirendi-tüüpi liisinglepingu sõlmimisega, intressiga, kindlustusega jms kuludega;
  2) kapitalirendi makse, kui asja omandiõigus ei lähe üle toetuse saajale;
  3) amortisatsioonikulud;
  4) kulud, mis on varem Eesti riigi muudest tuludest, Euroopa Liidu fondidest või teistest välisvahenditest saadud toetustest hüvitatud;
  5) muud projektiga mitteseotud ning projekti elluviimise seisukohast põhjendamatud ja ebaolulised kulud;
  6) käibemaks ulatuses, mida toetuse saajal on õigus tagasi saada;
  7) käesoleva määruse lisas 2 nimetatud objektide hankelepingutes kokku lepitud tellija reserv.
[RT I, 15.02.2013, 2 - jõust. 18.02.2013]

§ 6.   Rohelise investeerimisskeemi abikõlblikkuse periood

  (1) Rohelise investeerimisskeemi raames toetatakse projekte alates käesoleva määruse jõustumisest kuni 31. detsembrini 2012. Käesoleva määruse lisas 2 nimetatud objektide projekte toetatakse kuni 2013. aasta 31. detsembrini.
[RT I, 15.02.2013, 2 - jõust. 18.02.2013]

  (2) Projekt loetakse lõppenuks, kui kõik investeeringute kavas ja käesoleva määruse § 9 lõike 41 ning § 11 punkti 11 alusel esitatud teatises näidatud tööd on toetuse saaja vastu võtnud ja projekti eest on viimane väljamakse tehtud.
[RT I, 15.02.2013, 2 - jõust. 18.02.2013]

§ 7.   Toetuse piirmäärad

  (1) Toetust antakse investeeringute kava alusel kuni 100 protsendi ulatuses abikõlblikest kuludest.

  (2) Kui lepingu täitmise käigus ületavad investeeringud lepingus sätestatud maksimaalset toetuse summat, otsustatakse investeeringute kava või lepingu muutmine kooskõlas käesoleva määruse §-ga 9.

3. peatükk Toetuse andmise korraldamine 

§ 8.   Investeeringute kava

  (1) Investeeringute kava peab sisaldama järgmist:
  1) projektiga hõlmatavate hoonete 2009. ja 2010. aasta energiakulu aruannet ning käesoleva määruse lisas 2 nimetatud hoonete kohta ka 2011. ja 2012. aasta energiakulu aruannet;
[RT I, 15.02.2013, 2 - jõust. 18.02.2013]
  2) projekti teostamiseks kavandatud investeeringute ja nendega seotud tegevuste üksikasjalikku loetelu objektide kaupa koos lühikirjeldusega, projekti elluviimise ajakava ning eeldatavat maksumust objektide kaupa investeeringute ja nendega seotud tegevuste lõikes;
  3) toetuse summat, mida soovitakse kasutada, ning toetuse saaja omaosaluse summat võttes arvesse käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud tingimusi;
[RT I, 21.07.2011, 5 - jõust. 24.07.2011]
  4) infot sisendkäibemaksu tagasitaotlemise õiguse kohta;
  5) projekti teostamise tulemusena prognoositavat energiakulu kokkuhoidu aastas.

  (2) Investeeringute kavva ei planeerita toetuse saaja omaosalust juhul, kui taotlejaks on kohaliku omavalitsuse üksus või tema arvestusüksus ning kohaliku omavalitsuse üksus või tema arvestusüksus:
  1) ei pidanud investeeringu kava kinnitamisele eelnenud aastal kinni kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 33 lõikes 2 nimetatud põhitegevuse tulemi lubatavast väärtusest või ületab viimaste teadaolevate andmete kohaselt kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 34 lõigetes 3–5 sätestatud netovõlakoormuse ülemmäära;
  2) ületab projekti omafinantseeringu tasumiseks võetava kohustusega kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 34 lõigetes 3–5 sätestatud netovõlakoormuse ülemmäära;
  3) ei oma finantssuutlikkust projekti omafinantseeringu tagamiseks. Projekti omafinantseeringu tagamise finantssuutlikkuse väljaselgitamiseks liidetakse eelarveaasta põhitegevuse tulude ja põhitegevuse kulude vahele tulu põhivara ja finantsvara müügist, põhivara soetamiseks saadav sihtfinantseering, finantstulu, muude investeeringute katteks võetavad võlakohustused ning likviidsete varade eelarveaasta alguses suunamata jääk ja lahutatakse eelarveaasta finantskulu, põhivara ja finantsvara soetus, põhivara soetamiseks antav sihtfinantseering ja võlakohustuste tasumiseks makstavad summad. Saadud summa peab katma eelarveaastaks planeeritud omafinantseeringu. Mitmeaastase projekti puhul hinnatakse projekti omafinantseeringu tagamise finantssuutlikkust projekti elluviimise perioodi jääva iga eelarveaasta kohta, sealjuures võetakse võimaluse korral hindamise aluseks eelarveaastaks kehtestatud eelarve, selle puudumisel prognoosi alusel koostatud finantsplaan.
[RT I, 21.07.2011, 5 - jõust. 01.01.2012]

§ 9.   Investeeringute kava kinnitamine ja muutmine

  (1) Investeeringute kava kinnitamine on toetuse väljamaksmise eelduseks.

  (2) Ministeerium otsustab käesoleva määruse § 1 lõikes 1 nimetatud kokkuleppes määratud investeeringusumma piires investeeringute kava täieliku või osalise kinnitamise või kinnitamata jätmise hiljemalt 21. märtsiks 2011, Kuressaare päevakeskuse investeeringute kava 1. märtsiks 2012 ja käesoleva määruse lisas 2 nimetatud objekti investeeringute kava kinnitamise või kinnitamata jätmise hiljemalt 2013. aasta 11. märtsiks. Osalise kinnitamise või kinnitamata jätmise korral edastab ministeerium põhjendused.
[RT I, 15.02.2013, 2 - jõust. 18.02.2013]

  (21) Käesoleva määruse lisas 2 nimetatud objekti investeeringute kavas hankelepingu tellija reservi ei kinnitata.
[RT I, 15.02.2013, 2 - jõust. 18.02.2013]

  (3) Kui rohelise investeerimisskeemi vahenditest ei piisa kõikide esitatud investeeringute kavade täies mahus rahastamiseks, jäetakse investeeringute kavadest välja kõige vähem hoonete energiatarbimise kokkuhoidu andvad tööd, mille ära jätmine ei ole takistuseks muude tööde teostamisel.

  (4) Kui lepingu täitmise käigus selgub, et objekti tegelik maksumus ületab investeeringute kavas prognoositud maksumuse, esitab toetuse saaja kooskõlastatult investeeringute teostamise korraldajaga 40 tööpäeva jooksul hankemenetluse tulemuste selgumisest arvates ministeeriumile investeeringute kava muutmise ettepaneku.
[RT I, 15.02.2013, 2 - jõust. 18.02.2013]

  (41) Kui lepingu täitmise käigus selgub, et objekti tegelik maksumus on väiksem investeeringute kavas prognoositud maksumusest, esitab toetuse saaja kooskõlastatult investeeringute teostamise korraldajaga 10 tööpäeva jooksul investeeringute kavas kinnitatud objekti töödest ajaliselt viimase töö hankemenetluse lõppemisest arvates ministeeriumile teatise. Teatises esitatakse informatsioon objekti kogumaksumuse ja kasutamata jäänud toetuse suuruse kohta.
[RT I, 29.12.2011, 3 - jõust. 01.01.2012]

  (42) [Kehtetu - RT I, 15.02.2013, 2 - jõust. 18.02.2013]

  (43) [Kehtetu - RT I, 15.02.2013, 2 - jõust. 18.02.2013]

  (44) [Kehtetu - RT I, 15.02.2013, 2 - jõust. 18.02.2013]

  (45) Kui lepingu täitmise käigus selgub, et investeeringute kavas kinnitatud ühe töö asendamine teise, käesoleva määruse § 5 lõike 2 punktides 1–5 sätestatud abikõlbliku tööga on vajalik ja mõistlik, on toetuse saajal, kooskõlastatult investeeringute teostamise korraldajaga, õigus esitada ministeeriumile investeeringute kava muutmise ettepanek. Muudatusettepaneku tulemusena ei tohi käesoleva paragrahvi lõike 2 alusel kinnitatud investeeringute kavas objektile kinnitatud CO2 kokkuhoid väheneda ning investeeringute kavas objektile kinnitatud toetuse summa suureneda.
[RT I, 29.12.2011, 3 - jõust. 01.01.2012]

  (5) Käesoleva paragrahvi lõikes 4 nimetatud ettepanekus investeeringute kava muutmiseks tehakse ettepanek, kas:
  1) toetuse saaja omaosaluse kaasamiseks;
  2) investeeringute ja nendega seotud tööde teostamiseks vajaliku toetuse suurendamiseks;
  3) investeeringute ja nendega seotud tööde mahu vähendamiseks;
  4) käesoleva lõike punktides 1–3 nimetatud ettepanekute kombinatsiooni kasutamiseks;
  5) projekti lõpetamiseks.
[RT I, 22.09.2011, 1 - jõust. 25.09.2011]

  (51) Käesoleva paragrahvi lõike 4 alusel esitatud ettepanek peab sisaldama vähemalt:
  1) põhjendust, miks vastav ettepanek on esitatud ning miks teisi käesoleva paragrahvi lõikes 5 nimetatud ettepanekuid võimalikuks ei peeta;
  2) investeeringute teostamise korraldaja hinnangut, milline on ettepaneku mõju esialgselt prognoositud energiakokkuhoiule ning kasvuhoonegaaside emissiooni vähenemisele;
  3) toetuse saaja omaosaluse kaasamise ettepaneku korral kinnitust vajalike finantsvahendite olemasolu ja § 8 lõike 2 asjaolude puudumise kohta.
[RT I, 22.09.2011, 1 - jõust. 25.09.2011]

  (6) Investeeringute kava muutmise otsustab ministeerium 15 tööpäeva jooksul ettepaneku saamisest arvates. Kui käesoleva paragrahvi lõike 4 alusel tehtud muutmise ettepanek ei vasta käesoleva paragrahvi lõigetes 5 ja 51 sätestatud tingimustele või ei võimalda ettepanekus esitatud kujul investeeringute kava objekti ehitustehniliselt terviklikult teostada, annab ministeerium ettepanekus esinevate puuduste kõrvaldamiseks 15 tööpäeva.
[RT I, 29.12.2011, 3 - jõust. 01.01.2012]

  (61) Ministeerium kinnitab investeeringute kava muutmise ettepaneku, millega suurendatakse investeeringute ja nendega seotud tööde teostamiseks vajalikku toetust üksnes juhul, kui seda võimaldab rohelise investeerimisskeemi vahendite kogumaht ja muudatuse kinnitamisel ei ületa investeeringu maksumus 10 protsenti käesoleva paragrahvi lõike 2 alusel kinnitatud investeeringute kavas objektile kavandatud tööde maksumusest.
[RT I, 22.09.2011, 1 - jõust. 25.09.2011]

  (62) Ministeerium võib otsustada lisaks käesolevas paragrahvis sätestatud tähtaegadele, alustele ja korrale investeeringute mahu ja kava muutmise ning toetuse suurendamise juhul, kui see on otstarbekas ja vajalik energiasäästu kokkuhoiu saavutamiseks ning seda võimaldab rohelise investeerimisskeemi vahendite kogumaht.
[RT I, 26.06.2012, 1 - jõust. 29.06.2012]

  (7) Kui toetuse saaja ei sõlmi käesoleva määruse § 4 punktis 1 või 4 nimetatud tähtpäevaks lepingut või ei esita käesoleva paragrahvi lõikes 4 või 6 nimetatud juhul ja tähtpäevaks investeeringute kava muutmise ettepanekut ministeeriumile, teeb rahandusminister Vabariigi Valitsusele ettepaneku projekti mitte toetada. Ettepaneku tegemisest teavitatakse toetuse saajat 15 tööpäeva jooksul. Sellisel juhul loetakse seni tehtud kulud mitteabikõlblikeks.
[RT I, 15.02.2013, 2 - jõust. 18.02.2013]

4. peatükk Ministeeriumi õigused ja toetuse saaja kohustused 

§ 10.   Ministeeriumi õigused

  Ministeeriumil on õigus:
  1) küsida täiendavaid andmeid investeeringute kava ja selle muutmise ettepaneku kohta enne kava kinnitamise või kinnitamata jätmise otsuse tegemist;
  11) teha ettepanek investeeringute kava muutmiseks;
[RT I, 26.06.2012, 1 - jõust. 29.06.2012]
  2) otsustada investeeringute kava muutmine;
  3) teha Vabariigi Valitsusele ettepanekuid projektide mitte toetamiseks või täiendavate projektide toetamiseks;
  4) saada toetuse saajalt vähemalt üks kord kvartalis informatsiooni investeeringute kavas nimetatud tööde teostamise kohta;
  5) kontrollida enne igakordse makse tegemist esitatud arve ja selle aluseks olevate dokumentide õigsust ja vastavust tegelikult tehtud töödele ja osutatud teenustele;
  6) auditeerida projekti kohta peetavat raamatupidamist, projekti teostamise vastavust käesoleva määruse eesmärgile ja investeeringute kavale;
  7) nõuda maksetaotluse täpsustamist või täiendavate dokumentide esitamist;
  8) keelduda väljamakse tegemisest, kui esitatud väljamakse taotluse aluseks olev kulu ei ole abikõlblik;
  9) käesoleva määruse § 9 lõike 5 punktis 5 sätestatud juhul projekti lõpetamisel otsustada projekti tehtud kulude abikõlblikkus.
[RT I, 29.12.2011, 3 - jõust. 01.01.2012]

§ 11.   Toetuse saaja kohustused

  Toetuse saaja on kohustatud:
  1) viima projekti ellu investeeringute kavas fikseeritud tähtaegadel ja mahus;
  11) esitama viivitamata pärast objekti lõpliku maksumuse selgumist kooskõlastatult investeeringute teostamise korraldajaga ministeeriumile tööde lõpetamise teatise, milles on toodud informatsioon teostatud tööde, objekti kogumaksumuse ja kasutamata jäänud toetuse suuruse kohta;
[RT I, 26.06.2012, 1 - jõust. 29.06.2012]
  2) esitama ministeeriumile või tema nimetatud audiitorile või muule isikule nõutud informatsiooni, dokumente ja aruanded;
  3) tagama ministeeriumile või tema nimetatud isikule juurdepääsu projektiga hõlmatud hoonetele, et kontrollida ehitustööde kulgu, nende kooskõla investeeringute kavaga, energiasäästu eesmärgiga ja ehitustööde raamatupidamise õigsust;
  4) pidama raamatupidamises iga määruse lisades 1 ja 2 nimetatud hoonete kohta eraldi arvestust;
[RT I, 15.02.2013, 2 - jõust. 18.02.2013]
  5) maksma tagasi rahandusministri otsuses näidatud tähtpäevaks mitteabikõlbliku toetuse summa;
  6) andma abikõlblikkuse perioodil iga aasta lõpuks informatsiooni renoveeritud hoone aastase energiatarbimise kohta;
  7) mitte võõrandama viie aasta jooksul alates projekti abikõlblikkuse perioodi lõppemisest toetust saanud hoonet ilma ministeeriumi kooskõlastuseta.

5. peatükk Toetuse väljamaksmine ja aruanded 

§ 12.   Toetuse väljamaksmine

  (1) Toetuse maksab välja ministeerium toetuse saaja näidatud tööde teostajale tehtud tööde ja osutatud teenuste eest käesolevas määruses ja lepingus sätestatud tingimustel ja tähtajaks. Toetus makstakse välja enne toetuse saaja omaosaluse kasutamist.
[RT I, 22.09.2011, 1 - jõust. 25.09.2011]

  (2) Investeeringute kavas, käesoleva määruse § 9 lõikes 41 ja § 11 punktis 11 nimetatud teatistes ette nähtud tööd peavad olema lõpetatud 2012. aasta 17. detsembriks ning käesoleva määruse lisas 2 nimetatud objekti tööd peavad olema lõpetatud 2013. aasta 16. detsembriks.
[RT I, 15.02.2013, 2 - jõust. 18.02.2013]

  (3) Toetuse saaja esitab ministeeriumile väljamaksetaotluse, mille kulude abikõlblikkus on kontrollitud. Väljamaksetaotlusele lisatakse kulude tekkimist tõendavad dokumendid (koopiad), lepingus sätestatud korras ja tähtaegadel. Väljamaksetaotlus sisaldab saajat, saaja pangarekvisiite ja makse sisu. Kulude tekkimist tõendavateks dokumentideks on vastava tehingu toimumist tõendavad raamatupidamise algdokumendid, sealhulgas arved, tööde üleandmise-vastuvõtmise aktid ja töövõtulepingud.

  (4) Pärast väljamaksetaotluse saamist kontrollib ministeerium kulude tekkimist tõendavaid dokumente ja väljamaksetaotluse nõuetelevastavust ning nende vastavuse korral algatab väljamakse. Väljamakse tehakse 20 tööpäeva jooksul nõuetekohaste dokumentide laekumisest arvates.

  (5) Kui väljamakse taotlus või kulude tekkimist tõendavad dokumendid ei vasta nõuetele, teatab ministeerium tähtaja puuduste kõrvaldamiseks.

  (6) Ministeeriumil on õigus keelduda väljamakse tegemisest, kui esitatud väljamakse taotluse aluseks olev kulu ei ole abikõlblik käesoleva määruse tähenduses.
[RT I, 29.12.2011, 3 - jõust. 01.01.2012]

  (7) Ministeeriumil on õigus küsida täiendavaid dokumente kulude abikõlblikkuse välja- selgitamiseks. Ministeerium võib teha toetuse maksmisest osalise või täieliku keeldumise otsuse juhul, kui:
[RT I, 29.12.2011, 3 - jõust. 01.01.2012]
  1) läbiviidud tegevused ei vasta käesolevas määruses ja lepingus sätestatud tegevustele või nende toimumine ei ole tõendatud;
  2) esitatud kuludokumendid ei vasta käesolevas määruses ja lepingus sätestatud projekti perioodile, tegevustele või eesmärkidele;
  3) esitatud väljamakse või kuludokumendid ei vasta ettenähtud nõuetele.

§ 13.   Toetuse tagasinõudmine

  (1) Ministeerium nõuab toetuse tagasi, kui:
  1) toetuse saaja on vahendeid kasutanud mittesihtotstarbeliselt;
  2) projekt arvatakse käesoleva määruse § 9 lõikes 7 alusel investeeringute kavast välja;
  3) hoone võõrandatakse ministeeriumiga kooskõlastamata enne viie aasta möödumist projekti lõpetamisest.

  (2) Toetuse saaja on käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud juhul kohustatud väljamakstud toetuse tagasi maksma ministeeriumile 365 päeva jooksul vastava nõude saamisest arvates.

§ 14.   Toetuse kasutamisega seotud aruannete esitamine

  (1) Toetuse saaja esitab ministeeriumile lepingus sätestatud tingimustel ja korras iga kvartali 15. kuupäevaks eelmise kvartali aruande, mis sisaldab andmeid tööde seisu kohta ja kulusid projekti lõikes.

  (2) Toetuse saaja esitab lepingus sätestatud tingimustel ja korras projekti abikõlblikkuse perioodil hiljemalt 25. jaanuariks eelmise perioodi energiakulu aruande. 2012. aasta kohta esitatakse aruanne 2013. aasta 25. jaanuariks, lisas 2 nimetatud objekti kohta esitatakse 2013. aasta aruanne 2014. aasta 25. jaanuariks.
[RT I, 15.02.2013, 2 - jõust. 18.02.2013]

6. peatükk Rakendussätted 
[RT I, 29.12.2011, 3 - jõust. 01.01.2012]

§ 15.   Määruse rakendamine

  (1) Toetuse saaja, kelle projekti tegelik maksumus jäi väiksemaks investeeringute kavas prognoositud maksumusest ja investeeringute kavas kinnitatud ajaliselt viimase töö hankemenetlus lõppes enne 1. jaanuari 2012. a, esitab käesoleva määruse § 9 lõikes 41 sätestatud teatise 2012. aasta 29. veebruariks.
[RT I, 26.06.2012, 1 - jõust. 29.06.2012]

  (2) Toetuse saaja, kelle objekti tegelik maksumus jäi väiksemaks investeeringute kavas prognoositud maksumusest ja investeeringute jääk arvati rohelise investeerimisskeemi vabade vahendite hulka enne käesoleva määruse 2012. aasta juunis jõustunud muudatust, võib esitada enne tööde lõpetamise teatise esitamist kuni 2012. aasta 15. juulini uuesti käesoleva määruse § 9 lõikes 41 nimetatud teatise vabade vahendite kasutamiseks uue korra alusel.
[RT I, 26.06.2012, 1 - jõust. 29.06.2012]

Lisa 1  Toetuse saajad ja toetatavad objektid

Lisa 2 Toetuse saajad ja toetatavad objektid

/otsingu_soovitused.json