Teksti suurus:

Haridus- ja teadusministri 27. detsembri 2011. a määruse nr 73 „Institutsionaalse uurimistoetuse taotlemise, määramise ja selle mahu muutmise tingimused ja kord” muutmine

Väljaandja:Haridus- ja teadusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:18.02.2013
Avaldamismärge:RT I, 15.02.2013, 9

Haridus- ja teadusministri 27. detsembri 2011. a määruse nr 73 „Institutsionaalse uurimistoetuse taotlemise, määramise ja selle mahu muutmise tingimused ja kord” muutmine

Vastu võetud 13.02.2013 nr 9

Määrus kehtestatakse teadus- ja arendustegevuse korralduse seaduse § 152 lõike 4 alusel.

Haridus- ja teadusministri 27. detsembri 2011. a määruses nr 73 „Institutsionaalse uurimistoetuse taotlemise, määramise ja selle mahu muutmise tingimused ja kord” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 2 punkt 2 sõnastatakse järgmiselt:

„2) koondtaotlus – kõikide institutsionaalse uurimistoetuse (sh tuumiktaristu toetuse) taotluste ja uurimistoetuse eraldamise jätkamise taotluste (edaspidi jätkutaotlus) kogum ning sellele lisatud dokumendid;”;

2) paragrahvi 2 täiendatakse punktidega 5 ja 6 järgmises sõnastuses:

„5) uurimisteema taotlus – uurimisteema rahastamiseks esitatav vormikohane avaldus ning sellele lisatud dokumendid;
6) tuumiktaristu taotlus – tuumiktaristu funktsioneerimise rahastamiseks esitatav vormikohane avaldus ning sellele lisatud dokumendid.”;

3) paragrahvi 3 täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses:

„(11) Kui tuumiktaristu kuulub mitmele teadus- ja arendusasutusele ühiselt, lepivad teadus- ja arendusasutused kokku, kes neist esitab tuumiktaristu taotluse.”;

4) paragrahvi 4 tekst sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Koondtaotlus ja sellele lisatavad andmed esitatakse Haridus- ja Teadusministeeriumile Eesti Teadusinfosüsteemi (edaspidi ETIS) vastava elektroonilise keskkonna kaudu uurimistoetuse taotlemise aastale eelneva aasta 1. veebruarist kuni 20. märtsini.

(2) Koondtaotluses esitatakse:
1) ülevaade „Teadus- ja arendustegevuse korralduse seaduse” alusel rahastatavate toetuste liitumise, lõppemise või lõpetamisega kavandatavatest muudatustest;
2) selle taotlusvooru olulisemad teemad, lähtudes asutuse strateegilistest eesmärkidest, ja olulisuse põhjendus.

(3) Käesoleva paragrahvi lõike 2 punktis 2 nimetatud loendis esitatud uurimisteemadele taotletava toetuse kogusumma võib olla kuni 30% taotlemise aastal lõppevate taotleja teadusteemade sihtfinantseeringu ja institutsionaalsete uurimistoetuste summast või väikseima lõppeva sihtfinantseeritava teadusteema või institutsionaalse uurimistoetuse uurimisteema maht.

(4) Uurimisteema taotluses esitatakse:
1) taotletav uurimistoetusega finantseeritav periood (kuni 6 aastat);
2) teadus- ja arendusasutuse senine roll, praegused ülesanded ja eesmärgid ning jätkusuutlikkus uurimisteema taotlusega hõlmatud teadus- ja arendustegevuse alamvaldkondades (sh ülikoolidel seoses magistri- ja doktoriõppekavadega, riigi teadus- ja arendusasutustel seoses riigi sätestatud põhikirjaliste ülesannetega);
3) uurimisteema seos riiklike strateegiliste arengukavadega ning uurimisteema olulisus nende täitmisel;
4) kavandatava uurimisteema põhjendus, üldteoreetiline taust, põhieesmärgid, hüpoteesid, meetodid ja tegevuskava;
5) vajadusel selgitus, kuidas on loom- ja inimkatsetes tagatud eetikanõuete järgimine ja täitmine;
6) oodatavad tulemused, nende eeldatav tähtsus teadusele, ühiskonnale ning kultuurile;
7) uurimisteema juht ja põhitäitjad, nende senise teadustöö tulemuslikkus ning uurimisteema täitmiseks vajalike töökohtade arv ja struktuur;
8) uurimisteema täitmiseks vajaliku taristu olemasolu ja seisund;
9) uurimistoetuse põhjendatud rahaline maht (edaspidi uurimistoetuse maht);
10) teiste institutsionaalsete uurimisteemade või sihtfinantseeritavate teadusteemade liitmise või lõpetamise tõttu vabanevad ressursid, mille teadus- ja arendusasutus soovib suunata uurimisteema taotluses nimetatud uurimisteemasse.

(5) Koondtaotluse välisekspertidele edastatav osa esitatakse inglise keeles.”;

5) määrust täiendatakse §-ga 41 järgmises sõnastuses:

§ 41. Tuumiktaristu toetuse taotlemine

Tuumiktaristu taotluses märgitakse:
1) taotletav tuumiktaristutoetusega finantseeritav periood (kuni 6 aastat);
2) teave taotletaval perioodil tuumiktaristuga seotud teadus- ja arendustegevuse alamvaldkondades teadus- ja arendusasutuses täidetavate ja taotletavate institutsionaalse uurimistoetuse uurimisteemade või muude „Teadus- ja arendustegevuse korralduse seaduse” alusel rahastatavate ja taotletavate projektide seose kohta;
3) tuumiktaristu kasutamise tingimused ja kord, mille alusel teised isikud saavad tuumiktaristut kasutada ning osakaal, kui palju ja milliseid teenuseid pakutakse teistele isikutele;
4) teave tuumiktaristu seose kohta teadus- ja arendusasutuses täidetavate ülesannetega (sh riiklike rahvusvaheliste kokkulepetega, ülikoolidel seos magistri- ja doktoriõppe õppekavadega, riigi teadus- ja arendusasutustel seos riigi poolt sätestatud põhikirjaliste ülesannetega);
5) tuumiktaristu olulisus taotlusega seotud teadus- ja arendustegevuse alamvaldkondade arengu jaoks Eestis;
6) tuumiktaristu nimetus, kirjeldus ja tegevuse eesmärgid;
7) andmed tuumiktaristu senise kasutajaskonna ja olemasoleva aparatuuri kohta;
8) osutatavate teenuste kirjeldus ning selgitus, kuidas on tagatud eetikanõuete järgimine ja täitmine kõigi loom- ja inimkatsete puhul;
9) tuumiktaristu juht, tema samaväärsete tegevuste läbiviimise kogemuse kirjeldus;
10) tuumiktaristu toetuse põhjendatud rahaline maht (edaspidi tuumiktaristu toetuse maht);
11) tuumiktaristu ülesannete täitmiseks vajalike töökohtade arv ja struktuur ning juhul, kui varem on tuumiktaristut rahastatud, andmed rahastatud töökohtade arvu ja struktuuri kohta.”;

6) paragrahvi 5 lõike 2 punkt 2 tunnistatakse kehtetuks;

7) määrust täiendatakse §-ga 61 järgmises sõnastuses:

§ 61. Tuumiktaristu juht ja tugipersonal

(1) Tuumiktaristu juhiks võib olla isik kes töötab toetuse perioodil vähemalt 0,5 tööajaga tuumiktaristu toetust taotlevas teadus- ja arendusasutuses.

(2) Juhul kui tuumiktaristu juhil puudub taotluse esitamise hetkel töösuhe toetust taotleva teadus- ja arendusasutusega, lisatakse taotlusele selle isiku kinnituskiri asutusse tööle asumise kohta.

(3) Tuumiktaristu juht ei või olla toetuse perioodil sihtfinantseeritava teadusteema juht või põhitäitja, uurimistoetusega finantseeritud uurimisteema juht või põhitäitja, personaalse uurimistoetuse uurimisprojekti juht või täitja, välja arvatud juhul kui tema personalikulu ei kaeta tuumiktaristu toetusest.

(4) Lisaks tuumiktaristu juhile võib tuumiktaristu funktsioonide täitmises osaleda tugipersonal, kes ei või olla toetuse perioodil sihtfinantseeritava teadusteema juht või põhitäitja, uurimistoetusega finantseeritud uurimisteema juht või põhitäitja, personaalse uurimistoetuse uurimisprojekti juht või täitja või teise tuumiktaristu juht.”;

8) määrust täiendatakse §-ga 71 järgmises sõnastuses:

§ 71. Tuumiktaristu toetuse maht

(1) Tuumiktaristu toetusest kaetavad kulud on:
1) personalikulud;
2) lähetuskulud;
3) sisseostetavad teenused;
4) muud tuumiktaristu funktsioneerimise tagamiseks vajalikud otsesed kulud lähtuvalt tuumiktaristu eripärast;
5) asutuse üldkulu kuni 7% otseste kulude summast.

(2) Eesti Teadusagentuur võib kooskõlastatult Haridus- ja Teadusministeeriumiga kehtestada tuumiktaristu toetuse mahule ja kuludele piirmäärad ja -summad.”;

9) paragrahvi 8 täiendatakse lõikega 21 järgmises sõnastuses:

„(21) Eesti Teadusagentuur võib kooskõlastatult Haridus- ja Teadusministeeriumiga kehtestada hindamisel lävendid uurimisteemadele ning § 4 lõike 2 punktis 2 esitatud uurimisteemadele. Kui taotlus lävendit ei ületa, siis tehakse selle osas ettepanek mitte määrata uurimistoetust.”;

10) paragrahvi 8 lõige 5 sõnastatakse järgmiselt:

„(5) Eesti Teadusagentuuri hindamisnõukogu hindab uurimistoetuse taotlusi, lähtudes ekspertkomisjonide hinnangutest ja arvestades:
1) teadus- ja arendusasutuse senist rolli, praeguseid ülesandeid ja eesmärke ning jätkusuutlikkust uurimisteema taotlusega hõlmatud teadus- ja arendustegevuse alamvaldkondades (sh ülikoolidel seoses magistri- ja doktoriõppekavadega, riigi teadus- ja arendusasutustel seoses riigi sätestatud põhikirjaliste ülesannetega);
2) uurimisteema seost riiklike strateegiliste arengukavadega ning uurimisteema olulisust nende täitmisel;
3) kavandatava uurimisteema põhjendust, üldteoreetilist tausta, põhieesmärke, hüpoteese, meetodeid ja tegevuskava;
4) selgitusi, kuidas on loom- ja inimkatsetes tagatud eetikanõuete järgimine ja täitmine;
5) oodatavaid tulemusi, nende eeldatavat tähtsust teadusele, ühiskonnale ning kultuurile;
6) uurimisteema juhi ja põhitäitja kvalifikatsiooni, nende senise teadustöö tulemuslikkust ning uurimisteema täitmiseks vajalikku töökohtade arvu ja struktuuri;
7) uurimisteema täitmiseks vajaliku taristu olemasolu ja seisundit;
8) uurimistoetuse põhjendatud rahalist mahtu (edaspidi uurimistoetuse maht);
9) teiste institutsionaalsete uurimisteemade või sihtfinantseeritavate teadusteemade liitmise või lõpetamise tõttu vabanevate ressursside uurimisteemasse suunamise põhjendatust.”;

11) paragrahvi 9 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Asutuse kõiki sihtfinantseeritavaid teadusteemasid, institutsionaalseid uurimistoetuseid, sh uusi määratud institutsionaalseid uurimistoetusi rahastatakse vähemalt 85% ulatuses taotlemise aastal rahastatud sihtfinantseerimise ja institutsionaalsete uurimistoetuste mahust, välja arvatud tuumiktaristu toetuse taotluste ja nende teemade osas, mis on lõpetatud põhjusel, et uurimistoetuse saaja on olulisel määral rikkunud käesoleva määruse §-s 4 sätestatud nõudeid või § 8 lõikes 7 nimetatud juhul esitatud tingimusi ning uute teemade osas, millised ei ületa hindamisel § 8 lõikes 21 nimetatud lävendeid.”;

12) paragrahvi 9 senised lõiked 1–6 loetakse vastavalt lõigeteks 2–7;

13) paragrahvi 9 lõikest 5 jäetakse välja lauseosa „ja 9”;

14) määrust täiendatakse §-ga 91 järgmises sõnastuses:

§ 91. Tuumiktaristu toetuse taotluste hindamine ja määramine

(1) Tuumiktaristu toetuse taotluste hindamise ja määramise suhtes kohaldatakse käesoleva määruse § 8 lõigetes 1–2, lõikes 4 ja lõigetes 6–7 ning § 9 lõigetes 2–5, lõike 6 punktides 1 ja 3–5 ning lõikes 7 sätestatut.

(2) Tuumiktaristu toetuse taotluste hindamiseks moodustab hindamisnõukogu oma liikmetest ja ekspertidest koosneva ekspertkomisjoni.

(3) Eesti Teadusagentuuri hindamisnõukogu hindab tuumiktaristu toetuse taotlusi, lähtudes ekspertkomisjoni hinnangutest ja arvestades:
1) tuumiktaristu tegevuse eesmärke ja põhjendatust;
2) osutatavate teenuste kirjeldust ning selgitust, kuidas on tagatud eetikanõuete järgimine ja täitmine kõigi loom- ja inimkatsete puhul;
3) tuumiktaristu kasutamise tingimusi ja korda, mille alusel teised isikud saavad tuumiktaristut kasutada ning osakaal, kui palju ja milliseid teenuseid pakutakse teistele isikutele;
4) teavet taotletaval perioodil tuumiktaristuga seotud teadus- ja arendustegevuse alamvaldkondades teadus- ja arendusasutuses täidetavate institutsionaalse uurimisteema uurimisteemade või muude „Teadus- ja arendustegevuse korralduse seaduse” alusel taotletaval perioodil rahastatavate projektide kohta;
5) tuumiktaristu seost teadus- ja arendusasutuses täidetavate ülesannetega (sh riiklike rahvusvaheliste kokkulepetega, ülikoolidel seos magistri- ja doktoriõppe õppekavadega, riigi teadus- ja arendusasutustel seos riigi poolt sätestatud põhikirjaliste ülesannetega);
6) tuumiktaristu olulisust taotlusega seotud teadus- ja arendustegevuse alamvaldkondade arengu jaoks Eestis;
7) tuumiktaristu juhi samaväärsete tegevuste läbiviimise kogemust;
8) tuumiktaristu toetuse mahu põhjendatust;
9) tuumiktaristu funktsioonide täitmiseks vajalike töökohtade arvu ja struktuuri põhjendatust.”;

15) paragrahvi 11 lõike 2 tekstiosa „§ 4 lõikeid 3–5, § 8 lõiget 5 ning § 9 lõiget 1” asendatakse tekstiosaga „§ 3 lõiget 11, § 4 lõikeid 2–4, § 8 lõiget 5 ning § 9 lõiget 2”;

16) paragrahvi 11 lõike 4 punkt 3 tunnistatakse kehtetuks;

17) paragrahvi 11 lõike 4 punkti 5 tekstiosa „punktis 5” asendatakse tekstiosaga „punktis 4”;

18) määrust täiendatakse §-ga 121 järgmises sõnastuses:

§ 121. Tuumiktaristu toetuse eraldamise jätkamise taotlemine ja toetuse mahu muutmine

(1) Jätkamise taotlemise ja toetuse mahu muutmise suhtes kohaldatakse käesoleva määruse § 11 lõikes 1 ning lõike 4 punktides 1, 2 ja 4 ning § 12 lõigetes 1–2, lõike 3 punktis 1 ja punktides 3–4 ning lõigetes 4–8 sätestatut.

(2) Jätkutaotlusele ja selle menetlemisele ei kohaldata määruse § 9 lõiget 2.

(3) Jätkutaotlusele lisatakse:
1) jätkutaotluses nimetatud tuumiktaristu juhi andmed;
2) andmed oluliste muudatuste kohta tuumiktaristus;
3) käesoleva määruse § 8 lõikes 2 nimetatud nõuetele vastav aruanne.”;

19) paragrahvi 13 lõike 2 punkt 3 tunnistatakse kehtetuks;

20) paragrahvi 13 täiendatakse lõikega 21 järgmises sõnastuses:

„(21) Teadus- ja arendusasutus esitab aruande iga kalendriaasta kohta, kui tuumiktaristu toetust on saadud, välja arvatud viimane aasta, tuues ära toetusega finantseeritud:
1) summaarse töötajate tööaja täistööaja ekvivalendis;
2) tuumiktaristu teenuste kasutamise tingimused ja andmed kasutamise kohta;
3) tingimuslikult tuumiktaristu toetuse eraldamisel esitatud tingimuste täitmise.”;

21) paragrahvi 14 lõike 7 punkt 4 tunnistatakse kehtetuks;

22) määrust täiendatakse §-ga 141 järgmises sõnastuses:

§ 141. Tuumiktaristu lõpparuande esitamine

(1) Teadus- ja arendusasutus esitab lõpparuande Eesti Teadusinfosüsteemi kaudu tuumiktaristu finantseerimise perioodi lõppemisele järgneva aasta 31. märtsiks;

(2) Tuumiktaristu lõpparuandes näidatakse viimase aasta kohta eraldi ning kogu toetuse perioodi kohta kokku:
1) summaarne töötajate tööaeg täistööaja ekvivalendis;
2) tuumiktaristu teenuste kasutamise tingimused ja andmed kasutamise kohta;
3) tingimuslikult tuumiktaristu toetuse eraldamisel esitatud tingimuste täitmine;
4) muud tuumiktaristu toetuse saaja hinnangul olulised asjaolud.”;

23) paragrahvi 16 täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses:

„(11) 2013. aastal toimub koondtaotluste ja tuumiktaristu taotluste esitamine 15. märtsist kuni 30. aprillini”.

Jaak Aaviksoo
Minister

Janar Holm
Kantsler

/otsingu_soovitused.json