Teksti suurus:

Siseministri määruste muutmine Siseministeeriumi valitsemisala asutuste põhimääruste muudatuste tõttu

Väljaandja:Siseminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:18.02.2017
Avaldamismärge:RT I, 15.02.2017, 1

Siseministri määruste muutmine Siseministeeriumi valitsemisala asutuste põhimääruste muudatuste tõttu

Vastu võetud 07.02.2017 nr 13

Määrus kehtestatakse Vabariigi Valitsuse seaduse § 42 lõike 1 ja rakenduskõrgkooli seaduse § 4 lõike 4 alusel.

§ 1. Siseministri 17. juuli 2014. aasta määruse nr 33 „Politsei- ja Piirivalveameti põhimäärus“ muutmine
Siseministri 17. juuli 2014. aasta määruses nr 33 „Politsei- ja Piirivalveameti põhimäärus“ tehakse järgmised muudatused:
1) paragrahvi 9 lõiked 4 ja 5 sõnastatakse järgmiselt:
„(4) Peadirektori äraolek ja selleks ajaks talle asendaja määramine vormistatakse valdkonna eest vastutava ministri käskkirjaga, välja arvatud käesoleva paragrahvi lõigetes 5 ja 6 nimetatud juhtudel.
(5) Peadirektori välislähetusse saatmine ja talle puhkuse andmine ning välislähetuse, puhkusel oleku ja ajutise töövõimetuse ajaks talle asendaja määramine vormistatakse Siseministeeriumi kantsleri käskkirja või korraldusega.“;
2) paragrahvi 9 täiendatakse lõikega 6 järgmises sõnastuses:
„(6) Peadirektori siselähetusse saatmise ja talle siselähetuse ajaks asendaja määramise otsustab peadirektor ning see vormistatakse ameti lähetuste korralduse kohaselt.“;
3) paragrahvi 10 lõiget 1 täiendatakse punktiga 81 järgmises sõnastuses:
„81) otsustab peadirektori asetäitja ja prefekti teenistuslähetusse saatmise ja puhkuse andmise ning teenistuslähetuse, puhkusel oleku ja ajutise töövõimetuse ajaks neile asendaja määramise;“;
4) paragrahvi 13 täiendatakse lõikega 5 järgmises sõnastuses:
„(5) Ameti struktuuriüksuse juhil, struktuuriüksuse koosseisus oleval allstruktuuriüksuse juhil ja teenistusliku üksuse juhil on õigus otsustada talle vahetult alluvatele teenistujatele puhkuse andmine ning neile puhkuse ajaks asendaja määramine.“.

§ 2. Siseministri 3. oktoobri 2014. aasta määruse nr 42 „Päästeameti põhimäärus“ muutmine
Siseministri 3. oktoobri 2014. aasta määruses nr 42 „Päästeameti põhimäärus“ tehakse järgmised muudatused:
1) paragrahvi 9 lõiked 4–6 sõnastatakse järgmiselt:
„(4) Peadirektori äraolek ja selleks ajaks talle asendaja määramine vormistatakse valdkonna eest vastutava ministri käskkirjaga, välja arvatud käesoleva paragrahvi lõigetes 5 ja 6 nimetatud juhtudel.
(5) Peadirektori välislähetusse saatmine ja talle puhkuse andmine ning välislähetuse, puhkusel oleku ja ajutise töövõimetuse ajaks talle asendaja määramine vormistatakse Siseministeeriumi kantsleri käskkirja või korraldusega.
(6) Peadirektori siselähetusse saatmise ja talle siselähetuse ajaks asendaja määramise otsustab peadirektor ning see vormistatakse ameti lähetuste korralduse kohaselt.“;
2) paragrahvi 10 lõiget 1 täiendatakse punktiga 81 järgmises sõnastuses:
„81) otsustab peadirektori asetäitja ja keskuse juhi teenistuslähetusse saatmise ja puhkuse andmise ning teenistuslähetuse, puhkusel oleku ja ajutise töövõimetuse ajaks neile asendaja määramise;“;
3) paragrahvi 11 lõike 1 esimeses lauses asendatakse sõna „kolm“ sõnaga „kaks“;
4) paragrahvi 11 lõiget 5 täiendatakse punktiga 101 järgmises sõnastuses:
„101) annab puhkust talle alluvatele teenistujatele ja struktuuriüksuse juhtidele;“;
5) paragrahvi 12 lõiget 1 täiendatakse punktiga 71 järgmises sõnastuses:
„71) annab puhkust talle alluvatele teenistujatele;“.
6) paragrahvi 23 punktist 4 jäetakse välja sõnad „ja eelarve täitmise jälgimine“.

§ 3. Siseministri 3. oktoobri 2014. aasta määruse nr 43 „Häirekeskuse põhimäärus“ muutmine
Siseministri 3. oktoobri 2014. aasta määruses nr 43 „Häirekeskuse põhimäärus“ tehakse järgmised muudatused:
1) paragrahvi 10 lõiked 4–6 sõnastatakse järgmiselt:
„(4) Peadirektori äraolek ja selleks ajaks talle asendaja määramine vormistatakse valdkonna eest vastutava ministri käskkirjaga, välja arvatud käesoleva paragrahvi lõigetes 5 ja 6 nimetatud juhtudel.
(5) Peadirektori välislähetusse saatmine ja talle puhkuse andmine ning välislähetuse, puhkusel oleku ja ajutise töövõimetuse ajaks talle asendaja määramine vormistatakse Siseministeeriumi kantsleri käskkirja või korraldusega.
(6) Peadirektori siselähetusse saatmise ja talle siselähetuse ajaks asendaja määramise otsustab peadirektor ning see vormistatakse Häirekeskuse lähetuste korralduse kohaselt.“.
2) paragrahvi 11 lõiget 1 täiendatakse punktiga 81 järgmises sõnastuses:
„81) otsustab peadirektori asetäitja teenistuslähetusse saatmise ja puhkuse andmise ning teenistuslähetuse, puhkusel oleku ja ajutise töövõimetuse ajaks talle asendaja määramise;“.

§ 4. Siseministri 29. oktoobri 2014. aasta määruse nr 46 „Kaitsepolitseiameti põhimäärus“ muutmine
Siseministri 29. oktoobri 2014. aasta määruses nr 46 „Kaitsepolitseiameti põhimäärus“ tehakse järgmised muudatused:
1) paragrahvi 9 lõiked 3–5 sõnastatakse järgmiselt:
„(3) Peadirektori äraolek ja selleks ajaks talle asendaja määramine vormistatakse valdkonna eest vastutava ministri käskkirjaga, välja arvatud käesoleva paragrahvi lõigetes 4 ja 5 nimetatud juhtudel.
(4) Peadirektori välislähetusse saatmine ja talle puhkuse andmine ning välislähetuse, puhkusel oleku ja ajutise töövõimetuse ajaks talle asendaja määramine vormistatakse Siseministeeriumi kantsleri käskkirja või korraldusega.
(5) Peadirektori siselähetusse saatmise ja talle siselähetuse ajaks asendaja määramise otsustab peadirektor ning see vormistatakse ameti lähetuste korralduse kohaselt.“;
2) paragrahvi 10 lõiget 1 täiendatakse punktiga 81 järgmises sõnastuses:
„81) otsustab peadirektori asetäitja teenistuslähetusse saatmise ja puhkuse andmise ning teenistuslähetuse, puhkusel oleku ja ajutise töövõimetuse ajaks talle asendaja määramise;“.

§ 5. Siseministri 17. detsembri 2014. aasta määruse nr 55 „Sisekaitseakadeemia põhimäärus“ muutmine
Siseministri 17. detsembri 2014. aasta määruse nr 55 „Sisekaitseakadeemia põhimäärus“ § 9 lõiked 4–6 sõnastatakse järgmiselt:
„(4) Rektori äraolek ja selleks ajaks talle asendaja määramine vormistatakse valdkonna eest vastutava ministri käskkirjaga, välja arvatud käesoleva paragrahvi lõigetes 5 ja 6 nimetatud juhtudel.
(5) Rektori välislähetusse saatmine ja talle puhkuse andmine ning välislähetuse, puhkusel oleku ja ajutise töövõimetuse ajaks talle asendaja määramine vormistatakse Siseministeeriumi kantsleri käskkirja või korraldusega.
(6) Rektori siselähetusse saatmise ja talle siselähetuse ajaks asendaja määramise otsustab rektor ning see vormistatakse akadeemia lähetuste korralduse kohaselt.“.

§ 6. Määruse rakendamine
Määrust rakendatakse tagasiulatuvalt alates 1. veebruarist 2017. aastal.

Andres Anvelt
Siseminister

Lauri Lugna
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json