Teksti suurus:

Diplomaatilise isikutunnistuse väljaandmise ja kehtetuks tunnistamise kord, vorm, tehniline kirjeldus ja diplomaatilisele isikutunnistusele kantavate andmete loetelu ning tulumaksust vabastatud mitteresidentide registreerimise kord

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Välisminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:18.02.2017
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:26.11.2018
Avaldamismärge:RT I, 15.02.2017, 8

Diplomaatilise isikutunnistuse väljaandmise ja kehtetuks tunnistamise kord, vorm, tehniline kirjeldus ja diplomaatilisele isikutunnistusele kantavate andmete loetelu ning tulumaksust vabastatud mitteresidentide registreerimise kord

Vastu võetud 09.02.2017 nr 2

Määrus kehtestatakse välissuhtlemisseaduse § 9 lõike 10, isikut tõendavate dokumentide seaduse § 9 lõigete 1 ja 5, § 15 lõike 3, § 2014 lõike 1, § 2016 lõike 2 ning tulumaksuseaduse § 30 lõike 2 alusel.

1. peatükk DIPLOMAATILISE ISIKUTUNNISTUSE VÄLJAANDMISE JA KEHTETUKS TUNNISTAMISE KORD 

§ 1.   Diplomaatilise isikutunnistuse liigid

  Diplomaatilise isikutunnistuse liigid on diplomaadikaart ja teenistuskaart.

§ 2.   Diplomaatilise isikutunnistuse taotlemiseks õigustatud isikud

  (1) Diplomaadikaart taotletakse Eestisse akrediteeritud välisriigi diplomaatilise esinduse ja konsulaarasutuse (edaspidi välisesindus) välisriigi kodanikust diplomaadile ning tema välisriigi kodanikust perekonnaliikmele.

  (2) Teenistuskaart taotletakse välisesinduse välisriigi kodanikust haldus- ja abitöötajale ning tema välisriigi kodanikust perekonnaliikmele, välisriigi kodanikust koduabilisele ja aukonsulile, rahvusvahelise organisatsiooni esinduse ning Eestis asuva rahvusvahelise organisatsiooni ja muu rahvusvahelise kokkuleppega loodud institutsiooni (edaspidi muu asutus) välisriigi kodanikust töötajale ning tema välisriigi kodanikust perekonnaliikmele ja välisesinduses või muus asutuses (edaspidi koos esindus) töötavale Eesti kodanikule või alalisele elanikule.

  (3) Käesoleva paragrahvi lõigetes 1 ja 2 nimetatud diplomaadi, haldus- ja abitöötaja ning töötaja perekonnaliige on:
  1) abikaasa;
  2) kuni 21-aastane vallaline laps, kes elab koos vanematega;
  3) kuni 23-aastane vallaline laps, kes õpib Eestis asuvas kõrgkoolis ja elab koos vanematega;
  4) muu isik välislepingus ettenähtud juhul või Välisministeeriumi nõusolekul.

§ 3.   Diplomaatilise isikutunnistuse taotlemine

  (1) Diplomaatilise isikutunnistuse taotlemisel esitab esindus Välisministeeriumile:
  1) diplomaatilise noodi või ametliku kirja, milles palutakse välja anda diplomaatiline isikutunnistus;
  2) määruse lisas 1 kehtestatud taotluse (edaspidi taotlus);
  3) foto (40x50 mm) ja allkirja või allkirjakujutise;
  4) diplomaatilise isikutunnistuse kasutaja (edaspidi kasutaja) kehtiva reisidokumendi isikuandmete lehekülje või Eesti kodaniku isikutunnistuse koopia;
  5) dokumendid asukohariigis viibimise aluse kohta, kui esindus ei asu Eestis;
  6) elulookirjeldus.

  (2) Taotlusesse märgitakse järgmised andmed:
  1) taotluse esitanud esinduse nimi;
  2) dokumendi kasutaja ees- ja perekonnanimi, sünniaeg, sugu, sünniriik, perekonnaseis, kodakondsus, perekonnaliikme sugulusaste esinduse töötajaga, kehtiva reisidokumendi andmed (liik, number, väljaandja ja kehtivusaeg), diplomaatilise isikutunnistuse kategooria, Eestisse või asukohariiki saabumise aeg, ametisse asumise aeg ja eeldatav ametiaja lõppemise aeg, ametinimetus ja -valdkond, samal ametikohal varem töötanud isiku nimi ja tema ametist lahkumise aeg, asukoht esinduse diplomaatilises ametijärjestuses, kontaktandmed (aadress, telefoninumber ja elektronposti aadress);
  3) esinduse juhi allkiri;
  4) esitamise kuupäev;
  5) taotluse esitanud esinduse pitser;
  6) taotleja kinnitus selle kohta, et ta on tutvunud ja nõustub sertifikaatide kasutustingimustega.

  (3) Taotlusele kirjutab alla dokumendi kasutaja, kinnitades taotluses esitatud andmete ja taotlusele lisatud dokumentide õigsust.

  (4) Välisministeerium võib vajaduse korral nõuda esinduselt muid dokumente või andmeid.

§ 4.   Diplomaatilise isikutunnistuse väljaandmine

  (1) Diplomaatilise isikutunnistuse annab Välisministeerium välja käesoleva määruse § 3 lõikes 1 nimetatud taotluse ja sellele lisatud dokumentide kättesaamisest arvates 30 kalendripäeva jooksul.

  (2) Välisministeerium annab välja:
  1) esinduse juhile ja tema perekonnaliikmele A-kategooria diplomaadikaardi;
  2) diplomaadile ja tema perekonnaliikmele B-kategooria diplomaadikaardi;
  3) haldustöötajale ja tema perekonnaliikmele C-kategooria teenistuskaardi;
  4) abitöötajale ja tema perekonnaliikmele D-kategooria teenistuskaardi;
  5) koduabilisele E-kategooria teenistuskaardi;
  6) välisesinduses töötavale Eesti kodanikule või alalisele elanikule F-kategooria teenistuskaardi;
  7) aukonsulile HC-kategooria teenistuskaardi;
  8) muu asutuse välisriigi kodanikust töötajale ja tema perekonnaliikmele ning Eesti kodanikust või alalisest elanikust töötajale G-kategooria teenistuskaardi.

  (3) Diplomaatilist isikutunnistust ei anta välja, kui taotleja lähetus on lühem kui kuus kuud.

§ 5.   Diplomaatilise isikutunnistuse väljastamine

  (1) Diplomaatilise isikutunnistuse kättesaamiseks peab kasutaja isiklikult ilmuma Välisministeeriumisse. Kasutaja peab diplomaatilise isikutunnistuse väljastamisel isikusamasuse kontrollimiseks esitama isikut tõendavate dokumentide seaduse § 2 lõike 2 punktis 1, 12, 2, 5 või 6 nimetatud isikut tõendava dokumendi või välisriigi reisidokumendi. Diplomaatilise isikutunnistuse kättesaamise kohta annab kasutaja allkirja ning tagastab varem välja antud diplomaatilise isikutunnistuse selle omamise korral.

  (2) Alla 15-aastane või piiratud teovõimega täisealine isik ei pea diplomaatilise isikutunnistuse kättesaamiseks isiklikult Välisministeeriumisse ilmuma.

  (3) Alla 15-aastase või piiratud teovõimega täisealise isiku diplomaatiline isikutunnistus väljastatakse isiklikult kasutaja seaduslikule esindajale. Diplomaatilise isikutunnistuse kättesaamise kohta annab seaduslik esindaja allkirja.

  (4) Diplomaatilise isikutunnistuse väljastamisel alla 15-aastase või piiratud teovõimega täisealise isiku seaduslikule esindajale peab seaduslik esindaja isikusamasuse kontrollimiseks esitama isikut tõendavate dokumentide seaduse § 2 lõike 2 punktis 1, 12, 2, 5 või 6 nimetatud isikut tõendava dokumendi või välisriigi reisidokumendi. Alla 15-aastase või piiratud teovõimega täisealise isiku isikusamasust kontrollitakse tema seadusliku esindaja ütluste alusel.

  (5) Vajadusel võib Välisministeerium isiku tuvastamisel ja isikusamasuse kontrollimisel rakendada siseministri 10. juuli 2009 määrust nr 25 „Dokumendi taotleja isiku tuvastamise ja isikusamasuse kontrollimise kord“.

§ 6.   Diplomaatilise isikutunnistuse kehtivus

  Diplomaatilise isikutunnistuse kehtivusaeg ei tohi ületada käesoleva määruse § 3 lõike 1 punkti 4 alusel esitatud kehtiva reisidokumendi või Eesti kodaniku isikutunnistuse kehtivusaega ega asukohariigis viibimise loa kehtivusaega, kui esindus ei asu Eestis.

§ 7.   Diplomaatilise isikutunnistuse ja sertifikaatide kehtetuks tunnistamine

  (1) Diplomaatiline isikutunnistus tunnistatakse kehtetuks isikut tõendavate dokumentide seaduse § 13 lõigetes 1 ja 2 nimetatud juhtudel. Diplomaatilise isikutunnistuse tunnistab kehtetuks Välisministeerium.

  (2) Dokumenti kantud sertifikaat tunnistatakse kehtetuks, peatatakse ja peatatud sertifikaadi kehtivus taastatakse isikut tõendavate dokumentide seaduse kohaselt.

  (3) Euroopa Liidu kodaniku lähetuse või teenistussuhte lõppemisel või peatamisel tunnistatakse diplomaatiline isikutunnistus viivitamata kehtetuks.

  (4) Kolmanda riigi kodaniku lähetuse või teenistussuhte lõppemisel või peatamisel tunnistatakse diplomaatiline isikutunnistus kehtetuks hiljemalt ühe kuu möödumisel esinduse asjakohase diplomaatilise noodi või teavituskirja Välisministeeriumisse saabumisest arvates.

§ 8.   Diplomaatilise isikutunnistuse korduv taotlemine

  (1) Diplomaatilise isikutunnistuse korduvaks taotlemiseks esitab esindus Välisministeeriumile:
  1) diplomaatilise noodi või ametliku kirja, milles palutakse välja anda uus diplomaatiline isikutunnistus;
  2) määruse lisas 2 kehtestatud taotluse (edaspidi lisataotlus);
  3) foto (40x50 mm) ja allkirja või allkirjakujutise;
  4) kasutaja kehtiva reisidokumendi või Eesti kodaniku isikutunnistuse isikuandmete lehekülje koopia;
  5) dokumendid asukohariigis viibimise aluse kohta, kui esindus ei asu Eestis;
  6) varem välja antud diplomaatilise isikutunnistuse.

  (2) Juhul, kui diplomaatiline isikutunnistus on hävinud, kadunud või varastatud ja välja antud diplomaatilist isikutunnistust ei ole võimalik esitada, tehakse sellekohane märge käesoleva paragrahvi lõike 1 punkti 1 alusel esitatavasse diplomaatilisse nooti või ametlikku kirja.

  (3) Lisataotlusesse märgitakse järgmised andmed:
  1) taotluse esitanud esinduse nimi;
  2) dokumendi kasutaja ees- ja perekonnanimi, sünniaeg ja Eesti isikukood;
  3) diplomaatilise isikutunnistuse taotlemise põhjendus;
  4) muutunud andmed;
  5) taotleja kontaktandmed (aadress, telefoninumber ja elektronposti aadress);
  6) esinduse juhi allkiri;
  7) esitamise kuupäev;
  8) taotluse esitanud esinduse pitser.

  (4) Lisataotlusele kirjutab alla dokumendi kasutaja, kinnitades taotluses esitatud andmete ja lisatud dokumentide õigsust.

  (5) Diplomaatilise isikutunnistuse kehtivusaja muutmise korral annab Välisministeerium uue kaardi välja käesoleva määruse § 8 lõikes 1 nimetatud lisataotluse ja sellele lisatud dokumentide kättesaamisest arvates 30 kalendripäeva jooksul.

§ 9.   Diplomaatilise isikutunnistuse tagastamine

  (1) Euroopa Liidu kodaniku lähetuse või teenistussuhte lõppemisel või peatamisel või diplomaatilise isikutunnistuse kehtetuks tunnistamisel tagastab esindus viivitamata diplomaatilise isikutunnistuse, sealhulgas perekonnaliikmele väljastatud diplomaatilise isikutunnistuse, diplomaatilise noodi või ametliku kirjaga Välisministeeriumile.

  (2) Kolmanda riigi kodaniku lähetuse või teenistussuhte lõppemisel või peatamisel või diplomaatilise isikutunnistuse kehtetuks tunnistamisel tagastab esindus diplomaatilise isikutunnistuse, sealhulgas perekonnaliikmele väljastatud diplomaatilise isikutunnistuse, diplomaatilise noodi või ametliku kirjaga Välisministeeriumile.

  (3) Välisministeerium hävitab tagastatud diplomaatilised isikutunnistused.

2. peatükk DIPLOMAATILISE ISIKUTUNNISTUSE VORM, TEHNILINE KIRJELDUS JA SELLELE KANTAVAD ANDMED  

§ 10.   Diplomaatilise isikutunnistuse vorm

  (1) Diplomaatiline isikutunnistus on polüvinüülkloriidist (PVC) valmistatud ümarate nurkadega kiipkaart mõõtmetega 85×54 mm vastavalt EVS-EN ISO/IEC 7810 standardile ja lasergraveeritav mõlemal küljel.

  (2) Diplomaadikaardi vorm vastab määruse lisale 3.

  (3) Teenistuskaardi vorm vastab määruse lisale 4.

§ 11.   Diplomaatilise isikutunnistuse esikülje kirjeldus

  (1) Diplomaatilise isikutunnistuse esiküljel on:
  1) ülaservas tekst „EESTI VABARIIK Diplomaatiline isikutunnistus Republic of Estonia Diplomatic Identity Card”, millele järgneb kaardi kategooria värviriba, kaardi liigi, kategooria tähise ja numbri ala;
  2) Eesti Vabariigi territooriumi kontuuri kujutis;
  3) vasaku serva ülaosas Eesti Vabariigi lipu värviline kujutis;
  4) parema serva ülaosas Eesti riigivapi lõvi kujutis;
  5) paremas servas rahvuslik muster;
  6) vasaku serva keskosas isikutunnistuse kasutaja foto- ja allkirjakujutis.

  (2) Diplomaatilise isikutunnistuse esiküljel on järgmised andmeväljad:
  1) esindus / mission;
  2) perekonnanimi / surname;
  3) eesnimed / given names;
  4) sünniaeg / date of birth;
  5) isikukood / personal code;
  6) amet / position;
  7) kasutaja allkiri / holder´s signature.
  8) välja antud / date of issue;
  9) kehtiv kuni / date of expiry.

  (3) Diplomaatilise isikutunnistuse esiküljele kantakse järgmised andmed:
  1) diplomaatilise isikutunnistuse liik ja kategooria;
  2) diplomaatilise isikutunnistuse number;
  3) esinduse nimi;
  4) kasutaja perekonnanimi või -nimed;
  5) kasutaja eesnimi või -nimed;
  6) kasutaja sünniaeg;
  7) kasutaja isikukood;
  8) kasutaja amet;
  9) kasutaja näokujutis;
  10) kasutaja allkirjakujutis;
  11) diplomaatilise isikutunnistuse väljaandmise ja kehtivuse viimane kuupäev.

  (4) Diplomaatilise isikutunnistuse parema serva alaosa rahvuslikule mustrile kantakse kaardi kategooria värviline tähis.

§ 12.   Diplomaatilise isikutunnistuse tagakülje kirjeldus

  (1) Diplomaatilise isikutunnistuse tagaküljel on:
  1) vasaku serva ülaosas Euroopa Liidu lipu värviline kujutis;
  2) vasaku serva keskosas kontaktkiip, millele kantakse digitaalsed andmed;
  3) vasaku serva alaosas tekst „Välja andnud: Välisministeerium. Issued by: Ministry of Foreign Affairs“;
  4) paremas servas rahvuslik muster.

  (2) A- ja B-kategooria diplomaadikaardi tagaküljele kantakse lähtuvalt diplomaadikaardi kasutajale antud eesõigustest üks järgmistest lausetest:
  1) „Kaardi kasutaja kasutab Eestis välisriigi diplomaadile ette nähtud puutumatust ja eesõigusi.“;
  2) „Kaardi kasutaja kasutab Eestis välisriigi diplomaadi perekonnaliikmele ette nähtud puutumatust ja eesõigusi, mis ei laiene tema tööga seotud tegevusele.“;
  3) „Kaardi kasutaja on välisriigi diplomaadi perekonnaliige, kellele ei laiene puutumatus ja eesõigused.“.

  (3) C-kategooria teenistuskaardi tagaküljele kantakse üks järgmistest lausetest:
  1) „Kaardi kasutaja kasutab Eestis välisesinduse haldustöötajale ette nähtud puutumatust ja eesõigusi.“;
  2) „Kaardi kasutaja kasutab Eestis välisesinduse haldustöötaja perekonnaliikmele ette nähtud puutumatust ja eesõigusi, mis ei laiene tema tööga seotud tegevusele.“;
  3) „Kaardi kasutaja on välisesinduse haldustöötaja perekonnaliige, kellele ei laiene puutumatus ja eesõigused.“.

  (4) D-kategooria teenistuskaardi tagaküljele kantakse üks järgmistest lausetest:
  1) „Kaardi kasutaja kasutab Eestis välisesinduse abitöötajale ette nähtud puutumatust ja eesõigusi.“;
  2) „Kaardi kasutaja kasutab Eestis välisesinduse abitöötaja perekonnaliikmele ette nähtud puutumatust ja eesõigusi, mis ei laiene tema tööga seotud tegevusele.“.

  (5) E-kategooria teenistuskaardi tagaküljele kantakse tekst:
„Kaardi kasutaja kasutab Eestis välisesinduse töötaja välisriigi kodanikust koduabilisele ette nähtud puutumatust ja eesõigusi.“.

  (6) F-kategooria teenistuskaardi tagaküljele kantakse tekst:
„Kaardi kasutaja on välisesinduses töötav Eesti kodanik või alaline elanik, kellele ei laiene puutumatus ja eesõigused.“.

  (7) HC-kategooria teenistuskaardi tagaküljel tekst puudub.

  (8) G-kategooria teenistuskaardi tagaküljele kantakse üks järgmistest lausetest:
  1) „Kaardi kasutaja kasutab Eestis rahvusvahelise organisatsiooni või muu institutsiooni välisriigi kodanikust töötajale välislepinguga ette nähtud puutumatust ja eesõigusi.“;
  2) „Kaardi kasutaja kasutab Eestis rahvusvahelise organisatsiooni või muu institutsiooni Eesti kodanikust või alalisest elanikust töötajale välislepinguga ette nähtud puutumatust ja eesõigusi.“;
  3) „Kaardi kasutaja kasutab Eestis rahvusvahelise organisatsiooni või muu institutsiooni välisriigi kodanikust töötaja perekonnaliikmele välislepinguga ette nähtud puutumatust ja eesõigusi, mis ei laiene tema tööga seotud tegevusele.“;
  4) „Kaardi kasutaja on rahvusvahelise organisatsiooni või muu institutsiooni välisriigi kodanikust töötaja perekonnaliige, kellele ei laiene puutumatus ja eesõigused.“.

  (9) Käesoleva paragrahvi lõigetes 2–5 ja lõike 8 punktides 1, 3 ja 4 nimetatud lausele järgneb tekst:
„Kaardi kasutajal on õigus Eestis elada kuni kaardi kehtivusaja lõpuni ning koos kehtiva reisidokumendiga siseneda Schengeni riikidesse.
This identity card entitles the bearer to reside in Estonia until the date of expiry of the card and together with a valid travel document, to enter the territory of the Schengen States.“.

§ 13.   Diplomaatilisele isikutunnistusele kantavad digitaalsed andmed

  (1) Diplomaatilisele isikutunnistusele kantakse isiku digitaalset tuvastamist võimaldav sertifikaat ja e-allkirjastamist võimaldav sertifikaat, mis on genereeritud vastavalt dokumendi kiibil genereeritud võtme avalikule osale, ning andmefail.

  (2) Diplomaatilisele isikutunnistusele kantud digitaalset tuvastamist võimaldav sertifikaat ja e-allkirjastamist võimaldav sertifikaat ning andmefail sisaldavad siseministri 30. novembri 2015 määruse nr 60 „Digitaalse isikutunnistuse vorm, tehniline kirjeldus ja digitaalsele isikutunnistusele kantavate andmete loetelu“ § 5 lõigetes 3–5 sätestatud andmeid.

3. peatükk MITTERESIDENTIDE, KELLE TULU EI MAKSUSTATA TULUMAKSUGA, REGISTREERIMISE KORD 

§ 14.   Mitteresidentide, kelle tulu ei maksustata tulumaksuga, registreerimine

  Välisministeerium registreerib välisesinduse välisriigi kodanikust diplomaadi, haldus- ja abitöötaja, koduabilise ja muu asutuse välisriigi kodanikust töötaja. Registreerimine toimub diplomaatilise isikutunnistuse väljastamisega.

4. peatükk RAKENDUSSÄTTED 

§ 15.   Väljaantud diplomaadi- ja teenistuskaartide kehtivus

  Välisministri 9. novembri 2006. a määruse nr 2 „Diplomaadi- ja teenistuskaardi väljaandmise kord, diplomaadi- ja teenistuskaardi vorm, tehniline kirjeldus ning kaardile kantavate andmete loetelu“ alusel väljaantud diplomaadi- ja teenistuskaardid kehtivad kuni nende kehtivusaja lõpuni.

§ 16.   Varasemate õigusaktide kehtetuks tunnistamine

  Välisministri 9. novembri 2006. a määrus nr 2 „Diplomaadi- ja teenistuskaardi väljaandmise kord, diplomaadi- ja teenistuskaardi vorm, tehniline kirjeldus ning kaardile kantavate andmete loetelu“ (RT I, 27.11.2012, 3) ja 5. jaanuari 2000 määrus nr 1 „Mitteresidentidele, kelle tulu ei maksustata tulumaksuga, registreerimise korra kinnitamine“ (RTL 2000, 10, 104) tunnistatakse kehtetuks.

§ 17.   Määruse jõustumine

  Määrust rakendatakse 2017. aasta 1. veebruarist.

Sven Mikser
Välisminister

Rainer Saks
Kantsler

Lisa 1 Taotlus

Lisa 2 Lisataotlus

Lisa 3 Diplomaadikaardi vorm

Lisa 4 Teenistuskaardi vorm

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json