Teksti suurus:

Kaitseliidu relva, mida ei loeta sõjaväerelvaks relvaseaduse tähenduses, käitlemise ja kasutamise nõuded

Kaitseliidu relva, mida ei loeta sõjaväerelvaks relvaseaduse tähenduses, käitlemise ja kasutamise nõuded - sisukord
Väljaandja:Kaitseminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.03.2017
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.08.2018
Avaldamismärge:RT I, 15.02.2017, 10

Kaitseliidu relva, mida ei loeta sõjaväerelvaks relvaseaduse tähenduses, käitlemise ja kasutamise nõuded

Vastu võetud 13.02.2017 nr 2

Määrus kehtestatakse Kaitseliidu seaduse § 42 lõike 9 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.   Reguleerimisala

  (1) Käesolev määrus reguleerib Kaitseliidu relva, mida ei loeta sõjaväerelvaks relvaseaduse tähenduses, (edaspidi Kaitseliidu relv) ning selle laskemoona käitlemist ja kehtestab kasutamise nõuded.

  (2) Käesolevat määrust ei kohaldata:
  1) Kaitseliidu soetatud sõjaväerelvale ja selle laskemoonale;
  2) Kaitseliidu valvuri tööülesande täitmisel tulirelva kasutamisele;
  3) Kaitseliidu relva ja laskemoona veole Eestisse ning Eestist välja.

  (3) Kaitseliidu ülem võib käesolevas määruses sätestatu kõrval kehtestada täpsustavaid asutusesiseseid nõudeid Kaitseliidu relva ja laskemoona käitlemisele ning nende üle arvestuse pidamisele.

§ 2.   Kaitseliidu relva käitlemine

  Kaitseliidu relva ja laskemoona käitlemine käesoleva määruse tähenduses on relva ja laskemoona soetamine, hoidmine, kandmine, edasitoimetamine, vedu, võõrandamine, hävitamine või Kaitseliidu relva parandamine, ümbertegemine, lammutamine, laskekõlbmatuks muutmine ja laenutamine.

§ 3.   Käitlemisnõuete täitmine

  (1) Kaitseliidu ülesannete, mille täitmisel on vaja kasutada relva, korraldamisel tuleb tagada Kaitseliidu relva ja laskemoona käitlemise nõuete täitmine.

  (2) Kaitseliidu relva või laskemoona käitlemise nõuete rikkumisest tuleb viivitamata teavitada Kaitseliidu ülemat, Kaitseliidu peastaabi ülemat või malevapealikku.

  (3) Kaitseliidu relva või laskemoona vargusest või kadumisest tuleb viivitamata teavitada Kaitseliidu ülemat, Kaitseministeeriumi, Kaitsepolitseiametit ning Politsei- ja Piirivalveametit, Kaitseliidu soetatud relva või laskemoona varguse või kadumise korral ka sõjaväepolitseid.

§ 4.   Kaitseliidu relvade ja laskemoona üle arvestuse pidamine ja käitlemisnõuete kontrollimine

  (1) Arvestust peetakse vähemalt Kaitseliidu relvade ja laskemoona vastuvõtmise, väljastamise, laenutamise ja hoidmise üle ning kontrollitakse käitlemisnõuete täitmist.

  (2) Kaitseliidu relvade ja laskemoona arvestus peab andma infot relva ning laskemoona käitlemise toimingu, toimingu tegemise aja ja toimingu teinud isiku kohta.

  (3) Kaitseliidu relva ja laskemoona käitlemisega seotud arvestuse pidamine ning dokumentide registreerimine toimub Kaitseliidus kehtiva korra kohaselt.

  (4) Kaitseliidu ülem kehtestab Kaitseliidus Kaitseliidu relvade käitlemise nõuete kontrollimise ja nende relvade käitlemisega seotud vahejuhtumite lahendamise korra.

  (5) Kaitseliit kontrollib käitlemisnõuete täitmist vähemalt üks kord aastas.

  (6) Kaitseliidu seaduse § 46 lõikes 1 nimetatud tegevliikme isiklikku tulirelva (edaspidi tegevliikme relv), mis on soetatud Kaitseliidu ülesannete täitmiseks, kontrollitakse vähemalt kord viie aasta jooksul, kui muus õigusaktis ei ole sätestatud teisiti.

  (7) Kaitseliidu relva ja laskemoona käitlemisega seotud andmeid säilitatakse vähemalt viis aastat, kui muus õigusaktis ei ole sätestatud pikemat tähtaega.

2. peatükk KAITSELIIDU RELVA JA LASKEMOONA SOETAMINE 

§ 5.   Kaitseliidu relva ja laskemoona soetamine

  (1) Kaitseliidu relva, välja arvatud tegevliikme relva, või laskemoona soetamine toimub käesoleva määruse 11. peatükis sätestatud korra kohaselt Kaitseliidu seaduse § 46 lõike 5 alusel kehtestatud määrusega sätestatud vormi kohaselt. Kirjalik taotlus Kaitseliidu relva soetamiseks esitatakse Kaitseliidu ülemale või tema volitatud isikule vähemalt 20 tööpäeva enne kavandatavat tehingut.

  (2) Tegevliikme relva soetamine toimub Kaitseliidu seaduse § 46 lõike 5 alusel kehtestatud määruse kohaselt.

  (3) Kaitseliidu relva soetamise luba annab selles märgitud vastutavale isikule õiguse Kaitseliidu relva või laskemoona soetada, hoida ja edasi toimetada kuni selle asutuses arvelevõtmiseni või struktuuriüksusele üleandmiseni.

  (4) Tegevliikme relva soetamise luba annab loa omanikule õiguse relva või laskemoona soetada, hoida ja kanda kuni Kaitseväe ja Kaitseliidu relvaregistris soetatud relva kohta asjakohase kande tegemiseni.

§ 6.   Soetatud Kaitseliidu relva või laskemoona arvelevõtmine

  (1) Soetatud Kaitseliidu relv, välja arvatud tegevliikme relv, või laskemoon võetakse asutuses varana arvele kahe tööpäeva jooksul soetamisest arvates.

  (2) Soetatud Kaitseliidu relva, välja arvatud tegevliikme relva, andmed esitatakse Kaitseväe ja Kaitseliidu relvaregistri volitatud töötlejale registrisse kandmiseks viie tööpäeva jooksul soetamisest arvates.

  (3) Tegevliikme relva andmed kantakse Kaitseväe ja Kaitseliidu relvaregistrisse viie päeva jooksul soetamisest arvates.

3. peatükk KAITSELIIDU RELVA JA LASKEMOONA HOIDMINE 

§ 7.   Kaitseliidu relva ja laskemoona hoidmise üldsätted

  (1) Kaitseliidu relva ja laskemoona hoitakse relvahoidlas, selle puudumisel relvapüramiidis.

  (2) Kaitseliidu relva võib relvahoidlas hoida ainult tühjaks laetuna.

  (3) Kaitseliidu relva, mida ei ole muudetud laskekõlbmatuks, võib tutvustada või vaatamiseks välja panna ainult tühjaks laetuna ja vahetu valve all.

  (4) Laskekõlbmatuks muudetud Kaitseliidu relva hoidmisel tuleb tagada relva säilimine.

§ 8.   Relvahoidla

  (1) Relvahoidla on:
  1) relvaladu;
  2) relvaruum;
  3) relvakapp.

  (2) Relvakapp on lukustatav raudkapp või seif.

  (3) Relvapüramiidile kohaldatakse relvakapi kohta käivaid nõudeid, kui käesolevas määruses ei ole sätestatud teisiti.

  (4) Relvahoidlas on lubatud lisaks Kaitseliidu relvadele ja laskemoonale hoida:
  1) relvaosi ja relvahooldusvahendeid;
  2) erivahendeid;
  3) lahingumoona.

  (5) Kaitseliidu relvahoidlas on lubatud hoida ka sõjaväerelvi, kui relvahoidla vastab sõjaväerelvade hoidmiseks kehtestatud nõuetele, või relvaseaduse alusel soetatud relvi.

§ 9.   Nõuded relvalao ja relvaruumi ehitusele

  (1) Relvalao ja relvaruumi ehitus peab välistama relvalattu või relvaruumi omavolilise sisenemise põranda, lae, seina, ukse, akna, ventilatsioonisüsteemi või mis tahes ava kaudu.

  (2) Relvalao ja relvaruumi ehitus peab välistama ruumi, relvi või laskemoona kahjustavate esemete või ainete sattumise relvalattu või relvaruumi.

  (3) Relvalao ja relvaruumi ehitus peab tagama Kaitseliidu relvade, laskemoona ning käesoleva määruse § 8 lõigetes 4 ja 5 hoida lubatud osade, vahendite, lahingumoona ja teiste relvade säilimise.

§ 10.   Relvalao ja relvaruumi turvalisuse ja tuleohutuse tagamine

  (1) Relvaladu ja relvaruum peavad olema varustatud:
  1) elektroonse valvesignalisatsiooniga, sealhulgas pidevalt töötavate anduritega kõikidel välisseinte akendel, ustel ja muudel avadel ning eraldi liikumisanduriga;
  2) elektroonse valvesignalisatsiooni alarmseadmetega, mis on paigutatud nii relvalattu või relvaruumi kui ka asutuse valveruumi;
  3) esmaste tulekustutusvahenditega;
  4) piksekaitsesüsteemiga;
  5) tolmu- ja niiskuskindlate valgustitega;
  6) tuletõrjesignalisatsiooniga;
  7) varuvalgustusseadmetega.

  (2) Suitsetamine või lahtise tule kasutamine relvalaos ja relvaruumis on keelatud.

  (3) Relvaladu ja relvaruum peavad olema varustatud autonoomse varutoitesüsteemiga.

  (4) Relvaladu ja relvaruum peavad olema ööpäevase valve all.

§ 11.   Kaitseliidu relva ja laskemoona hoidmine relvalaos

  (1) Relvalaos hoitakse Kaitseliidu relvi ja laskemoona, mis on Kaitseliidu tegevliikmele, Kaitseliidu seaduse § 27 lõike 2 punktis 1 nimetatud Kaitseliidu auliikmele, Kaitseliidus rahuaja ametikohal töötavale tegevväelasele või Kaitseliidu töötajale kinnistamata.

  (2) Relvalaos hoitakse Kaitseliidu relvi koos nende juurde kuuluvate tööriistade ja puhastusvahenditega pakendis. Originaalpakend, kast või kõrgendustega ja kaanetatud kaubaalus plommitakse viisil, mis välistab pakendi või kasti avamise või kõrgendustega ja kaanetatud kaubaaluse kinnituslintide eemaldamise plomme rikkumata, ning virnastatakse nii, et plommide seisukorda saab kontrollida.

  (3) Laskemoona hoitakse relvalaos relvadest eraldi asuvas ruumis või relvadest eraldatud hoiukohas. Laskemoonakastid on suletud. Osaliselt täidetud kast peab olema tähistatud sedeliga, millele on muu hulgas märgitud laskemoona hulk.

  (4) Relvalaost väljastatud Kaitseliidu relv tuleb viivitamata anda relvaruumi hoiule.

§ 12.   Kaitseliidu relvade ja laskemoona hoidmine relvaruumis

  (1) Relvaruumis hoitakse põhiliselt Kaitseliidu tegevliikmele, Kaitseliidu seaduse § 27 lõike 2 punktis 1 nimetatud Kaitseliidu auliikmele, Kaitseliidus rahuaja ametikohal töötavale tegevväelasele või Kaitseliidu töötajale kinnistatud Kaitseliidu relvi ja nende juurde kuuluvat laskemoona. Peale selle on lubatud hoiustada ajutisele hoiule antud või väljaõppe eesmärgil kasutatavaid Kaitseliidu relvi ja nende laskemoona ning välisriigi relvajõudude liikmele kuuluvat tulirelva.

  (2) Relvaruumis hoitakse Kaitseliidu relvi ja laskemoona relvakappides, kus igal relval on oma koht, kuhu kinnitatakse silt, millele on märgitud relva number ja Kaitseliidu tegevliikme, Kaitseliidu seaduse § 27 lõike 2 punktis 1 nimetatud Kaitseliidu auliikme, Kaitseliidus rahuaja ametikohal töötava tegevväelase või Kaitseliidu töötaja nimi, kellele relv on kinnistatud. Laskemoona hoitakse relvakapis eraldi lukustatud laekas või eraldi lukustatud hoiukohas.

  (3) Kaitseliidu relva, mida ei saa hoida relvakapis, võib hoida käesoleva paragrahvi lõikes 2 sätestatu kohaselt märgistatult riiulil või kastis.

  (4) Laskemoona, mida ei saa hoida relvakapis selle suuruse või koguse tõttu või muul põhjusel, võib hoida eraldi suletud kastis või lukustatavas kapis.

  (5) Õppetööks kasutatavat Kaitseliidu relva ja laskekõlbmatuks muudetud Kaitseliidu relva hoitakse võimaluse korral teistest Kaitseliidu relvadest eraldi. Nimetatud võimaluse puudumisel tähistatakse sellise relva asukoht asjakohase sildiga ja relv eraldatakse teistest relvadest.

  (6) Relvaruum on lukustatud ja valve all.

  (7) Relvaruumis hoitakse järgmisi andmeid:
  1) Kaitseliidu relvade ja laskemoona kogus kaliibrite ja markide või tüüpide kaupa;
  2) väljastatud või tagastatud Kaitseliidu relva nimetus ja number;
  3) väljastatud või tagastatud laskemoona liik ja kogus;
  4) hoiulevõetud ja tagastatud isiklike või välisriigi relvajõudude liikmete relvade ja laskemoona andmed;
  5) Kaitseliidu relvade ja laskemoona kontrollimise tulemused.

  (8) Peale käesoleva paragrahvi lõikes 7 nimetatud andmete tuleb arvestust pidada ka muude relvaruumis hoitavate relvade ja nende laskemoona üle.

§ 13.   Kaitseliidu relva ja laskemoona hoidmine relvapüramiidis väljaspool relvaruumi

  (1) Relvapüramiid kinnitatakse hoone ehituskonstruktsiooni külge.

  (2) Kaitseliidu relv peab relvapüramiidis olema kinnitatud lukustatava mehhanismiga, mis välistab relva eemaldamise ilma relvapüramiidi konstruktsiooni avamata. Laskemoonasahtel laskemoona, relvaosade ja abivahendite hoidmiseks peab olema suletav ning lukustatav. Laskemoona võib hoida ka eraldi kapis või kastis.

  (3) Relvapüramiidi vahetus läheduses nähtaval kohal peab asuma relvapüramiidis hoitavate Kaitseliidu relvade loetelu, mille on kinnitanud Kaitseliidu ülem, Kaitseliidu peastaabi ülem või malevapealik.

§ 14.   Nõuded relvakapi asukohale väljaspool relvaladu või relvaruumi

  Ruum, kus asub relvakapp, kuid mis ei ole relvaladu või relvaruum ega asu Kaitseliidu tegevliikme elukohas, peab olema varustatud elektroonse valvesignalisatsiooni või mehitatud valvega. Ruumi uks ja aknad peavad välistama sissetungi võimalikkuse ilma erivahendeid kasutamata.

§ 15.   Kaitseliidu relva ja laskemoona hoiuleandmine

  (1) Kaitseliidu tegevliige, Kaitseliidu seaduse § 27 lõike 2 punktis 1 nimetatud Kaitseliidu auliige, Kaitseliidus rahuaja ametikohal töötav tegevväelane või Kaitseliidu töötaja, kellel on Kaitseliidu relva ja laskemoona kandmise õigus ainult tööülesande või teenistuskohustuse täitmise ajal, on kohustatud pärast teenistuskohustuse, teenistusülesande või tööülesande täitmist andma talle väljastatud Kaitseliidu relva ja kasutamata laskemoona relvaruumi.

  (2) Enne Kaitseliidu relva relvaruumi hoiuleandmist tuleb relv puhastada.

  (3) Kui käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud isik ei täida käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud kohustust, tuleb sellest viivitamata teavitada otsest juhti. Otsene juht on kohustatud võtma kasutusele kõik abinõud Kaitseliidu relva ja laskemoona hoiulevõtmise tagamiseks. Samuti tuleb teavitada Kaitseliidu ülemat.

  (4) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud kohustus ei kohaldu tegevliikme relva hoiuleandmisele, kui tegevliige on saanud Kaitseliidu seaduse § 43 lõikes 7 sätestatud nõusoleku.

§ 16.   Kaitseliidu relva ja laskemoona hoidmine elu- või asukohas

  (1) Kaitseliidu tegevliikmele või Kaitseliidu seaduse § 27 lõike 2 punktis 1 nimetatud Kaitseliidu auliikmele võib Kaitseliidu relva anda elukohas hoidmiseks Kaitseliidu seaduse § 43 lõike 8 alusel antud määruses kehtestatud tingimuste kohaselt.

  (2) Kaitseliidu ülem või malevapealik võib Kaitseliidu tegevliikmele või Kaitseliidu seaduse § 27 lõike 2 punktis 1 nimetatud Kaitseliidu auliikmele anda asukohas hoidmiseks Kaitseliidu relva ja laskemoona. Kaitseliidu relva ja laskemoona asukohas hoidmiseks andmine toimub relvaseaduse § 3 lõike 2 alusel kehtestatud määruses sõjaväerelva ja laskemoona asukohas hoidmise nõuete kohaselt.

§ 17.   Relvaruumi ja relvakappide võtmete hoidmine

  (1) Relvaruumi ja väljaspool relvaladu või relvaruumi asuva relvakapi võtit hoitakse eraldi hoiukohas.

  (2) Relvaruumi ja relvakapi tagavaravõtit hoitakse käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud võtmest eraldi.

  (3) Võtme asemel võib kasutada kombinatsioonlukku või elektroonset lukku. Lukukombinatsiooni vahetatakse vähemalt kord iga kolme kuu tagant.

  (4) Relvaruumi või relvakapi võtme kaotamise korral või kahtluse korral, et lukukombinatsioon on saanud teatavaks kõrvalistele isikutele, vahetatakse viivitamata selle relvaruumi või relvakapi lukk või lukukombinatsioon.

4. peatükk KAITSELIIDU RELVA KANDMINE 

§ 18.   Kaitseliidu relva ja laskemoona kandmine

  (1) Kaitseliidu relva ja laskemoona kandmine on relva ja laskemoona endaga kaasaskandmine väljaspool relvale ettenähtud hoiukohta.

  (2) Kaitseliidu relva ja laskemoona kandmise õigus on:
  1) Kaitseliidu tegevliikmel või Kaitseliidu seaduse § 27 lõike 2 punktis 1 nimetatud auliikmel teenistuskohustuse täitmise ajal;
  2) Kaitseliidus rahuaja ametikohal töötaval tegevväelasel teenistusülesande täitmise ajal;
  3) Kaitseliidu töötajal tööülesande täitmise ajal;
  4) Kaitseliidu tegevliikmel või Kaitseliidu seaduse § 27 lõike 2 punktis 1 nimetatud auliikmel teenistuskohustuse täitmisele minnes ja sealt tulles, kui talle on antud luba hoida Kaitseliidu relva elu- või asukohas;
  5) Kaitseliidu relva laenajal käesoleva määrusega kehtestatud loa olemasolu korral kindlaksmääratud territooriumil.

  (3) Käesoleva paragrahvi lõike 2 punktides 1‒4 nimetatud isikule võib Kaitseliidu relva kandmise õiguse anda, kui isikule on tehtud arstlik läbivaatus, isik on läbinud relva ja laskemoona ehituse, käsitsemise, kandmise ning kasutamise korra tundmise kontrolli ja sooritanud väljaõppeprogrammis ettenähtud laskeharjutused.

  (4) Käesoleva paragrahvi lõike 2 punktis 5 nimetatud isikule võib Kaitseliidu relva kandmise õiguse anda, kui isik on täitnud relvaseaduse § 3 lõike 2 alusel kehtestatud määruses sõjaväerelva laenajale sätestatud tingimused.

  (5) Keelatud on:
  1) kanda Kaitseliidu relva teenistuskohustuse või tööülesande täitmise välisel ajal, kui käesoleva määrusega ei ole sätestatud teisiti;
  2) anda Kaitseliidu relva kõrvalisele isikule;
  3) kanda Kaitseliidu relva alkoholijoobes, samuti narkootilise, psühhotroopse või psühhotoksilise aine, sealhulgas ravimi mõju all;
  4) kanda Kaitseliidu relva miitingul, demonstratsioonil, pidustusel ja muul avalikul üritusel, välja arvatud juhul, kui selle kandmine on seotud teenistuskohustuse täitmisega.

§ 19.   Kaitseliidu relva kandmise õigust tõendav dokument

  Kaitseliidu relva kandmise õigust tõendav dokument on:
  1) Kaitseliidu tegevliikmel või Kaitseliidu seaduse § 27 lõike 2 punktis 1 nimetatud Kaitseliidu auliikmel Kaitseliidu relva kandmise luba (edaspidi Kaitseliidu relvaluba);
  2) Kaitseliidu ülema või tema volitatud isiku käskkiri, millega kinnistatakse Kaitseliidu töötajale tööülesande või Kaitseliidus rahuaja ametikohal töötavale tegevväelasele teenistusülesande täitmise ajaks Kaitseliidu relv.

§ 20.   Kaitseliidu relva ja laskemoona väljastamine

  (1) Kaitseliidu relv ja laskemoon väljastatakse:
  1) Kaitseliidu tegevliikmele või Kaitseliidu seaduse § 27 lõike 2 punktis 1 nimetatud Kaitseliidu auliikmele, kellel on Kaitseliidu relvaluba;
  2) Kaitseliidus rahuaja ametikohal töötavale tegevväelasele, kellele Kaitseliidu ülem või tema volitatud isik on Kaitseliidu relva oma otsusega kinnistanud ning kellel on Kaitseliidu relva ja laskemoona kandmise õigus;
  3) Kaitseliidu töötajale, kellele Kaitseliidu ülem või tema volitatud isik on Kaitseliidu relva oma otsusega kinnistanud ning kellel on Kaitseliidu relva ja laskemoona kandmise õigus.

  (2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud isik kinnitab Kaitseliidu relva ja laskemoona kättesaamist allkirjaga. Kaitseliidu relva elektroonsel väljastamisel relva kättesaamist allkirjaga ei kinnitata, kui Kaitseliidu relva saaja on tuvastatav.

5. peatükk KAITSELIIDU RELVA JA LASKEMOONA LAENUTAMINE 

§ 21.   Kaitseliidu relva laenutamise õigus

  Kaitseliidu relva laenutamise õigus on üksnes Kaitseliidul.

§ 22.   Kaitseliidu relva ja laskemoona laenutamine

  (1) Kaitseliidu relva, selle olulisi osi ja laskemoona võib laenutada:
  1) Kaitseliidu au- või toetajaliikmele teenistuskohustuse täitmiseks;
  2) Kaitseliidu töötajale või reservis olevale isikule Kaitseväe või Kaitseliidu korraldatava spordiürituse ajaks ürituse piirkonnas kasutamiseks ja kandmiseks;
  3) välismaalasele Kaitseväe või Kaitseliidu korraldatava spordiürituse ajaks ürituse piirkonnas kasutamiseks ja kandmiseks;
  4) näituse, riigikaitsepäevade ja relva tutvustamise korraldamiseks;
  5) Kaitseliidu noorliikmele Kaitseliidu seaduse §-s 51 sätestatud tingimustel.

  (2) Kaitseliidu relva ja laskemoona laenutamine toimub relvaseaduse § 3 lõike 2 alusel kehtestatud määruses sätestatud sõjaväerelva ja laskemoona laenutamise nõuete kohaselt.

  (3) Laenutada võib üksnes Kaitseliidu soetatud relva ja laskemoona.

6. peatükk KAITSELIIDU RELVA JA LASKEMOONA EDASITOIMETAMINE NING VEDU 

§ 23.   Kaitseliidu relva ja laskemoona edasitoimetamine

  (1) Kaitseliidu relva ja laskemoona edasitoimetamine käesoleva määruse tähenduses on kuni kahe Kaitseliidu relva ja nende laskemoona kaasaskandmine, kui neid on vaja toimetada ühest kohast teise, relva vahepealse kasutamise eesmärgita ja olenemata sellest, kas edasitoimetamisel kasutatakse sõidukit või mitte.

  (2) Kaitseliidu relva edasitoimetamine toimub Kaitseliidu ülema kehtestatud korra kohaselt.

§ 24.   Kaitseliidu relva ja laskemoona vedu

  (1) Kaitseliidu relva ja laskemoona vedu (edaspidi vedu) käesoleva määruse tähenduses on kolme või enama relva või laskemoona vedamine transpordivahendiga Eesti piirides relvade ja laskemoona vahepealse kasutamise eesmärgita.

  (2) Veetavad Kaitseliidu relvad peavad olema tühjaks laetud ja kastidesse pakitud.

  (3) Kaitseliidu relva ja laskemoona vedu toimub liiklusseaduse § 34 lõike 5 alusel kehtestatud määruses sätestatud sõjaväerelvade veo nõuete kohaselt.

7. peatükk KAITSELIIDU RELVA JA LASKEMOONA VÕÕRANDAMINE 

§ 25.   Kaitseliidu relva ja laskemoona võõrandamine

  (1) Kaitseliidu relva, välja arvatud tegevliikme relva, ja laskemoona võõrandamine toimub käesoleva määruse 11. peatükis kehtestatud korra kohaselt.

  (2) Kaitseliidu relva, välja arvatud tegevliikme relva, võib võõrandada ainult isikule, kes omab sellist liiki relva soetamise luba või käitlemisluba relva soetamiseks.

  (3) Laskemoona võib võõrandada ainult isikule, kellel on sellele vastava relva kandmise luba.

  (4) Laskekõlbmatuks muudetud Kaitseliidu relva võõrandamine toimub strateegilise kauba seadusega sätestatud korras.

§ 26.   Tegevliikme relva võõrandamine

  Tegevliikme relva võõrandamine teisele Kaitseliidu tegevliikmele või Kaitseliidule toimub Kaitseliidu seaduse ja Kaitseliidu seaduse § 46 lõike 5 alusel kehtestatud määruse kohaselt.

8. peatükk KAITSELIIDU RELVA PARANDAMINE JA ÜMBERTEGEMINE 

§ 27.   Kaitseliidu relva parandamine ja ümbertegemine

  (1) Kaitseliidu relva parandamine käesoleva määruse tähenduses on relva kasutamisel, veol või hoidmisel tekkinud defekti kõrvaldamine viisil, millega ei kaasne relva omaduste olulist muutmist, samuti relva osade või ainete asendamine.

  (2) Kaitseliidu relva ümbertegemine käesoleva määruse tähenduses on relva muutmine viisil, millega kaasneb selle omaduste oluline muutmine.

  (3) Kaitseliidu relva parandamine ja ümbertegemine väljaspool Kaitseliitu toimub Kaitseliidu relva käitlemisloa alusel. Kaitseliidu relva parandamine või ümbertegemine väljaspool Eestit toimub strateegilise kauba seaduse § 1 lõike 3 alusel kehtestatud sõjaväelise kauba sisse- ja väljaveo eriloa alusel.

§ 28.   Kaitseliidu relva parandamise ja ümbertegemise õigust omav isik

  (1) Kaitseliidu relva, välja arvatud tegevliikme relva, võib parandada:
  1) Kaitseliidus isik, kes on saanud asjakohase koolituse Kaitseväes või mujal;
  2) Kaitseväes Kaitseväe juhataja määratud struktuuriüksus;
  3) isik, kellele on relvaseaduse § 66 lõike 1 punkti 2 alusel antud tegevusluba relvade parandamise ja ümbertegemise teenuse osutamiseks.

  (2) Tegevliikme relva võib parandada:
  1) Kaitseliidus isik, kes on saanud asjakohase koolituse Kaitseväes või mujal;
  2) isik, kellele on relvaseaduse § 66 lõike 1 punkti 2 alusel antud tegevusluba relvade parandamise ja ümbertegemise teenuse osutamiseks.

  (3) Kaitseliidu relva võib ümber teha käesoleva paragrahvi lõike 1 punktis 2 nimetatud struktuuriüksus ja punktis 3 nimetatud isik.

§ 29.   Kaitseliidu relva parandamine ja ümbertegemine Kaitseliidus

  (1) Kaitseliidu relvi parandatakse üldjuhul Kaitseliidus või käesoleva määruse § 28 lõike 1 punktis 3 nimetatud isiku juures. Kaitseliidu relvi tehakse ümber üldjuhul käesoleva määruse § 28 lõike 1 punktis 3 nimetatud isiku juures.

  (2) Kaitseliidu relva parandamise või ümbertegemise kohta koostatakse akt, milles märgitakse vähemalt järgmised andmed:
  1) parandatava või ümbertehtava Kaitseliidu relva nimetus, mudel, kaliiber, number ja kogus;
  2) parandamise või ümbertegemise kirjeldus, sealhulgas tehtud parandused või muutmised ja kasutatud materjalid;
  3) parandamise või ümbertegemise aeg;
  4) parandamise või ümbertegemise eest vastutava isiku ees- ja perekonnanimi ning ametikoht.

§ 30.   Kaitseliidu relva parandamine ja ümbertegemine väljaspool Kaitseliitu

  (1) Kaitseliidu relva parandamist ja ümbertegemist väljaspool Kaitseliitu korraldab Kaitseliidu ülema määratud struktuuriüksus.

  (2) Parandatud või ümbertehtud Kaitseliidu relv antakse üle tööde üleandmis-vastuvõtmisaktiga, milles esitatakse vähemalt järgmised andmed:
  1) akti koostamise aeg ja koht;
  2) parandamise või ümbertegemise aluseks oleva loa andmed;
  3) parandamise või ümbertegemise aeg;
  4) tehtud parandused või muutmised ja parandamiseks või ümbertegemiseks kasutatud materjalid;
  5) parandamise või ümbertegemise maksumus.

§ 31.   Kaitseliidu relva parandamise või ümbertegemise eest maksmine

  Kaitseliidu relva parandamise või ümbertegemise eest maksab relva omanik.

§ 32.   Kontroll-laskmine

  (1) Kaitseliit kontrollib pärast Kaitseliidu relva, välja arvatud tegevliikme relva, parandamist või ümbertegemist, kas relv vastab tehnilistele nõuetele. Kaitseliidu tegevliige kontrollib pärast tegevliikme relva parandamist või ümbertegemist, kas relv vastab tehnilistele nõuetele.

  (2) Kaitseliidu relva kontrollimise käigus tehakse vajaduse korral kontroll-laskmine, mille tulemus registreeritakse.

  (3) Ümbertehtud Kaitseliidu relva kasutamine tehnilise iseloomustuse või kasutusjuhendita on keelatud.

9. peatükk KAITSELIIDU RELVA JA LASKEMOONA HÄVITAMINE NING KAITSELIIDU RELVA LAMMUTAMINE JA LASKEKÕLBMATUKS MUUTMINE 

§ 33.   Kaitseliidu relva ja laskemoona hävitamine

  (1) Kaitseliidu relva ja laskemoona hävitamine käesoleva määruse tähenduses on relva või laskemoona, samuti kasutute valmistamis- või parandamisjääkide ja pooltoodete füüsiline hävitamine viisil, millega välistatakse nende edasine kasutamine või taastamine.

  (2) Kaitseliidu relva ja laskemoona hävitamine toimub Kaitseliidu relva käitlemisloa alusel. Kaitseliidu relva ja laskemoona hävitamine väljaspool Eestit toimub strateegilise kauba seaduse § 1 lõike 3 alusel kehtestatud sõjaväelise kauba sisse- ja väljaveo eriloa alusel.

  (3) Hävitada on lubatud kõlbmatut või Kaitseliidule mittevajalikku Kaitseliidu relva ja laskemoona.

  (4) Kaitseliidu relv ja selle osad ning lõhkematerjali mittesisaldavad laskemoonaosad hävitatakse gaasilõikuri, pressi või lõiketera all purustamisega.

  (5) Laskemoon ja lõhkematerjali sisaldavad osad hävitatakse põletamise või lõhkamise teel.

  (6) Kaitseliidu relva hävitamise järel tuleb kahe tööpäeva jooksul esitada hävitatud Kaitseliidu relva andmed Kaitseväe ja Kaitseliidu relvaregistri volitatud töötlejale relva andmete registrist kustutamiseks.

§ 34.   Kaitseliidu relva lammutamine

  (1) Kaitseliidu relva lammutamine käesoleva määruse tähenduses on relva lahtivõtmine koostisosadeks viisil, mis välistab selle kui terviku taastamise.

  (2) Kaitseliidu relva ja laskemoona lammutamine toimub Kaitseliidu relva käitlemisloa alusel. Kaitseliidu relva ja laskemoona lammutamine väljaspool Eestit toimub strateegilise kauba seaduse § 1 lõike 3 alusel kehtestatud sõjaväelise kauba sisse- ja väljaveo eriloa alusel.

  (3) Lammutamisel mittesäilitatavad Kaitseliidu relva osad ja ained tuleb hävitada.

  (4) Lammutamisel järele jäänud kasutuskõlblikud olulised Kaitseliidu relva osad hinnatakse ja võetakse arvele ning neid võib kasutada teise Kaitseliidu relva parandamiseks või ümbertegemiseks.

  (5) Kaitseliidu relva lammutamise järel tuleb kahe tööpäeva jooksul esitada lammutatud Kaitseliidu relva andmed Kaitseväe ja Kaitseliidu relvaregistri volitatud töötlejale selle relva andmete registrist kustutamiseks.

§ 35.   Kaitseliidu relva laskekõlbmatuks muutmine

  (1) Kaitseliidu relva laskekõlbmatuks muutmine käesoleva määruse tähenduses on relva oluliste osade mehaaniline töötlemine viisil, mille tulemusena relv kaotab jäädavalt lasu sooritamise võime.

  (2) Kaitseliidu relva laskekõlbmatuks muutmine toimub Kaitseliidu relva käitlemisloa alusel. Kaitseliidu relva laskekõlbmatuks muutmine väljaspool Eestit toimub strateegilise kauba seaduse § 1 lõike 3 alusel kehtestatud sõjaväelise kauba sisse- ja väljaveo eriloa alusel.

  (3) Kaitseliidu relva, mis on oma olemuselt relvaseaduse § 19 lõike 1 punkti 5 järgi tsiviilkäibes lubatud tulirelv, laskekõlbmatuks muutmisel kohaldatakse Euroopa Komisjoni rakendusmääruse (EL) 2015/2403, millega kehtestatakse tulirelvade laskekõlbmatuks muutmise norme ja meetodeid käsitlevad ühised suunised, et tagada laskekõlbmatuks muudetud tulirelvade jäädav kasutuskõlbmatus (ELT L 333, 19.12.2015, lk 62‒72), nõudeid.

  (4) Kaitseliidu relva, mis on oma olemuselt relvaseaduse § 20 lõike 1 järgi tsiviilkäibes keelatud tulirelv, laskekõlbmatuks muutmisel kohaldatakse relvaseaduse § 3 lõike 2 alusel kehtestatud määruse nõudeid.

  (5) Laskekõlbmatuks muudetud Kaitseliidu relv peab olema tähistatud selliselt, et see oleks eristatav laskekõlblikust Kaitseliidu relvast.

  (6) Kaitseliidu relva laskekõlbmatuks muutmise järel tuleb kahe tööpäeva jooksul esitada laskekõlbmatuks muudetud Kaitseliidu relva andmed Kaitseväe ja Kaitseliidu relvaregistri volitatud töötlejale relva andmete registrist kustutamiseks või asjakohase märke tegemiseks.

§ 36.   Kaitseliidu relva hävitamise, lammutamise või laskekõlbmatuks muutmise eest maksmine

  Kaitseliidu relva hävitamise, lammutamise või laskekõlbmatuks muutmise eest maksab relva omanik.

§ 37.   Kaitseliidu relva hävitamist, lammutamist või laskekõlbmatuks muutmist korraldav komisjon

  (1) Kaitseliidu relva hävitamise, lammutamise või laskekõlbmatuks muutmise üle teeb järelevalvet Kaitseliidu ülem või tema volitatud isiku moodustatud, Kaitseliidu relva hävitamist, lammutamist või laskekõlbmatuks muutmist korraldav komisjon.

  (2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud komisjonis on vähemalt kolm liiget, kelle hulgast vähemalt üks on tegevväelane. Kaitseliidu ülem kehtestab komisjoni töökorra.

10. peatükk ÕPPERELV JA KOLLEKTSIOONIRELV 

§ 38.   Õpperelv

  (1) Õpperelv käesoleva määruse tähenduses on Kaitseliidus relvaõppeks kasutatav, osaliselt laskekõlbmatuks muudetud Kaitseliidu relv, mida on võimalik taastada.

  (2) Õpperelval peab relvaõppe ohutuse tagamiseks olema vähemalt eemaldatud või lühemaks tehtud relva lööknõel.

  (3) Õpperelv peab olema tähistatud selliselt, et see oleks eristatav laskekõlblikust Kaitseliidu relvast.

  (4) Kaitseliidu relva õpperelvaks muutmise järel tuleb kahe tööpäeva jooksul esitada õpperelvaks muudetud relva andmed Kaitseväe ja Kaitseliidu relvaregistri volitatud töötlejale asjakohase märke tegemiseks registris.

§ 39.   Kollektsioonirelv

  (1) Kollektsioonirelv käesoleva määruse tähenduses on Kaitseliidu omandis olev ajaloo- või kultuuriväärtusega relv, mida kasutatakse või mida on võimalik kasutada väljapanekuks või uurimistööks.

  (2) Kollektsioonirelva soetamine, hoidmine, edasitoimetamine, võõrandamine ja vedu toimub käesoleva määrusega kehtestatud korras.

  (3) Vaatamiseks välja pandud relv peab asuma lukustatud või mehaaniliste vahenditega suletud vitriinis või olema kindlalt kinnitatud põranda, seina või muu ehituskonstruktsiooni külge.

11. peatükk KAITSELIIDU RELVA KÄITLEMISLUBA 

§ 40.   Kaitseliidu relva käitlemisluba

  Kaitseliidu relva ja laskemoona võõrandamine, hävitamine ning Kaitseliidu relva parandamine, ümbertegemine, lammutamine ja laskekõlbmatuks muutmine toimub Kaitseliidu relva käitlemisloa alusel.

§ 41.   Kaitseliidu relva käitlemisloa taotlemine

  (1) Kaitseliidu relva käitlemisloa kirjalik taotlus Kaitseliidu relva ja laskemoona hävitamiseks või Kaitseliidu relva parandamiseks, ümbertegemiseks, lammutamiseks ja laskekõlbmatuks muutmiseks või tegevliikme relva võõrandamiseks esitatakse Kaitseliidu ülemale, Kaitseliidu peastaabi ülemale või malevapealikule vähemalt 20 tööpäeva enne kavandatavat toimingut.

  (2) Kaitseliidu relva käitlemisloa kirjalik taotlus Kaitseliidu relva, välja arvatud tegevliikme relva, võõrandamiseks esitatakse Kaitseliidu ülemale või tema volitatud isikule vähemalt 20 tööpäeva enne kavandatavat tehingut.

  (3) Kaitseliidu relva käitlemisloa taotlus peab sisaldama vähemalt järgmisi andmeid:
  1) struktuuriüksuse nimetus või Kaitseliidu tegevliikme ees- ja perekonnanimi ning isikukood;
  2) toimingu või tehingu kirjeldus, milleks luba taotletakse;
  3) relva või laskemoona nimetus, mudel, kaliiber ja kogus ning valmistaja, kui on teada;
  4) teise toimingu- või tehingupoole nimi, registri- või isikukood ja asukoht või elukoht;
  5) loa soovitav kehtivusaeg;
  6) taotluse esitamise kuupäev;
  7) taotluse esitaja ees- ja perekonnanimi ning allkiri.

  (4) Kui Kaitseliidu relva käitlemisluba taotletakse Kaitseliidu struktuuriüksuse nimel, tuleb peale käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud andmete esitada ka toimingu või tehingu eest vastutava isiku ees- ja perekonnanimi, isikukood ning ametikoha andmed.

  (5) Kui Kaitseliidu relva käitlemisluba taotleb Kaitseliidu tegevliige tegevliikme relva parandamiseks, ümbertegemiseks, laskekõlbmatuks muutmiseks või hävitamiseks, tuleb peale käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud andmete esitada ka tegevliikme elukoha andmed, e-posti aadress ja telefoninumber.

  (6) Kaitseliidu relva, välja arvatud tegevliikme relva, soetamise soovi korral tuleb taotluses näidata relva mudel ja kaliiber või laskemoona mark või kaliiber, kui see on taotlejale teada.

  (7) Kaitseliidu ülemal, Kaitseliidu peastaabi ülemal, malevapealikul või Kaitseliidu ülema volitatud isikul on õigus nõuda taotluses esitatud andmete kontrollimiseks lisateavet või selgitust.

§ 42.   Kaitseliidu relva käitlemisloa andmine

  (1) Kaitseliidu relva käitlemisloa andmise või andmisest keeldumise otsustab Kaitseliidu ülem, Kaitseliidu peastaabi ülem või malevapealik.

  (2) Kui Kaitseliidu relva soovib soetada või võõrandada Kaitseliidu struktuuriüksus, otsustab Kaitseliidu relva käitlemisloa või soetamise loa andmise või andmisest keeldumise Kaitseliidu ülem või tema volitatud isik.

  (3) Kaitseliidu relva käitlemisluba antakse kuni kolmeks kuuks.

  (4) Kaitseliidu ülemal, Kaitseliidu peastaabi ülemal, malevapealikul või Kaitseliidu ülema volitatud isikul on õigus keelduda Kaitseliidu relva käitlemisloa andmisest, kui:
  1) isikul puudub tehingu või toimingu tegemise õigus;
  2) taotluses näidatud toiming või tehing ei ole kooskõlas seadusega;
  3) toimingu või tehingu teine pool ei ole tuvastatav või tal puudub relva käitlemise õigus;
  4) toimingu või tehingu eesmärk ei ole kooskõlas Kaitseliidu eesmärkidega;
  5) toiming või tehing võib kahjustada Eesti kaitsevõimet või rahvusvahelist mainet;
  6) tegevliikmel ei ole tasutud iga-aastane liikmemaks ja ta ei ole viimase kalendriaasta jooksul osalenud Kaitseliidu tegevuses vähemalt 48 tundi.

  (5) Kaitseliidu relva käitlemisloa andmise või andmisest keeldumise kirjalikus otsuses märgitakse vähemalt järgmine:
  1) otsuse number ja kuupäev;
  2) taotleja ees- ja perekonnanimi ning isikukood, kui taotlejaks on Kaitseliidu tegevliige, või struktuuriüksuse nimetus;
  3) toimingu või tehingu eest vastutava isiku ees- ja perekonnanimi, isikukood ning ametikoht, kui taotlejaks on Kaitseliidu struktuuriüksus;
  4) Kaitseliidu relva käitlemisloa tähtaeg;
  5) toimingu või tehingu kirjeldus, milleks luba antakse;
  6) relva või laskemoona nimetus, mudel, kaliiber ja kogus ning valmistaja, kui on teada;
  7) teise toimingu- või tehingupoole nimi, registri- või isikukood ja asukoht või elukoht;
  8) otsuse õiguslik alus ja põhjendus;
  9) otsuse vaidlustamise viide, kui taotlejaks on Kaitseliidu tegevliige;
  10) otsuse tegija ees- ja perekonnanimi ning ametikoht.

  (6) Kaitseliidu relva käitlemisloa andmisest keeldumise kirjalikus otsuses ei märgita käesoleva paragrahvi lõike 5 punktides 3 ja 4 nimetatud andmeid.

  (7) Kaitseliidu relva käitlemisloa andmata jätmist või selle andmisest keeldumist ei pea põhjendama, kui Kaitseliidu relva käitlemisluba taotletakse Kaitseliidu soetatud relvaga toimingu või tehingu tegemiseks.

§ 43.   Kaitseliidu relva käitlemisloa väljastamine

  (1) Kaitseliidu relva käitlemisluba väljastatakse neljas eksemplaris, mille:
  1) A-osa jääb loa teisele toimingu- või tehingupoolele;
  2) B-osa jääb malevale;
  3) C-osa jääb loa väljaandjale;
  4) D-osa jääb loa taotlejale.

  (2) Kaitseliidu relva käitlemisloa väljastamisel antakse loale ühekordne registreerimisnumber.

§ 44.   Kaitseliidu relva käitlemisloa vorm

  (1) Kaitseliidu relva käitlemisluba on ühtse kujundusega, neljast osast koosnev A4-formaadis dokument. Kaitseliidu relva käitlemisloa A-, B-, C- ja D-osa on reagentsinist värvi, Kaitseliidu vappi kujutava turvamustriga ja ümbritsetud kahevärvilise giljoššraamiga. Peale selle on plangi ülaservas keskel giljoššrosetil Kaitseliidu vapp ja paremas alumises nurgas kahevärviline rosett, mis tähistab pitsatijälje kohta, ning plangi igas nurgas on Kaitseliidu relva käitlemisloa A-, B-, C- või D-osa tähis.

  (2) Kaitseliidu relva käitlemisloa plangid on nummerdatud. Plangi number on trükitud värviga, mis tekitab musta numbrikujutise ümber punase ringi, mis on nähtav ka trükise teisel küljel.

  (3) Kaitseliidu relva käitlemisloa vorm on toodud käesoleva määruse lisas.

§ 45.   Kaitseliidu relva käitlemisloa vormistamine

  (1) Kaitseliidu relva käitlemisloal peab olema vähemalt järgmine teave:
  1) käitlemisloa number ning loa väljaandmise kuupäev ja koht;
  2) käitlemisloa väljaandja nimi;
  3) lubatud toimingu või tehingu kirjeldus;
  4) Kaitseliidu relva või laskemoona nimetus, mudel ja kaliiber;
  5) Kaitseliidu relva või laskemoona kogus;
  6) lubatud toimingu või tehingu eest vastutava isiku ees- ja perekonnanimi, isikukood ning ametinimetus;
  7) käitlemisloa kehtivuse tähtaeg;
  8) käitlemisloa väljaandja ees- ja perekonnanimi ning allkiri;
  9) Kaitseliidu pitser.

  (2) Laskemoonaga tehtava tehingu puhul märkida käesoleva paragrahvi lõike 1 punktis 4 padruni mark.

  (3) Kaitseliidu relva käitlemisloal on keelatud teha muudatusi ja parandusi.

§ 46.   Toimingu või tehingu toimumise kinnitus

  (1) Toimingu või tehingu toimumise kinnitusena kantakse loa A-, B- ja D-osa pöördele:
  1) Kaitseliidu relva nimetus, mudel, kaliiber ja kogus;
  2) laskemoona partii markeering, valmistamisaasta, valmistaja ja kogus;
  3) teise toimingu- või tehingupoole nimi, registri- või isikukood ja asukoht või elukoht ning tegevuslitsentsi number, väljaandja ja kehtivusaeg;
  4) toimingu või tehingu tegemise koht ja kuupäev;
  5) teise toimingu- või tehingupoole pitser.

  (2) Tehtud kande kinnitavad teine toimingu- või tehingupool ja Kaitseliidus toimingu või tehingu eest vastutav isik või Kaitseliidu tegevliige oma allkirjaga.

  (3) Kaitseliidu relva käitlemisloa B-osa tagastatakse Kaitseliidule nelja tööpäeva jooksul pärast toimingu või tehingu toimumist.

§ 47.   Kaitseliidu relva käitlemisloa kehtetus

  (1) Kaitseliidu relva käitlemisluba muutub kehtetuks:
  1) käitlemisloa kehtivuse tähtaja saabumisel;
  2) käitlemisloa või selle osa hävimise korral;
  3) käitlemisloa või selle osa kadumise või varguse korral;
  4) käitlemisloal märgitud toimingu või tehingu tegemisest loobumisel;
  5) pärast käitlemisloaga lubatud toimingu tegemist või tehingu toimumist;
  6) käitlemisloal muudatuste või paranduste tegemisel;
  7) Kaitseliidu ülema, Kaitseliidu peastaabi ülema, malevapealiku või Kaitseliidu ülema volitatud isiku poolt käitlemisloa kehtetuks tunnistamisel.

  (2) Kaitseliidu ülemal, Kaitseliidu peastaabi ülemal, malevapealikul ja Kaitseliidu ülema volitatud isikul on õigus tunnistada Kaitseliidu relva käitlemisluba kehtetuks, kui ilmnevad asjaolud, mis oleks välistanud käitlemisloa andmise ja kasutamise või kui otsustatakse keelata käitlemisloal märgitud toiming või tehing või kui käitlemisluba on vaja muuta või parandada. Kaitseliidu relva käitlemisloa kehtetuks tunnistamisest teavitatakse käitlemisloa taotlejat.

  (3) Käesoleva paragrahvi lõike 1 punktides 2 ja 3 sätestatud juhtudel peab Kaitseliidu relva käitlemisloale märgitud vastutav isik sellest viivitamata kirjalikult teavitama Kaitseliidu ülemat, Kaitseliidu peastaabi ülemat või malevapealikku.

  (4) Käesoleva paragrahvi lõike 1 punktides 2‒4 sätestatud juhtudel peab käitlemisloa taotleja tagastama Kaitseliidu relva käitlemisloa või selle allesolevad osad Kaitseliidule.

§ 48.   Kaitseliidu relva käitlemislubade valmistamine, jaotamine ja nende üle arvestuse pidamine

  Kaitseliidu relva käitlemislubade valmistamist, jaotamist ja nende üle arvestuse pidamist korraldab Kaitseliidu ülem.

12. peatükk RAKENDUSSÄTTED 

§ 49.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  Kaitseministri 26. juuni 2001. a määrus nr 18 „Kaitseliidu relvade arvestuse pidamise kord“ tunnistatakse kehtetuks.

§ 50.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. märtsil 2017.

Margus Tsahkna
Minister

Jonatan Vseviov
Kantsler

Lisa Kaitseliidu relva käitlemisloa vorm

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json