Teksti suurus:

Sotsiaalkaitseministri 29. aprilli 2016. a määruse nr 28 „Sotsiaalhoolekandealaste statistiliste aruannete koostamise nõuded, andmete koosseis ja esitamise kord” muutmine

Väljaandja:Sotsiaalkaitseminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:18.02.2019
Avaldamismärge:RT I, 15.02.2019, 1

Sotsiaalkaitseministri 29. aprilli 2016. a määruse nr 28 „Sotsiaalhoolekandealaste statistiliste aruannete koostamise nõuded, andmete koosseis ja esitamise kord” muutmine

Vastu võetud 12.02.2019 nr 6

Määrus kehtestatakse sotsiaalhoolekande seaduse § 11 lõike 4 alusel.

Sotsiaalkaitseministri 29. aprilli 2016. a määruses nr 28 „Sotsiaalhoolekandealaste statistiliste aruannete koostamise nõuded, andmete koosseis ja esitamise kord” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 2 lõike 1 punkt 8 tunnistatakse kehtetuks;

2) paragrahvi 3 lõiked 1 ja 2 tunnistatakse kehtetuks;

3) määruse lisad 4, 7, 12–16 ja 18 asendatakse käesoleva määruse lisadega 1–8;

4) määruse lisa 8 tunnistatakse kehtetuks.

Kaia Iva
Sotsiaalkaitseminister

Marika Priske
Kantsler

Lisa 1 Lapsehoiuteenus

Lisa 2 Lastekaitse kohaliku omavalitsuse üksuses

Lisa 3 Muud kohaliku omavalitsuse üksuse korraldatavad sotsiaalteenused

Lisa 4 Asendushooldusteenuse osutamine perekodus ja asenduskodus

Lisa 5 Erihoolekandeteenused

Lisa 6 Hoolekandeasutus

Lisa 7 Turvakoduteenus

Lisa 8 Väljaspool kodu osutatav üldhooldusteenus