Teksti suurus:

Numbri broneerimise andmekogu põhimäärus

Väljaandja:Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:18.02.2022
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 15.02.2022, 5

Numbri broneerimise andmekogu põhimäärus

Vastu võetud 12.02.2022 nr 13

Määrus kehtestatakse elektroonilise side seaduse § 281 lõike 2 alusel.

§ 1.  Andmekogu nimetus

  (1) Andmekogu nimetus on „Numbri broneerimise andmekogu” (edaspidi andmekogu).

  (2) Andmekogu inglise keelne nimetus on Numbering Management Database.

§ 2.  Andmekogu vastutav töötleja ja tema ülesanded

  (1) Andmekogu vastutav töötleja on Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet.

  (2) Andmekogu vastutav töötleja tagab:
  1) andmekogu pidamise vastavalt õigusaktides sätestatud nõuetele;
  2) andmekogu toimingute õiguspärasuse;
  3) andmekogust andmete väljastamise nõuetekohasuse;
  4) andmekogu kasutajatoe olemasolu;
  5) õigustatud isikutele juurdepääsu andmekogule ning selles sisaldavatele andmetele;
  6) isikuandmete töötlemise nõuete täitmise.

§ 3.  Andmekogu volitatud töötleja

  (1) Andmekogu volitatud töötleja on numbriloa omanikust sideettevõtja või numbriloa omanikust ettevõtja, kes ei ole sideettevõtja;

  (2) Andmekogu sideettevõtjast volitatud töötleja täidab järgmisi ülesandeid:
  1) numbriloa andmete kooskõlastamine;
  2) numbrite broneerimine ja vabastamine;
  3) broneeritud numbrite marsruutimisnumbrite haldamine;
  4) oma äriühingu kohta päringute tegemine;
  5) broneeritud numbrite andmebaasi ja selle muudatuste alla laadimine;
  6) oma äriühinguga seotud numbri liikuvuse toimingute tegemine ja teabevahetus.

  (3) Andmekogu volitatud töötleja, kes ei ole sideettevõtja, täidab järgmisi ülesandeid:
  1) numbriloa andmete kooskõlastamine;
  2) numbrite broneerimiseks vabastamine;
  3) broneeritud numbrite marsruutimisnumbrite haldamine;
  4) oma äriühingu kohta kehtivate andmete infopäringute esitamine;
  5) oma äriühinguga seotud numbri liikuvuse toimingute tegemine ja teabevahetus.

§ 4.  Andmekogu kasutajad

  (1) Andmekogu vastutav töötlejal on õigus:
  1) sisestada andmekogusse volitatud töötleja kontaktandmed, moodustada kasutaja rollid ja korraldada andmekogule juurdepääs, sealhulgas administreerida kasutajaliidest;
  2) korraldada ja hallata andmekogus numbriplaani;
  3) teha andmekogus numbrilubade haldamise toiminguid;
  4) kasutada andekogus olevaid andmeid numbriloa, numbri kasutamise ja numbriliikuvuse järelevalvel;
  5) esitada andmekogus sisalduvate andmete kohta info- ning statistikapäringuid.

  (2) Andmekogu volitatud töötleja täidab § 3 lõigetes 2 ja 3 nimetatud ülesandeid.

  (3) Andmekogu autoriseerimata tavakasutajal on õigus teostada infopäringuid numbri kuuluvuse ja teisaldamise protsessi hetkeseisu kajastavate andmete kohta.

§ 5.  Andmekogu pidamine

  (1) Andmekogu pidamisel kasutatakse automatiseeritud andmetöötlust ning kõik andmed säilitatakse elektroonselt.

  (2) Andmete turbeaste on keskmine (M) ja andmekogu turvaklass on K2T2S1.

§ 6.  Andmekogu koosseis ja andmekogusse kantavad andmed

  (1) Andmekogu koosseisu kuuluvad:
  1) broneeritud numbrite andmebaas;
  2) numbri liikuvuse toimingute andmebaas.

  (2) Broneeritud numbrite andmebaasi kantakse järgmised andmed:
  1) numbriloa omaniku nimi ja isiku- või registrikood;
  2) numbriloa omaniku poolt volitatud andmekogu kasutaja nimi, isikukood, kontaktandmed;
  3) numbriloa omaniku tegevusalana telefoni-, mobiiltelefoni- või muu teenuse osutamine;
  4) numbriliik;
  5) numbriloa väljastamise aeg;
  6) numbriloa kehtivuse aeg;
  7) numbriloal märgitud numbrite arv;
  8) numbriloa omaniku broneeritud numbrid;
  9) numbriloa omanikule eraldatud tunnuskoodid või lühinumbrid;
  10) numbriloa omanikule broneerimiseks kuuluvad vabad numbrid;
  11) numbriloa omanikule eraldamisele kuuluvad vabad lühinumbrid ja tunnuskoodid;
  12) broneeritud numbrite marsruutimisnumbrid.

  (3) Numbri liikuvuse toimingute andmebaasi kantakse järgmised andmed:
  1) teisaldatava numbri vastuvõtjaoperaatori nimi ja registrikood;
  2) teisaldatava numbri doonoroperaatori nimi ja registrikood;
  3) teisaldatav number;
  4) numbrit teisaldava kliendi nimi ja isikukood;
  5) teisaldamise taotluse number ja esitamise kuupäev;
  6) teisaldatava numbri marsruutimisnumber;
  7) numbri teisaldamise kuupäev ja kellaaeg;
  8) volitatud isiku nimi ja isikukood;
  9) volitaja nimi ja isikukood;
  10) tühistamise liik ja tagasilükkamise põhjus;
  11) taotluse seisund.

§ 7.  Andmekogu alusdokumendid

  Andmete andmekogusse kandmise alusdokumentideks on:
  1) numbriloa taotlus;
  2) numbriloa omaniku volitus andmekogule juurdepääsu tagamiseks ning andmekogus numbrite teisaldamise, broneerimise või tühistamise toimingute tegemise kasutaja määramiseks;
  3) numbriloa andmise otsus;
  4) Eesti numeratsiooniplaan;
  5) kliendi numbri teisaldamise taotlus.

§ 8.  Andmete andmekogusse kandmine

  (1) Andmekogu vastutav töötleja kannab andmekogusse käesoleva määruse § 6 lõike 2 punktides 1–7 ja 9–11 ning lõike 3 punktides 1, 2 ja 11 nimetatud andmed.

  (2) Andmekogu volitatud töötleja kannab andmekogusse käesoleva määruse § 6 lõike 2 punktides 8 ja 12 ning lõike 3 punktides 1–10 nimetatud andmed.

  (3) Andmed kantakse andmekogusse masinatevahelise side (Machine to Machine Communications), veebiliidese või tarbijakaitse ja tehnilise järelevalve infosüsteemi vahendusel. Andmevahetus toimub läbi riigi infosüsteemi andmevahetuskihi.

  (4) Andmete kandja vastutab enda poolt andmekogusse kantud andmete õigsuse eest.

§ 9.  Andmete töötlemine

  (1) Andmekogu kande muutmine toimub §-s 7 nimetatud kande aluseks oleval alusdokumendil esitatud andmete muutumisel, andmekogu volitatud töötleja poolt numbrite broneeringute muutmisel numbriloal märgitud arvu piires või numbri teisaldamisest tingitud broneeritud numbri omaniku muutumisel.

  (2) Ebaõigete andmete avastamisel andmekogus parandab andmekogu vastutav töötleja need kahe tööpäeva jooksul.

  (3) Paragrahvis § 7 nimetatud kande aluseks oleva alusdokumendi äralangemisel muudab andmekogu vastutav töötleja vastavad andmed mitteaktiivseks, arhiveerib ning teave andmekogu andmete kohta säilitatakse märkena andmekogu vastava toimingu ajaloos.

  (4) Andmekogu andmete sisestamisi, muutmisi, kustutamisi ja vaatamisi logitakse. Logi sisaldab kirje looja ja loomise aja ning viimase muutja ja viimase muutmise aja andmeid.

§ 10.  Juurdepääs andmekogule ja andmekogusse kantud andmetele

  (1) Juurdepääsu andmekogule ja andmekogusse kantud andmetele omavad isikud vastavalt §-s 4 sätestatud õiguste ja rollipõhise määratluse alusel ning piires.

  (2) Andmekogule igakordsel juurdepääsul toimub andmekogu vastutava töötleja ja volitatud töötleja poolt volitatud kasutaja isikusamasuse tuvastamine riigi autentimisteenuse vahendusel.

  (3) Juurdepääsu ei piirata numbrikuuluvuse ja numbri teisaldamise hetkeseisu kajastavale andmetele. Huvitatud isikutele võimaldatakse juurdepääs nimetatud andmetele veebiliidese kaudu ööpäevaringselt. Andmeid ei avalikustata ühtse kogumina ega masinloetaval kujul.

§ 11.  Andmete säilitamine

  (1) Andmekogusse kantud andmete alusdokumente säilitatakse kooskõlas vastutava töötleja dokumendihalduses kehtestatud säilitustähtaegadega.

  (2) Andmekogusse andmete sisestamise, muutmise, kustutamise ja vaatamise logi säilitatakse kolm aastat vastava logi loomise päevast arvates.

  (3) Andmed hävitatakse säilitustähtaja möödumisel.

§ 12.  Andmekogu pidamise üle järelevalvet teostama õigustatud isikud ja järelevalve teostamise kord

  (1) Järelevalvet andmekogu pidamise üle tehakse avaliku teabe seaduses sätestatud korras.

  (2) Järelevalvet andmekogus töödeldavate andmete õigsuse ja töötlemise üle teeb Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet.

§ 13.  Andmekogu pidamise rahastamine

  Andmekogu pidamist rahastatakse riigieelarvest Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi valitsemisala eelarve kaudu.

§ 14.  Andmekogu muutmine ja lõpetamine

  (1) Andmekogu pidamise lõpetamine otsustatakse seadusega.

  (2) Andmekogu laiendamine, ühendamine ja lõpetamine ning andmete üleandmine teise andmekogusse, riiklikku või riigiasutuse arhiivi või nende hävitamine toimub kooskõlas avaliku teabe seaduses ja arhiiviseaduses sätestatud nõuetega.

Andres Sutt
Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister

Ando Leppiman
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json