Teksti suurus:

Psühholoogi palga- ja juhendamistoetus kohalikule omavalitsusele ja esmatasandi tervisekeskusele 2023. aastal

Teavituste nimekirja lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Sotsiaalkaitseminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:18.02.2023
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:09.07.2023
Avaldamismärge:RT I, 15.02.2023, 5

Psühholoogi palga- ja juhendamistoetus kohalikule omavalitsusele ja esmatasandi tervisekeskusele 2023. aastal

Vastu võetud 13.02.2023 nr 5

Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse § 531 lõike 1 alusel.

§ 1.  Kohaldamisala

  Määrusega kehtestatakse kohalikule omavalitsusele ning esmatasandi tervisekeskusele psühholoogi palga- ja juhendamistoetuse andmise tingimused ja kord.

§ 2.  Terminid

  Käesolevas määruses kasutatakse termineid järgmises tähenduses:
  1) esmatasandi tervisekeskus – ühtsel taristul tegevusloa alusel üldarstiabi osutav juriidiline isik või füüsilisest isikust ettevõtja või nimetatud isikute kooslus, kes käsitavad end esmatasandi tervisekeskusena;
  2) juhendaja – psühholoogina tegutsev isik, kes juhendab psühholoogi psühholoogilise abi osutamisel ja pakub talle professionaalset tuge;
  3) psühholoog – psühholoogias magistrikraadi või vähemalt samaväärset kvalifikatsiooni omav isik, kes osutab inimestele psühholoogilist abi;
  4) psühholoogiline abi – psühholoogi rakendatav inimesele või inimrühmale suunatud professionaalne tegevus eesmärgiga leevendada düstressi ning parandada vaimset tervist ja heaolu;
  5) toetuse andja – Riigi Tugiteenuste Keskus;
  6) toetuse saaja – taotleja, kelle taotlus on rahuldatud.

§ 3.  Toetuse eesmärk

  Toetust antakse eesmärgiga parandada kohalikul tasandil psühholoogilise abi pakkumist, et seeläbi toetada Eesti elanike psühhosotsiaalset heaolu ja vaimset tervist.

§ 4.  Toetatav tegevus ja toetusperiood

  Toetust antakse perioodil 01.01.2023–31.12.2023 (edaspidi toetusperiood) vahetu psühholoogilise abi osutamisega kaasnevate tööjõukulude katteks.

§ 5.  Taotlusvooru avamine ja sulgemine

  (1) Toetuse taotlusvoor on 2023. aastal avatud 20. veebruarist kuni toetuse eelarve lõppemiseni, kuid mitte kauem kui 30. novembrini.

  (2) Sotsiaalministeerium teavitab toetuse andjat taotlusvooru eelarvest hiljemalt järgmisel tööpäeval arvates määruse Riigi Teatajas avaldamisest. Toetuse andja avaldab taotlusvooru info kodulehel.

  (3) Toetuseks eraldatud eelarve ammendumise korral sulgeb toetuse andja taotlusvooru ning avaldab vastava teabe asutuse veebilehel hiljemalt järgmisel tööpäeval arvates sulgemisotsuse tegemisest.

§ 6.  Toetuse taotlemine

  (1) Toetuse taotlemine toimub alates taotlusvooru avamisest kuni selle sulgemiseni.

  (2) Taotleja võib ühes kalendrikuus esitada ühe taotluse.

  (3) Taotleja esitab toetuse saamiseks toetuse andjale taotluse e-toetuse keskkonna kaudu.

  (4) Kui e-toetuse keskkonna töös esineb tehniline viga, mis takistab taotluse tähtaegset esitamist, loetakse taotluse esitamise tähtpäevaks järgmine tööpäev pärast vea likvideerimist.

§ 7.  Nõuded taotlejale

  (1) Taotleja saab olla:
  1) kohalik omavalitsus;
  2) kohaliku omavalitsuse ametiasutus, mis ei ole linnaosavalitsus;
  3) esmatasandi tervisekeskus.

  (2) Taotlejal ei või taotluse esitamise ajal olla riiklike maksude maksuvõlgasid või need peavad olema ajatatud. Taotleja ei tohi olla pankrotis, likvideerimisel ega sundlõpetamisel.

  (3) Taotlejal ei tohi taotluse esitamisel olla täitmata kohustusi toetuse andja ega Sotsiaalministeeriumi ees.

§ 8.  Nõuded taotlusele

  (1) Taotlus tuleb esitada määruses sätestatud nõuete ja tingimuste kohaselt.

  (2) Taotlus peab vastama järgmistele nõuetele:
  1) taotlus on esitatud ajal, mil taotlusvoor on avatud;
  2) taotlus on esitatud e-toetuse keskkonna vorminõudeid jälgides ning sellele on lisatud nõutud dokumendid;
  3) taotlus sisaldab määruses nõutud teavet, mis on asjakohane, ammendav ja õige;
  4) taotluse on digitaalselt allkirjastanud esindusõigust omav isik;
  5) toetust taotletakse määruses sätestatud eesmärkidel ja toetatavatele tegevustele.

  (3) Taotleja esitab koos taotlusega:
  1) palgatoetuse taotlemisel psühholoogilist abi vahetult osutava isiku CV, mis kajastab isiku kutsealast ja hariduslikku ettevalmistust ning asjakohasusel töökogemust;
  2) juhendamistoetuse taotlemisel juhendaja CV, mis kajastab isiku kutsealast ja hariduslikku ettevalmistust ning töökogemust;
  3) volikirja, kui esindusõiguslik isik tegutseb volituse alusel.

§ 9.  Toetuse liigid ja toetuse suurus

  (1) Toetust antakse:
  1) palgatoetusena;
  2) juhendamistoetusena.

  (2) Palgatoetust antakse tegelike tööjõukulude katteks mitte rohkem kui brutotöötasu 1679 eurot alusel arvutatud tööjõukulu kalendrikuus psühholoogi kohta ning vastavalt kohaliku omavalitsuse elanike või esmatasandi tervisekeskuse teenindatavate isikute arvule, võttes aluseks koefitsiendi 1,0 iga 7000 elaniku või esmatasandi tervisekeskuse nimistutesse kuuluva isiku kohta.

  (3) Lõikes 2 nimetatud koefitsiendi arvutamisel on kohaliku omavalitsuse elanike arvu alus rahvastikuregistri andmed seisuga 01.01.2023 ja tervisekeskuse teenindatavatesse nimistutesse kuuluvate isikute arvu alus on Terviseameti avaldatud nimistuid kirjeldavad andmed taotluse esitamisele järgneva kalendrikuu esimesel tööpäeval.

  (4) Lõikes 2 nimetatud koefitsiendi maksimumväärtus on 5,0.

  (5) Juhendamistoetust antakse vastavalt psühholoogilist abi osutavat isikut juhendava isiku tegelikele tööjõukuludele, kuid mitte rohkem kui brutotöötasult 335,8 eurot arvutatud tööjõukulu iga juhendatava kohta kalendrikuus.

  (6) Kui ühest kohalikust omavalitsusest või esmatasandi tervisekeskusest esitatakse ühe kalendrikuu jooksul mitu taotlust, määratakse toetus esmalt ajaliselt varem saabunud taotlusele ning hiljem saabunud taotluse toetuse summa arvutamisel arvestab toetuse andja kohalikule omavalitsusele või selle ametiasutusele või esmatasandi tervisekeskusele juba määratud toetuse suurust.

  (7) Kui kohalikust omavalitsusest või esmatasandi tervisekeskusest esitatakse pärast taotluse esitamist uus taotlus, lähtub toetuse andja uue toetuse suuruse arvutamisel käesolevas paragrahvis sätestatust, taotluses esitatud andmetest ja kohalikule omavalitsusele või selle ametiasutusele või esmatasandi tervisekeskusele juba määratud toetuse suurusest.

§ 10.  Taotluse menetlus

  (1) Taotluse menetlus koosneb taotluse ja taotleja nõuetele vastavuse kontrollimisest ning taotluse rahuldamise või rahuldamata jätmise otsuse tegemisest koos toetuse määramisega taotluse rahuldamise korral.

  (2) Kui taotluses esineb puudusi, annab toetuse andja taotluse esitajale viis tööpäeva puuduste kõrvaldamiseks. Tähtpäevaks puuduste kõrvaldamata jätmisel võib toetuse andja jätta taotluse läbi vaatamata.

  (3) Ajal, mil toetusvoor ei ole avatud, esitatud taotlust menetlusse ei võeta ja sellest informeeritakse taotlejat kolme tööpäeva jooksul arvates taotluse esitamisest.

  (4) Taotluse rahuldamine ja rahuldamata jätmine otsustatakse hiljemalt selle esitamisele järgneva kalendrikuu viimasel tööpäeval.

§ 11.  Toetuse määramine ja maksmine

  (1) Toetuse andja lähtub toetuse määramisel taotluses sisalduvatest andmetest ja §-s 9 sisalduvatest toetuse suuruse arvutamise alustest.

  (2) Toetuse määramisel rahuldatakse taotlus täielikult või osaliselt.

  (3) Toetust ei määrata:
  1) kui taotleja ega taotlus ei vasta määruses sätestatud nõuetele;
  2) kui esitatud taotlus on puudustega, mis ei võimalda toetust määrata;
  3) kui psühholoogilist abi osutatakse üldhariduskoolis, kutseõppeasutuses või koolieelses lasteasutuses tugispetsialisti tegevusena;
  4) psühholoogilise abi eest, mida juba rahastatakse riigieelarvest;
  5) kui kohalikule omavalitsusele või esmatasandi tervisekeskusele on juba määratud toetus ulatuses, mis vastab § 9 kohaselt arvutatud toetuse summale.

  (4) Kalendrikuul, mil rahuldamisele kuuluvate taotluste kogusumma ületab eelarve jääki, rahuldab toetuse andja esmalt ajaliselt varem esitatud taotluse.

  (5) Taotluse rahuldamise otsuses märgitakse toetuse summa ja toetuse saaja toetuse kasutamisega seotud kohustused.

  (6) Taotluse rahuldamise või rahuldamata jätmise otsus edastatakse taotlejale e-keskkonna kaudu kahe tööpäeva jooksul arvates otsuse vastuvõtmisest.

  (7) Toetuse andja maksab toetuse saajale toetuse välja taotluses märgitud pangakontole kümne tööpäeva jooksul arvates taotluse rahuldamise otsuse tegemisest.

§ 12.  Toetuse saaja kohustused

  (1) Toetuse saaja kasutab toetust taotluse ja taotluse rahuldamise otsuse kohaselt.

  (2) Toetuse saaja teavitab toetuse andjat, kui asjaolud, mille alusel toetus määrati, muutuvad oluliselt. Toetuse saaja võib toetusperioodil muuta psühholoogilist abi vahetult osutavat psühholoogi ja juhendajat üksnes toetuse andja kirjalikul nõusolekul.

  (3) Toetuse saaja teavitab psühholoogilise abi osutamise alustamisel kohaliku omavalitsuse elanikke või nimistusse kuuluvaid isikuid psühholoogilise abi osutamise võimalusest ja korraldusest.

  (4) Toetuse saaja peab toetuse kasutamise kohta arvestust vastavalt raamatupidamise seadusest tulenevatele nõuetele, pidades eraldi kuluarvestust toetuse maksmise aluseks olevate tegevuste kohta, ning eristab maksmise aluseks olevate tegevuste dokumendid muudest dokumentidest. Elektroonsel kujul säilitatavaid kuludokumente peab olema võimalik kirjalikult taasesitada.

  (5) Toetuse saaja võimaldab toetuse andjal või tema volitatud isikul kontrollida toetuse taotlemise ja kasutamisega seotud asjaolude, sealhulgas teavitustegevuste paikapidavust.

  (6) Toetuse saaja esitab 20 tööpäeva jooksul arvates toetusperioodi lõppemisest e-toetuse keskkonna kaudu ja sealsetest vorminõuetest lähtudes toetuse kasutamise aruande.

  (7) Kui tegelikud kulud, mille eest toetust taotleti, on välja makstud toetusest väiksemad, maksab toetuse saaja toetuse summa ja tegeliku kulu vahe toetuse andjale tagasi kümne tööpäeva jooksul arvates lõikes 6 nimetatud aruande esitamisest.

§ 13.  Toetuse rahuldamise otsuse kehtetuks tunnistamine ja tagasi nõudmine

  (1) Taotluse rahuldamise otsus tunnistatakse kehtetuks või toetus nõutakse tagasi järgmistel juhtudel:
  1) ilmnevad asjaolud, mille kohaselt taotlust ei oleks rahuldatud;
  2) toetuse saaja või psühholoog on psühholoogilise abi osutamise käigus rikkunud isikuandmete kaitse nõudeid;
  3) psühholoogilist abi on osutatud ebaprofessionaalselt või kutse-eetika nõudeid rikkudes;
  4) psühholoogilise abi osutamise korraldus ei vasta taotluses kirjeldatule;
  5) toetuse saaja loobub toetusest;
  6) toetuse saaja ei tagasta vabatahtlikult tagasimaksmisele kuuluvat kasutamata jäävat toetust.

  (2) Juhendamistoetust ei maksta või see nõutakse tagasi järgmistel juhtudel:
  1) juhendaja kutsealane töökogemus on lühem ja hariduslik ettevalmistus on halvem juhendatava kutsealasest töökogemusest ja hariduslikust ettevalmistusest;
  2) psühholoogi juhendamist rahastatakse riigieelarvest muul viisil.

§ 14.  Otsuse või toimingu vaidlustamine

  Otsuse või toimingu vaidlustamise korral võib esitada toetuse andjale vaide haldusmenetluse seaduses või kaebuse halduskohtule halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras.

Signe Riisalo
Sotsiaalkaitseminister

Maarjo Mändmaa
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json