Teksti suurus:

Põllumajandusministri 24. aprilli 2008. a määruse nr 38 ""Euroopa Kalandusfondi 2007-2013 rakenduskava" meetme 4.1 "Kalanduspiirkondade säästev areng" raames toetuse andmise ja kasutamise tingimused ja kord" muutmine

Väljaandja:Põllumajandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:18.03.2011
Avaldamismärge:RT I, 15.03.2011, 3

Põllumajandusministri 24. aprilli 2008. a määruse nr 38 ""Euroopa Kalandusfondi 2007-2013 rakenduskava" meetme 4.1 "Kalanduspiirkondade säästev areng" raames toetuse andmise ja kasutamise tingimused ja kord" muutmine

Vastu võetud 07.03.2011 nr 22

Määrus kehtestatakse "Kalandusturu korraldamise seaduse" § 194 lõike 1 alusel ning kooskõlas nõukogu määruse (EÜ) nr 1198/2006 Euroopa Kalandusfondi kohta (ELT L 223, 15.08.2006, lk 1-44) artikli 17 lõike 6 alusel heaks kiidetud "Euroopa Kalandusfondi 2007-2013 rakenduskavaga".Põllumajandusministri 24. aprilli 2008. a määrust nr 38 ""Euroopa Kalandusfondi 2007-2013 rakenduskava" meetme 4.1 "Kalanduspiirkondade säästev areng" raames toetuse andmise ja kasutamise tingimused ja kord" (RT I, 23.11.2010, 34) muudetakse järgmiselt:

1) paragrahvi 4 lõige 5 sõnastatakse järgmiselt:

"(5) Sõiduauto kasutamise kulude hüvitamiseks toetuse taotlemise korral peetakse arvestust Vabariigi Valitsuse 14. juuli 2006. a määruse nr 164 "Teenistus-, töö- või ametiülesannete täitmisel isikliku sõiduauto kasutamise kohta arvestuse pidamise ja hüvitise maksmise kord" §-de 4-6 alusel.";

2) paragrahvi 4 lõikes 6 asendatakse tekstiosa "917,36 eurot" summaga "1917,35 eurot";

 3) paragrahvi 5 punktis 17 asendatakse tekstiosa  ""Palgaseaduses"" tekstiosaga ""Töölepingu seaduses"";

4) paragrahvi 5 punktis 18 asendatakse tekstiosa ""Puhkuseseaduses"" tekstiosaga ""Töölepingu seaduses"";

5) paragrahvi 5 punktid 20 ja 21 sõnastatakse järgmiselt:

 "20) lähetuskulu, mis ületab Vabariigi Valitsuse 25. juuni 2009. a määruses nr 110 "Töölähetuse kulude hüvitiste maksmise kord ning välislähetuse päevaraha alammäär, maksmise tingimused ja kord" sätestatud piirmäärasid;

21) "Tulumaksuseaduse" §-s 8 sätestatud tähenduses seotud isikute vahel sõlmitud tehinguga kaasnev kulu, välja arvatud § 4 lõike 1 punktides 1, 2, 5, 8 ja 11 nimetatud kulu, mis kaasneb tegevusgrupi juhatuse liikmega sõlmitud juhatuse liikme lepinguga või töötajaga sõlmitud töölepinguga.";

6) paragrahvi 6 lõike 1 punkt 3 sõnastatakse järgmiselt:

"3) lossimiseks ja ladustamiseks vajaliku seadme, sealhulgas kala sorteerimise masina, kastipesuliini ja laotõstuki ostmise ja paigaldamise kulud;";

7) paragrahvi 6 lõike 1 punkt 8 sõnastatakse järgmiselt:

"8) kalasadama või lossimiskoha rajatise laiendamise ja uuendamise ning tehnosüsteemi uuendamise kulud ning üks kord programmperioodi jooksul sellega seotud akvatooriumi ja sadama sissesõidutee süvendamise kulud;";

8) paragrahvi 6 lõike 3 punkti 4 täiendatakse pärast sõnu "linnuvaatlustorni ehitamise" tekstiosaga ", uuendamise";

9) paragrahvi 6 lõike 3 punkt 5 sõnastatakse järgmiselt:

"5) turistide teenindamiseks vajaliku seadme ostmise ja paigaldamise kulud;";

10) paragrahvi 6 lõike 3 punktis 8 asendatakse sõna "aerupaadi" sõnaga "sõudepaadi";

11) paragrahvi 6 lõiget 3 täiendatakse punktiga 9 järgmises sõnastuses:

"9) väikelaeva vette laskmiseks ja veest väljavõtmiseks mõeldud kaldtee ehitamise kulud.";

12) paragrahvi 6 lõike 4 punkt 2 sõnastatakse järgmiselt:

"2) käsitööks ja tootmiseks vajaliku hoone uuendamise ning käsitööks ja tootmiseks vajaliku seadme ostmise ja paigaldamise kulud;";

13) paragrahvi 6 lõiget 5 täiendatakse punktiga 4 järgmises sõnastuses:

"4) koolituse hindamiseks kogutakse tagasisidet sellel osalejate käest.";

14) paragrahvi 6 lõiget 7 täiendatakse lausega järgmises sõnastuses:

"Sadama süvendamise tehnika ja kütuseveoki ostmist toetatakse ka siis, kui neid kasutatakse teises sadamas, mis asub sama kalanduspiirkonna territooriumil.";

15) paragrahvi 6 täiendatakse lõikega 9 järgmises sõnastuses:

"(9) Paragrahvi 2 lõike 2 punktides 1-4 nimetatud tegevuste elluviimisel on abikõlblikud ka järgmised kulud:

1) "Ehitusseaduses" sätestatud juhtudel omanikujärelevalve (edaspidi omanikujärelevalve) tegemise kulu, mis moodustab kuni 3% ehitamise maksumusest;

2) maaostu kulu, mis moodustab kuni 10% abikõlblikest kuludest.";

16) paragrahvi 7 lõike 1 sissejuhatav lauseosa sõnastatakse järgmiselt:

"(1) Paragrahvi 6 lõigetes 1–9 nimetatud abikõlblik kulu on mitteabikõlblik osas, mille moodustab:";

17) paragrahvi 7 lõike 1 punkt 9 sõnastatakse järgmiselt:

"9) projekti kulude hulka arvatud taotleja enda, tema liikme või töötaja palga-, remondi-, rendi-, kütuse-, side- ja veokulud ning muud üldkulud;";

18) paragrahvi 7 lõiget 1 täiendatakse punktidega 22 ja 23 järgmises sõnastuses:

"22)telekommunikatsioonivõrgu, ühisveevärgi, kanalisatsiooni, elektri-, gaasi- ja soojusvõrguga liitumise kulud, välja arvatud juhul, kui need on otseselt seotud § 2 lõike 2 punktis 1 nimetatud tegevuste elluviimisega;

23) omanikujärelevalve tegemise kulu, mille maksumus ületab 3% ehitamise maksumusest.";

19) paragrahvi 15 lõike 3 punkt 1 sõnastatakse järgmiselt:                                                                   

"1) kuni 223 691 eurot kalendriaastas;";

20) paragrahvi 16 lõige 13 tunnistatakse kehtetuks;

21) paragrahvi 27 lõige 5 sõnastatakse järgmiselt:

"(5) Amet teeb projektitoetuse taotleja kohta lõikes 3 nimetatud taotluse rahuldamise otsuse või taotluse rahuldamata jätmise otsuse teatavaks selle tegemisest arvates 10 tööpäeva jooksul. Taotluse osalise rahuldamise otsuse või taotluse rahuldamata jätmise otsuse koopia või väljavõtte otsusest saadetakse projektitoetuse taotlejale  posti teel tähtkirjaga.";

22) paragrahvi 272 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:

"(2) Lõike 1 kohaselt tegevuse elluviimise rahastamiseks esitab projektitoetuse saaja Ametile lisas 8 toodud vormi kohase kuludeklaratsiooni koos § 30 lõike 1 punktides 1–4 nimetatud dokumentide ärakirjadega.";

23) paragrahvi 272 lõige 4 sõnastatakse järgmiselt:

"(4) Tegevuse elluviimise rahastamise otsuse alusel saadud raha võib projektitoetuse saaja kasutada üksnes lõikes 2 nimetatud dokumentides märgitud abikõlblike kulude tegemiseks. Nimetatud tegevuste eest peab olema tasutud ning seda tõendavad dokumendid koos lisas 8 toodud vormi kohase kuludeklaratsiooniga peavad olema esitatud Ametile seitsme tööpäeva jooksul tegevuse elluviimise rahastamise otsuse alusel saadud raha laekumisest arvates.";

24) paragrahvi 29 lõike 1 punktis 4 asendatakse sõna "tõendavatest" sõnaga "tõendavate";

25) paragrahvi 30 lõiget 1 täiendatakse punktiga 5 järgmises sõnastuses:

"5) paragrahvi 2 lõike 2 punktis 5 nimetatud tegevuse puhul tagasiside koondaruanne.";

26) paragrahvi 31 lõiget 1 täiendatakse pärast sõna "nimetatud" sõnaga  "nõuetekohaste";

27) lisa 2 kehtestatakse uues sõnastuses (lisatud);

28) lisa 3 kehtestatakse uues sõnastuses (lisatud);

29) lisa 8 kehtestatakse uues sõnastuses (lisatud).Helir-Valdor Seeder
Minister

Ants Noot
Kantsler

Lisa 2 

Lisa 3 

Lisa 8 

/otsingu_soovitused.json