Teksti suurus:

Vedelkütuse seaduse ja käibemaksuseaduse muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.04.2011
Avaldamismärge:RT I, 15.03.2011, 11

Välja kuulutanud
Vabariigi President
09.03.2011 otsus nr 857

Vedelkütuse seaduse ja käibemaksuseaduse muutmise seadus

Vastu võetud 22.02.2011

§ 1.  Vedelkütuse seaduses (RT I 2003, 21, 127; 2010, 31, 158) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 1 lõikes 1 asendatakse sõna „kütuseaktsiisi” sõnaga „maksude”;

2) paragrahvi 1 täiendatakse lõikega 31 järgmises sõnastuses:

„(31) Käesolev seadus ei laiene mootorikütusele, mille ühendusevälisest riigist saabuv reisija toimetab Eestisse mitteärilisel eesmärgil kasutamiseks.”;

3) paragrahvi 2 lõike 1 punkt 2 tunnistatakse kehtetuks;

4) paragrahvi 3 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Kütust võib müüa äriühing, kes on esitanud Maksu- ja Tolliametile käesoleva seaduse §-s 41 nimetatud tagatise ja kelle osa- või aktsiakapital on vähemalt 31 950 eurot või kellel on kehtiv vastutuskindlustuse leping kindlustussumma alammääraga vähemalt 31 950 eurot, mis on ette nähtud kütuseettevõtja tegevuse tagajärjel kolmandatele isikutele tekkida võiva varalise kahju hüvitamiseks. Käesolevas lõikes sätestatud osa- või aktsiakapitali või vastutuskindlustuse lepingu nõue ei laiene äriühingule, kes müüb ainult vedelgaasi.”;

5) paragrahvi 3 lõige 51 tunnistatakse kehtetuks;

6) paragrahvi 3 lõige 53 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(53) Registreering ei ole nõutav, kui kütus võõrandatakse aktsiisilaos, maksulaos, tollilaos või vabatsoonis või kui mootorsõiduki kasutuslepingu sõlmimisega kaasneb kasutuslepingukohane kütuse müük.”;

7) seadust täiendatakse §-dega 41–44 järgmises sõnastuses:

§ 41. Tagatis

Kütuse müüja esitab Maksu- ja Tolliametile käibemaksuseaduse § 442 lõikes 2 nimetatud tagatise maksukorralduse seaduses sätestatud korras, võttes arvesse käesolevas seaduses sätestatud erisusi. Tagatis loetakse esitatuks, kui Maksu- ja Tolliamet on tagatise aktsepteerinud.

§ 42. Tagatise suurus

(1) Kütuse tarbimisse lubamisel on kütuse müüja tagatis 1 000 000 eurot.

(2) Tarbimisse lubatud kütuse müüja tagatis on 100 000 eurot.

(3) Tagatist ei kohaldata kütuse müüjale, kes käitleb ainult lennukikütuseid või vedelgaasi.

(4) Maksu- ja Tolliametil on õigus riski hindamisele tuginedes nõuda kütuse müüjalt suuremat tagatist, lähtudes eelkõige:
1) tekkida võivast käibemaksukohustusest;
2) äri- või muust tegevusplaanist;
3) maksevõimelisusest ja maksude tasumise tähtaegadest kinnipidamisest;
4) kogemusest kütuse käitlemise valdkonnas;
5) äripartneritest ning ärialasest reputatsioonist, samuti isiku esitatud käesolevas lõikes nimetatud andmete ja dokumentide usaldusväärsusest ja tõepärasusest;
6) isiku või tema juhtimis- või kontrollorgani liikme poolt toime pandud maksuseaduste, vedelkütuse seaduse ja tollieeskirjade rikkumise juhtumitest;
7) esitatavatest andmetest ja dokumentidest, mis tõendavad vastavust käesoleva seaduse § 3 lõikes 1 sätestatud nõuetele.

(5) Maksu- ja Tolliamet võib käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud isiku ja alates 2013. aasta 1. jaanuarist ka käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud isiku taotluse alusel vähendada tagatist, kui on täidetud kõik järgmised tingimused:
1) isikul on laitmatu ärialane reputatsioon ning vähemalt kolmeaastane kogemus kütuse käitlemise valdkonnas;
2) isik või tema juhtimis- või kontrollorgani liige ei ole viimase kolme aasta jooksul korduvalt toime pannud maksuseaduste, vedelkütuse seaduse või tollieeskirjade rikkumisi või isiku või tema juhtimis- või kontrollorgani liikme suhtes ei ole alustatud maksuseaduste, vedelkütuse seaduse või tollieeskirjade rikkumise süüteomenetlust;
3) isikul ei ole maksuvõlga ega ajatatud maksuvõlga.

(6) Maksu- ja Tolliamet võib käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud isiku taotluse alusel vähendada tagatist ka enne 2013. aasta 1. jaanuari, kui on täidetud kõik käesoleva paragrahvi lõike 5 punktides 1–3 sätestatud tingimused, järgmistel juhtudel:
1) isiku kalendrikuu keskmisest kütusest erinevate keemiatoodete käibest on kütuse käive väiksem kui 30 protsenti;
2) isik käitleb ainult põlevkiviõli;
3) isiku kalendrikuu keskmisest põlevkiviõli käibest on põlevkiviõlist erineva kütuse käive väiksem kui 20 protsenti.

§ 43. Tagatise uuendamine

Kütuse müüja esitab Maksu- ja Tolliametile uue tagatise vähemalt kümme tööpäeva enne tagatise kehtivusaja lõppemist. Uus tagatis hakkab kehtima eelneva tagatise kehtivusaja lõppemise päevale järgneval päeval.

§ 44. Tagatise asendamine ja vähendamine

(1) Maksu- ja Tolliamet teeb otsuse tagatise asendamise kohta kümne tööpäeva jooksul kütuse müüja vastavasisulise taotluse saamise päevast arvates või esimesel võimalusel tagatise asendamiseks maksukorralduse seaduse § 125 lõigetes 2–3 sätestatud asjaolude ilmnemise korral.

(2) Kui esitatud tagatis on tekkida võiva käibemaksukohustuse tagamiseks ebaproportsionaalselt suur, on kütuse müüjal õigus taotleda Maksu- ja Tolliametilt tagatise vähendamist. Käesoleva seaduse § 42 lõikes 1 nimetatud kütuse müüja võib kuni 2013. aasta 1. jaanuarini taotleda tagatise vähendamist kuni 1 000 000 euroni, välja arvatud käesoleva seaduse § 42 lõikes 6 sätestatud juhul.

(3) Maksu- ja Tolliamet teeb otsuse tagatise vähendamise kohta kümne tööpäeva jooksul taotluse saamise päevast arvates.”;

8) paragrahvi 6 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Kütuse müüja või isik, kes lähetab kütuse või annab kütuse üle hoidjale või hoiuleandjale, vormistab kütuse müügil, kütuse veol ning kütuse üleandmisel hoidjale või hoiuleandjale kütuse saatedokumendi, mis võimaldab kütust ja selle kogust identifitseerida. Saatedokumendi vormistamine ei ole nõutav kütuse müügil tanklast.”;

9) paragrahvi 6 lõiget 2 täiendatakse punktiga 7 järgmises sõnastuses:

„7) kütuse vedaja andmed (ärinimi ja registrikood, mootorsõiduki juhi ees- ja perekonnanimi, mootorsõiduki registreerimisnumber) ning kütuse peale- ja mahalaadimise koha aadress.”;

10) paragrahvi 6 lõige 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(4) Kütuse veol peab kütuse saatedokument kütusega kaasas olema. Kütuse müüja peab kütuse saatedokumenti hoidma igas tegevuskohas, kus see kütus on müügil. Saatedokument tuleb esitada järelevalvet teostavale ametiisikule tema nõudmisel viivitamata.”;

11) paragrahvi 6 lõige 7 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(7) Kütuse lähetamisel aktsiisilaost kohaldatakse saatedokumendile alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seadusest tulenevaid nõudeid.”;

12) paragrahvi 6 täiendatakse lõikega 8 järgmises sõnastuses:

„(8) Saatedokumendile märgitud kütuse vastuvõtja peab kontrollima saatedokumendi vastavust käesolevas paragrahvis sätestatud nõuetele.”;

13) paragrahvi 13 tekst loetakse lõikeks 1 ja paragrahvi täiendatakse teise lõikega järgmises sõnastuses:

„(2) Käesoleva seaduse § 42 lõikes 1 nimetatud kütuse müüjal on majandustegevuse registris nõutav eraldi märge kütuse tarbimisse lubamiseks.”;

14) paragrahvi 14 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Ettevõtja, kes soovib tegutseda käesoleva seaduse §-s 13 nimetatud tegevusalal, esitab Maksu- ja Tolliametile registreerimistaotluse, milles peavad sisalduma:
1) äriühingu nimi, registrikood, asukoha aadress ja kontaktandmed;
2) tegevusala, millel soovitakse tegutseda. Kütuse müügi tegevusala puhul märgitakse, kas tegemist on käesoleva seaduse § 42 lõikes 1 või 2 nimetatud kütuse müüjaga;
3) tegevuskoha aadress või aadressid;
4) vastutuskindlustuse lepingu number, kehtivuse aeg, kindlustussumma suurus ning kindlustust tõendava dokumendi väljastanud kindlustusandja nimi ja registrikood;
5) andmed kasutatavate mahutite mahutavuse kohta, kui taotletakse registreeringut kütuse hoiuteenuse osutamiseks;
6) äri- või muu tegevusplaan, mis sisaldab ka isiku maksimaalset kütuse müügi käivet ühes kalendrikuus, kui isik soovib tegeleda kütuse müügiga;
7) andmed ja dokumendid, mis tõendavad vastavust käesoleva seaduse § 3 lõikes 1 sätestatud nõuetele;
8) taotluse esitamise kuupäev, taotluse allkirjastanud isiku nimi, ametinimetus ja kontaktandmed.

(2) Maksu- ja Tolliametil on õigus nõuda täiendavaid asjassepuutuvaid andmeid ja dokumente lisaks käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud andmetele ja dokumentidele.

(3) Maksu- ja Tolliamet määrab isikule tagatise kümne tööpäeva jooksul registreerimistaotluse ning sellele lisatud dokumentide ja andmete saamisest arvates.

(4) Lisaks majandustegevuse registri seaduses sätestatule avaldatakse majandustegevuse registris ettevõtja kohta käesoleva paragrahvi lõike 1 punktides 2–5 nimetatud andmed, käesoleva seaduse §-s 25 nimetatud ettekirjutuse olemasolu korral andmed ettekirjutuse kohta ja muud seadusega sätestatud andmed.

(5) Lisaks majandustegevuse registri seaduses sätestatule peab kütuse müüja teavitama Maksu- ja Tolliametit eelnevalt vähemalt viis tööpäeva ette kavatsusest ületada oma käesoleva paragrahvi lõike 1 punktis 6 nimetatud maksimaalset kütuse müügi käivet ühes kalendrikuus.”;

15) paragrahvi 15 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Registreerimismenetlusele kohaldatakse majandustegevuse registri seaduses sätestatut käesolevast seadusest tulenevate erisustega.

(2) Majandustegevuse registri seaduse tähenduses on registreerimismenetlust teostavaks haldusorganiks Maksu- ja Tolliamet.

(3) Lisaks majandustegevuse registri seaduses sätestatule kantakse ettevõtja andmed registrisse viie tööpäeva jooksul käesoleva seaduse §-s 41 nimetatud tagatise esitamise päevast arvates.

(4) Lisaks majandustegevuse registri seaduses sätestatule teeb Maksu- ja Tolliamet registreerimisest keeldumise otsuse, kui:
1) registreeringu taotlejat on karistatud registreeringuta tegutsemise eest valdkonnas, kus registreering oli nõutav, ja möödunud ei ole karistusregistri seaduse § 25 lõikes 1 nimetatud tähtajad või
2) registreering on taotluse esitamisele eelnenud aasta jooksul kustutatud käesoleva paragrahvi lõike 6 punktides 1 ja 2 nimetatud alustel.

(5) Lisaks majandustegevuse registri seaduses sätestatule teeb Maksu- ja Tolliamet registreeringu peatamise otsuse, kui registrisse kantud kütuse müüjal puudub käesoleva seaduse §-s 41 nimetatud tagatis.

(6) Lisaks majandustegevuse registri seaduses sätestatule teeb Maksu- ja Tolliamet registreeringu kustutamise otsuse:
1) käesoleva seaduse § 25 lõigetes 3 ja 6 sätestatud otsuse alusel kas selle otsuse vaidlustamise tähtaja möödumisel, kui otsust ei vaidlustatud, või kui otsus vaidlustati, siis vaidlustatud otsuse jõusse jätnud kohtuotsuse jõustumise päevast arvates;
2) kui äriühingut, kelle kohta on registreering tehtud, on karistatud käesoleva paragrahvi lõike 4 punktis 1 nimetatud süüteo eest või ta on mõistetud mis tahes süüteo eest sundlõpetamisele, vastava otsuse jõustumise päeval;
3) kui äriühing ei ole 12 kuu jooksul alates registreeringu tegemisest vastaval tegevusalal tegutsema asunud või kui tema tegevus on katkenud enam kui 12 kuuks, registrile järelevalveasutuselt vastava teabe laekumise päeval;
4) kui käesoleva seaduse § 3 lõikes 3 nimetatud äriühingu vastutuskindlustuse lepingu kehtivuse aeg on möödunud ja ta ei ole teatanud uue lepingu sõlmimisest või tema osa- või aktsiakapital ei vasta sätestatud nõuetele, registrile vastava teabe laekumise päeval;
5) kui käesoleva seaduse § 3 lõikes 4 nimetatud äriühingu osa- või aktsiakapital ei vasta kehtestatud nõuetele, registrile vastava teabe laekumise päeval;
6) kui kütuse müüja ei ole kuue kuu möödumisel registreeringu peatamisest arvates esitanud käesoleva seaduse §-s 41 nimetatud tagatist.

(7) Lisaks majandustegevuse registri seaduses sätestatule võib Maksu- ja Tolliamet teha registreeringu kustutamise otsuse, kui:
1) kütuse müüjat või tema juhtimis- või kontrollorgani liiget on karistatud karistusseadustikus sätestatud majandusalase kuriteo eest;
2) kütuse müüja ei ole Maksu- ja Tolliametit teavitanud vastavalt käesoleva seaduse § 14 lõikes 5 sätestatule või
3) kütuse müüja korduvalt ei kontrollinud kütuse soetamisel temale kütust müünud isiku registreeringut vastavalt käesoleva seaduse § 191 lõikes 2 sätestatule.”;

16) paragrahvi 19 lõige 3 tunnistatakse kehtetuks;

17) seaduse 4. peatükki täiendatakse §-ga 191 järgmises sõnastuses:

§ 191. Kütuse soetaja kohustus kontrollida registreeringu olemasolu

(1) Kütuse soetamine müüjalt, kellel puudub registreering kütuse müügiks, on keelatud.

(2) Kütuse soetaja on kütuse soetamisel kohustatud majandustegevuse registrist kontrollima kütuse müüja vastava registreeringu olemasolu. Kontroll ei ole nõutav kütuse soetamisel tanklast.”;

18) seaduse 4. peatükki täiendatakse §-ga 192 järgmises sõnastuses:

§ 192. Aktsiisilaopidaja kohustused registreeringuga seoses

(1) Aktsiisilaopidaja on kohustatud teise isiku kütuse tarbimisse lubamisel kontrollima majandustegevuse registrist, kas kütuse tarbimisse lubamist soovival isikul on registreering kütuse müügiks, sealhulgas käesoleva seaduse § 13 lõikes 2 nimetatud märge, ning teatama Maksu- ja Tolliametile viivitamata selle isiku andmed, kellel puudub vastav märge. Aktsiisilaopidaja võib lubada tarbimisse teise isiku, kellel puudub käesolevas lõikes nimetatud märge, kütust juhul, kui isik on esitanud aktsiisilaopidajale kinnituse, mis sisaldab järgmisi andmeid:
1) isiku nimi;
2) kinnitus, et tarbimisse lubatavat kütust ei müüda;
3) isiku esindaja ees- ja perekonnanimi, isikukood, allkiri ja kuupäev.
Aktsiisilaopidajal on keelatud lubada tarbimisse teise isiku kütust, kui isikul on majandustegevuse registris märge kütuse müügiks käesoleva seaduse § 42 lõike 2 tähenduses.

(2) Maksu- ja Tolliamet võib peatada aktsiisilao tegevusloa kehtivuse kuni kuueks kuuks, kui:
1) aktsiisilaopidaja on korduvalt lubanud tarbimisse teise isiku, kellel puudub käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud märge, kütust;
2) aktsiisilaopidajal on korduvalt puudunud käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud kinnitus või
3) aktsiisilaopidaja on korduvalt jätnud Maksu- ja Tolliametile teatamata kütuse müügist isikule, kellel puudub käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud märge.
Käesolevas lõikes nimetatud aktsiisilao tegevusloa kehtivuse peatamisel ei kohaldata alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse § 43 lõike 1 punkte 1–2 ja 5.

(3) Maksu- ja Tolliamet võib keelduda aktsiisilao tegevusloa kehtetuks tunnistamisest tegevusloa omaniku taotlusel ajal, millal tegevusloa kehtivus on peatatud käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud põhjusel.”;

19) paragrahvi 27 täiendatakse lõikega 4 järgmises sõnastuses:

„(4) Kui tuvastatakse, et kütust käideldakse käesoleva seaduse nõuetele mittevastava saatedokumendiga või saatedokumendita, peab isik, kelle valduses olevast kütusest proov võeti, järelevalveasutusele hüvitama käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud dokumentaalselt tõendatud kulud.”;

20) seadust täiendatakse §-ga 321 järgmises sõnastuses:

§ 321. Kütuse soetamine registreeringuta isikult

(1) Kütuse soetamisel registreeringuta isikult, välja arvatud kütuse soetamisel tanklast, –
karistatakse rahatrahviga kuni 300 trahviühikut.

(2) Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, –
karistatakse rahatrahviga kuni 3200 eurot.”;

21) paragrahvi 36 täiendatakse lõikega 5 järgmises sõnastuses:

„(5) Enne 2011. aasta 1. aprilli majandustegevuse registris vedelkütuse seaduse alusel tehtud registreeringud, mille üks tegevusaladest oli kütuse müük, kehtivad kuni 2011. aasta 31. maini. Majandustegevuse registris registreeritud isikud, kes soovivad jätkata kütuse müüki, peavad Maksu- ja Tolliametile esitama registreerimistaotluse koos käesoleva seaduse § 14 lõigetes 1 ja 2 nimetatud dokumentide ja andmetega. Maksu- ja Tolliamet määrab isikule tagatise 30 kalendripäeva jooksul registreerimistaotluse ning sellele lisatud dokumentide ja andmete saamisest arvates. Maksu- ja Tolliamet teeb otsuse tagatise aktsepteerimise kohta viie tööpäeva jooksul tagatise esitamisest arvates. Majandustegevuse registrisse kantakse isikud, kes on esitanud käesoleva seaduse §-s 41 nimetatud tagatise hiljemalt 2011. aasta 31. maiks.”

§ 2. Käibemaksuseaduse (RT I 2003, 82, 554; 10.12.2010, 3) § 442 tekst loetakse lõikeks 1 ja paragrahvi täiendatakse lõikega 2 järgmises sõnastuses:

„(2) Vedelkütuse müüja esitab maksuhaldurile tagatise vedelkütuse seaduses kehtestatud korras.”

§ 3. Käesolev seadus jõustub 2011. aasta 1. aprillil.

Ene Ergma
Riigikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json