Teksti suurus:

Saastuse kompleksse vältimise ja kontrollimise seaduse muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:25.03.2011
Avaldamismärge:RT I, 15.03.2011, 12

Välja kuulutanud
Vabariigi President
09.03.2011 otsus nr 859

Saastuse kompleksse vältimise ja kontrollimise seaduse muutmise seadus

Vastu võetud 23.02.2011

Saastuse kompleksse vältimise ja kontrollimise seaduses (RT I, 30.12.2010, 4) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 4 lõikes 1 asendatakse sõna „tegevusala” sõnaga „tegevusvaldkonna”;

2) paragrahvi 4 lõike 2 punkt 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„2) võimalik tehnika – käitajale mõistlikul viisil kättesaadavat nüüdisaegset tehnikat, mille kasutamine tegevusvaldkonnas on kulusid ja eeliseid arvesse võttes majanduslikult ja tehniliselt vastuvõetav ning tagab keskkonnanõuete parima täitmise;”;

3) paragrahvi 17 lõike 1 punkt 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„5) uue käitise ehitamise või olemasoleva käitise rekonstrueerimise kavandamise erisused, sealhulgas tööde kavandatav algus- ja lõpptähtpäev ning taotleja läbiuuritud peamiste alternatiivide, kui neid on, üldine kirjeldus;”;

4) paragrahvi 23 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Kui käitaja on loa andjale teatanud kavandatavatest keskkonda mõjutada võivatest muudatustest käitise laadis või toimimisviisis, sealhulgas käitise laiendamisest, või on loa andja sellest muul viisil teada saanud, peab loa andja 21 kalendripäeva jooksul selgitama muudatuste olulisuse ja vajaduse korral algatama kompleksloa muutmise menetluse.”;

5) paragrahvi 34 lõike 2 punkt 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„3) igast muudatusest käitise laadis või toimimisviisis, sealhulgas käitise laiendamisest, mis võib avaldada mõju keskkonnale;”;

6) seaduse normitehnilist märkust täiendatakse tekstiosaga „Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2008/1/EÜ saastuse kompleksse vältimise ja kontrolli kohta (ELT L 24, 29.01.2008, lk 8–29)”.

Ene Ergma
Riigikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json