Teksti suurus:

Maaelu ja põllumajandusturu korraldamise seaduse muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:25.03.2011
Avaldamismärge:RT I, 15.03.2011, 13

Välja kuulutanud
Vabariigi President
09.03.2011 otsus nr 862

Maaelu ja põllumajandusturu korraldamise seaduse muutmise seadus

Vastu võetud 23.02.2011

Maaelu ja põllumajandusturu korraldamise seaduses (RT I 2008, 33, 202; 2010, 35, 193) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 3 lõikes 1 asendatakse tekstiosa „mis on vajalik Euroopa Ühenduse asutamislepingu (edaspidi asutamisleping) artiklis 33 ning artikli 87 lõigetes 2 ja 3 nimetatud eesmärkide saavutamiseks” tekstiosaga „mis on vajalik Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklis 39 ning artikli 107 lõigetes 2 ja 3 nimetatud eesmärkide saavutamiseks”;

2) paragrahvi 6 täiendatakse lõikega 4 järgmises sõnastuses:

„(4) Käesolevat paragrahvi ei kohaldata abikavavälise üksikabi andmise korral.”;

3) paragrahv 15 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

§ 15. Põllumajandusministeeriumi kaudu riigiabi andmine abikavavälise üksikabina

Kui käesoleva seaduse §-des 3 ja 4 nimetatud riigiabi annab Põllumajandusministeerium abikavavälise üksikabina, teeb Põllumajandusministeerium otsuse või sõlmib abi saajaga asjaomase halduslepingu, mis avalikustatakse Põllumajandusministeeriumi veebilehel.”;

4) paragrahvi 16 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Kui käesoleva seaduse §-des 3 ja 4 nimetatud riigiabi annab sihtasutus, kehtestab sihtasutuse nõukogu riigiabi saamiseks esitatavad nõuded ja riigiabi taotluse esitamise korra, milles sätestatakse:
1) riigiabi saamiseks esitatavad nõuded;
2) riigiabi määr ja suurus;
3) abikõlblikud kulud;
4) riigiabi taotluse esitamise tähtpäev;
5) riigiabi määramise ja maksmise tähtajad ja kord.”;

5) paragrahvi 16 täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses:

„(11) Kui käesoleva seaduse §-des 3 ja 4 nimetatud riigiabi annab sihtasutus abikavavälise üksikabina, teeb sihtasutuse nõukogu abi andmise kohta otsuse ja sõlmib abi saajaga asjaomase lepingu, milles määratakse kindlaks abi kasutamise sihtotstarve.”;

6) seadust täiendatakse §-ga 181 järgmises sõnastuses:

§ 181. Põllumajandusministeeriumi kaudu vähese tähtsusega abi andmine abikavavälise üksikabina

Kui käesoleva seaduse §-s 17 nimetatud vähese tähtsusega abi annab Põllumajandusministeerium abikavavälise üksikabina, teeb Põllumajandusministeerium otsuse või sõlmib abi saajaga asjaomase halduslepingu, mis avalikustatakse Põllumajandusministeeriumi veebilehel.”;

7) paragrahvi 19 täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses:

„(11) Kui käesoleva seaduse §-s 17 nimetatud vähese tähtsusega abi annab sihtasutus abikavavälise üksikabina, teeb sihtasutuse nõukogu abi andmise kohta otsuse ja sõlmib abi saajaga asjaomase lepingu, milles määratakse kindlaks abi kasutamise sihtotstarve.”;

8) paragrahvi 20 täiendatakse lõigetega 11 ja 12 järgmises sõnastuses:

„(11) PRIA selgitab välja, kas kavandatava abi suurus ei ületa või ületab riigile kehtestatud piirmäära, võttes arvesse juba antud põllumajandusliku vähese tähtsusega abi ja PRIA-le käesoleva paragrahvi lõike 1 kohaselt teatatud, kuid veel andmata põllumajandusliku vähese tähtsusega abi summad. Abi andja võib anda vähese tähtsusega abi juba antud ja kavandatud abi summade ning riigile kehtestatud piirmäära vahe ulatuses, kuid mitte rohkem, kui on teatatud abi andmise kavatsuses.

(12) Abi andmise kavatsuses märgib abi andja vähemalt abi nimetuse, taotlusvooru nimetuse, abi suuruse eelarveaastate kaupa ja taotlusvooru kestuse.”;

9) paragrahvi 21 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Praktikatoetus on rahaline abi, millega osaliselt hüvitatakse põllu- ja maamajanduse valdkonna õppekaval õppiva õpilase või üliõpilase (edaspidi praktikant) praktika juhendamise ja korraldamise kulud, kui praktika toimub põllumajandustootja või põllumajandustoodete töötleja ettevõttes.

(2) Nende põllu- ja maamajanduse valdkonna õppekavade loetelu, mille raames toimuva praktika juhendamise ja korraldamise eest antakse praktikatoetust, kehtestab põllumajandusminister.

(3) Arvestades riigieelarvest eraldatud rahalisi vahendeid, võib põllumajandusminister kehtestada eelarveaastal praktikatoetuse andmise ning otsustada praktikatoetuseks antavate eelarvevahendite suuruse.

(4) Praktikatoetuse saamise õigust ei teki, kui selle andmist ei ole käesoleva paragrahvi lõike 3 alusel eelarveaastal ette nähtud.”;

10) paragrahvi 22 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„Praktikatoetust võib taotleda põllumajandustootja või põllumajandustoodete töötleja, kes korraldab oma ettevõttes praktikat.”;

11) paragrahvi 23 punkt 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„1) taotleja või tema ettevõtte töötaja, kes praktikanti juhendab (edaspidi praktika juhendaja), on töötanud põllumajandustoodete tootmise või töötlemise alal vähemalt viimased kolm aastat, millest viimase aasta praktikat korraldavas ettevõttes, ning tal on erialane ettevalmistus või, põllumajandustootmisalase praktika puhul, põllumajandustootja III kutse;”;

12) paragrahvi 23 punktides 2 ja 3 ning § 24 lõigetes 2 ja 3 asendatakse sõna „õppepraktika” sõnaga „praktika” vastavas käändes;

13) paragrahvi 47 lõikest 1 jäetakse välja sõnad „Põllumajandusministeeriumi või”.

Ene Ergma
Riigikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json