Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse seaduse muutmise seadus seoses Riigi Infosüsteemide Arenduskeskuse ümberkorraldamisega Riigi Infosüsteemi Ametiks

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:16.03.2011
Avaldamismärge:RT I, 15.03.2011, 18

Välja kuulutanud
Vabariigi President
09.03.2011 otsus nr 858

Vabariigi Valitsuse seaduse muutmise seadus seoses Riigi Infosüsteemide Arenduskeskuse ümberkorraldamisega Riigi Infosüsteemi Ametiks

Vastu võetud 23.02.2011

§ 1.  Vabariigi Valitsuse seaduse muutmine

Vabariigi Valitsuse seaduses (RT I, 12.11.2010, 22) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 63 lõiget 2 täiendatakse punktiga 12 järgmises sõnastuses:

„12) Riigi Infosüsteemi Amet.”;

2) seadust täiendatakse §-ga 1059 järgmises sõnastuses:

§ 1059. Hallatava riigiasutuse Riigi Infosüsteemide Arenduskeskus ümberkorraldamine Riigi Infosüsteemi Ametiks

(1) Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi valitsemisalas tegutsev hallatav riigiasutus Riigi Infosüsteemide Arenduskeskus korraldatakse ümber Riigi Infosüsteemi Ametiks alates 2011. aasta 1. juunist. Ümberkorraldamisega seotud toimingud teeb majandus- ja kommunikatsiooniminister.

(2) Riigi Infosüsteemide Arenduskeskuse töötajale, kelle töökoht, tööülesanded ja ametinimetus asutuse ümberkorraldamise tõttu ei muutu või kelle ametinimetuse muutmisega ei muutu tööülesanded ja kelle töökoht Riigi Infosüsteemi Ametis ei eelda avaliku võimu volituse olemasolu, kohaldatakse töölepingu seaduse §-s 112 sätestatut ning ta jätkab töötamist temaga varasemalt sõlmitud töölepingu alusel. Riigi Infosüsteemi Ametis võib ette näha avaliku võimu volituseta töökohti, millel töötamisele kohaldatakse töölepingu seadust ja avaliku teenistuse seadus nendele töökohtadele ei laiene. Nimetatud töökohtadel töötamisele kohaldatakse pärast asutuse ümberkorraldamist valitsusasutuste hallatavate riigiasutuste töötajatele kehtestatud palgamäärasid ja palgasüsteemi.

(3) Riigi Infosüsteemide Arenduskeskuse töötajale, kelle töökoha asemele luuakse asutuse ümberkorraldamisel sarnaste teenistusülesannetega avaliku teenistuse ametikoht, tehakse, juhul kui töötaja vastab avaliku teenistuse seaduse alusel ametnikule esitatavatele nõuetele, ettepanek asuda avalikku teenistusse selle töökoha asemele loodavale avaliku teenistuse ametikohale. Kui töötaja ettepaneku vastu võtab, võetakse ta teenistusse määramata ajaks ning talle ei kohaldata avaliku teenistuse seaduse § 21 lõike 2 punktis 2 ja 2. peatüki 2. jao 2. jaotises sätestatut. Käesoleva paragrahvi kohaselt teenistusse võetava töötajaga tööleping lõpetatakse poolte kokkuleppel töölepingu seaduse § 79 alusel ning töölepingu lõpetamisel töötajale töölepingu seaduse alusel hüvitist ei maksta. Samuti ei maksta töötajale hüvitist, kui tema töökoha asemele on loodud avaliku teenistuse ametikoht, kuid töötaja asub Riigi Infosüsteemi Ametis tööle talle pakutud muul töökohal.

(4) Kui Riigi Infosüsteemide Arenduskeskuse töötaja, kelle töökoha asemele loodi asutuse ümberkorraldamisel Riigi Infosüsteemi Ameti koosseisus avaliku teenistuse ametikoht ja kes loobus pakutud ametikohast ning vabastati töölt koondamise tõttu, asub uuesti Riigi Infosüsteemi Ametis ameti- või töökohale enne ajavahemiku möödumist, mille eest talle vastavalt töölepingu seadusele hüvitist maksti, peab ta tagastama saadud hüvitise sellele ajavahemikule vastavas ulatuses, mille võrra varem ta Riigi Infosüsteemi Ametisse teenistusse või tööle asus, võrreldes hüvitise maksmise ajavahemikuga.

(5) Majandus- ja kommunikatsiooniministril ning Riigi Infosüsteemide Arenduskeskuse direktoril on enne 2011. aasta 1. juunit õigus lõpetada töötajatega tööleping koondamise tõttu ja teha riigisekretärile ettepanekuid ametikohtadele avaliku konkursi korraldamiseks, lähtudes Riigi Infosüsteemi Ameti struktuurist ja koosseisust. Riigi Infosüsteemide Arenduskeskuse töötajale ettepaneku asuda avalikku teenistusse või teisele töökohale teeb majandus- ja kommunikatsiooniminister või tema volitusel Riigi Infosüsteemide Arenduskeskuse direktor.

(6) Hallatava riigiasutuse Riigi Infosüsteemide Arenduskeskus õigusaktides sätestatud õigused ja kohustused lähevad üle Riigi Infosüsteemi Ametile.”

§ 2. Seaduse jõustumine

(1) Käesoleva seaduse § 1 punkt 1 jõustub 2011. aasta 1. juunil.

(2) Käesoleva seaduse § 1 punkt 2 jõustub Riigi Teatajas avaldamisele järgneval päeval.

Ene Ergma
Riigikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json