Teksti suurus:

Eesti Filharmoonia Kammerkoori põhimääruse kinnitamine

Väljaandja:Kultuuriminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:18.03.2011
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:01.03.2012
Avaldamismärge:RT I, 15.03.2011, 26

Eesti Filharmoonia Kammerkoori põhimääruse kinnitamine

Vastu võetud 05.02.1998 nr 3
RTL 1998, 147, 553
jõustumine 30.04.1998

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
21.11.2000RTL 2000, 122, 192503.12.2000
12.11.2001RTL 2001, 123, 177424.11.2001
09.03.2011RT I, 15.03.2011, 718.03.2011

Vabariigi Valitsuse seaduse paragrahvi 43 lõike 5 ja Etendusasutuse seaduse paragrahvi 4 lõike 2 alusel määran:

1. Kinnitada Eesti Filharmoonia Kammerkoori põhimäärus (lisatud).

2. [käesolevast tekstist välja jäetud]

 

Kinnitatud
kultuuriministri 5. veebruari 1998. a määrusega nr 3Eesti Filharmoonia Kammerkoori põhimäärus

1. osa ÜLDSÄTTED 

1. Eesti Filharmoonia Kammerkoor (edaspidi EFK) on Kultuuriministeeriumi valitsemisalas tegutsev ja ministeeriumi hallatav riigietendusasutus, mille tegevuse eesmärk on eesti rahvusliku muusikakultuuri edendamine, tutvustamine, salvestamine ja propageerimine. EFK on asutatud 1981. aastal.

2. EFK juhindub oma tegevuses etendusasutuse seadusest, teistest seadustest, Vabariigi Valitsuse määrustest ja korraldustest, kultuuriministri määrustest ja käskkirjadest, teistest õigusaktidest ning käesolevast põhimäärusest.

3. EFK-l on väikese riigivapi kujutise ja oma nimega pitsat, oma eelarve ja pangaarved ning kehtivate õigusaktidega kooskõlas olev sümboolika.

4. EFK postiaadress on Toompuiestee 18/Falgi tee 6, 10149 Tallinn.
[RT I, 15.03.2011, 7 - jõust. 18.03.2011]

2. osa TEGEVUS 

5. EFK põhiülesanne on kontserttegevus ja eesti helikultuuri jäädvustamine.

6. EFK annab ja korraldab kontserte, festivale, seminare, konkursse ja muid kultuuriüritusi ning salvestab muusikat.

7. EFK kogub ja säilitab esinemistega seotud materjalid.

8. EFK loob kontakte ja teeb koostööd teiste riikide kultuuri- ja muusikaorganisatsioonide ja esindustega.

9. EFK esinemiste ülekande- ja salvestusõiguse küsimused reguleeritakse lepingutega.

10. EFK korraldab oma tegevust perspektiiv- ja hooajaplaanidest lähtudes. Kontserdid planeeritakse hooaegade kaupa kuukava alusel. Kuukava koostamise aluseks on hooajaks koostatav repertuaariplaan.

11. Repertuaariplaani koostab EFK peadirigent - kunstiline juht, kes esitab selle läbivaatamiseks EFK loomenõukogule. Loomenõukogu kinnitab repertuaariplaani ja saadab selle teadmiseks Kultuuriministeeriumile.

3. osa JUHTIMINE JA STRUKTUUR 

12. EFK tegevust juhivad peadirigent - kunstiline juht, direktor ja loomenõukogu.

13. EFK loomingulist tegevust kavandab ja koordineerib peadirigent-kunstiline juht, kellega sõlmib töölepingu direktor, kooskõlastades selle loomenõukoguga. Sobiva kandidaadi puudumisel või juhul, kui loomenõukogu ei nõustu direktori esitatud kandidaadiga, kuulutab direktor välja avaliku konkursi peadirigent-kunstilise juhi ametikohale. Konkursikomisjoni koosseisu ja konkursi läbiviimise korra määrab direktor.
[RTL 2000, 122, 1925 - jõust. 03.12.2000]
Peadirigent - kunstiline juht:

1) vastutab EFK kunstilise taseme ja loominguliste eesmärkide täitmise eest;

2) korraldab EFK loomingulist tegevust, töötab välja EFK loomingulise kontseptsiooni ja arengukava;

3) korraldab EFK repertuaarivalikut, koostab repertuaariplaani ja esitab selle läbivaatamiseks loomenõukogule;

4) organiseerib koostööd heliloojate ja arranžeerijatega;

5) korraldab loominguliste töötajate valikut ja rakendamist.14. EFK direktor võetakse tööle avaliku konkursiga. Konkursi tingimused ja korra kehtestab ning konkursi viib läbi Kultuuriministeerium. Direktoriga sõlmib töölepingu kultuuriminister.
Direktor:

1) juhib EFK tegevust kooskõlas käesoleva põhimäärusega ning vastutab EFK-le pandud ülesannete täitmise eest;

2) vastutab EFK tegevust korraldavate õigusaktide täpse ja otstarbeka täitmise eest ning annab aru kultuuriministrile;

3) kinnitab EFK koosseisu ja ametikohtade arvu;

4) kuulutab loominguliste töötajate ametikohtade täitmiseks välja konkursi;

5) sõlmib, muudab ja lõpetab töölepinguid EFK töötajatega;

6) määrab kindlaks töötajate tööjaotuse, töökohustused, ametipalgad ja kinnitab töötajate ametijuhendid;

7) esindab EFK-d ja volitab selleks vajadusel teisi isikuid;

8) sõlmib lepinguid ja sooritab muid tehinguid;

9) käsutab kooskõlas õigusaktidega EFK valduses olevat riigivara ja EFK rahalisi vahendeid ning tagab nende sihipärase ja otstarbeka kasutamise;

10) avab pankades arveid, annab välja volikirju ja annab käskkirju;

11) kinnitab seadusega ettenähtud korras töösisekorraeeskirja, valitsusasutuste asjaajamiskorra alustest lähtudes asjaajamiskorra, samuti muud EFK sisesed eeskirjad;

12) kinnitab piletihinnad ja muud EFK poolt osutatavate teenuste hinnad.15. EFK loomenõukogusse kuuluvad peadirigent-kunstiline juht, direktor, koori usaldusisik, koormeister, häälerühmade esindajad ning 3–5 isikut väljastpoolt koori, kelle kutsumise otsustavad peadirigent-kunstiline juht, direktor ja häälerühmade esindajad. Loomenõukogu moodustatakse paarituarvulisena. Loomenõukogu koosolekute juhataja valitakse koosolekul lihthäälteenamusega, koosoleku juhataja määrab koosoleku protokollija. Loomenõukogu on otsustusvõimeline, kui koosolekul osalevad vähemalt pooled nõukogu liikmed. Loomenõukogu otsus on vastuvõetud, kui selle poolt on vähemalt pooled kohalolevatest nõukogu liikmetest. Häälte võrdse jagunemise korral otsustab kunstilise juhi-peadirigendi hääl.

Loomenõukogu:

1) vaatab läbi EFK loomingulise tegevuse kavandamise ja hindamisega seotud küsimused;

2) kinnitab hooaja repertuaariplaani ja saadab selle teadmiseks Kultuuriministeeriumile.


[RTL 2000, 122, 1925 - jõust. 03.12.2000]

16. EFK struktuuri moodustavad:

1) juhtkond;

2) loomingulised töötajad;

3) teenindav personal.

4. osa VARA, FINANTSEERIMINE, ARUANDLUS JA KONTROLL 

17. EFK tegevusega seotud kulude katmise allikad on:

1) toetus riigieelarvest;

2) pääsmete müügist laekuv tulu;

3) EFK põhitegevusega kaasnevast ja seda toetavast majandustegevusest saadav tulu;

4) laekumised sihtfondidest ja -kapitalidest;

5) annetused ja muud tulud.18. EFK valdab, kasutab ja käsutab tema valduses olevat vara vastavuses riigivaraseadusega või selle alusel kehtestatud korraga.

19. EFK peab raamatupidamisarvestust ja esitab statistilisi aruandeid seadusega kehtestatud korras.

20. EFK esitab rahaliste vahendite kasutamise aruandeid ja ülevaateid oma tegvusest Kultuuriministeeriumile viimase poolt kehtestatud korras.

21. EFK finantsmajanduslikku tegevust revideeritakse õigusaktidega ettenähtud korras.

5. osa ÜMBERKORRALDAMINE JA TEGEVUSE LÕPETAMINE 

22. EFK korraldab ümber ja tema tegevuse lõpetab Kultuuriministeerium Vabariigi Valitsuse kehtestatud korras.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json