Teksti suurus:

Keskkonnaministri 9. novembri 2010. a määruse nr 56 „Kaevandamisjäätmete käitlemise kord” muutmine

Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:18.03.2013
Avaldamismärge:RT I, 15.03.2013, 12

Keskkonnaministri 9. novembri 2010. a määruse nr 56 „Kaevandamisjäätmete käitlemise kord” muutmine

Vastu võetud 12.03.2013 nr 4

Määrus kehtestatakse „Jäätmeseaduse” § 29 lõike 4 punkti 151, § 331 lõike 8 ning § 421 lõike 6 alusel.

Keskkonnaministri 9. novembri 2010. a määruses nr 56 „Kaevandamisjäätmete käitlemise kord” (RT I, 11.11.2010, 1) tehakse järgmised muudatused:

1) määruse preambul sõnastatakse järgmiselt:

„Määrus kehtestatakse „Jäätmeseaduse” § 29 lõike 4 punkti 151, § 331 lõike 8 ning § 421 lõike 6 alusel.”;

2) paragrahvi 2 punkt 5 sõnastatakse järgmiselt:

„5) nõrgvesi – igasugune jäätmehoidlasse ladestatud jäätmetest läbi nõrguv vedelik, mis jääb jäätmehoidlasse või voolab jäätmehoidlast välja. Suublasse juhitav nõrgvesi peab vastama „Veeseaduse” § 24 alusel kehtestatud nõuetele;”;

3) paragrahvi 2 punkt 9 sõnastatakse järgmiselt:

„9) käitaja – füüsiline või juriidiline isik, kes vastutab kaevandamisjäätmete käitlemise eest (kaasa arvatud kaevandamisjäätmete ajutine ladustamine) nii käitise tegutsemise ajal kui ka pärast selle sulgemist;”;

4) paragrahvi 3 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Kaevandamisjäätmete käitlemine ja jäätmehoidla järelhooldus peab toimuma viisil, mis ei sea ohtu inimese tervist ning mille käigus ei kasutata protsesse või meetodeid, mis võivad kahjustada keskkonda, eelkõige ohustada vett, õhku, pinnast, loomastikku ja taimestikku, ei tekita mürast või lõhnast põhjustatud keskkonnahäiringuid, ei kahjusta maastikku ega erihuvi pakkuvaid kohti.”;

5) paragrahvi 6 lõiget 1 täiendatakse punktiga 5 järgmises sõnastuses:

„5) nõrgvee tekke võimaluse hindamiseks koostama jäätmehoidla veebilansi, mis näitab jäätmehoidla vee juurde- ja äravoolu ning akumulatsiooni vahekorda.”;

6) paragrahvi 11 lõike 1 punkt 1 sõnastatakse järgmiselt:

„1) gaasiheite tekkimine;”;

7) paragrahvi 11 lõike 1 punkt 6 sõnastatakse järgmiselt:

„6) milline on jäätmehoidla keskkonnamõju ja milliseid häiringutõrjemeetodeid rakendatakse;”.

Keit Pentus-Rosimannus
Minister

Rita Annus
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json