Teksti suurus:

Vangla tegevust ja vangistuse täideviimist reguleerivate justiitsministri määruste muutmine

Väljaandja:Justiitsminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:18.03.2013
Avaldamismärge:RT I, 15.03.2013, 23

Vangla tegevust ja vangistuse täideviimist reguleerivate justiitsministri määruste muutmine

Vastu võetud 12.03.2013 nr 6

Määrus kehtestatakse vangistusseaduse § 15 lõike 3, § 28 lõike 1, § 76 lõike 4 ning § 105 lõigete 11 ja 2 alusel.

§ 1.  Justiitsministri 30. novembri 2000. a määruse nr 72 „Vangla sisekorraeeskiri” muutmine

Justiitsministri 30. novembri 2000. a määruses nr 72 „Vangla sisekorraeeskiri” tehakse järgmised muudatused:

1) määruse preambul sõnastatakse järgmiselt:

„Määrus kehtestatakse vangistusseaduse § 8 lõike 1, § 15 lõike 3, § 17 lõigete 2 ja 3, § 181 lõike 6, § 24 lõike 2, § 25 lõigete 2 ja 5, § 28 lõike 1, § 31 lõike 4, § 32 lõike 8, § 321 lõike 4, § 33 lõike 21, § 35 lõike 4, § 41 lõike 11, § 44 lõike 2, § 45 lõike 1, § 48 lõike 1, § 64 lõike 3, § 94 lõike 4, § 96 lõike 1, § 98 lõigete 1 ja 4 ning § 105 lõigete 11 ja 2 alusel.”;

2) paragrahvi 11 tekst sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Direktori pädevuses on teha otsus vangistusseaduse § 15 lõike 4, § 28 lõike 4, § 33 lõigete 1 ja 2, § 39 lõike 4 ja § 99 alusel ning otsustada kinnisest vanglast kinnipeetava väljapoole vanglat õppima või tööle lubamine vangistusseaduse § 22 alusel käesolevas määruses sätestatud korras.

(2) Direktor vaatab läbi vaide, mis on esitatud üksuse juhi otsuse peale või seoses täiendavate julgeolekuabinõude kohaldamisega, kinnipeetava avavanglasse või tagasi kinnisesse vanglasse paigutamisega, välja arvatud juhul, kui otsuse on teinud vangla direktor, ning muu vanglas töötava, kuid üksuse koosseisu mittekuuluva isiku, haldusakti või toimingu peale.

(3) Harku ja Murru Vanglas vaatab direktor läbi kõik vaided, mis on esitatud muu vanglas töötava isiku haldusakti või toimingu peale.”;

3) paragrahvi 12 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Üksuse juhi pädevuses on teha otsus vangistusseaduse § 8 lõike 2, § 32, § 38 lõike 21, § 39 lõike 3, § 43 lõike 3, § 69 lõike 4 esimese lause ja § 103 alusel.”;

4) paragrahvi 12 täiendatakse lõikega 21 järgmises sõnastuses:

„(21) Üksuse juht vaatab läbi vaide, mis on esitatud inspektori-kontaktisiku või muu selle üksuse koosseisus oleva isiku haldusakti või toimingu peale.”;

5) paragrahvi 12 lõikes 3 asendatakse tekstiosa „Lõigetes 1 ja 2” tekstiosaga „Lõigetes 1, 2 ja 21”;

6) paragrahvi 15 lõikest 4 jäetakse välja tekstiosa „, anda üksikjuhtumit reguleeriv haldusakt § 46 lõike 2 alusel”;

7) määrust täiendatakse §-ga 17 järgmises sõnastuses:

§ 17. Inspektori-kontaktisiku otsustuspädevus

(1) Inspektori-kontaktisiku pädevuses on teha otsus vangistusseaduse § 24 lõike 1, § 25 lõigete 1 ja 2, § 30 lõike 2, § 31 lõike 2, § 63 lõike 4, § 64 lõike 4, § 65 lõike 2, § 651 lõike 4 ning § 93 lõigete 3 ja 7 alusel.

(2) Lõikes 1 sätestatut ei kohaldata Harku ja Murru Vangla suhtes.”;

8) paragrahvi 35 lõige 1 tunnistatakse kehtetuks;

9) paragrahvi 451 lõige 1 tunnistatakse kehtetuks;

10) paragrahvi 51 pealkirjast jäetakse välja sõnad „ja helistamise registreerimine”;

11) paragrahvi 51 lõiget 3 täiendatakse pärast sõna „helistada” sõnaga „kirjaliku”;

12) paragrahvi 51 lõiked 4 ja 5 sõnastatakse järgmiselt:

„(4) Taotluses märgib kinnipeetav järgmised andmed:
1) kinnipeetava ees- ja perekonnanimi;
2) kambri number;
3) isik või asutus ja andmed isiku kohta, kellele kinnipeetav soovib helistada, kui andmeid ei ole varem käesoleva määruse §-s 511 sätestatud korras esitatud;
4) soovitav helistamise kuupäev ja kellaaeg;
5) muu oluline teave;
6) taotluse esitamise kuupäev.

(5) Vahistatu märgib vanglateenistusele esitatavas taotluses lõike 4 punktides 1, 2 ja 4–6 sätestatud andmed.”;

13) paragrahvi 51 lõige 6 tunnistatakse kehtetuks;

14) määrust täiendatakse §-ga 511 järgmises sõnastuses:

§ 511. Telefonikõnede registreerimine

(1) Telefonikõnede registreerimiseks on kinnipeetav kohustatud ühe nädala jooksul vanglasse vastuvõtmisest või süüdimõistva kohtuotsuse jõustumisest esitama vanglateenistusele kirjalikult määruse lisa 14 vormil andmed nende isikute kohta, kellele kinnipeetav soovib vangistuse jooksul helistada.

(2) Kui kinnipeetav helistab isikule, kelle kohta ta ei ole vanglateenistusele andmeid esitanud, esitab kinnipeetav andmed hiljemalt telefoni kasutamisele järgneval päeval.

(3) Vanglateenistuse ametnik kannab kinnipeetava esitatud andmed riiklikusse kinnipeetavate, karistusjärgselt kinnipeetavate, arestialuste ja vahistatute registrisse.

(4) Kinnipeetava esitatud andmed lisatakse isiklikku toimikusse.

(5) Käesoleva paragrahvi sätteid ei kohaldata vahistatule.”;

15) paragrahvi 60 lõige 2 tunnistatakse kehtetuks;

16) paragrahvi 641 punktis 19 asendatakse sõnad „alkoholisisaldavat vedelikku” tekstiosaga „alkoholi sisaldavat vedelikku, välja arvatud avavanglas või kinnise vangla avavangla osakonnas”;

17) määrust täiendatakse §-ga 111 järgmises sõnastuses:

§ 111. Telefonikõnede registreerimiseks andmete esitamine

Kinnipeetav peab hiljemalt 2013. aasta 31. märtsiks esitama vanglale määruse lisa 14 vormil andmed isikute kohta, kellele kinnipeetav soovib vangistuse jooksul helistada.”;

18) määrust täiendatakse lisaga 14 (lisatud).

§ 2.  Justiitsministri 6. detsembri 2001. a määruse nr 87 „Tartu Vangla põhimäärus” muutmine

Justiitsministri 6. detsembri 2001. a määruse nr 87 „Tartu Vangla põhimäärus” preambul sõnastatakse järgmiselt:

„Määrus kehtestatakse vangistusseaduse § 105 lõigete 11 ja 2, § 111 lõike 3 ning kriminaalhooldusseaduse § 1 lõike 2 alusel.”.

§ 3.  Justiitsministri 6. detsembri 2001. a määruse nr 92 „Tallinna Vangla põhimäärus” muutmine

Justiitsministri 6. detsembri 2001. a määruse nr 92 „Tallinna Vangla põhimäärus” preambul sõnastatakse järgmiselt:

„Määrus kehtestatakse vangistusseaduse § 105 lõigete 11 ja 2, § 111 lõike 3 ning kriminaalhooldusseaduse § 1 lõike 2 alusel.”.

§ 4.  Justiitsministri 13. juuni 2006. a määruse nr 20 „Viru Vangla moodustamine ja põhimäärus” muutmine

Justiitsministri 13. juuni 2006. a määruse nr 20 „Viru Vangla moodustamine ja põhimäärus” preambul sõnastatakse järgmiselt:

„Määrus kehtestatakse vangistusseaduse § 105 lõigete 11 ja 2, § 111 lõike 3 ning kriminaalhooldusseaduse § 1 lõike 2 alusel.”.

§ 5.  Justiitsministri 12. augusti 2010. a määruse nr 28 „Kinnipeetava tingimisi enne tähtaega vabastamise materjalide ettevalmistamise kord” muutmine

Justiitsministri 12. augusti 2010. a määruses nr 28 „Kinnipeetava tingimisi enne tähtaega vabastamise materjalide ettevalmistamise kord” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 9 lõige 4 tunnistatakse kehtetuks;

2) paragrahvi 9 lõige 5 sõnastatakse järgmiselt:

„(5) Iseloomustus koostatakse ja allkirjastatakse neljateistkümne tööpäeva jooksul kriminaalhooldusametniku arvamuse saamisest arvates.”;

3) määruse lisast 2 jäetakse välja tekstiosa „KINNITAN

/Ees- ja perekonnanimi/
/kuupäev/
/ametikoht/”.

§ 6.  Määruse jõustumine

Määrus jõustub 18. märtsil 2013. a.

Hanno Pevkur
Minister

Margus Sarapuu
Kantsler

Lisa 1.4 Isikud, kellega kinnipeetav telefoni teel suhtleb

/otsingu_soovitused.json