Teksti suurus:

Tallinna Vangla põhimäärus

Väljaandja:Justiitsminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:18.03.2013
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2013
Avaldamismärge:RT I, 15.03.2013, 29

Tallinna Vangla põhimäärus

Vastu võetud 06.12.2001 nr 92
RTL 2001, 133, 1929
jõustumine 01.01.2002

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
18.12.2002RTL 2002, 148, 216201.01.2003
12.01.2004RTL 2004, 6, 6401.02.2004
06.10.2004RTL 2004, 133, 204701.11.2004
24.11.2005RTL 2005, 115, 179009.12.2005
19.09.2007RTL 2007, 74, 127401.10.2007
14.12.2007RTL 2007, 98, 163201.01.2008
16.05.2008RTL 2008, 43, 58801.06.2008
15.07.2009RTL 2009, 58, 85920.07.2009
27.11.2009RTL 2009, 89, 129711.12.2009
19.03.2010RTL 2010, 14, 26501.04.2010
16.08.2010RT I 2010, 58, 39622.08.2010
29.11.2010RT I, 03.12.2010, 306.12.2010, rakendatakse 01.12.2010
10.02.2011RT I, 16.02.2011, 219.02.2011, rakendatakse 15.02.2011
17.05.2011RT I, 20.05.2011, 401.06.2011
18.04.2012RT I, 27.04.2012, 101.06.2012
21.09.2012RT I, 26.10.2012, 101.01.2013
12.03.2013RT I, 15.03.2013, 2318.03.2013

Määrus kehtestatakse vangistusseaduse § 105 lõigete 11 ja 2, § 111 lõike 3 ning kriminaalhooldusseaduse § 1 lõike 2 alusel.
[RT I, 15.03.2013, 23 - jõust. 18.03.2013]

§ 1.   Üldsätted

  (1) Tallinna Vangla on Justiitsministeeriumi valitsemisalas olev valitsusasutus, mis viib täide vabadusekaotust ja eelvangistust ning korraldab kriminaalhooldust.
[RTL 2008, 43, 588 - jõust. 01.06.2008]

  (2) Tallinna Vangla (edaspidi vangla) on kinnine vangla, milles on eelvangistusosakond.

  (3) Oma ülesannete täitmisel esindab vangla riiki.

  (4) Vanglal on oma nimetusega pitsat ning oma eelarve ja pangaarve.

  (5) Vangla kulud kaetakse riigieelarvest. Vangla eelarve kinnitab justiitsminister.

  (6) Vanglaid juhib Justiitsministeeriumi vanglate osakond. Justiitsministeeriumi vanglate valdkonna asekantsler, õiguse ja arenduse talituse juhataja, taasühiskonnastamise talituse juhataja, karistuse täideviimise talituse juhataja ja sisekontrolli talituse juhataja annavad vanglaametnikule või muule vanglatöötajale korraldusi justiitsministri 4. augusti 2008. a määruse nr 41 «Vanglaametnikule või muule vanglatöötajale Justiitsministeeriumi ametniku poolt korralduste andmise ja vanglas teenistusülesannete täitmise kord» kohaselt.
[RTL 2009, 89, 1297 - jõust. 11.12.2009]

  (7) Vangla asub postiaadressil Magasini 35, 10138 Tallinn ja Vana-Narva mnt 17, 74114 Maardu. Kui vangla osakond ei paikne samas kohas, siis märgitakse selle postiaadress osakonna põhimääruses.
[RTL 2008, 43, 588 - jõust. 01.06.2008]

§ 2.   Vangla ülesanded

  (1) Vangla ülesanded on:
  1) korraldada kinnipeetavate ja vahistatute kinnipidamine,
  11) korraldada kriminaalhooldust;
[RTL 2008, 43, 588 - jõust. 01.06.2008]
  2) suunata kinnipeetavad ja kriminaalhooldusalused õiguskuulekale käitumisele;
[RTL 2008, 43, 588 - jõust. 01.06.2008]
  21) kavandada kinnipeetava ja kriminaalhooldusaluse karistuse täideviimine;
[RTL 2008, 43, 588 - jõust. 01.06.2008]
  3) tagada kinnipeetavatele ja vahistatutele tervislik eluruum, toit ja riietus;
  4) korraldada kinnipeetavatele ja vahistatutele tervishoiuteenuse osutamine;
  5) korraldada kinnipeetavatele ja vahistatutele sotsiaalhoolekanne, huvialategevus ja raamatukoguteenuse osutamine ning kinnipeetavate ja vahistatute usuliste vajaduste rahuldamine;
  6) suunata kinnipeetavaid ja vahistatuid hariduse omandamisele;
  7) tagada kinnipeetavate tööhõive;
  71) tagada kinnipeetavate vabanemiseelne ettevalmistus;
  8) toimetada kohtueelset menetlust ja kohtuvälist menetlust seaduses sätestatud juhtudel;
[RT I 2010, 58, 396 - jõust. 22.08.2010]
  9) korraldada vanglas jälitustegevust;
  10) koguda vangla tegevust kajastavaid statistilisi andmeid ja esitada asjakohaseid aruandeid;
  101) koordineerida vanglaametnike väljaõppe korraldust vanglates;
[RTL 2009, 58, 859 - jõust. 20.07.2009]
  11) majandada vanglale vallata antud riigivara;
  12) täita muid vanglale õigusaktidega pandud ülesandeid.
[RTL 2009, 89, 1297 - jõust. 11.12.2009]

  (2) Vanglateenistuse meditsiinitöö korralduse nõuniku ülesandeks on arendada ja juhtida vanglates tervishoiuteenuse osutamist ja psühhiaatrilist sundravi.
[RTL 2009, 89, 1297 - jõust. 11.12.2009]

  (3) Vanglateenistuse meditsiinitöö korralduse nõuniku nimetab ametisse Justiitsministeeriumi kantsler. Vanglateenistuse meditsiinitöö korralduse nõunik allub Justiitsministeeriumi vanglate osakonna taasühiskonnastamise talituse juhatajale.
[RTL 2009, 89, 1297 - jõust. 11.12.2009]

§ 21.   Sissemaksed vanglaametniku vabatahtlikku pensionifondi

  (1) Vangla kui tööandja teeb vangla teenistuses oleva vanglaametniku eest sissemakseid tema vabatahtlikku pensionifondi või tasub täiendava kogumispensioni kindlustuslepingu sissemakseid, kui vanglaametnikul on teenistusstaaži vanglaametnikuna vähemalt kümme aastat, tal on erialane haridus ja ta on vanglale teatanud sissemaksete tegemiseks vajalikud andmed.

  (2) Sissemaksete suurus on 15 protsenti vanglaametnikule vangla poolt kalendrikuu eest töötasuna makstud ja tulumaksuga maksustatud väljamaksete summast, kuid kõige rohkem 6000 eurot kalendriaastas. Sissemaksed arvutatakse ja tehakse samas korras töötasu maksmisega. Sissemaksete vähendamine toimub avaliku teenistuse seaduses sätestatud töötasude vähendamise regulatsiooniga samas korras.

  (3) Vangla teavitab vanglaametnikku sissemakse saamise õiguse tekkimisest ja vajadusest esitada vanglale vanglaametniku eest sissemaksete tegemiseks vajalikud andmed.

  (4) Tagasiulatuvalt sissemakseid ei tehta.
[RT I, 26.10.2012, 1 - jõust. 01.01.2013]

§ 3.   Vangla direktor

  (1) Vanglat juhib direktor, kelle nimetab ametisse ja vabastab ametist justiitsminister.

  (2) Vangla direktor:
  1) juhib vahetult või direktori asetäitjate kaudu vangla struktuuriüksuste tööd;
[RT I, 20.05.2011, 4 - jõust. 01.06.2011]
  11) määrab direktori asetäitjale alluvad osakonnad ja üksused;
[RT I, 27.04.2012, 1 - jõust. 01.06.2012]
  2) vastutab vangla tegevust korraldavate õigusaktide täpse ja otstarbeka täitmise eest ning tagab vangla ülesannete tulemusliku täitmise, samuti vangla arendamise ja vangla struktuuriüksuste häireteta töö;
  3) nimetab ametisse ja vabastab ametist vangla teenistujaid;
  4) edutab teenistujaid, kelle ametissenimetamine on tema pädevuses, teostab nende tegevuse üle teenistuslikku järelevalvet ning kohaldab neile ergutusi ja distsiplinaarkaristusi;
  5) tagab vangla teenistujate täiendusõppe korraldamise;
  6) [kehtetu - RTL 2010, 14, 265 - jõust. 01.04.2010]
  7) annab oma pädevuse piires käskkirju ja muid kirjalikke või suulisi korraldusi, mis on kohustuslikud vangla teenistujatele ning kinnipeetavatele ja vahistatutele;
  8) esindab vanglat ja annab volitusi vangla esindamiseks, k.a kohtus, kui seadusega ei ole ette nähtud teisiti;
  9) esitab justiitsministrile ettepanekuid vangla töö korraldamiseks ja vangla eelarveliste vahendite sihipäraseks kasutamiseks;
  10) tagab vanglale eraldatud eelarveraha säästliku ja sihipärase kasutamise;
  11) vastutab riigivara säilimise ja heaperemeheliku kasutamise eest;
  12) kinnitab vangla iga-aastase tööplaani;
  13) täidab muid õigusaktidega talle pandud ülesandeid.

§ 4.   Vangla direktori asetäitja

  (1) Vangla koosseisus olevate direktori asetäitjate arvu määrab justiitsminister.
[RT I, 20.05.2011, 4 - jõust. 01.06.2011]

  (11) Direktori asetäitja:
  1) juhib talle vahetult alluvate osakondade ja üksuste tööd;
  2) valvab talle alluvate teenistujate teenistusülesannete täitmise järele;
  3) teeb ettepanekuid talle alluvate osakondade juhatajatele, üksuste juhtidele ja teistele teenistujatele ergutuste kohaldamiseks ja distsiplinaarkaristuste määramiseks või esitab neis asjades oma arvamuse;
  4) esindab vanglat direktorilt saadud volituste piires;
  5) täidab muid õigusaktidest tulenevaid või direktori antud ülesandeid.
[RT I, 20.05.2011, 4 - jõust. 01.06.2011]

  (2) [Kehtetu - RT I, 20.05.2011, 4 - jõust. 01.06.2011]

  (3) [Kehtetu - RT I, 20.05.2011, 4 - jõust. 01.06.2011]

  (4) [Kehtetu - RT I, 20.05.2011, 4 - jõust. 01.06.2011]

§ 41.   Relvastatud üksuse juht

  (1) Vangla koosseisus on relvastatud üksuse juhi ametikoht, kelle põhiülesanded on:
  1) vastutada üksuse tegevuse korraldamise eest.
  2) korraldada üksuse liikme valimist;
  3) organiseerida väljaõpet ning täiendusõpet;
  4) hoolitseda üksuse liikmele ülesannete täitmiseks antud eririietuse ning relvade ja erivahendite säilimise ja sihipärase kasutamise eest;
  5) anda üksuse tegevusest aru Justiitsministeeriumi asekantslerile ja tema kaudu justiitsministrile.
[RTL 2009, 89, 1297 - jõust. 11.12.2009]

  (2) Relvastatud üksuse ülema nimetab ja vabastab justiitsminister.
[RTL 2009, 89, 1297 - jõust. 11.12.2009]

§ 42.   Väljaõppe juht

  Vangla koosseisus on väljaõppe juhi ametikoht, kelle põhiülesanded on:
  1) arendada ja koordineerida vanglaametnike praktilise väljaõppe ja täiendusõppe korraldust vanglates;
  2) viia läbi erialaseid koolitusi vanglaametnikele;
  3) juhtida vahetult väljaõppeala peaspetsialisti tööd.
[RTL 2009, 58, 859 - jõust. 20.07.2009]

§ 5.   Vangla direktori ja vangla direktori asetäitja asendamine

  (1) Direktori äraolekul asendab teda direktori käskkirjaga määratud direktori asetäitja.
[RT I 2010, 58, 396 - jõust. 22.08.2010]

  (2) Direktori asetäitjate äraolekul asendab direktorit tema käskkirjaga määratud teenistuja.
[RT I 2010, 58, 396 - jõust. 22.08.2010]

  (3) Direktori asetäitja äraolekul asendab teda direktori käskkirjaga määratud teenistuja.
[RTL 2004, 133, 2047 - jõust. 01.11.2004]

§ 6.   Vangla struktuuriüksused

  (1) Vangla struktuuri kuuluvad osakonnad, talitused ja üksused.
[RT I, 27.04.2012, 1 - jõust. 01.06.2012]

  (2) Vangla osakonnad ja üksused on:
[RT I, 16.02.2011, 2 - jõust. 19.02.2011, rakendatakse 15.02.2011]
  1) vastuvõtu- ja arvestusosakond;
[RT I, 20.05.2011, 4 - jõust. 01.06.2011]
  2) [kehtetu - RTL 2007, 98, 1632 - jõust. 01.01.2008]
  3) julgeolekuosakond;
  4) järelevalveosakond;
  5) finants- ja majandusosakond;
  6) sotsiaalosakond;
  7) [kehtetu - RT I, 03.12.2010, 3 - jõust. 06.12.2010, rakendatakse 01.12.2010]
  71) meditsiiniosakond;
  8) [kehtetu - RT I, 20.05.2011, 4 - jõust. 01.06.2011]
  9) üldosakond;
  10) kriminaalhooldusosakond;
[RTL 2008, 43, 588 - jõust. 01.06.2008]
  11) Maardu üksus;
[RT I, 16.02.2011, 2 - jõust. 19.02.2011, rakendatakse 15.02.2011]
  12) Esimene üksus;
[RT I, 20.05.2011, 4 - jõust. 01.06.2011]
  13) Teine üksus;
[RT I, 20.05.2011, 4 - jõust. 01.06.2011]
  14) Kolmas üksus;
[RT I, 20.05.2011, 4 - jõust. 01.06.2011]
  15) Neljas üksus.
[RT I, 20.05.2011, 4 - jõust. 01.06.2011]

§ 61.   Kriminaalhooldusosakonna asukoht ja jagunemine

  (1) Tallinna Vangla Harju kriminaalhooldusosakond, asukohaga Tallinna linn, jaguneb järgmiste nimetuste ja asukohtadega talitusteks:
  1) Noortetöö talitus – Tallinn, Keila, Maardu, Kose;
  2) Üldkasuliku töö talitus – Tallinn, Keila, Maardu;
  3) vanglast vabanenute talitus – Tallinn, Keila, Maardu;
[RT I, 20.05.2011, 4 - jõust. 01.06.2011]
  4) [kehtetu - RT I, 20.05.2011, 4 - jõust. 01.06.2011]
  5) käitumiskontrolli talitus – Tallinn, Keila, Maardu, Loksa, Kehra.
[RT I, 20.05.2011, 4 - jõust. 01.06.2011]
  6) [kehtetu - RT I, 20.05.2011, 4 - jõust. 01.06.2011]

  (2) Tallinna Vangla Pärnu kriminaalhooldusosakond, asukohaga Pärnu linn, jaguneb järgmiste nimetuste ja asukohtadega talitusteks:
  1) Pärnu talitus – Pärnu, Kilingi-Nõmme, Pärnu-Jaagupi, Vändra;
  2) Haapsalu talitus – Haapsalu, Kärdla, Lihula;
  3) Kuressaare talitus – Kuressaare;
  4) Rapla talitus – Rapla, Märjamaa;
  5) Paide talitus – Paide, Aravete, Türi.
[RTL 2008, 43, 588 - jõust. 01.06.2008]

§ 62.   Kriminaalhooldusosakonna tööpiirkond

  1) Tallinna Vangla Harju kriminaalhooldusosakonna tööpiirkond on Harju maakond;
  2) Tallinna Vangla Pärnu kriminaalhooldusosakonna tööpiirkond on Pärnu maakond, Lääne maakond, Hiiu maakond, Saare maakond, Rapla maakond ja Järva maakond.
[RTL 2008, 43, 588 - jõust. 01.06.2008]

§ 7.   [Kehtetu - RTL 2004, 133, 2047 - jõust. 01.11.2004]

§ 8.   [Kehtetu - RTL 2002, 148, 2162 - jõust. 01.01.2003]

§ 9.   Vastuvõtu- ja arvestusosakond

  Vastuvõtu- ja arvestusosakonna põhiülesanded on korraldada kinnipeetavate ja vahistatute vanglasse vastuvõttu ja vabastamist, pidada kinnipeetavate ja vahistatute statistilist arvestust ning isiklikke toimikuid, järgida kinnipidamistähtaegu ning tagada kinnipeetavate ja vahistatute isiklike asjade lao toimimine.
[RT I, 20.05.2011, 4 - jõust. 01.06.2011]

§ 10.   [Kehtetu - RTL 2007, 98, 1632 - jõust. 01.01.2008]

§ 11.   Julgeolekuosakond

  Julgeolekuosakonna põhiülesanded on ennetada ja avastada õiguserikkumisi ning korraldada vanglas uurimist ja jälitustegevust.

§ 12.   Järelevalveosakond

  Järelevalveosakonna põhiülesanded on korraldada vangla vastutusalas ööpäevaringset korrapidamist, vanglasiseseid ja -väliseid saatmisi, tagada kinnipeetavate ja vahistatute üle järelevalve toimimine kogu vangla territooriumil ning korraldada kinnipeetavate ja vahistatute kokkusaamisi.
[RT I, 20.05.2011, 4 - jõust. 01.06.2011]

§ 13.   Finants- ja majandusosakond

  Finants- ja majandusosakonna põhiülesanded on hoolitseda kinnipeetavate ja vahistatute eluruumide ja toitlustamise nõuetekohasuse eest, korraldada kinnipeetavate isikuarve pidamist, korraldada kinnipeetavate tööhõivet, varustada vanglat toiduainete, vormiriietuse ja olmeesemetega, korraldada vangla transporditeenindust, säästlikku majandamist ning vangla ehitiste hooldamist ja remontimist.
[RTL 2007, 98, 1632 - jõust. 01.01.2008]

§ 14.   [Kehtetu - RTL 2004, 133, 2047 - jõust. 01.11.2004]

§ 15.   [Kehtetu - RTL 2002, 148, 2162 - jõust. 01.01.2003]

§ 16.   Sotsiaalosakond

  Sotsiaalosakonna põhiülesanded on korraldada kinnipeetavate ja vahistatute sotsiaalhoolekannet, sotsiaal- ja psühholoogilist nõustamist, usuliste vajaduste rahuldamist, huvialategevust, raamatukoguteenuse osutamist ning suunata kinnipeetavaid ja vahistatuid hariduse omandamisele.
[RTL 2002, 148, 2162 - jõust. 01.01.2003]

§ 17.   [Kehtetu - RTL 2002, 148, 2162 - jõust. 01.01.2003]

§ 171.   Haigla
[Kehtetu - RT I, 03.12.2010, 3 - jõust. 06.12.2010, rakendatakse 01.12.2010]

§ 172.   Meditsiiniosakond

  Meditsiiniosakonna põhiülesanne on korraldada kinnipeetavatele ja vahistatutele tervishoiuteenuse osutamist.
[RTL 2007, 74, 1274 - jõust. 01.10.2007]

§ 18.   Vangistusosakond
[Kehtetu - RT I, 20.05.2011, 4 - jõust. 01.06.2011]

§ 181.   [Kehtetu - RTL 2004, 133, 2047 - jõust. 01.11.2004]

§ 19.   Üldosakond

  Üldosakonna põhiülesanded on korraldada vangla asjaajamist ja dokumentide säilitamist, tagada vanglas koostatavate dokumentide juriidiline korrektsus, korraldada personaliotsinguid, tagada vangla koosseisu komplekteeritus, vangla teenistujate teenistussuhete vormistamine, väljaõppe, täiendusõppe, koolituse ja atesteerimise korraldamine.
[RTL 2004, 6, 64 - jõust. 01.02.2004]

§ 191.   Kriminaalhooldusosakond

  Kriminaalhooldusosakonna põhiülesanded on valvata kriminaalhooldusaluse käitumise ja temale kohtu või prokuröri poolt pandud kohustuste täitmise järele ning soodustada kriminaalhooldusaluse sotsiaalset kohanemist eesmärgiga mõjutada teda hoiduma kuritegude toimepanemisest.
[RTL 2008, 43, 588 - jõust. 01.06.2008]

§ 192.   Maardu üksus

  Maardu üksuse põhiülesanne on korraldada kinnipeetavate vangistuse täideviimist.
[RT I, 16.02.2011, 2 - jõust. 19.02.2011, rakendatakse 15.02.2011]

§ 193.   Esimene üksus

  Esimese üksuse põhiülesanne on korraldada kinnipeetavate järelevalvet ning vangistuse täideviimist.
[RT I, 20.05.2011, 4 - jõust. 01.06.2011]

§ 194.   Teine üksus

  Teise üksuse põhiülesanne on korraldada vahistatute järelevalvet.
[RT I, 20.05.2011, 4 - jõust. 01.06.2011]

§ 195.   Kolmas üksus

  Kolmanda üksuse põhiülesanded on korraldada õppivate ja töötavate kinnipeetavate järelevalvet ja vangistuse täideviimist.
[RT I, 20.05.2011, 4 - jõust. 01.06.2011]

§ 196.   Neljas üksus

  Neljanda üksuse põhiülesanded on korraldada mittetöötavate kinnipeetavate järelevalvet ja vangistuse täideviimist.
[RT I, 20.05.2011, 4 - jõust. 01.06.2011]

§ 20.   Osakonnajuhataja

  (1) Osakonda juhib osakonnajuhataja, kes tagab osakonna ülesannete õiguspärase, täpse ja õigeaegse täitmise.

  (2) Osakonnajuhataja:
  1) jaotab ülesandeid talle alluvate teenistujate vahel ning annab neile juhiseid ja korraldusi;
  2) valvab osakonna teenistujate teenistuskohustuste täitmise järele;
  3) allkirjastab või viseerib osakonnas koostatud dokumendid;
  4) annab aru osakonna tegevusest;
  5) esindab osakonda ning annab osakonna nimel arvamusi ja kooskõlastusi vangla juhtkonnale ja teistele struktuuriüksustele;
  6) teeb vangla juhtkonnale ettepanekuid osakonna koosseisu ja töökorralduse, osakonna teenistujate palkade ja toetuste ning distsiplinaarkaristuste määramise ning ergutuste kohaldamiste kohta;
  7) taotleb osakonna ülesannete täitmiseks vajalikke vahendeid;
  8) taotleb osakonna teenistujatele täiendusõppe korraldamist;
  9) täidab muid osakonna põhimäärusega pandud või vahetu ülemuse antud ülesandeid.

§ 201.   [Kehtetu - RTL 2004, 133, 2047 - jõust. 01.11.2004]

§ 21.   Osakonna põhimäärus

  Osakonna täpsemad ülesanded ja juhtimiskorraldus ning osakonnajuhataja asendamine sätestatakse osakonna põhimäärusega, mille kinnitab vangla direktor oma käskkirjaga.
[RTL 2004, 133, 2047 - jõust. 01.11.2004]

§ 211.   Üksuse juht

  (1) Üksust juhib üksuse juht, kes tagab üksusele pandud ülesannete täpse ja õigeaegse täitmise.

  (2) Üksuse juht:
  1) jaotab ülesandeid talle alluvate teenistujate vahel ning annab neile juhiseid ja korraldusi;
  2) valvab üksuse teenistujate teenistuskohustuste täitmise järele;
  3) allkirjastab või viseerib üksuses koostatud dokumendid ja annab oma pädevuse piires käskkirju ja muid kirjalikke või suulisi korraldusi;
  4) annab aru üksuse tegevusest;
  5) esindab üksust ning annab üksuse nimel arvamusi ja kooskõlastusi vangla juhtkonnale ja teistele struktuuriüksustele;
  6) teeb vangla juhtkonnale ettepanekuid üksuse koosseisu ja töökorralduse, üksuse teenistujate palkade ja toetuste ning distsiplinaarkaristuste määramise ning ergutuste kohaldamise kohta;
  7) taotleb üksuse ülesannete täitmiseks vajalikke vahendeid;
  8) taotleb üksuse teenistujatele täiendusõppe korraldamist;
  9) täidab muid üksuse põhimäärusega pandud või vahetu ülemuse antud ülesandeid.
[RT I, 27.04.2012, 1 - jõust. 01.06.2012]

§ 212.   Üksuse põhimäärus

  Üksuse täpsemad ülesanded ja juhtimiskorraldus ning üksuse juhi asendamine sätestatakse üksuse põhimäärusega, mille kinnitab vangla direktor oma käskkirjaga.
[RT I, 27.04.2012, 1 - jõust. 01.06.2012]

§ 22.   Vangla sümboolika

  (1) Vanglal on sõõrikujuline 35-mm läbimõõduga pitsat, mille keskel on väikese riigivapi kujutis. Sõõri ülemist äärt mööda on sõna «TALLINNA VANGLA».

  (2) Vangla kasutab vanglate lippu ja vanglate vappi õigusaktides ettenähtud tingimustel ja korras.

  (3) Vanglate vapi kujutist kasutatakse vangla kirja-, üld- ja käskkirjaplangil ning uksesildil.

§ 23.   Rakendussätted

  (1) [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

  (2) Määrus jõustub 1. jaanuaril 2002. a.

/otsingu_soovitused.json