HALDUSÕIGUSMaksuõigus

KARISTUSÕIGUSVäärteod

Teksti suurus:

Üleliigse laovaru tasu seadus (lühend - ÜLTS)

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.07.2014
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.08.2015
Avaldamismärge:RT I, 15.03.2014, 84

Üleliigse laovaru tasu seadus

Vastu võetud 07.04.2004
RT I 2004, 30, 203
jõustumine 01.05.2004

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
16.06.2005RT I 2005, 38, 296tagasiulatuvalt 30.04.2005
25.01.2007RT I 2007, 12, 6516.02.2007
14.02.2007RT I 2007, 22, 11401.07.2007
19.02.2014RT I, 13.03.2014, 401.07.2014
19.06.2014RT I, 29.06.2014, 10901.07.2014, Vabariigi Valitsuse seaduse § 107³ lõike 4 alusel asendatud ministrite ametinimetused.

§ 1.  Reguleerimisala

  (1) Käesoleva seadusega sätestatakse 2004. aasta 1. mail käitleja valduses oleva põllumajandustoote üleliigse laovaru tasu maksmise alused ja menetluse kord, riikliku järelevalve teostamise alused ja ulatus ning vastutus käesoleva seaduse nõuete rikkumise eest.

  (2) Käesolevas seaduses ettenähtud menetlusele kohaldatakse maksukorralduse seaduse (RT I 2002, 26, 150; 57, 358; 63, 387; 99, 581; 110, 660; 111, 662; 2003, 2, 17; 48, 341; 71, 472; 82, 554; 88, 591; 2004, 2, 7) ja haldusmenetluse seaduse (RT I 2001, 58, 354; 2002, 53, 336; 61, 375; 2003, 20, 117; 78, 527) sätteid käesolevast seadusest tulenevate erisustega.

  (3) Käesolevas seaduses sätestatut ei kohaldata käitlejate suhtes, kelle valduses on 2004. aasta 1. mai seisuga ühte liiki põllumajandustoodet 500 kg või vähem või ühte liiki teravilja 5 tonni või vähem.

§ 2.  Põllumajandustoode

  Põllumajandustoode käesoleva seaduse tähenduses on Euroopa Komisjoni määruse 1972/2003/EÜ üleminekumeetmete rakendamise kohta põllumajandustoodete kaubanduses seoses Tšehhi Vabariigi, Eesti Vabariigi, Küprose Vabariigi, Läti Vabariigi, Leedu Vabariigi, Ungari Vabariigi, Malta Vabariigi, Poola Vabariigi, Sloveenia Vabariigi ja Slovaki Vabariigi liitumisega Euroopa Liiduga (EÜT L 293, 11.11.2003, lk 3–6) artikli 4 lõikes 5 Eesti kohta 2004. aasta 1. mai seisuga loetletud toode ja Euroopa Komisjoni määruse 60/2004/EÜ, mis kehtestab üleminekumeetmed suhkru sektoris seoses Tšehhi Vabariigi, Eesti Vabariigi, Küprose Vabariigi, Läti Vabariigi, Leedu Vabariigi, Ungari Vabariigi, Malta Vabariigi, Poola Vabariigi, Sloveenia Vabariigi ja Slovaki Vabariigi liitumisega Euroopa Liiduga (ELT L 009, 15.01.2004, lk 8–12), artiklis 4 sätestatud toode.

§ 3.  Suhkur

  Suhkur käesoleva seaduse tähenduses on Euroopa Komisjoni määruse 60/2004/EÜ artiklis 4 sätestatud põllumajandustoode.

§ 4.  Tasu

  Üleliigse laovaru tasu (edaspidi laovaru tasu) on käitlejale pandud ühekordne avalik-õiguslik rahaline kohustus, mis kuulub täitmisele käesolevas seaduses ettenähtud alustel, korras ja tähtaegadel. Käitleja peab laovaru tasu maksma 2004. aasta 1. mai seisuga tema valduses oleva:
  1) põllumajandustoote, välja arvatud suhkur, üleliigse laovaru eest;
  2) suhkru üleliigse laovaru eest, mida ta ei ole seaduses ettenähtud tähtajal turult kõrvaldanud.

§ 5.  Käitleja

  (1) Käitleja käesoleva seaduse tähenduses on isik, kes tegutseb turustamisotstarbelise põllumajandustoote tootmise, esmase töötlemise, valmistamise ning vedamise, müümise ja muul viisil tasu eest või tasuta üleandmisega, samuti teiste toimingutega, mille tulemusel muutub põllumajandustoode teisele käitlejale või tarbijale kättesaadavaks.

  (2) Käesolevat seadust ei kohaldata isikule, kes kasutab käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud tegevuse tulemusel saadavat põllumajandustoodet üksnes oma tarbeks. Samuti ei kohaldata seadust isiku suhtes, kes teeb käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud toiminguid haridusasutuses õpilaste õpetamise või hoolekandeasutuses seal viibivate isikute õpetamise, arendamise või abistamise eesmärgil.

§ 6.  Ülekandevaru

  (1) Ülekandevaru on 2004. aasta 1. mail käitleja valduses olev põllumajandustoote laovaru, mille suurus arvutatakse 2004. aastale eelnenud viimase nelja aasta 1. mai seisu keskmisena, mida suurendatakse 1,2 korda.

  (2) Kui käitleja ei ole enne 2004. aastat sellel tegevusalal tegutsenud või on tegutsenud vähem kui neli aastat, peab ta tõendama, et 2004. aasta 1. mail tema valduses oleva põllumajandustoote laovaru suurus on vastavuses tema tavapäraselt toodetava, müüdava, muul viisil tasu eest või tasuta üleantava või soetatava põllumajandustoote laovaru suurusega.

  (3) Käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud käitleja, kes on enne 2004. aasta 1. maid sellel tegevusalal tegutsenud vähem kui neli aastat, kuid vähemalt aasta, ülekandevaru on 2004. aasta 1. mail käitleja valduses olev põllumajandustoote laovaru, mille suurus arvutatakse 2004. aastale eelnenud kas viimaste tegutsemisaastate 1. mai seisude keskmisena või viimase tegutsemisaasta 1. mai seisuna, mida suurendatakse 1,2 korda.
[RT I 2007, 12, 65 - jõust. 16.02.2007]

§ 7.  Üleliigne laovaru

  (1) Üleliigne laovaru on 2004. aasta 1. mail käitleja valduses oleva põllumajandustoote laovaru, mille suurus saadakse, lahutades 2004. aasta 1. mail käitleja valduses oleva põllumajandustoote laovaru suurusest ülekandevaru suurus.
[RT I 2007, 12, 65 - jõust. 16.02.2007]

  (2) Kui see on vajalik Euroopa Komisjoni määruse 1972/2003/EÜ või Euroopa Komisjoni määruse 60/2004/EÜ eesmärgi saavutamiseks, on käitleja põllumajandustoote kogu laovaru üleliigne laovaru.
[RT I 2007, 12, 65 - jõust. 16.02.2007]

§ 8.  Põllumajandustoote laovaru deklareerimine

  (1) Käitleja peab ülekandevaru ja üleliigse laovaru määramiseks esitama Põllumajandusministeeriumile deklaratsiooni, mis sisaldab andmeid tema valduses oleva põllumajandustoote tootmise, müümise, muul viisil tasu eest või tasuta üleandmise või soetamise ning laovaru kohta.

  (2) Käitleja peab Põllumajandusministeeriumile esitama kirjaliku deklaratsiooni käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud andmetega järgmiselt:
  1) põllumajandustoote puhul, välja arvatud suhkur, 2000., 2001., 2002., 2003. ja 2004. aasta kohta vastava aasta 1. mai seisuga 15. maiks 2004;
  2) suhkru puhul 2000., 2001., 2002., 2003. ja 2004. aasta kohta vastava aasta 1. mai seisuga 2004. aasta 15. maiks ning 2005. aasta kohta sama aasta 1. mai seisuga 2006. aasta 28. veebruariks.

  (3) Valdkonna eest vastutav minister kehtestab käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud andmete deklareerimise nõuded. Nõuetes sätestatakse:
  1) deklaratsiooni esitamise kord;
  2) deklaratsioonis esitatavad andmed ja deklaratsiooni vorm;
  3) deklareeritud andmete kasutamise kord.
[RT I 2005, 38, 296 - jõust. 30.04.2005]

§ 9.  Puudused deklaratsioonis

  (1) Kui esitatud deklaratsioonis on ilmseid ebatäpsusi või on käitleja jätnud nõutud andmed esitamata, määrab Põllumajandusministeerium käitlejale tähtaja puuduste kõrvaldamiseks, selgitades, et tähtpäevaks puuduste kõrvaldamata jätmisel võib Põllumajandusministeerium jätta deklaratsiooni läbi vaatamata. Deklaratsiooni läbi vaatamata jätmisel loetakse, et käitleja ei ole deklaratsiooni esitanud. Kui puudused kõrvaldatakse määratud tähtaja jooksul, loetakse deklaratsioon õigeaegselt esitatuks. Ilmseteks ebatäpsusteks loetakse vigu sellistes andmetes, mis ei ole ülekandevaru või üleliigse laovaru määramise ja laovaru tasu suuruse arvutamise aluseks.

  (2) Kui esitatud deklaratsioonis on vead andmetes, mis on ülekandevaru või üleliigse laovaru määramise ja laovaru tasu suuruse arvutamise aluseks, on käitleja esitanud valeandmeid. Käitlejat ei loeta valeandmeid esitanuks, kui käitleja avastab ise deklaratsioonis olevad vead ja teavitab sellest Põllumajandusministeeriumi enne, kui Põllumajandusministeerium on talle teatanud tema deklaratsioonis leitud valeandmetest ja on edastanud käitleja andmed Maksu- ja Tolliametile väärteomenetluse alustamiseks või sunniraha rakendamise hoiatuse tegemiseks.

§ 10.  Ülekandevaru ja üleliigse laovaru määramine

  (1) Käitleja ülekandevaru ja üleliigse laovaru suuruse määrab tema deklareeritud andmete alusel Põllumajandusministeerium.
[RT I 2007, 12, 65 - jõust. 16.02.2007]

  (2) Käitleja deklaratsioonis esitatud või sellele lisatud põhjendatud taotluse korral, milles sisalduvad asjaolud on dokumentaalselt tõendatud, võetakse ülekandevaru ja üleliigse laovaru suuruse määramisel arvesse käitleja tootmis-, töötlemis- või müügimahu kasvu, põllumajandustoote lõppvalmimistähtaega, asjaolu, et laovaru on tekkinud enne 2003. aasta kolmandat kvartalit, ekspordi- või müügimahu vähenemist käitlejast mitteolenevatel asjaoludel või muid käitlejast mitteolenevaid asjaolusid. Käitleja tootmis-, töötlemis- või müügimahu kasvu võib arvesse võtta juhul, kui see on toimunud eelneva aasta jooksul ja see kajastub käitleja viimase poole aasta majandustulemustes. Sellisel juhul võib käitleja ülekandevaru suurust suurendada võrdeliselt tootmis-, töötlemis- või müügimahu protsentuaalse kasvuga.
[RT I 2007, 12, 65 - jõust. 16.02.2007]

  (3) Käitleja ülekandevaru ja üleliigse laovaru määramise kohta koostab Põllumajandusministeerium haldusakti. Haldusakt või väljavõte sellest saadetakse käitlejale 10 tööpäeva jooksul haldusakti tegemisest arvates posti teel lihtkirjaga või väljastusteatega tähtkirjaga.

  (4) Käesoleva paragrahvi lõikes 3 sätestatud haldusakti ärakirja esitab Põllumajandusministeerium hiljemalt 2004. aasta 31. oktoobriks Maksu- ja Tolliametile.

§ 11.  Deklaratsiooni esitamata jätmisest teavitamine

  Põllumajandusministeerium esitab 2004. aasta 31. oktoobriks Maksu- ja Tolliametile andmed nende käitlejate kohta, kes ei ole käesoleva seaduse § 8 lõike 2 punktis 1 sätestatud deklaratsiooni ettenähtud tähtajaks esitanud. Käesoleva seaduse § 8 lõike 2 punktis 2 nimetatud deklaratsiooni esitamata jätmise kohta edastatakse andmed 2006. aasta 15. märtsiks. Maksu- ja Tolliamet otsustab deklaratsiooni esitamiseks uue tähtaja andmise koos sunniraha rakendamise hoiatusega või väärteomenetluse alustamise.
[RT I 2005, 38, 296 - jõust. 30.04.2005]

§ 12.  Suhkru turult kõrvaldamine

  (1) Käitleja peab enda valduses oleva suhkru üleliigse laovaru turult kõrvaldama 2005. aasta 30. novembriks.

  (2) Suhkru turult kõrvaldamine on Euroopa Komisjoni määruse 60/2004/EÜ artikli 6 lõikes 2 sätestatud tegevus.
[RT I 2005, 38, 296 - jõust. 30.04.2005]

§ 13.  Suhkru ümbertöötlemine

  (1) Suhkru ümbertöötlemine on Euroopa Komisjoni määruse 60/2004/EÜ artikli 6 lõike 2 punktides b ja c nimetatud tegevus.

  (2) Suhkrut võib ümber töödelda üksnes Maksu- ja Tolliameti järelevalve all.

  (3) Suhkru ümbertöötlemisest tuleb Maksu- ja Tolliametile eelnevalt teatada. Selleks esitab käitleja järelevalveasutusele kirjaliku teate suhkru ümbertöötlemise koha, aja, ümbertöödeldava suhkru koguse ja viisi kohta.

  (4) Suhkru ümbertöötlemine toimub käitleja kulul.

§ 14.  Laovaru tasu määr ja tasu arvutamine

  (1) Laovaru tasu suuruse iga käitleja kohta arvutab Maksu- ja Tolliamet käesoleva seaduse § 10 lõikes 3 nimetatud haldusakti või järelevalve käigus tuvastatud andmete alusel, korrutades põllumajandustoote üleliigse laovaru suuruse selle põllumajandustoote laovaru tasu määraga.

  (2) Põllumajandustoote puhul, välja arvatud suhkur, on laovaru tasu määraks Euroopa Komisjoni määruse 1972/2003/EÜ artikli 4 lõikes 3 sätestatud tasu määr.

  (3) Suhkru puhul, mida ei ole seaduses ettenähtud tähtpäevaks turult kõrvaldatud, on laovaru tasu määraks Euroopa Komisjoni määruse 60/2004/EÜ artikli 6 lõike 3 punktis 3 sätestatud tasu määr.

§ 15.  Maksuteade ja tasu maksmise tähtpäev

  (1) Maksu- ja Tolliamet teeb maksmisele kuuluva laovaru tasu käitlejale teatavaks maksuteatega. Maksuteade on haldusakt, millele rakendatakse maksukorralduse seaduses maksuteate kohta sätestatut, kui käesolevas seaduses ei ole sätestatud teisiti. Maksuteadet ei pea allkirjastama.

  (2) Maksuteate kättetoimetamisele rakendatakse maksukorralduse seaduses sätestatut, kui käesolevas seaduses ei ole sätestatud teisiti.

  (3) Käitleja peab põllumajandustoote puhul, välja arvatud suhkur, laovaru tasu maksma maksuhalduri pangakontole 2004. aasta 31. detsembriks.

  (4) Suhkru puhul, mida ei ole käesolevas seaduses ettenähtud tähtpäevaks turult kõrvaldatud, peab käitleja laovaru tasu maksma hiljemalt 2006. aasta 30. juuniks.

  (5) Tähtpäevaks maksmata laovaru tasult arvestatakse intressi vastavalt maksukorralduse seaduses sätestatule.
[RT I 2005, 38, 296 - jõust. 30.04.2005]

§ 16.  Laovaru tasu laekumine

  Laovaru tasu laekub riigieelarvesse.

§ 17.  Riiklik järelevalve
[RT I, 13.03.2014, 4 - jõust. 01.07.2014]

  (1) Riiklikku järelevalvet käesolevas seaduses sätestatud laovaru tasu maksmise üle teostab Maksu- ja Tolliamet. Riikliku järelevalve käigus kindlakstehtud põllumajandustoote ülekandevaru ja üleliigse laovaru võib määrata ka Maksu- ja Tolliamet.
[RT I 2007, 12, 65 - jõust. 16.02.2007 - Lõike teist lauset kohaldatakse tagasiulatuvalt alates 01.05.2004]

  (2) Ülekandevarude ja üleliigsete laovarude suurust ning suhkru ümbertöötlemist kohapeal kontrollib Maksu- ja Tolliamet vajaduse korral koos Veterinaar- ja Toiduametiga.
[RT I 2007, 22, 114 - jõust. 01.07.2007]

  (3) Maksu- ja Tolliamet kontrollib laovaru tasu arvestamise ja maksmise õigsust, nõuab sisse tähtpäevaks maksmata laovaru tasu ning sellelt arvestatud intressi vastavalt maksukorralduse seaduses ning käesolevas seaduses sätestatule. Kui Maksu- ja Tolliamet avastab kontrolli tulemusel, et laovaru tasu on määratud alusetult või ebaõigesti, tuleb maksuteade muuta või kehtetuks tunnistada. Maksuteate muutmisele ja kehtetuks tunnistamisele kohaldatakse maksukorralduse seaduse §-s 88 ja §-des 101–104 sätestatut.

  (4) Järelevalve teostamisel teeb Maksu- ja Tolliamet koostööd teiste riigi- või kohaliku omavalitsuse asutustega nende pädevuse piires.

§ 18.  Riikliku järelevalve erimeetmed
[RT I, 13.03.2014, 4 - jõust. 01.07.2014]

  Korrakaitseorgan võib käesolevas seaduses sätestatud riikliku järelevalve teostamiseks kohaldada korrakaitseseaduse §-s 30 sätestatud riikliku järelevalve erimeetmeid korrakaitseseaduses sätestatud alusel ja korras.
[RT I, 13.03.2014, 4 - jõust. 01.07.2014]

§ 19.  Riikliku järelevalve erisused
[RT I, 13.03.2014, 4 - jõust. 01.07.2014]

  Korrakaitseorgani ametnik peab vajaduse korral või käitleja nõudmisel järelevalvetoimingu tegemise ajal kandma käitleja antud eri- või kaitseriietust.
[RT I, 13.03.2014, 4 - jõust. 01.07.2014]

§ 20.  Sunniraha deklaratsiooni esitamata jätmise eest

  Maksu- ja Tolliamet võib käesoleva seaduse §-s 8 sätestatud deklaratsiooni esitamise kohustuse täitmata jätmise korral määrata deklaratsiooni esitamiseks uue tähtaja ning teha hoiatuse, et kohustuse tähtajaks täitmata jätmise korral võidakse rakendada sunniraha. Sunniraha rakendamise ülemmäär on maksukorralduse seaduse § 91 lõikes 4 sätestatud ülemmäär. Sunniraha rakendatakse ja nõutakse sisse vastavalt maksukorralduse seaduses sätestatule.

§ 21.  Deklaratsiooni esitamata jätmine ja valeandmete esitamine

  (1) Põllumajandustoote ülekandevaru ja üleliigse laovaru määramiseks deklaratsiooni esitamata jätmise või deklaratsioonis valeandmete esitamise eest –
karistatakse rahatrahviga kuni 300 trahviühikut.

  (2) Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, –
karistatakse rahatrahviga kuni 50 000 krooni.

§ 22.  Menetlus

  (1) Käesoleva seaduse §-s 21 sätestatud väärtegudele kohaldatakse karistusseadustiku (RT I 2001, 61, 364; 2002, 86, 504; 82, 480; 105, 612; 2003, 4, 22; 83, 557; 90, 601; 2004, 7, 40) üldosa ja väärteomenetluse seadustiku (RT I 2002, 50, 313; 110, 654; 2003, 26, 156; 83, 557; 88, 590) sätteid.

  (2) Käesoleva seaduse §-s 21 sätestatud väärtegude kohtuväline menetleja on Maksu- ja Tolliamet.

§ 23.  Rakendussäte

  (1) Põllumajandusministeerium esitab Euroopa Komisjonile andmed suhkru turult kõrvaldamise kohta 2006. aasta 31. märtsiks.
[RT I 2007, 12, 65 - jõust. 16.02.2007]

  (2) Käitleja, kelle põllumajandustoote tootmis-, töötlemis- või müügimahu kasv on toimunud 2004. aasta 1. maile eelnenud aasta jooksul ja kajastunud käitleja viimase poole aasta majandustulemustes, asjakohase põllumajandustoote deklaratsiooni esitamise korral võetakse tema ülekandevaru ja üleliigse laovaru määramisel arvesse ajavahemikul 2004. aasta 1. maist kuni 2006. aasta 1. maini toimunud põllumajandustoote tootmis-, töötlemis- või müügimahu ja laovaru kasvu. Käitleja ülekandevaru suurust võib suurendada, kui käitleja põllumajandustoote tootmis-, töötlemis- või müügimahu kasv on toimunud 2004. aasta 1. maile eelnenud aasta jooksul, kajastunud tema viimase poole aasta majandustulemustes ning jätkunud ajavahemikul 2004. aasta 1. maist kuni 2006. aasta 1. maini. Sellisel juhul võib käitleja ülekandevaru suurust suurendada vastava suhtarvu kasvu võrra. Selleks arvutatakse käitleja 2004. aasta 1. maile eelnenud aasta keskmise laovaru suhe tema sama aja tootmis-, töötlemis- või müügimahtu ja käitleja ajavahemiku 2004. aasta 1. maist kuni 2006. aasta 1. maini keskmise laovaru suhe tema sama ajavahemiku tootmis-, töötlemis- või müügimahtu. Põllumajandustoote deklaratsiooni ülekandevaru ja üleliigse laovaru määramisel pärast 2004. aasta 1. maid toimunud põllumajandustoote tootmis-, töötlemis- või müügimahu ja laovaru kasvu arvesse võtmiseks võib esitada käitleja, kes on vaidlustanud ülekandevaru ja üleliigse laovaru määramise otsuse halduskohtus ja kelle suhtes ei ole kohtulahend 2006. aasta 5. oktoobriks jõustunud.
[RT I 2007, 12, 65 - jõust. 16.02.2007]

  (3) Käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud käitleja, kes soovib, et tema ülekandevaru ja üleliigse laovaru määramisel võetakse arvesse pärast 2004. aasta 1. maid toimunud tootmis-, töötlemis- või müügimahu ja laovaru kasvu, esitab selle kohta põllumajandustoote deklaratsiooni, mis sisaldab andmeid ajavahemikul 2004. aasta 1. maist kuni 2006. aasta 1. maini tema valduses olnud põllumajandustoote tootmise, müümise, muul viisil tasu eest või tasuta üleandmise või soetamise ning laovaru kohta. Käesoleva seaduse § 8 lõike 3 alusel kehtestatud vormi kohane deklaratsioon esitatakse 2007. aasta 1. märtsiks.
[RT I 2007, 12, 65 - jõust. 16.02.2007]

  (4) Asjakohane haldusorgan määrab käesoleva paragrahvi lõikes 3 nimetatud põllumajandustoote deklaratsiooni andmete alusel käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud käitleja ülekandevaru ja üleliigse laovaru 2007. aasta 30. märtsiks. Kui käitleja ülekandevaru ja üleliigse laovaru määrab Põllumajandusministeerium, edastab ta selle haldusakti ärakirja Maksu- ja Tolliametile samaks tähtpäevaks. Laovaru tasu makstakse maksuhalduri pangakontole maksuteate kättetoimetamisest arvates 30 päeva jooksul.
[RT I 2007, 12, 65 - jõust. 16.02.2007]

§ 24.  Seaduse jõustumine

  Käesolev seadus jõustub 2004. aasta 1. mail.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json