Teksti suurus:

Ettevõtlusministri 15. mai 2015. a määruse nr 46 „Klastrite arendamise toetamise tingimused ja kord” muutmine

Väljaandja:Ettevõtlusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:18.03.2016
Avaldamismärge:RT I, 15.03.2016, 1

Ettevõtlusministri 15. mai 2015. a määruse nr 46 „Klastrite arendamise toetamise tingimused ja kord” muutmine

Vastu võetud 09.03.2016 nr 20

Määrus kehtestatakse perioodi 2014–2020 struktuuritoetuse seaduse § 14 alusel.

§ 1.  Ettevõtlusministri 15. mai 2015. a määruses nr 46 „Klastrite arendamise toetamise tingimused ja kord” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 7 lõike 3 punkt 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„4) toetuse saaja personalikulu vastavalt ühendmääruse §-le 3 ja partneri personalikulu vastavalt ühendmääruse § 3 lõike 1 punktidele 1–4.”;

2) paragrahvi 7 lõike 4 punkt 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„5) toetuse saaja personalikulu vastavalt ühendmääruse §-le 3 ja partneri personalikulu vastavalt ühendmääruse § 3 lõike 1 punktidele 1–4.”;

3) paragrahvi 7 lõike 8 punkt 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„4) isikliku sõiduki ja asutuse sõiduki kasutamise kulud;”;

4) paragrahvi 7 lõiget 8 täiendatakse punktiga 5 järgmises sõnastuses:

„5) sõiduki rentimise ja takso kasutamise kulud, kui need ei ole lähetusega seotud.”;

5) paragrahvi 7 täiendatakse lõikega 9 järgmises sõnastuses:

„(9) Abikõlblike kulude ning omafinantseeringu tõendamisel arvestatakse ainult raamatupidamise algdokumentide alusel ja pangaülekandega tasutud kuludega.”;

6) paragrahvi 13 lõike 2 punktid 10 ja 11 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„10) projektis osalevate äriühingute neto müügikäive, ekspordikäive, ärikasum või -kahjum, kulum, tööjõukulud ja töötajate keskmine arv projekti alustamise aastale eelnenud majandusaastal;
„11) projektis osalevate äriühingute neto müügikäibe, ekspordikäibe, ärikasumi või -kahjumi, kulumi, tööjõukulude ja töötajate keskmise arvu prognoos projekti alustamise aastast kuni projekti lõpetamise aastale järgneva kahe aasta kohta;”;

7) paragrahvi 14 lõike 4 teine lause muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„Taotluse menetlemise tähtaega võib põhjendatud juhul pikendada kuni 20 tööpäeva võrra.”;

8) paragrahvi 23 lõike 4 punkt 15 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„15) kasutama kõikidel meediapindadel ja reklaammaterjalidel Eesti brändi logo „Welcome to Estonia” reklaamlauset „Estonia – Positively surprising” või veebiaadressi www.estonia.eu või teisi Eesti turunduskontseptsiooni veebilehel toodud Eesti brändi turunduselemente;”;

9) määrust täiendatakse 7. peatükiga järgmises sõnastuses:

7. peatükk
Määruse rakendamine

§ 26. Rakendussäte

2016. aasta 18. märtsil jõustunud käesoleva määruse § 7 lõike 3 punkti 4 ja lõike 4 punkti 5 muudatusi kohaldatakse tagasiulatuvalt 2015. aasta 23. maist.”.

§ 2.  Määrus jõustub 2016. aasta 18. märtsil.

Liisa Oviir
Ettevõtlusminister

Merike Saks
Kantsler

/otsingu_soovitused.json