Teksti suurus:

Riikliku veterinaararstide registri põhimäärus

Väljaandja:Põllumajandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:15.03.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 12.03.2019, 2

Riikliku veterinaararstide registri põhimäärus

Vastu võetud 07.04.2015 nr 30
RT I, 08.04.2015, 17
jõustumine 11.04.2015

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
21.08.2015RT I, 29.08.2015, 101.09.2015
10.03.2016RT I, 15.03.2016, 718.03.2016
07.03.2019RT I, 12.03.2019, 115.03.2019

Määrus kehtestatakse veterinaarkorralduse seaduse § 221 lõike 1 alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.   Andmekogu nimi ja eesmärk

  (1) Andmekogu ametlik nimi on „Riiklik veterinaararstide register”.

  (2) Riikliku veterinaararstide registri (edaspidi register) eesmärk on tagada tarbijale veterinaarpraksise raames veterinaarteenuse osutamine nõutud kvalifikatsiooniga isiku poolt, veterinaarpraksise veterinaarjärelevalve ja veterinaarkontroll ning vajalikud andmed veterinaaria valdkonna korraldamist võimaldava statistika tegemiseks.

§ 2.   Registri vastutav ja volitatud töötleja

  Registri vastutav töötleja (edaspidi töötleja) on Veterinaar- ja Toiduamet.
[RT I, 12.03.2019, 1 - jõust. 15.03.2019]

§ 3.   Registri kasutajad

  (1) Töötleja määrab oma ametniku või töötaja registri administraatori õigustega kasutajaks (edaspidi administraator). Administraator täidab töötleja ülesandeid, sealhulgas annab töötleja ametnikule või töötajale juurdepääsuõiguse registri tehnoloogilisele keskkonnale. Administraatoril on juurdepääsuõigus kõigile andmetele ja logidele ning ta võib muuta andmeid, kui see on vajalik süsteemi tõrgeteta töö või andmetervikluse tagamiseks.

  (2) Töötleja määrab oma ametniku või töötaja registri volitatud kasutajaks (edaspidi volitatud kasutaja). Volitatud kasutaja täidab töötleja ülesandeid, sealhulgas kogub, salvestab, korrastab, muudab, säilitab, avalikustab ja kustutab registriandmeid. Volitatud kasutajal on õigus pääseda ligi andmetele ulatuses, mis on vajalik tema ameti- või tööülesannete täitmiseks.

§ 4.   Registri pidamine

  (1) Registrit peetakse veebipõhise liidesega ühetasandilise infotehnoloogilise andmekoguna elektrooniliselt ning andmeid töödeldakse digitaalselt infosüsteemi pidamiseks välja töötatud tarkvaraga.

  (2) Maaeluministeerium majutab registri digitaalset andmebaasi ja korraldab tehnoloogilise keskkonna haldamist.
[RT I, 29.08.2015, 1 - jõust. 01.09.2015]

  (3) Andmed on registris digitaalkujul. Andmeid säilitatakse digitaalselt ja arhiveeritakse veterinaarkorralduse seaduse § 221 lõike 7 kohaselt.

  (4) Register koosneb:
  1) digitaalsest andmebaasist;
  2) kande alusdokumentidest;
  3) arhiveeritud registriandmetest.

§ 5.   Registri pidamise kulud
[Kehtetu - RT I, 12.03.2019, 1 - jõust. 15.03.2019]

§ 6.   Registri turvaklass

  Registri turvaklass on K1T1S2. Registri turbeaste on keskmine (M).

2. peatükk Registrisse kantavad andmed ja andmete allikad 

§ 7.   Üldandmed veterinaararsti kutsetegevuse luba taotleva ja seda omava veterinaararsti kvalifikatsiooniga isiku kohta

  (1) Registrisse kantakse veterinaararsti kutsetegevuse luba (edaspidi kutsetegevuse luba) taotleva ja seda omava veterinaararsti kvalifikatsiooniga isiku (selles paragrahvis edaspidi isik) kohta järgmised isikuandmed:
[RT I, 12.03.2019, 1 - jõust. 15.03.2019]
  1) ees- ja perekonnanimi;
  2) eelmine või eelmised ees- ja perekonnanimi või -nimed;
  3) isikukood, selle puudumise korral sünniaasta, -kuu ja -päev;
  4) isikut tõendava dokumendi nimetus ja number, kui isik ei ole kantud Eesti rahvastikuregistrisse;
  5) kontaktandmed (telefoninumber, elektronposti aadress ja postiaadress);
  6) eelmise töökoha riik.

  (2) Registrisse kantakse isiku kohta järgmised veterinaararsti kvalifikatsiooni tõendavad andmed:
  1) eriala;
  2) spetsialiseerumine (kitsam eriala valdkond selle olemasolu korral);
  3) veterinaararsti kvalifikatsiooni tõendava dokumendi nimetus ja number;
  4) veterinaararsti kvalifikatsiooni tõendava dokumendi väljastanud õppeasutuse nimi ja dokumendi väljaandmise aeg;
  5) õppeasutusse immatrikuleerimise aasta;
  6) veterinaararsti kvalifikatsiooni tõendava dokumendi väljastanud riik;
  7) varasem veterinaararsti kvalifikatsiooni tunnustamine Euroopa Liidu liikmesriigi, Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriigi või Šveitsi poolt.

  (3) Registrisse kantakse isiku kohta järgmised veterinaarkorralduse seaduse § 24 kohast erialast täiendamist tõendavad andmed:
  1) erialase täiendamise aeg;
  2) erialase täiendamise tundide arv;
  3) erialast täiendamist korraldanud koolitaja, juhendaja või asutuse nimi;
  4) erialase täiendamise sisu.

  (4) Registrisse kantakse isikule volitatud veterinaararsti õiguste andmise kohta järgmised andmed:
  1) volituse alguse kuupäev;
  2) volituse lõppemise kuupäev;
  3) järelevalvepiirkond (maakond, järelevalveobjekt).

§ 8.   Andmed kutsetegevuse loa kohta

  Registrisse kantakse kutsetegevuse loa kohta järgmised andmed:
  1) Veterinaar- ja Toiduameti otsus kutsetegevuse loa andmise või andmisest keeldumise kohta koos otsuse numbri ja otsuse tegemise kuupäevaga;
  2) kutsetegevuse loa number;
  3) kutsetegevuse loa väljaandmise riik;
  4) Veterinaar- ja Toiduameti otsus kutsetegevuse loa peatamise kohta koos otsuse tegemise numbri ja otsuse tegemise kuupäevaga;
  5) kutsetegevuse loa peatamise aeg;
  6) Veterinaar- ja Toiduameti otsus kutsetegevuse loa kehtetuks tunnistamise kohta koos otsuse numbri ja otsuse tegemise kuupäevaga;
  7) kutsetegevuse loa kehtetuks tunnistamise või kehtetuks muutumise alus;
  8) veterinaararsti registriandmete arhiveerimise kuupäev.

§ 9.   Andmed ettekirjutuse kohta

  Registrisse kantakse veterinaararsti kutsetegevust käsitleva iga ettekirjutuse kohta eraldi järgmised andmed:
  1) ettekirjutuse teinud majandushaldusasutuse nimetus ning ettekirjutuse teinud isiku nimi;
  2) ettekirjutuse kuupäev ja number;
  3) ettekirjutuse sisu ja õiguslik alus;
  4) ettekirjutuse põhjendus;
  5) ettekirjutuse täitmise tähtaeg;
  6) ettekirjutuse täitmise või täitmata jätmise andmed;
  7) ettekirjutuse vaidlustamise korral kuni vaide või kaebuse suhtes tehtud otsuse jõustumiseni märge vaidlustamise kohta;
  8) ettekirjutuse kehtetuks tunnistamise otsuse olemasolu korral otsuse kehtetuks tunnistamise aeg ja ulatus.

§ 10.   Andmed tegutsemiskeelu kohta

  Registrisse kantakse kriminaalasjas jõustunud kohtuotsusega määratud iga tegutsemiskeelu kohta eraldi järgmised andmed:
  1) keeldu kohaldava kohtulahendi kuupäev, number ja lahendi teinud kohtu nimetus;
  2) keelu kehtima hakkamise aeg;
  3) keelu kehtivuse lõppemise aeg;
  4) keelu ulatus.

§ 11.   Andmekogudest saadavad andmed

  (1) Riigi infosüsteemi haldussüsteemis muu andmekogu põhiandmeteks määratud andmed saadakse sellest andmekogust, mis neid põhiandmetena kogub.

  (2) Andmevahetus teiste andmekogudega toimub avaliku teabe seaduse § 439 lõike 1 punkti 5 alusel kehtestatud korras läbi riigi infosüsteemide andmevahetuskihi.

§ 12.   Andmeandjatelt saadavad andmed

  (1) Kutsetegevuse luba taotlevalt ja seda omavalt veterinaararsti kvalifikatsiooniga isikult saadakse § 7 lõigetes 1–3 ja §-s 10 nimetatud andmed.
[RT I, 15.03.2016, 7 - jõust. 18.03.2016]

  (2) Töötlejalt saadakse § 7 lõikes 4 ja §-des 8–9 nimetatud andmed.
[RT I, 15.03.2016, 7 - jõust. 18.03.2016]

3. peatükk Registri andmete töötlemine ja registri tegevuse lõpetamine 
[RT I, 12.03.2019, 1 - jõust. 15.03.2019]

§ 13.   Andmete registrisse kandmine

  (1) Registrisse kannavad andmeid:
  1) töötleja;
  2) kutsetegevuse luba taotlev ja seda omav veterinaararsti kvalifikatsiooniga isik.

  (2) Töötleja kannab temale esitatud dokumentides sisalduvad andmed ning kutsetegevuse loa ja ettekirjutuse andmed registrisse hiljemalt andmete saamisele, andmete aluseks oleva otsuse või ettekirjutuse tegemisele järgneval tööpäeval.

  (3) Kutsetegevuse luba taotlev ja seda omav veterinaararsti kvalifikatsiooniga isik esitab andmed Eesti teabevärava või töötleja veebilehel asuva viida kaudu üle turvakanali ligipääsetavas infosüsteemis, elektroonselt digiallkirjastatult või kirjalikult paberil. Eesti teabevärava ja töötleja veebilehel asuva viida kaudu üle turvakanali ligipääsetavas infosüsteemis identifitseeritakse andmete esitaja ID-kaardi abil ning registrisse andmete kandmise või registriandmete muutmise taotlust ei pea digiallkirjastama.

§ 14.   Andmete parandamine registris

  (1) Töötleja kontrollib registriandmete õigsust, kui esineb põhjendatud kahtlus, et registriandmed ei ole õiged. Töötleja kannab registriandmete ebaõigsuse kahtluse kohta registrisse teabe, mis jääb sinna kuni andmete õigsuse tuvastamiseni või nende parandamiseni.

  (2) Registriandmete parandamine on ebaõigete registriandmete õigeks muutmine töötleja poolt. Registriandmed on ebaõiged, kui nad ei vasta kande aluseks olnud dokumentides esitatud andmetele, kui muudes seaduse alusel asutatud andmekogudes on samu andmeid uuendatud või kui registriandmetes on keele- või trükiviga või muu vormilist laadi viga.

  (3) Ebaõiged registriandmed parandab töötleja hiljemalt ebaõigsusest teada saamise päevale järgneval tööpäeval.

§ 15.   Andmete registrisse kandmise aluseks olevad dokumendid

  Registrisse kantakse andmed järgmiste dokumentide alusel:
  1) kutsetegevuse loa taotlus;
  2) isikut tõendav dokument, kui isik ei ole kantud Eesti rahvastikuregistrisse;
  3) veterinaararsti kvalifikatsiooni tõendav dokument, vajaduse korral koos veterinaararsti kvalifikatsiooni tõendava dokumendi väljastanud õppeasutuse loomaarstiõppe õppekava ja Eesti Maaülikooli hinnanguga kutsetegevuse loa taotleja läbitud õppekava Eesti asjakohasele õppekavale vastavuse kohta;
  4) Euroopa Liidu liikmesriigi, Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriigi või Šveitsi pädeva asutuse väljastatud tõend veterinaararsti kvalifikatsiooni tunnustamise kohta;
  5) veterinaararsti sobivustesti sooritamist või veterinaarkorralduse seaduse § 252 lõike 5 kohast täiendusõppe lõpuhindamise läbimist tõendavad dokumendid;
  6) veterinaarkorralduse seaduse § 24 kohast erialast täiendamist tõendavad dokumendid;
  7) Veterinaar- ja Toiduameti tehtud asjakohased otsused;
  8) kohtuotsus, millega on veterinaararstilt ära võetud veterinaarpraksisega tegelemise õigus;
  9) veterinaararsti tegevust käsitlev ettekirjutus;
  10) registriandmete muutmise taotlus.

§ 16.   Registriandmete kehtetuks tunnistamine

  (1) Registriandmed tunnistatakse kehtetuks järgmistel juhtudel:
  1) kutsetegevuse loa andmisest keeldumise otsuse korral;
  2) kutsetegevuse loa kehtetuks tunnistamise või kehtetuks muutumise korral.

  (2) Kehtetuks tunnistatud registriandmeid ja nende alusdokumente säilitatakse arhiivis veterinaarkorralduse seaduse § 221 lõikes 7 sätestatud tähtaja jooksul. Arhiivi kantud registriandmetele tagab töötleja juurdepääsu õigustatud huvi korral.

  (3) Säilitustähtaja möödumisel kehtetuks tunnistatud registriandmed kustutatakse.
[RT I, 12.03.2019, 1 - jõust. 15.03.2019]

§ 17.   Juurdepääs registrisse kantud andmetele

  (1) Töötlejal on registris juurdepääs kõigile andmetele.

  (2) Kutsetegevuse luba taotleval ja seda omaval veterinaararsti kvalifikatsiooniga isikul on registris juurdepääs enda andmetele Eesti teabevärava või töötleja veebilehel asuva viida kaudu üle turvakanali ligipääsetavas süsteemis.

  (3) Registrisse kantud andmetest on avalikud § 7 lõike 1 punktis 1 ja lõikes 4 ning § 8 punktides 2 ja 5 nimetatud andmed kutsetegevuse luba omava veterinaararsti kvalifikatsiooniga isiku kohta. Volitatud veterinaararsti kohta avalikustatakse ka § 7 lõike 1 punktis 5 nimetatud andmed.

  (4) Avalikud registriandmed tehakse avalikkusele kättesaadavaks Eesti teabevärava kaudu ning avalikustatakse töötleja veebilehel.
[RT I, 12.03.2019, 1 - jõust. 15.03.2019]

§ 18.   Registriandmete logimine

  (1) Andmete registrisse kandmine, sealhulgas registriandmete muutmine, logitakse. Logis säilitatakse kande sisu, kuupäev ja kellaaeg ning selle tegija nimi.

  (2) Logi säilitatakse kolm aastat kande tegemisest arvates.

  (3) Säilitustähtaja möödumisel logi kustutatakse.
[RT I, 12.03.2019, 1 - jõust. 15.03.2019]

§ 19.   Registri tegevuse lõpetamine

  Registri tegevus lõpetatakse kooskõlas arhiiviseaduses ja avaliku teabe seaduses sätestatud nõuetega.
[RT I, 12.03.2019, 1 - jõust. 15.03.2019]

/otsingu_soovitused.json