Teksti suurus:

Liiklusseaduse muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:25.03.2019
Avaldamismärge:RT I, 15.03.2019, 1

Välja kuulutanud
Vabariigi President
07.03.2019 otsus nr 413

Liiklusseaduse muutmise seadus

Vastu võetud 20.02.2019

Liiklusseaduses tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 73 täiendatakse lõikega 41 järgmises sõnastuses:

„(41) Eestis kehtib liiklusregistris registreeritud mootorsõidukile ja selle haagisele teises Euroopa Liidu liikmesriigis tehtud tehnonõuetele vastavuse kontrolli tulemus, kui kontrolli on teinud käesoleva seaduse § 191 lõikes 11 nimetatud tehnonõuetele vastavust kontrolliv isik ja kui kontrolli tulemus on kantud liiklusregistrisse.”;

2) paragrahvi 191 täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses:

„(11) Valdkonna eest vastutav minister võib volitada Maanteeametit sõlmima Euroopa Liidu liikmesriigi pädeva asutusega koostöölepingu liiklusregistris registreeritud mootorsõiduki ja selle haagise tehnonõuetele vastavuse kontrolli tunnustamiseks. Maanteeamet võib sõlmida koostöölepingu, kui asjaomases liikmesriigis on tehnonõuetele vastavust kontrollivale isikule ja tehnonõuetele vastavuse kontrollile sätestatud vähemalt samaväärsed nõuded kui käesolevas seaduses ja selle alusel kehtestatud õigusaktides.”;

3) paragrahvi 199 lõiked 2–5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Automaatse liiklusjärelevalve süsteemi andmekogu on valdkonna eest vastutava ministri asutatud andmekogu, milles töödeldakse kohalikele teedele ja riigimaanteedele paigaldatud statsionaarsete ja teisaldatavate liiklusjärelevalve süsteemidega kogutud liiklusalaste õigusrikkumiste andmeid, et tagada tõhus liiklusjärelevalve.

(3) Automaatse liiklusjärelevalve süsteemi andmekogusse kantud andmetel on õiguslik tähendus.

(4) Automaatse liiklusjärelevalve süsteemi andmekogu vastutav töötleja on Maanteeamet.

(5) Automaatse liiklusjärelevalve süsteemi andmekogu pidamise põhimääruse kehtestab valdkonna eest vastutav minister määrusega.”.

Eiki Nestor
Riigikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json