Teksti suurus:

Riikliku statistika seaduse ja avaliku teabe seaduse muutmise seadus

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.04.2019
Avaldamismärge:RT I, 15.03.2019, 2

Välja kuulutanud
Vabariigi President
07.03.2019 otsus nr 414

Riikliku statistika seaduse ja avaliku teabe seaduse muutmise seadus

Vastu võetud 20.02.2019

§ 1.  Riikliku statistika seaduse muutmine

Riikliku statistika seaduses tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 3 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Andmed käesoleva seaduse tähenduses on riikliku statistika tegija poolt talle seadusega antud ülesannete täitmiseks andmeesitajatelt kogutud või töödeldud üksik- ja koondandmed, sealhulgas riigi ja teiste andmekogude, riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuste ning juriidiliste isikute tegevuse käigus loodud või nende kogutud andmed.”;

2) paragrahvi 3 täiendatakse lõikega 4 järgmises sõnastuses:

„(4) Andmestik käesoleva seaduse tähenduses on identifitseeritav ja hallatav andmete kogum.”;

3) paragrahvi 4 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Riikliku statistika programm on igal aastal järgmiseks viieks aastaks koostatav rahvastiku-, sotsiaal-, majandus- ja keskkonnaalaste statistikatööde loetelu, mille koostamisel lähtutakse riigisisestest strateegilistest arengudokumentidest ja rahvusvahelisest statistikavajadusest.

(2) Statistikatöö on andmete kogumine, töötlemine, säilitamine ja analüüs statistika tegemise eesmärgil riikliku statistika programmi raames või programmiväliselt.

(3) Programmiväline statistikatöö on füüsiliste ja juriidiliste isikute, riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuste ning rahvusvaheliste ja eksterritoriaalsete organisatsioonide tellimisel ja rahastamisel väljaspool riikliku statistika programmi tehtav statistikatöö.”;

4) paragrahvi 7 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud statistikaalaseid põhimõtteid ja kvaliteedikriteeriume ei pea Eesti Pank riikliku statistika tegemisel järgima osas, mis on sätestatud nõukogu määruses (EÜ) nr 2533/98 statistilise teabe kogumise kohta Euroopa Keskpanga poolt (EÜT L 318, 27.11.1998, lk 8–19).”;

5) paragrahvi 9 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Statistikaamet on Rahandusministeeriumi valitsemisalas tegutsev valitsusasutus, mis teeb riiklikku statistikat, osutab andmejagamisteenust ning teostab riiklikku ja haldusjärelevalvet käesolevas seaduses ettenähtud alustel ja ulatuses.”;

6) paragrahvi 9 lõike 2 punkt 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„4) koordineerida andmehaldust ja juhtida klassifikaatorite süsteemi;”;

7) paragrahvi 9 lõiget 2 täiendatakse punktiga 41 järgmises sõnastuses:

„41) osutada andmejagamisteenust;”;

8) paragrahvi 10 lõikest 2 jäetakse välja sõnad „, töötada muudel palgalistel töö- või ametikohtadel, välja arvatud pedagoogiline ja teadustöö”;

9) paragrahvi 11 lõike 3 teine lause tunnistatakse kehtetuks;

10) paragrahvi 12 lõike 2 punktist 7 jäetakse välja sõnad „ning valdkonna eest vastutavale ministrile Statistikaameti peadirektori ametist vabastamise kohta”;

11) paragrahvi 12 lõiget 2 täiendatakse punktiga 8 järgmises sõnastuses:

„8) annab riikliku statistika tegijale andmehalduse koordineerimiseks soovitusi ja avaldab arvamust andmehalduse korralduse kohta.”;

12) paragrahvi 13 lõike 2 sissejuhatavas lauseosas asendatakse arv „13” arvuga „11”;

13) paragrahvi 13 lõike 2 punktis 4 asendatakse sõna „kümme” sõnaga „kaheksa”;

14) seaduse 3. peatüki pealkiri muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

3. peatükk
RIIKLIKU STATISTIKA PROGRAMM, PROGRAMMIVÄLISED TÖÖD JA ARUANDLUS
”;

15) paragrahvi 18 pealkiri ja lõige 1 muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:

§ 18. Statistikatöö küsimustik

(1) Statistikatöö küsimustik on statistikatöö tegemisel andmete kogumiseks kasutatav küsimuste või näitajate struktureeritud kogum, mis on taasesitataval kujul ja mille täidab andmeesitaja või küsitleja või mille esitab andmeesitaja andmestikuna.”;

16) paragrahvi 20 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Riikliku statistika tegija võib teha statistikatööd väljaspool programmi tingimusel, et tellimustöö tegemine ei sega programmi koostamist ega täitmist. Statistikaamet teavitab Rahandusministeeriumi programmivälise statistikatöö tegemisest.”;

17) paragrahvi 20 täiendatakse lõikega 3 järgmises sõnastuses:

„(3) Programmivälise statistikatöö tegemisel levitatavaid andmeid ei ole lubatud kasutada ühelgi muul kui statistilisel või teaduslikul eesmärgil.”;

18) seaduse 3. peatükki täiendatakse §-ga 201 järgmises sõnastuses:

§ 201. Andmejagamisteenus

(1) Andmejagamisteenus käesoleva seaduse tähenduses on andmete töötlemine teaduslikul või statistilisel eesmärgil, mille käigus riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutus või avalik-õiguslik juriidiline isik edastab tema valduses olevad andmed Statistikaametile või Statistikaamet töötleb statistikatöö käigus saadud andmeid ning edastab anonüümitud andmed riigi- või kohaliku omavalitsuse asutusele, avalik-õiguslikule juriidilisele isikule või teadusasutusele või avaldab andmed kokkuvõtliku ja üldistatud teabena.

(2) Andmejagamisteenuse osutamisel järgitakse isikuandmete kaitse ning äri-, maksu- ja pangasaladuse kaitse reegleid ja põhimõtteid.

(3) Andmejagamisteenuse osutamisel võib edastada riigi julgeolekut ja riigikaitset puudutavat teavet üksnes selle asutuse nõusolekul, keda teave puudutab, ning tingimusel, et see ei kahjusta riigi julgeolekut ega riigikaitset. Riigi julgeolekut ja riigikaitset puudutava teabe edastamisest teavitatakse julgeolekuasutust.

(4) Andmejagamisteenuse osutamisel levitatavaid andmeid ei ole lubatud kasutada ühelgi muul kui statistilisel ja teaduslikul eesmärgil.”;

19) paragrahvi 24 lõiget 1 täiendatakse pärast sõnu „füüsiline isik” sõnaga „, perekond”;

20) paragrahvi 29 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Riikliku statistika tegija kasutab statistikatöö tegemisel eelkõige andmekogudesse kogutud andmeid ning riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuste, avalik-õiguslike ja eraõiguslike juriidiliste isikute tegevuse käigus loodud või kogutud andmeid, kui nende andmete alusel on võimalik teha riikliku statistika kvaliteedikriteeriumidele vastavat statistikatööd.”;

21) seadust täiendatakse §-ga 301 järgmises sõnastuses:

§ 301. Eesti Pangale integreeritult andmete kogumine ja nende andmete jagamine

(1) Integreeritud andmekogumine on Eesti Pangale riikliku statistika tegemiseks vajalike andmete kogumine koos muude andmetega, mida Eesti Pank või käesoleva paragrahvi lõikes 3 osutatud isikud vajavad neile õigusaktidega pandud ülesannete täitmiseks.

(2) Integreeritud andmekogumine on lubatud, kui täidetud on järgmised tingimused:
1) andmete kogumine integreerituna vähendab halduskoormust;
2) andmete kogumise eesmärgid on andmeesitajatele teada;
3) andmete konfidentsiaalsus on tagatud vastavalt käesolevas seaduses või teistes õigusaktides sätestatud nõuetele.

(3) Integreeritult kogutud andmete töötlemise üldised tingimused, nende andmete esmase saaja, jagamise tingimused ja isikud, kellele võib neid andmeid avalikustada, sätestab Eesti Panga president aruandlust kehtestava määrusega.

(4) Kui integreeritult kogutud andmed esitatakse Eesti Pangale, on andmete koosseisus olevate üksnes statistilisel eesmärgil kogutud andmete jagamine lubatud ainult käesoleva seaduse § 35 lõikes 3 sätestatud juhtudel.

(5) Konfidentsiaalset statistilist või muud konfidentsiaalset teavet edastavad ja vastu võtvad asutused on kohustatud võtma kõik vajalikud regulatiivsed, haldus-, tehnilised ja korralduslikud meetmed, et tagada konfidentsiaalse teabe kaitse.”;

22) paragrahvi 31 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Riikliku statistika tegijal on õigus riikliku statistika tegemisel kasutada isikuandmeid Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses (EL) 2016/679 füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise ning direktiivi 95/46/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta (isikuandmete kaitse üldmäärus) (ELT L 119, 04.05.2016, lk 1–88) ja isikuandmete kaitse seaduses ettenähtud alustel ja korras, arvestades käesolevas seaduses sätestatud erisusi.

(2) Riikliku statistika tegija ei pea teavitama isikut tema isikuandmete kasutamisest riikliku statistika tegemisel.

(3) Riikliku statistika tegemisel kogutud andmetele ei laiene andmesubjekti õigus nõuda nende andmete parandamist või kustutamist.

(4) Riikliku statistika tegemisel kogutud andmetele ei laiene andmesubjekti õigus piirata nende andmete töötlemist.”;

23) paragrahvi 32 täiendatakse lõigetega 3 ja 4 järgmises sõnastuses:

„(3) Konfidentsiaalsete andmete säilitamisel järgitakse isikuandmete kaitse ja statistilise konfidentsiaalsuse põhimõtteid.

(4) Andmejagamisteenuse osutamiseks kasutatavaid andmeid säilitatakse andmete töötlemise eesmärgi saavutamiseni, kuid mitte kauem kui andmeesitaja poolt kehtestatud andmete säilitustähtpäevani.”;

24) paragrahvi 34 täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses:

„(11) Konfidentsiaalseid andmeid ei ole lubatud kasutada ühelgi muul kui statistilisel ja teaduslikul eesmärgil.”;

25) paragrahv 37 tunnistatakse kehtetuks;

26) paragrahvi 38 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Konfidentsiaalsete andmete levitamine teaduslikul eesmärgil kasutamiseks on lubatud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses (EL) 2016/679 ja isikuandmete kaitse seaduses ettenähtud alustel ja korras, arvestades käesolevas seaduses sätestatud erisusi.”;

27) seaduse 7. peatüki pealkiri muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

7. peatükk
RIIKLIK JA HALDUSJÄRELEVALVE
”;

28) paragrahvi 39 lõiked 1 ja 2 muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Riikliku statistika tegija teostab riiklikku ja haldusjärelevalvet käesolevas seaduses ja selle alusel kehtestatud õigusaktides sätestatud nõuete täitmise üle.

(2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud riikliku järelevalve teostamisel võib riikliku statistika tegija kohaldada korrakaitseseaduse §-s 30 sätestatud riikliku järelevalve erimeetmeid korrakaitseseaduses sätestatud alusel ja korras.”;

29) paragrahvi 39 lõige 3 tunnistatakse kehtetuks.

§ 2.  Avaliku teabe seaduse muutmine

Avaliku teabe seaduses tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 431 täiendatakse lõikega 3 järgmises sõnastuses:

„(3) Andmekogusse andmete kogumisel lähtutakse andmete ühekordse küsimise põhimõttest.”;

2) paragrahvi 434 täiendatakse lõigetega 11 ja 12 järgmises sõnastuses:

„(11) Andmehalduse valdkonda koordineerib Statistikaamet.

(12) Andmehalduse täpsemad nõuded ja tingimused sätestab Vabariigi Valitsus või tema volitatud minister määrusega.”;

3) paragrahvi 44 täiendatakse punktiga 3 järgmises sõnastuses:

„3) Statistikaamet.”;

4) seadust täiendatakse §-ga 532 järgmises sõnastuses:

§ 532. Statistikaameti järelevalve

Statistikaamet teostab haldusjärelevalvet andmehalduse nõuete täitmise üle.”.

§ 3.  Seaduse jõustumine

Käesolev seadus jõustub 2019. aasta 1. aprillil.

Eiki Nestor
Riigikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json