Teksti suurus:

Sadamaseaduse ja vedelkütuse seaduse muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:24.03.2019
Avaldamismärge:RT I, 15.03.2019, 4

Välja kuulutanud
Vabariigi President
07.03.2019 otsus nr 417

Sadamaseaduse ja vedelkütuse seaduse muutmise seadus

Vastu võetud 20.02.2019

§ 1.  Sadamaseaduse muutmine

Sadamaseaduses tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 1 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Käesolev seadus sätestab:
1) sadamateenuse osutamisele ning sadama pidajale ja sadamaoperaatorile veeliikluse ohutuse ja turvalisuse ning keskkonnakaitse nõuded;
2) Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2017/352, millega luuakse sadamateenuse osutamise raamistik ja sadamate finantsläbipaistvuse ühised normid (ELT L 57, 03.03.2017, lk 1‒18), kohaldamisest tingitud kaebuse lahendamise korra;
3) riikliku järelevalvega seonduva meresadamates ning laevatatavatel sisevetel ja nendega piirnevate veekogude laevatatavates suudmetes (edaspidi laevatatavad siseveed) asuvates sadamates;
4) vastutuse käesoleva lõike punktis 1 nimetatud nõuete rikkumise eest.”;

2) seadust täiendatakse 51. peatükiga järgmises sõnastuses:

51. peatükk
SADAMATEENUSE OSUTAMINE JA SADAMA FINANTSILISE LÄBIPAISTVUSE TAGAMINE ÜLEEUROOPALISE TRANSPORDIVÕRGU MERESADAMAS

§ 321. Kohaldamisala

Käesolevat peatükki kohaldatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1315/2013 üleeuroopalise transpordivõrgu arendamist käsitlevate liidu suuniste kohta ja millega tunnistatakse kehtetuks otsus nr 661/2010/EL (ELT L 348, 20.12.2013, lk 1‒128) II lisas loetletud üleeuroopalise transpordivõrgu meresadamate suhtes.

§ 322. Konsultatsioonid

(1) Sadama pidaja konsulteerib Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2017/352 artiklis 15 nimetatud sihtrühmadega samas artiklis nimetatud tema pädevusse jäävates valdkondades, kui ta kavandab nende valdkondade korralduses teha muudatusi.

(2) Konsultatsioonid korraldatakse sadama pidaja algatusel. Sadama pidaja protokollib konsultatsioonide käigu ja sisu.

§ 323. Kaebuste lahendamine

(1) Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2017/352 kohaldamisest tingitud kaebusi lahendab Konkurentsiamet.

(2) Kaebuse lahendamisel on Konkurentsiametil õigus nõuda poolelt asjakohast teavet. Teave esitatakse Konkurentsiameti määratud tähtaja jooksul, mis ei ületa üht kuud ja mida võib põhjendatud juhul pikendada kahe nädala võrra.

(3) Konkurentsiamet teeb kaebuse kohta otsuse kolme kuu jooksul asjakohase teabe saamisest arvates. Otsusega jätab Konkurentsiamet kaebuse rahuldamata või teeb ettekirjutuse rikkumise kõrvaldamiseks.

(4) Konkurentsiamet jätab kaebuse rahuldamata, kui:
1) kaebus on põhjendamata või tõendamata;
2) kaebuse esitaja ei võimalda Konkurentsiametile viimase määratud tähtajaks juurdepääsu tema käsutuses olevale teabele, mis on vajalik kaebuse lahendamiseks;
3) kaebuse põhjal ei tuvastata rikkumist sadama pidaja tegevuses.

(5) Käesoleva paragrahvi lõikes 3 nimetatud ettekirjutuse täitmata jätmise korral võib Konkurentsiamet asendustäitmise ja sunniraha seaduses sätestatud korras rakendada sunniraha ülemmääraga 3500 eurot.”.

§ 2.  Vedelkütuse seaduse muutmine

Vedelkütuse seaduses tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 2 lõiget 1 täiendatakse punktiga 91 järgmises sõnastuses:

„91) biometaani lõpptarbimisse andmine on maagaasiseaduse §-s 103 nimetatud päritolutunnistuse alusel biometaani maantee- või raudteetranspordis kasutusse andmine;”;

2) paragrahvi 21 täiendatakse lõikega 10 järgmises sõnastuses:

„(10) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud biokütuse koguenergia osakaalu tarbimisse lubatud bensiinis või diislikütuses võib tarnija osaliselt või täielikult täita käesoleva seaduse §-s 24 nimetatud aruande esitamise aastal lõpptarbimisse antud biometaani koguenergia statistikaga. Tarnija võib sõlmida biometaani lõpptarbimisse andnud teise tarnija või muu isikuga kokkuleppe lõpptarbimisse antud biometaani koguenergia statistiliseks ülekandmiseks. Kokkuleppes märgitakse muu hulgas biometaani statistiliselt ülekantud koguenergia. Kokkulepe esitatakse Keskkonnaametile koos käesoleva seaduse § 24 lõikes 1 nimetatud aruandega.”.

§ 3.  Seaduse jõustumine

Käesoleva seaduse § 1 jõustub 2019. aasta 24. märtsil.

Eiki Nestor
Riigikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json