Teksti suurus:

Tööstusheite seaduse ning alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:25.03.2019
Avaldamismärge:RT I, 15.03.2019, 5

Välja kuulutanud
Vabariigi President
07.03.2019 otsus nr 418

Tööstusheite seaduse ning alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse muutmise seadus

Vastu võetud 20.02.2019

§ 1.  Tööstusheite seaduse muutmine

Tööstusheite seaduses tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 4 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Aine on mis tahes keemiline element või keemiliste elementide ühend, välja arvatud radioaktiivne aine kiirgusseaduse § 6 lõike 1 tähenduses, geneetiliselt muundatud mikroorganism geneetiliselt muundatud mikroorganismide suletud keskkonnas kasutamise seaduse § 2 punkti 2 tähenduses ja geneetiliselt muundatud organism geneetiliselt muundatud organismide keskkonda viimise seaduse § 2 lõike 2 tähenduses.”;

2) paragrahvi 33 lõikes 2 asendatakse tekstiosa „§ 12 lõike 1 punktile 1” tekstiosaga „§ 12 lõikele 1”;

3) paragrahvi 41 lõiget 2 täiendatakse punktiga 181 järgmises sõnastuses:

„181) nõue esitada loa andjale korrapäraselt ja vähemalt kord aastas heiteseire tulemustele tuginev teave ja muud nõutud andmed või käesoleva seaduse § 44 lõikes 5 sätestatud juhul heiteseire tulemuste kokkuvõte, mis võimaldab võrdlust parima võimaliku tehnikaga saavutatava heitetasemega;”;

4) paragrahvi 44 lõige 8 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(8) Kujunemisjärgus tehnika katsetamise ja kasutamise korral võib loa andja teha ajutise erandi parima võimaliku tehnika ja selle alusel määratud heite piirväärtuste, võrdväärsete parameetrite, tehniliste meetmete ja muude saastatuse vältimiseks asjakohaste ennetusmeetmete rakendamise nõude kohaldamisest kuni üheksaks kuuks, kui selle järel lõpetatakse kujunemisjärgus tehnika kasutamine või selle tehnikaga seotud tegevuses saavutatakse vähemalt heitetase, mis vastab parima võimaliku tehnikaga saavutatavale heitetasemele.”;

5) paragrahvi 46 täiendatakse lõikega 3 järgmises sõnastuses:

„(3) Loa andja määrab heite piirväärtuse ka muude saasteainete kohta, mida asjaomane käitis tõenäoliselt väljutab keskkonda suurtes kogustes.”;

6) paragrahvi 47 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Käesoleva seaduse § 41 lõike 2 punktis 11 nimetatud heiteseire nõuded määratakse kohalduvates PVT-järeldustes sisalduvate omaseire tingimuste alusel, tagades heiteseire tulemuste kättesaadavuse samade perioodide kohta ja samadel võrdlustingimustel kui parima võimaliku tehnikaga saavutatavate heitetasemete korral.”;

7) paragrahvi 58 lõike 2 punktis 1 asendatakse tekstiosa „§ 57 lõike 1” tekstiosaga „§ 165 lõike 3”;

8) paragrahvi 78 lõiget 1 täiendatakse pärast sõna „peab” sõnadega „gaasivarustuse äkilise katkemise tõttu”;

9) paragrahvi 82 lõike 1 punkti 1 täiendatakse pärast sõna „keskmine” sõnadega „vastuvõetavaks tunnistatud”;

10) paragrahvi 86 lõige 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(5) Käesoleva paragrahvi lõigetes 1 ja 2 määratletud terminid hõlmavad kogu tehnilist kompleksi ja selle asukohta, kaasa arvatud kõik põletus- või koospõletusliinid, jäätmete vastuvõtu, ladustamise ja kohapealse eeltöötluse seadmed, jäätme-, kütuse- ja õhutoitesüsteemid, põletuskatlad, väljuvate gaaside puhastusseadmed, kohapealsed seadmed tekkivate jääkide ja reovee töötlemiseks ning hoidmiseks, korstnad, põletusprotsesside juhtimisseadmed ja -süsteemid ning põlemistingimuste seire- ja salvestussüsteemid.”;

11) paragrahvi 104 lõikes 2 asendatakse läbivalt sõna „Standardikomitee” sõnaga „Standardimiskomitee” ja sõna „Standardiorganisatsiooni” sõnaga „Standardimisorganisatsiooni”;

12) paragrahvi 115 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Kontrollimatu heide on lenduvate orgaaniliste ühendite heide õhku, pinnasesse ja vette muul viisil kui käitise korstna või püüdeseadme kaudu, kaasa arvatud mis tahes toodetes sisalduvate lahustite heide õhku, pinnasesse ja vette, kui käesoleva seaduse § 137 lõike 1 alusel ei ole sätestatud teisiti.”;

13) seadust täiendatakse §-ga 1151 järgmises sõnastuses:

§ 1151. Korduskasutus

Korduskasutus käesoleva peatüki tähenduses on käitistest kogutud orgaaniliste lahustite korduskasutamine tehnilisel või äriotstarbel, sealhulgas kasutamine kütusena, välja arvatud korduskasutatava orgaanilise lahusti kõrvaldamine jäätmetena.”;

14) paragrahvi 120 lõike 1 punkti 5 tekst „metall- ja plastpinnale, kaasa arvatud lennukite, laevade, rongide ja muud sellised pinnad;” loetakse punktiks 51;

15) paragrahvi 126 lõike 2 punktid 1–5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„1) fleksograafia ehk trükitehnika, mille korral kasutatakse aurustumise teel kuivavaid vedelaid trükivärve ja elastsest fotopolümeerist trükivormi, kus trükkivad pinnad on mittetrükkivatest pindadest kõrgemal;
2) kuivatiga rullofsettrükk;
3) väljaannete trükkimiseks kasutatav rotatsioonsügavtrükk ehk ajakirjade, brošüüride, kataloogide ja muude analoogsete toodete rotatsioonsügavtrükitehnika, kus trükitav materjal söödetakse masinasse rullilt, mitte eraldi lehtedena, ning kasutatakse tolueenil põhinevaid trükivärve;
4) rotatsioonsügavtrükk;
5) rotatsioonsiidtrükk ehk rotatsioontrükitehnika, mille korral aurustumise teel kuivav vedel trükivärv surutakse trükitavale pinnale läbi poorse trükivormi, kus trükkiv pind on lahti ja mittetrükkiv pind on kaetud;”;

16) paragrahvi 126 täiendatakse lõigetega 3 ja 4 järgmises sõnastuses:

„(3) Kuivatiga rullofsettrükk käesoleva paragrahvi lõike 2 punkti 2 tähenduses on rotatsioontrükitehnika, mille korral kasutatakse trükivormi, kus trükkivad ja mittetrükkivad pinnad on ühel tasapinnal, kusjuures rotatsioon tähendab seda, et trükitav materjal söödetakse masinasse rullilt, mitte eraldi lehtedena. Mittetrükkiv pind muudetakse trükivärvi hülgamiseks vett imavaks. Trükkivat pinda töödeldakse nii, et see võtaks trükivärvi külge ja kannaks selle trükitavale pinnale. Trükivärvide kuivamine toimub lahusti aurustumise teel ahjus, kus trükitud materjali õhuga kuumutatakse.

(4) Rotatsioonsügavtrükk käesoleva paragrahvi lõike 2 punkti 4 tähenduses on trükitehnika, milles kasutatakse aurustumise teel kuivavaid vedelaid trükivärve ning silindrilist trükivormi, kus trükkiv pind on mittetrükkivast pinnast madalamal. Süvendid täidetakse trükivärviga ning värvi ülejääk pühitakse mittetrükkivalt pinnalt ära, enne kui trükitav pind puutub kokku silindriga ning tõstab trükivärvi süvenditest välja.”;

17) paragrahvi 131 lõiked 1 ja 2 muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Toote pinna puhastamine on mustuse eemaldamine toote või materjali pealispinnalt orgaanilise lahusti abil.

(2) Pinna puhastamiseks ei loeta mustuse eemaldamist seadmetelt ja tööpindadelt orgaanilise lahusti abil.”;

18) paragrahvi 137 lõikes 2 asendatakse sõnad „lenduvate orgaaniliste ühendite” sõnaga „kontrollimatu”;

19) paragrahvis 140 asendatakse tekstiosa „H360D, H360F või riskilauset R45, R46, R49, R60 või R61” tekstiosaga „H360D või H360F”;

20) paragrahvi 141 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Inimese tervise ja keskkonna kaitseks rakendatakse töötavates käitistes ohulausega H341 või H351 määratud halogeenorgaaniliste lenduvate ühendite keskkonda sattumise vältimiseks kontrollitavaid tingimusi, niivõrd kui see on tehniliselt ja majanduslikult võimalik.

(2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud lenduvate orgaaniliste ühendite sisaldus peab vastama käesoleva seaduse § 137 lõike 1 alusel kehtestatud heite piirväärtustele.”;

21) paragrahvi 142 punkt 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„1) ohulausega H341 või H351 määratud halogeenorgaaniliste lenduvate ühendite ja käesoleva seaduse §-s 140 nimetatud ohulausega lenduvate orgaaniliste ühendite sisaldus peab vastama käesoleva seaduse § 137 lõike 1 alusel iga tegevusala jaoks kehtestatud heite piirväärtusele;”;

22) paragrahvi 145 lõike 1 punktis 3 asendatakse tekstiosa „lõikes 2” tekstiosaga „lõigetes 2 ja 4”;

23) paragrahvi 154 täiendatakse lõikega 4 järgmises sõnastuses:

„(4) Käitaja teeb seiret Euroopa Standardimiskomitee standardite kohaselt, nende puudumise korral Rahvusvahelise Standardimisorganisatsiooni standardi kohaselt, või kui see ei ole kättesaadav, siis riikliku või mõne teise sellise rahvusvahelise standardi kohaselt, millega tagatakse mõõtmisandmete võrdväärne teaduslik kvaliteet.”;

24) paragrahvi 155 täiendatakse lõikega 5 järgmises sõnastuses:

„(5) Keskkonnaalase kontrolli tulemused vormistatakse kontrolliaruandena, milles esitatakse kontrolli tulemused, kirjeldades nende vastavust käitisele antud loa nõuetele, ja järeldused edasiste meetmete võtmise vajaduse kohta. Aruanne edastatakse käitajale ja avalikustatakse Keskkonnaministeeriumi keskkonnaotsuste infosüsteemis ning Keskkonnaministeeriumi kodulehel kahe kuu jooksul käitise kohapealsest kontrollimisest arvates.”;

25) paragrahvi 158 lõige 2 tunnistatakse kehtetuks;

26) paragrahvi 166 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„Kuni PVT-järeldusi sisaldavate Euroopa Komisjoni otsuste jõustumiseni kohaldatakse PVT-järeldustena käesoleva seaduse tähenduses Euroopa Komisjoni poolt enne 2011. aasta 7. jaanuari vastu võetud PVT-viitedokumente, välja arvatud käesoleva seaduse § 44 lõigetes 3–7 sätestatud juhtudel.”.

§ 2.  Alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse muutmine

Alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse § 19 lõige 10 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(10) Põlevkivikütteõli käesoleva seaduse mõistes on põlevkivist valmistatud kütus, mille massist kuni 30 protsenti võib moodustada rehvihake. Põlevkivikütteõli KNi kaheksa numbrit on 2710 19 62, 2710 19 64, 2710 19 68, 2710 20 31, 2710 20 35 või 2710 20 39.”.

Eiki Nestor
Riigikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json