Teksti suurus:

Geneetiliselt muundatud organismide keskkonda viimise seaduse ja taimekaitseseaduse muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:16.03.2019
Avaldamismärge:RT I, 15.03.2019, 7

Välja kuulutanud
Vabariigi President
07.03.2019 otsus nr 423

Geneetiliselt muundatud organismide keskkonda viimise seaduse ja taimekaitseseaduse muutmise seadus

Vastu võetud 20.02.2019

§ 1.  Geneetiliselt muundatud organismide keskkonda viimise seaduse muutmine

Geneetiliselt muundatud organismide keskkonda viimise seaduses tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 2 lõikest 7 jäetakse välja tekstiosa „geneetiliselt muundatud põllukultuuride asukohtade ja käitlejate andmekogusse kantud”;

2) paragrahvi 281 lõige 2 tunnistatakse kehtetuks;

3) paragrahvi 281 lõikest 3 jäetakse välja tekstiosa „, kelle nimi kantakse geneetiliselt muundatud põllukultuuride asukohtade ja käitlejate andmekogusse”;

4) paragrahv 283 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

§ 283. Teatamiskohustus

(1) Geneetiliselt muundatud põllukultuuri kasvatamiseks, ladustamiseks ja veoks esitab käitleja Põllumajandusametile majandustegevusteate.

(2) Lisaks majandustegevuse seadustiku üldosa seaduses sätestatule märgib käitleja majandustegevusteates järgmised andmed:
1) käesoleva seaduse § 282 lõikes 1 nimetatud vastutava isiku ja ettevõtte töötaja nimi ja isikukood või selle puudumise korral sünniaeg;
2) vastutava isiku kontaktandmed.

(3) Geneetiliselt muundatud põllukultuuri kasvatav isik esitab majandustegevusteates lisaks käesoleva paragrahvi lõikes 2 sätestatud andmetele järgmised andmed:
1) geneetiliselt muundatud põllukultuuri liik, sordinimi ja ainuomane kood;
2) põllumassiivi number, põllu asukoht põllumassiivis, põllu number ja koordinaadid;
3) kinnitus käesoleva seaduse § 284 lõigetes 1 ja 5 kehtestatud teavitamiskohustuse täitmise kohta;
4) kinnitus käesoleva seaduse § 284 lõikes 2 kehtestatud kokkuleppe saavutamise kohta.

(4) Käesoleva paragrahvi lõigetes 2 ja 3 nimetatud andmed kantakse taimekaitseseaduse § 30 lõike 1 alusel asutatud taimetervise registrisse.”;

5) paragrahvi 29 lõige 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(5) Põllumajandusamet säilitab koolituse läbimist tõendavate tunnistuste ja nende andmise aluseks olnud dokumentide andmeid taimetervise registris viis aastat tunnistuste kehtivuse lõppemise päevast arvates.”;

6) paragrahv 341 tunnistatakse kehtetuks.

§ 2.  Taimekaitseseaduse muutmine

Taimekaitseseaduses tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 30 lõiget 4 täiendatakse punktiga 3 järgmises sõnastuses:

„3) geneetiliselt muundatud organismide keskkonda viimise seaduse alusel majandustegevusteate esitanud ettevõtjad.”;

2) paragrahvi 32 lõiget 1 täiendatakse punktiga 7 järgmises sõnastuses:

„7) geneetiliselt muundatud organismide keskkonda viimise seaduse alusel esitatud andmed.”.

§ 3.  Seaduse jõustumine

Käesolev seadus jõustub 2019. aasta 16. märtsil.

Eiki Nestor
Riigikogu esimees

/otsingu_soovitused.json