Teksti suurus:

Maksu- ja Tolliameti e-teenuse keskkonnas elektroonilise asjaajamise tingimused ja kord, automaatselt antavate haldusaktide ja dokumentide loetelu ning riigi-, valla- ja linnaasutuste poolt elektrooniliselt esitatavate deklaratsioonide ja muude dokumentide nimekiri

Väljaandja:Rahandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:26.04.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 15.03.2019, 37

Maksu- ja Tolliameti e-teenuse keskkonnas elektroonilise asjaajamise tingimused ja kord, automaatselt antavate haldusaktide ja dokumentide loetelu ning riigi-, valla- ja linnaasutuste poolt elektrooniliselt esitatavate deklaratsioonide ja muude dokumentide nimekiri

Vastu võetud 14.03.2019 nr 15

Määrus kehtestatakse maksukorralduse seaduse § 451, § 462 lõike 4 ja § 63 lõike 4 alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1. Määruse reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse Maksu- ja Tolliameti e-teenuse keskkonnas elektroonilise asjaajamise tingimused ja kord, automaatselt antavate haldusaktide ja dokumentide loetelu ning riigi-, valla- ja linnaasutuste poolt elektrooniliselt esitatavate deklaratsioonide ja muude dokumentide nimekiri.

2. peatükk Maksu- ja Tolliameti e-teenuse keskkonnas elektroonilise asjaajamise tingimused ja kord 

§ 2. Kasutaja autentimine

 (1) Füüsilise isiku e-teenuse keskkonda sisenemisel toimub isiku autentimine e-identimise vahendi sertifikaadi alusel.

 (2) Maksu- ja Tolliameti e-teenuse keskkonnas toimub e-identimine järgmiste vahenditega:
 1) ID-kaart;
 2) mobiil-ID;
 3) Smart-ID;
 4) Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 910/2014 e-identimise ja e-tehingute jaoks vajalike usaldusteenuste kohta siseturul ja millega tunnistatakse kehtetuks direktiiv 1999/93/EÜ (ELT L 257, 28.08.2014, lk 73–114) alusel vastastikku tunnustatud e-identimise vahend.

 (3) Maksu- ja Tolliametil on õigus e-teenuse keskkonna kasutajate autentimise võimaldamiseks sõlmida leping internetipanga teenuse osutaja või muu isikuga, kellel on:
 1) tehnoloogilised võimalused ja võimekus talle üle antava ja tema infosüsteemis töötava tarkvara haldamiseks, mis võimaldab e-teenuse keskkonna kasutajal vahetada Maksu- ja Tolliametiga elektrooniliselt andmeid Maksu- ja Tolliameti ning autentimise teenust osutava isiku määratud tingimustel ja korras;
 2) kohustus kontrollida e-teenuse keskkonna kasutajaga lepingu sõlmimisel tema isikusamasust.

 (4) Autenditud kasutajana e-teenuse keskkonnas tehtud toimingud loetakse tehtuks e-teenuse keskkonna kasutaja nimel.

§ 3. Esindamine

 (1) Teise isiku esindamiseks e-teenuse keskkonnas peab e-teenuse keskkonna kasutajal olema esindamise õigus. Mitme isiku esindamise õiguse olemasolul valib esindaja e-teenuse keskkonda sisenemisel esindatava rolli, milles ta e-teenuse keskkonna sessiooni ajal viibida soovib.

 (2) Ühise esindusõiguse korral peavad seaduslikud esindajad määrama esmakordsel sisenemisel e-teenuse keskkonnas vähemalt ühe esindaja, kes saab juriidilist isikut e-teenuse keskkonnas esindada.

 (3) Esindatav isik on kohustatud esindaja volituste lõppemisel viivitamata peatama e-teenuse keskkonnas esindaja volitused e-teenuse keskkonna kasutamiseks või pöörduma selleks Maksu- ja Tolliameti teenindusse. Teenuste edasise kasutamise soovi korral tuleb anda volitus uuele esindajale.

§ 4. E-teenuse keskkonna turvalisus

 (1) Kui e-teenuse keskkonda sisenenud kasutaja aktiivsust ei tuvastata 15 minuti jooksul, siis e-teenuse keskkonna sessioon aegub.

 (2) E-teenuse keskkonna kasutajal on kohustus teavitada viivitamata Maksu- ja Tolliametit e-identimist võimaldavate vahendite kolmanda isiku valdusesse sattumisest, sattumise ohust või muust turvariskist.

 (3) Kui on avastatud turvarisk või kui kasutaja on teavitanud oma e-identimise vahendi või selle parooli kadumisest, blokeerib Maksu- ja Tolliamet ajutiselt kasutaja juurdepääsu e-teenuse keskkonnale. E-teenuse keskkonna teenuste taasavamiseks peab kasutaja pöörduma Maksu- ja Tolliameti poole.

 (4) Maksu- ja Tolliamet on kohustatud:
 1) e-teenuse keskkonna kasutaja taotluse alusel tõkestama tema edasiste toimingute tegemise hiljemalt taotluse esitamise päevale järgneva päeva kella 12.00-ks;
 2) lõpetama blokeeringu e-teenuse keskkonna kasutaja kirjaliku avalduse saamise päevale järgneva päeva kella 12.00-ks.

 (5) Maksu- ja Tolliamet salvestab e-teenuse keskkonna kasutaja toimingud teenuse kasutamisel. Salvestatud teavet võib Maksu- ja Tolliamet kasutada e-teenuse keskkonna kasutaja tehtud korralduste tõendamiseks.

 (6) Maksu- ja Tolliamet ei vastuta e-teenuse keskkonna häiretest või mittetöötamisest tulenevate otseste või kaudsete kahjude või muude tagajärgede eest, kui need on tingitud Maksu- ja Tolliametist mitteolenevatest põhjustest, nagu Maksu- ja Tolliameti tegevust oluliselt segavad elektrikatkestused, häired sideliinides ja loodusõnnetused, ning muudest ettenägematutest sündmustest.

§ 5. Andmevahetus masin-masin liidese kaudu

 (1) Masin-masin liides on Maksu- ja Tolliameti pakutav andmevahetusteenus.

 (2) Masin-masin liidese kasutamiseks tuleb isikul taotleda Maksu- ja Tolliametilt selleks vajaliku teenuse avamist.

 (3) Andmevahetusel masin-masin liidese kaudu peab olema tuvastatav toimingu teinud füüsiline isik.

 (4) Maksu- ja Tolliamet avaldab masin-masin liidese teenuse hooldusajad oma veebileheküljel.

 (5) Andmevahetusele masin-masin liidese kaudu kohaldub käesoleva määruse §-des 3 ja 4 sätestatu.

§ 6. Andmete esitamine nende Maksu- ja Tolliametile kättesaadavaks tegemise kaudu

 (1) Kokkuleppel Maksu- ja Tolliametiga võib esitatud andmetena käsitleda ka isiku infosüsteemis asuvaid andmeid, millele ta on taganud juurdepääsu Maksu- ja Tolliametile.

 (2) Lõiget 1 kohaldatakse juhul, kui isiku infosüsteemis registreeritakse kõik andmete sisestused, muudatused ja kustutused koos viitega nende tegevuste täpse aja ja andmeid töödelnud isiku kohta.

§ 7. Elektrooniliselt edastatava dokumendi vorming

 (1) Elektrooniliselt edastatava dokumendi vormingu nõuded ning andmete struktureerimis- ja paigaldusviisi dokumendis avaldab Maksu- ja Tolliamet oma veebileheküljel.

 (2) Elektrooniliselt edastatavad dokumendid ja andmed tuleb edastada Maksu- ja Tolliameti veebileheküljel avaldatud vormingus. Andmete struktureerimis- ja paigutusviis dokumendis peab olema Maksu- ja Tolliametile infotehnoloogiliselt vastuvõetav, avatav ja töödeldav.

 (3) Kui elektrooniliselt edastatav dokument ei vasta Maksu- ja Tolliameti veebileheküljel avaldatud vormingu nõuetele, loetakse failis sisalduv teave esitamata jäetuks.

3. peatükk Automaatselt antavate haldusaktide ja dokumentide loetelu 

§ 8. Automaatselt antavate haldusaktide ja dokumentide loetelu

  Riiklike maksude maksuhaldur võib automaatse haldusakti ja dokumendina anda:
 1) korralduse deklaratsiooni esitamiseks ja selles esinevate puuduste kõrvaldamiseks;
 2) käibemaksukohustuslaste registris registreerimise ja kustutamise otsuse;
 3) käibemaksugrupina registreerimise ja registrist kustutamise otsuse;
 4) maksuvõla tasumise ajatamise otsuse ja automaatse haldusaktina antud maksuvõla tasumise ajatamise otsuse kehtetuks tunnistamise otsuse;
 5) intressinõude;
 6) enammakse tagastamise otsuse;
 7) sundtäitmise hoiatuse;
 8) krediidiasutustele edastatavad arestimisdokumendid;
 9) maksuteate;
 10) tõendi.

4. peatükk Riigi-, valla- või linnaasutuse poolt Maksu- ja Tolliametile elektrooniliselt esitatavate deklaratsioonide ja muude dokumentide nimekiri 

§ 9. Riigi-, valla- või linnaasutuse poolt Maksu- ja Tolliametile elektrooniliselt esitatavate deklaratsioonide ja muude dokumentide nimekiri

 (1) Riigi-, valla- või linnaasutus on kohustatud esitama Maksu- ja Tolliametile elektrooniliselt e-teenuse keskkonna kaudu järgmised dokumendid ja andmed:
 1) tulu- ja sotsiaalmaksu ning kohustusliku kogumispensioni ja töötuskindlustuse maksete deklaratsioonid ja nende lisad;
 2) käibedeklaratsioonid;
 3) maamaksuseaduse § 5 lõikes 3 nimetatud andmed;
 4) kohalike maksude seaduse alusel kehtestatud maksumäärused;
 5) enammakstud maksusumma tagastamise või tasaarvestamise taotlused;
 6) raskeveokimaksu seaduse § 9 lõigetes 2 ja 3 ning § 13 lõikes 3 nimetatud andmed;
 7) keskkonnatasude seaduse § 332 alusel esitatud deklaratsioonide kohta andmed keskkonnatasu deklareerinud isiku kohta, samuti aruandeperioodi, keskkonnatasu liigi, keskkonnatasu summa ja selle jagunemise kohta riigieelarve ja kohaliku omavalitsuse üksuste eelarvete vahel.

§ 10. Teatamiskohustus

  Riigi-, valla- või linnaasutus on kohustatud teavitama Maksu- ja Tolliametit e-teenuse keskkonna veebipõhiste rakenduste kasutamise võimaluste tekkimisest, muutumisest või lõppemisest viie kalendripäeva jooksul eelnimetatud sündmusest arvates, kui käesolevas määruses ei ole sätestatud teisiti.

5. peatükk Rakendussätted 

§ 11. Üleminekusätted

 (1) Maksu- ja Tolliamet lõpetab senise e-teenuse keskkonna „E-maksuamet/e-toll” kasutajaga e-teenuse keskkonna kasutamise lepingu, teatades sellest e-teenuse keskkonna kaudu 30 kalendripäeva ette.

 (2) Maksu- ja Tolliameti e-teenuse keskkonna kasutamine jätkub käesoleva määrusega kehtestatud korras.

§ 12. Määruse kehtetuks tunnistamine

  Rahandusministri 19. detsembri 2002. a määrus nr 149 „Maksuhaldurile elektroonilisel teel esitatavate dokumentide vormingu- ja allkirjanõuded ning muud elektroonilisele teabevahetusele esitatavad nõuded maksumenetluses ja riigi-, valla- ning linnaasutuste poolt elektroonilisel teel esitatavate deklaratsioonide ja muude dokumentide nimekiri” tunnistatakse kehtetuks.

§ 13. Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 2019. aasta 26. aprillil.

Toomas Tõniste
Rahandusminister

Veiko Tali
Kantsler