Teksti suurus:

Sisepiiril piirikontrolli ja riigipiiri valvamise ajutine taaskehtestamine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:17.03.2020
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:14.05.2020
Avaldamismärge:RT I, 15.03.2020, 1

Sisepiiril piirikontrolli ja riigipiiri valvamise ajutine taaskehtestamine

Vastu võetud 15.03.2020 nr 15

Määrus kehtestatakse riigipiiri seaduse § 113 lõike 4 alusel.

§ 1.   Sisepiiril piirikontrolli ja riigipiiri valvamise ajutine taaskehtestamine

  Määrusega taaskehtestatakse ajutiselt sisepiiril Eesti Vabariiki sisenemisel piirikontroll isikutele ja transpordivahenditele ning riigipiiri valvamine alates 17. märtsist 2020. a, et tagada avalik kord ja rahvatervise kaitse.

§ 2.   Nõuded piirikontrollis ja riigipiiri valvamisel

  (1) Sisepiiril riiki sisenemisel piirikontrolli ja riigipiiri valvamise ajutisel taaskehtestamisel kohaldatakse isikute ja transpordivahendite riigipiiri ületamise kontrollis välispiiri valvamisele ja piirikontrollile kehtestatud nõudeid, arvestades käesolevas määruses sätestatud erisusi.

  (2) Sisepiiril piirikontrolli ja riigipiiri valvamise ajutisel taaskehtestamisel:
  1) tehakse piirikontroll;
  2) küsitletakse transpordivahendi meeskonda ja reisijaid;
  3) tehakse sanitaarkontroll.

  (3) Sisepiiril piirikontrolli ja riigipiiri valvamise ajutisel taaskehtestamisel ei tehta tollivormistust ega kohaldata veterinaar- ega fütosanitaarkontrolli nõudeid.

  (4) Sisepiiril riigipiiri valvamise ajutise taaskehtestamise ajal ei ole lubatud piiripunktide vahelisel alal Eesti Vabariigi ja Läti Vabariigi riigipiiri ületada.

§ 3.   Piirikontrolli ja riigipiiri valvamise nõuete erisused piirikontrolli ajutisel taaskehtestamisel

  Paragrahvi 2 lõigetes 1 ja 2 nimetatud nõudeid kohaldatakse järgmiste erisustega:
  1) reisidokumenti ei kanta piiriületust lubavat templijäljendit;
  2) kohaliku rannapüügilaeva suhtes üldjuhul ei kohaldata piirikontrolli ajutise taaskehtestamisega kaasnevaid toiminguid;
  3) Eesti Vabariigi ja Läti Vabariigi riigipiiri ületava reisirongi reisijaid kontrollitakse vagunites ja perroonil;
  4) lennujaama dispetšer teatab lennujaama piiripunkti esindajale Eestisse saabuvast õhusõidukist vähemalt üks tund enne maandumist. Plaaniväliselt maanduvast või maandunud õhusõidukist teatab lennujaama dispetšer lennujaama piiripunkti esindajale kohe;
  5) pääste- ja kiirabiteenust osutava personali ja sõidukite suhtes üldjuhul ei kohaldata piirikontrolli ajutise taaskehtestamisega kaasnevaid toiminguid;
  6) erandlikel asjaoludel võib piirikontrolli tegev politseiametnik anda isikule loa ületada sisepiiri väljaspool piiripunkti, kui tal on Eestisse saabumiseks ja Eestis viibimiseks seaduslik alus, nõuetekohane isikut tõendav dokument ja tema isik on tuvastatud või tema isikusamasus on kontrollitud.

§ 4.   Piirirežiimi eeskirjast tulenevate nõuete kohaldamise erisused piirikontrolli ajutisel taaskehtestamisel

  Vabariigi Valitsuse 17. septembri 1997. a määrusega nr 176 „Piirirežiimi eeskirja kinnitamine“ kinnitatud „Piirirežiimi eeskirja“ (edaspidi piirirežiimi eeskiri) punkte 4, 13, 25, 26–31 ja 41 ei kohaldata käesoleva määruse §-des 6 ja 7 nimetatud piiripunktides sisepiiri ületavate isikute ja transpordivahendite suhtes.

§ 5.   Piiripunktide infrastruktuuri erisused piirikontrolli ajutisel taaskehtestamisel

  Riigipiiri seadusest ja piirirežiimi eeskirjast tulenevaid infrastruktuuri rajamise nõudeid ei kohaldata §-s 6 nimetatud maanteepiiripunktide ja raudteepiiripunktide suhtes.

§ 6.   Ajutiselt avatavad piiripunktid Eesti Vabariigi ja Läti Vabariigi riigipiiril

  Eesti Vabariigi ja Läti Vabariigi riigipiiril taaskehtestatakse ajutiselt piirikontroll järgmistes rahvusvaheliseks liikluseks avatud piiripunktides maanteelõikudel ja raudteejaamades:

Piiripunkti nimetus Piirikontrolli toimumise koht Piiriületuse võimalused ja piirangud
Ikla piiripunkt Tallinna–Pärnu–Ikla maantee 24 h
Lilli piiripunkt Karksi-Nuia–Lilli maantee 24 h
Murati piiripunkt Riia–Pihkva maantee 24 h
Valga-1 piiripunkt Valga–Uulu maantee 24 h
Valga-3 piiripunkt Valga, Sepa tänav 24 h
Valga raudtee piiripunkt Valga raudteejaam Avatud määratud ajal, väljakutsel

§ 7.   Piirikontrolli ajutine taaskehtestamine sadamates ja lennujaamades

  Sisepiiri ületavate isikute suhtes taaskehtestatakse ajutiselt piirikontroll sadamates ja lennujaamades järgmistes piiripunktides:
  1) rahvusvaheliseks liikluseks avatud piiripunktid mere- ja piiriveekogude sadamates:

Piiripunkti nimetus Piirikontrolli toimumise koht Piiriületuse võimalused ja piirangud
Dirhami piiripunkt Dirhami sadam Väljakutsel, avatud vaid kaubalaevadele
Heltermaa piiripunkt Heltermaa sadam Väljakutsel, avatud vaid kaubalaevadele
Kunda piiripunkt Kunda sadam Väljakutsel, avatud vaid kaubalaevadele
Kuivastu piiripunkt Kuivastu sadam Väljakutsel, avatud vaid kaubalaevadele
Lehtma piiripunkt Lehtma sadam Väljakutsel, avatud vaid kaubalaevadele
Loksa piiripunkt Loksa sadam Väljakutsel, avatud vaid kaubalaevadele
Miiduranna piiripunkt Miiduranna sadam Väljakutsel, avatud vaid kaubalaevadele
Muuga piiripunkt Muuga sadam Avatud määratud ajal; v.a väikelaevad
Mõntu piiripunkt Mõntu sadam Väljakutsel, avatud vaid kaubalaevadele
Narva-Jõesuu piiripunkt Narva-Jõesuu sadam Väljakutsel, avatud vaid kaubalaevadele
Paldiski-1 piiripunkt Paldiski Põhjasadam Avatud määratud ajal
Paldiski-2 piiripunkt Paldiski Lõunasadam Avatud määratud ajal
Pärnu-2 piiripunkt Pärnu sadam Väljakutsel, avatud vaid kaubalaevadele
Rohuküla piiripunkt Rohuküla sadam Väljakutsel, avatud vaid kaubalaevadele
Roomassaare piiripunkt Roomassaare sadam Väljakutsel, avatud vaid kaubalaevadele
Saaremaa sadama piiripunkt Saaremaa sadam Väljakutsel, avatud vaid kaubalaevadele
Sillamäe sadama piiripunkt Sillamäe sadam Avatud määratud ajal
Tallinna-2 piiripunkt Meeruse sadam Väljakutsel, avatud vaid kaubalaevadele
Tallinna-3 piiripunkt Bekkeri sadam Väljakutsel, avatud vaid kaubalaevadele
Tallinna-4 piiripunkt Vene-Balti sadam Väljakutsel, avatud vaid kaubalaevadele
Tallinna-5 piiripunkt Paljassaare sadam Väljakutsel, avatud vaid kaubalaevadele
Tallinn-6 piiripunkt Lahesuu sadam Väljakutsel, avatud vaid kaubalaevadele
Tallinna-8 piiripunkt Noblessneri sadam Väljakutsel, avatud vaid kaubalaevadele
Tallinna-10 piiripunkt Patareisadam Väljakutsel, avatud vaid kaubalaevadele
Tallinna-11 piiripunkt Vanasadam Avatud määratud ajal
Tallinna-12 piiripunkt Pirita sadam Väljakutsel, avatud vaid kaubalaevadele
Tallinn-14 piiripunkt Kakumäe sadam Väljakutsel, avatud vaid kaubalaevadele
Veere piiripunkt Veere sadam Väljakutsel, avatud vaid kaubalaevadele
Vergi piiripunkt Vergi sadam Väljakutsel, avatud vaid kaubalaevadele
Virtsu piiripunkt Virtsu sadam Väljakutsel, avatud vaid kaubalaevadele

  2) rahvusvaheliseks liikluseks avatud piiripunktid lennujaamades:

Piiripunkti nimetus Piirikontrolli toimumise koht Piiriületuse võimalused ja piirangud
Kuressaare-2 piiripunkt Kuressaare lennujaam Väljakutsel
Kärdla piiripunkt Kärdla lennujaam Väljakutsel
Pärnu-1 piiripunkt Pärnu lennujaam Väljakutsel
Tallinna-1 piiripunkt Tallinna lennujaam Avatud määratud ajal
Tallinna-13 piiripunkt Linnahalli helikopteriterminal Väljakutsel
Tartu-1 piiripunkt Tartu lennujaam Avatud määratud ajal
Ämari piiripunkt Ämari lennujaam Väljakutsel ainult erikorraldusel

§ 8.   Maksu- ja Tolliameti kohustused

  Sisepiiril piirikontrolli ja riigipiiri valvamise ajutise taaskehtestamise ajal teeb Maksu- ja Tolliamet sisepiiril keeldude ja piirangute järgimise üle tõhustatud riiklikku järelevalvet, tuginedes riskianalüüsile.

§ 9.   Maanteeameti kohustused

  Maanteeamet on kohustatud vastavalt Politsei- ja Piirivalveameti juhistele korraldama sisepiiril piirikontrolli ja riigipiiri valvamise ajutiseks taaskehtestamiseks liiklust piiravate ja suunavate märkide, viitade, tähiste ja tõkkepuude paigaldamise.

§ 10.   Sisepiiril piirikontrolli ja riigipiiri valvamise ajutise taaskehtestamise ettevalmistamine ja lõpetamine

  (1) Politsei- ja Piirivalveamet, Maksu- ja Tolliamet, Maanteeamet ja muu asjassepuutuv haldusorgan võib alustada ettevalmistusi sisepiiril piirikontrolli ja riigipiiri valvamise ajutiseks taaskehtestamiseks, sealhulgas paigaldada seadmeid, märke, viitasid, tähiseid, tõkkepuid ja rajatisi alates käesoleva määruse jõustumisest.

  (2) Lõikes 1 nimetatud haldusorgan on kohustatud eemaldama sisepiiril piirikontrolli ja riigipiiri valvamise ajutiseks taaskehtestamiseks paigaldatud seadmed, märgid, viidad, tähised, tõkkepuud ja rajatised ühe kuu jooksul pärast sisepiiril piirikontrolli ja riigipiiri valvamise lõpetamist, kui nende paigaldamine või kasutamine on vastuolus riigipiiri seadusega.

§ 11.   Avalikkuse ja asjaomaste asutuste informeerimine

  Siseministeerium koostöös Välisministeeriumiga korraldab üldsuse, Euroopa Parlamendi, Euroopa Komisjoni ja liikmesriikide informeerimise sisepiiril piirikontrolli ja riigipiiri valvamise ajutisest taaskehtestamisest õigusaktidega sätestatud korras.

§ 12.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 17. märtsil 2020. a.

Jüri Ratas
Peaminister

Mart Helme
Siseminister

Taimar Peterkop
Riigisekretär

/otsingu_soovitused.json