Teksti suurus:

Siseministri 26. augusti 2009. aasta määruse nr 35 „Sisekaitseakadeemia üliõpilasele, kadetile ja õpilasele makstava stipendiumi suurus, maksmise tingimused ja kord” muutmine

Väljaandja:Siseminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:18.03.2023
Avaldamismärge:RT I, 15.03.2023, 3

Siseministri 26. augusti 2009. aasta määruse nr 35 „Sisekaitseakadeemia üliõpilasele, kadetile ja õpilasele makstava stipendiumi suurus, maksmise tingimused ja kord” muutmine

Vastu võetud 07.03.2023 nr 3

Määrus kehtestatakse kõrgharidusseaduse § 15 lõike 4, politsei ja piirivalve seaduse § 60 lõike 4 ning päästeteenistuse seaduse § 6 lõike 3 alusel.

§ 1.  Siseministri 26. augusti 2009. aasta määruses nr 35 „Sisekaitseakadeemia üliõpilasele, kadetile ja õpilasele makstava stipendiumi suurus, maksmise tingimused ja kord” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 1 lõikes 2 asendatakse tekstiosa „Vabariigi Valitsuse 27. novembri 2003. a määrusega nr 300 «Vanglaametnikukandidaadi stipendiumi suurus ning selle maksmise tingimused ja kord»” tekstiosaga „justiitsministri 29. detsembri 2015. aasta määrusega nr 43 „Vanglaametniku kandidaadi stipendiumi suurus ning selle maksmise tingimused ja kord””.

2) paragrahvi 2 lõike 3 punktid 2 ja 3 tunnistatakse kehtetuks;

3) paragrahvi 2 lõiget 3 täiendatakse punktiga 4 järgmises sõnastuses:

„4) kui ta osaleb õpperühmale määratud tunniplaani järgses õppetöös alla 75 protsendi üle ühe kuu järjest.”;

4) paragrahvi 3 lõikes 1 asendatakse arv „260” arvuga „300”;

5) paragrahvi 4 tekst sõnastatakse järgmiselt:

„Rektor võib otsustada maksta ühekordse lisastipendiumi õpilasele, kes õpib riikliku koolitustellimuse alusel moodustatud keskhariduse baasil kutseõppe õppekohal, või üliõpilasele, kes õpib kõrgharidusõppe õppekaval, mille õppekeel on eesti keel, kui õpilane või üliõpilane on paistnud eriliselt silma õppe- ja teadustöös, esindanud Sisekaitseakadeemiat või aidanud muul viisil edukalt kaasa Sisekaitseakadeemia, valitsusasutuse või muu partnerorganisatsiooni ülesannete täitmisele.”;

6) paragrahvi 5 lõiget 2 täiendatakse kolmanda lausega järgmises sõnastuses:

„Põhistipendiumi ei maksta välja, kui üliõpilane eksmatrikuleeritakse politsei ja piirivalve seaduse § 691 lõike 1 punktis 1, 2 või 3 nimetatud põhjusel enne põhistipendiumi väljamaksmist.”.

§ 2.  Määrus jõustub järgmiselt:
1) paragrahvi 1 punkti 3 rakendatakse tagasiulatuvalt 1. märtsist 2023. aastal;
2) paragrahvi 1 punkti 4 rakendatakse tagasiulatuvalt 1. veebruarist 2023. aastal.

Lauri Läänemets
Siseminister

Tarmo Miilits
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json