Teksti suurus:

Maaeluministri 19. jaanuari 2021. a määruse nr 10 „Maaeluministeeriumi valitsemisala vahendite arvelt toetuste andmise tingimused ja kord” muutmine

Väljaandja:Maaeluminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:18.03.2023
Avaldamismärge:RT I, 15.03.2023, 4

Maaeluministri 19. jaanuari 2021. a määruse nr 10 „Maaeluministeeriumi valitsemisala vahendite arvelt toetuste andmise tingimused ja kord” muutmine

Vastu võetud 08.03.2023 nr 13

Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse § 531 lõike 1 alusel.

Maaeluministri 19. jaanuari 2021. a määrust nr 10 „Maaeluministeeriumi valitsemisala vahendite arvelt toetuste andmise tingimused ja kord” muudetakse järgmiselt:

1) paragrahvi 5 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:
„(2) Projektitoetust võib taotleda mittetulundusühing, kelle põhikirjaline tegevus on suunatud põllumajandus-, maamajandus- või kalandussektori või maaelu tasakaalustatud arengu või toidutootmise või toidukultuuri edendamisele või ühistegevuse arendamisele.“;

2) paragrahvi 5 täiendatakse lõikega 31 järgmises sõnastuses:
„(31) Valdkonna eest vastutav minister võib paragrahvi 2 lõikes 3 nimetatud käskkirjas otsustada selle arengukava eesmärgi, tegevussuuna või muu asjakohase aluse, mille puhul võivad projektitoetuse taotluse esitada üksnes kaks või enam taotlejat ühiselt.“;

3) paragrahvi 11 lõikes 4 asendatakse sõna „viiest“ sõnadega „neljast kuni viiest“.

Urmas Kruuse
Maaeluminister

Marko Gorban
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json