Teksti suurus:

Ettevõtjate teadus- ja arendustegevuse ning innovatsioonialase rahvusvahelise koostöö toetamine

Väljaandja:Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:18.03.2023
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 15.03.2023, 9

Ettevõtjate teadus- ja arendustegevuse ning innovatsioonialase rahvusvahelise koostöö toetamine

Vastu võetud 01.06.2022 nr 46
RT I, 04.06.2022, 13
jõustumine 07.06.2022

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
07.03.2023RT I, 15.03.2023, 518.03.2023

Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse § 531 lõike 1 alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.   Üldsätted

  (1) Määruse alusel toetatakse projekte, mis on saanud positiivse otsuse Euroopa Komisjoni initsieeritud EUREKA koostöövõrgustiku (edaspidi EUREKA koostöövõrgustik) või programmi „Euroopa horisont” loodud ühisettevõtte „Võtmetähtsusega digitehnoloogiad” (inglise keeles Key Digital Technologies Joint Undertaking, edaspidi KDT JU) korraldatud ühiskonkursil (edaspidi ühiskonkurss).
[RT I, 15.03.2023, 5 - jõust. 18.03.2023]

  (2) Määruse alusel antav toetus on teadus- ja arendustegevuse projektidele antav abi Euroopa Komisjoni määruse (EL) nr 651/2014 ELi aluslepingu artiklite 107 ja 108 kohaldamise kohta, millega teatavat liiki abi tunnistatakse siseturuga kokkusobivaks (ELT L 187, 26.06.2014, lk 1–78) (edaspidi üldine grupierandi määrus) artikli 25 mõistes ning sellele kohaldatakse nimetatud määruses ja konkurentsiseaduse §-s 342 sätestatut.

  (3) Määruse alusel ei anta toetust:
  1) ettevõtjale, kellele Euroopa Komisjoni eelneva otsuse alusel, millega abi on tunnistatud ebaseaduslikuks ja siseturuga kokkusobimatuks, tehtud toetuse tagasinõudmise otsus on täitmata;
  2) üldise grupierandi määruse artikli 1 lõigetes 2–5 kehtestatud juhtudel.

  (4) Toetuse taotlemise ja selle kasutamisega seotud teabe ja dokumentide edastamine taotleja või toetuse saaja ja Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutuse vahel toimub läbi Vabariigi Valitsuse 31. juuli 2014. a määruse nr 121 „Struktuuritoetuse registri pidamise põhimäärus” nimetatud struktuuritoetuse registri e-toetuse keskkonna (edaspidi e-toetuste keskkond).

§ 2.   Toetuse andmise eesmärk ja oodatavad tulemused

  (1) Toetuse eesmärk on toetada ettevõtjate osalemist rahvusvahelises teadus- ja arendustegevuse ning innovatsiooni koostöös.

  (2) Toetuse andmise tulemusena:
  1) suureneb teadus- ja arendustegevusega tegelevate ettevõtjate arv ning erasektori teadus- ja arendustegevuse investeeringute maht;
  2) arendatakse välja rahvusvaheliselt konkurentsivõimeline ja ettevõtja jaoks uus või oluliselt muudetud tehnoloogia, protsess, toode või teenus, mis suurendab ettevõtete lisandväärtust ja müügikäivet;
  3) soodustatakse ettevõtjate rahvusvahelist koostööd, luues täiendavaid ärilisi võimalusi ja avades ligipääsu uutele teadmistele ja tehnoloogiatele.

§ 3.   Terminid

  Määruses kasutatakse termineid järgnevas tähenduses:
  1) keskmise suurusega ettevõtja on ettevõtja, kes vastab üldise grupierandi määruse lisa I artikli 2 punktis 1 sätestatud kriteeriumitele;
  2) konsortsiumileping on projekti koostamises, finantseerimises, juhtimises ja elluviimises osalevate rahvusvahelise konsortsiumi liikmete vaheline leping, mis reguleerib konsortsiumi liikmete suhteid projekti elluviimisel, rahastamisel, juhtimisel ja projekti tulemusel tekkiva intellektuaalomandi õiguste kasutamisel;
  3) rakendusuuring on rakendusuuring üldise grupierandi määruse artikli 2 punkti 85 tähenduses;
  4) suurettevõtja on ettevõtja, kes ei vasta üldise grupierandi määruse lisa I artiklis 2 sätestatud kriteeriumitele;
  5) tootearendus on tootearendus üldise grupierandi määruse artikli 2 punkti 86 tähenduses;
  6) toetuse taotlejast sõltumatu isik on isik, kes ei ole toetuse taotlejaga seotud isik tulumaksuseaduse § 8 tähenduses;
  7) tõhus koostöö on koostöö üldise grupierandi määruse artikli 2 punkti 90 tähenduses;
  8) väikeettevõtja on ettevõtja, kes vastab üldise grupierandi määruse lisa I artikli 2 punktides 2 ja 3 sätestatud kriteeriumitele.

§ 4.   Toetuse rakendamine

  Toetuse taotlusi menetleb, väljamakseid teeb ja järelevalvet teostab Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus.

§ 5.   Vaidemenetlus

  (1) Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutuse toimingu või otsuse peale võib esitada vaide Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutusele 30 päeva jooksul arvates päevast, millal isik vaidlustatavast otsusest või toimingust teada sai või oleks pidanud teada saama.

  (2) Vaide lahendab Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus haldusmenetluse seaduses sätestatud korras.

2. peatükk Toetuse andmise tingimused 

§ 6.   Toetatavad tegevused

  (1) Toetust antakse projektile, mille tegevused panustavad §-s 2 nimetatud eesmärgi ja tulemuste saavutamisse ja mis on ühiskonkursil saanud positiivse otsuse.

  (2) EUREKA koostöövõrgustiku ühiskonkursil positiivse otsuse saanud projekti puhul toetatakse tootearenduse elluviimist.
[RT I, 15.03.2023, 5 - jõust. 18.03.2023]

  (3) KDT JU ühiskonkursil positiivse otsuse saanud projekti puhul toetatakse:
  1) rakendusuuringute läbiviimist;
  2) tootearenduse läbiviimist.

§ 7.   Kulude abikõlblikkus

  (1) Abikõlblikuks kuluks loetakse taotluse rahuldamise otsusega kinnitatud tegevuste elluviimiseks taotleja poolt abikõlblikkuse perioodil tehtud vajalikud ja põhjendatud kulud, mis vastavad määruse tingimustele.

  (2) Abikõlblikud on järgmised § 6 lõikes 2 või 3 nimetatud tegevuste elluviimiseks vajalikud kulud vastavalt §-s 8 sätestatud piirmääradele ja taotluse rahuldamise otsusele:
  1) töötasu ja sellega seotud seadusest tulenevad maksud ja maksed, võlaõigusliku lepingu alusel makstav tasu, mida maksustatakse sarnaselt töötasuga ning tasult makstavad riiklikud maksud;
  2) Eestis töötavate töötajate töötasu ja sellega seotud seadusest tulenevad maksud ja maksed, võlaõigusliku lepingu alusel makstav tasu, mida maksustatakse sarnaselt töötasuga ning tasult makstavad riiklikud maksud ja maksed;
[RT I, 15.03.2023, 5 - jõust. 18.03.2023]
  3) vahendite ja seadmete kulu proportsionaalselt nende kasutatavusele ja kasutusajale projektis ning kui vahendeid ja seadmeid ei kasutata projektis kogu nende kasutusea vältel või kasutatakse neid ka projekti väliselt, on abikõlblik vaid nende kasutamise kulu, mis vastab projekti kestusele ja mis arvutatakse üldiselt aktsepteeritava raamatupidamistava kohaselt;
  4) toetuse taotlejast sõltumatult isikult turutingimustel ostetud või litsentsitud rakendusuuringu, eksperimentaalarenduse, teadmiste ja informatsiooni hankimise, intellektuaalomandi omandamise, nõustamisteenuse ning projekteerimise ja insenertehniliste lahenduste väljatöötamise, prototüübi valmistamise, katsete ja testidega seotud kulu;
  5) materjali ja tarvikute kulu.

  (3) Mitteabikõlblikud on järgmised kulud:
  1) laenuintress;
  2) valuuta kursivahe;
  3) panga teenustasu;
  4) käibemaks;
  5) mitterahaline kulu;
  6) sularahas tasutud kulud;
  7) kulu, mille katteks on toetust saadud teisest meetmest või muust riigieelarvelisest, Euroopa Liidu või välisabi vahendist;
  8) kulu, mis on tekkinud tehingust, mille toetuse saaja on teinud isikuga, kes on tulumaksuseaduse § 8 tähenduses toetuse saajaga seotud isik;
  9) muu kulu, mis ei ole seotud toetatavate tegevustega.

  (4) Taotleja ei tohi alustada projektiga seotud tegevust ega võtta kohustusi nimetatud tegevuse täitmiseks enne taotluse esitamist Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutusele.

  (5) Ühe töötaja ühe lähetuse transpordikulu ühikuhinna kõrgeim lubatud piirmäär on 1500 eurot ja majutuse ööpäeva ühikuhinna kõrgeim lubatud piirmäär on 250 eurot. Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus avaldab nimetatud piirmääradesse jäävad transpordikulu ja majutuse ööpäeva ühikuhinnad oma veebilehel, kusjuures ühikuhind võib erineda riigiti ja piirkonniti.

§ 8.   Toetuse piirsummad ja -määrad

  (1) Toetuse maksimaalne suurus ühe projekti kohta on 300 000 eurot.

  (2) Toetuse maksimaalne osakaal rakendusuuringuteks toetuse taotlemisel on:
  1) 70 protsenti abikõlblikest kuludest väikeettevõtja korral;
  2) 60 protsenti abikõlblikest kuludest keskmise suurusega ettevõtja korral;
  3) 50 protsenti abikõlblikest kuludest suurettevõtja korral.

  (3) Toetuse maksimaalne osakaal tootearenduseks toetuse taotlemisel on:
  1) 45 protsenti abikõlblikest kuludest väikeettevõtja korral;
  2) 35 protsenti abikõlblikest kuludest keskmise suurusega ettevõtja korral;
  3) 25 protsenti abikõlblikest kuludest suurettevõtja korral.

  (4) Lõigetes 2 ja 3 toodud toetuse maksimaalsed osakaalud on 15 protsendi võrra suuremad, kui projekt hõlmab tõhusat koostööd ja täidetud on üldise grupierandi määruse artikli 25 punkti 6 lõikes b toodud tingimused, kuid mitte üle 80 protsendi abikõlblikest kuludest.

  (5) Omafinantseeringu määr peab katma abikõlblikest kuludest osa, mida toetus ei kata.

  (6) Omafinantseeringuna ei käsitleta riigieelarvelisi, Euroopa Liidu või välisabi vahenditest antud tagastamatuid toetusi.

§ 9.   Projekti abikõlblikkuse periood

  (1) Projekti abikõlblikkuse periood on taotluse rahuldamise otsuses määratud ajavahemik, millal projekti tegevused algavad ja lõppevad ning projekti teostamiseks vajalikud kulud tekivad.

  (2) Projekti abikõlblikkuse periood algab taotluse esitamisest Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutusele, kui taotluses ei ole märgitud hilisemat kuupäeva. Projekti abikõlblikkuse perioodi kestus on kuni 36 kuud. Toetuse saaja võib taotleda projekti abikõlblikkuse perioodi pikendamist mõjuval põhjusel ja tingimusel, et saavutatav tulemus seondub jätkuvalt meetme eesmärkidega ja pikendamine on kooskõlastatud ühiskonkursi korraldajaga. Projekti abikõlblikkuse perioodi ei pikendata kauemaks kui 31. detsembrini 2031. a.

  (3) Projekt lõppeb, kui Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus on lõpparuande heaks kiitnud ja teinud toetuse saajale viimase väljamakse.

3. peatükk Toetuse taotlemine ning taotluse menetlemine 

§ 10.   Nõuded taotlejale

  (1) Toetust võib taotleda:
  1) EUREKA koostöövõrgustiku ühiskonkursil positiivse otsuse saanud Eesti äriregistrisse kantud äriühingust väikese või keskmise suurusega ettevõtja;
[RT I, 15.03.2023, 5 - jõust. 18.03.2023]
  2) KDT JU ühiskonkursil positiivse otsuse saanud Eesti äriregistrisse kantud äriühing.

  (2) Taotleja peab vastama järgmistele tingimustele:
  1) taotleja maksu- või maksevõlg koos intressiga ei ole suurem kui 100 eurot või see on ajatatud ja maksed tähtaegselt tasutud;
  2) taotleja on taotluse esitamise hetkeks täitnud nõuetekohaselt maksukorralduse seaduses sätestatud maksudeklaratsioonide esitamise ning majandusaasta aruande esitamise kohustuse, mille esitamise tähtaeg on saabunud;
  3) taotleja ei ole raskustes olev ettevõtja üldise grupierandi määruse artikli 2 punkti 18 mõistes;
  4) taotlejal on nõutavad vahendid projekti omafinantseeringuks vastavalt §-le 8;
  5) kui taotleja on varem saanud toetust, mis on kuulunud tagasimaksmisele, on tagasimaksed, mille maksmise tähtpäev on saabunud, nõutud summas tasutud;
  6) taotleja või tema üle valitsevat mõju omava isiku suhtes ei ole algatatud likvideerimis-, sundlõpetamis- või pankrotimenetlust ega tehtud pankrotiotsust.

§ 11.   Nõuded taotlusele

  Taotlus peab sisaldama järgmist teavet:
  1) taotleja nimi, registrikood ja ettevõtja suurus;
  2) projekti pealkiri, eesmärgid ja oodatavad tulemused;
  3) projekti elluviimise algus- ja lõppkuupäev;
  4) projekti eelarve ja taotletava toetuse suurus;
  5) kinnitus taotleja vastavuse kohta § 10 nõuetele;
  6) taotluse esitamise majandusaastale eelnenud majandusaasta aruanne, kui see ei ole kättesaadav äriregistris;
  7) jooksva majandusaasta kasumiaruanne ja bilanss taotluse esitamisele eelnenud kvartali seisuga;
  8) ühiskonkursi positiivne otsus;
  9) konsortsiumileping, kui see on taotluse esitamise hetkeks sõlmitud;
  10) projekti elluviimise koht kohaliku omavalitsuse üksuse täpsusega;
  11) kas taotleja on projektile või projekti üksikule tegevusele saanud toetust teisest meetmest või muust riigieelarvelisest, Euroopa Liidu või välisabi vahendist.

§ 12.   Taotluse esitamine ja menetlemine

  (1) Toetust taotletakse jooksvalt.

  (2) Taotluste vastuvõtmise alustamisest, lõpetamisest, peatamisest, toetatavatest ühiskonkursi taotlusvoorudest ning taotluste rahastamise eelarvest annab Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus teada oma veebilehel. Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus kooskõlastab toetatavad ühiskonkursi taotlusvoorud ning nende eelarve eelnevalt Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumiga.
[RT I, 15.03.2023, 5 - jõust. 18.03.2023]

  (3) Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus peatab taotluste vastuvõtmise, kui taotluste rahastamise eelarve jääk võrdsustub menetluses olevate taotlustega, millele ei ole veel tehtud rahuldamise või rahuldamata jätmise otsust ja teavitab sellest viivitamata oma veebilehel.

  (4) Taotluse menetlemise tähtaeg on kuni 30 tööpäeva alates taotluse Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutusele esitamisest. Taotlusi menetletakse nende esitamise järjekorras.

  (5) Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus võib taotluse menetlemise käigus nõuda taotlejalt selgitusi ja lisateavet taotluses esitatud andmete kohta ning taotluse täiendamist või muutmist. Taotluse menetlemise tähtaeg pikeneb selgituste ja lisateabe esitamiseks antud aja võrra, kuid mitte rohkem kui kümne tööpäeva võrra.

§ 13.   Taotluse rahuldamine, osaline rahuldamine, kõrvaltingimusega rahuldamine ja rahuldamata jätmine

  (1) Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus rahuldab nõuetele vastavaks tunnistatud taotluse, millega taotletav toetuse summa ei ületa taotluste rahastamise eelarve vaba jääki.

  (2) Taotluse rahuldamise otsuse võib teha haldusmenetluse seaduse § 53 tähenduses kõrvaltingimusega, kui taotleja peab esitama täiendavaid dokumente või tegema täiendavaid toiminguid. Taotluse tingimusliku rahuldamise otsuse põhjal ei teki toetuse saajal õigust toetuse maksetele. Kui taotleja ei ole kõrvaltingimuse seadmisega nõus, teeb Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus taotluse rahuldamata jätmise otsuse. Kõrvaltingimuse nõuetekohasel täitmisel lisatakse sellekohane teave taotluse rahuldamise otsuse juurde.

  (3) Kui taotlusega ei ole esitatud konsortsiumilepingut, teeb Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus taotluse rahuldamise otsuse kõrvaltingimusega, mille kohaselt taotluse rahuldamise otsus jõustub konsortsiumilepingu esitamisel.

  (4) Taotluse osaline rahuldamine on lubatud järgmistel juhtudel:
  1) toetust on taotletud ühtlasi tegevusele või kulude katteks, mis ei ole projekti elluviimise seisukohast olulised või põhjendatud;
  2) taotluse rahaline maht ületab taotluste rahastamise eelarve vaba jääki või toetuse maksimaalne suurust ühe projekti kohta.

  (5) Taotluse võib osaliselt rahuldada tingimusel, et taotleja on nõus Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutuse ettepanekuga taotletud toetuse summa vähendamiseks või projektis kavandatud tegevuste muutmiseks. Taotleja võib nõustuda taotluse osalise rahuldamisega tingimusel, et taotluses toodud eesmärk on taotluse osalise rahuldamise korral saavutatav. Kui taotleja ei ole Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutuse ettepanekuga nõus, teeb Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus taotluse rahuldamata jätmise otsuse.

  (6) Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus teeb taotluse rahuldamata jätmise otsuse, kui esineb vähemalt üks alljärgnevatest asjaoludest:
  1) taotleja või taotlus ei vasta käesoleva määruse nõuetele;
  2) taotluses on esitatud ebaõigeid või mittetäielikke andmeid või taotleja mõjutab õigusvastasel viisil taotluse menetlemist;
  3) taotleja ei võimalda kontrollida taotluse vastavust nõuetele või teha paikvaatlust;
  4) taotleja ei ole Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutuse määratud tähtpäevaks esitanud § 12 lõikes 5 nimetatud selgitusi või lisateavet;
  5) taotluste rahaline maht ületab taotluste rahastamise eelarve vaba jäägi ja mida ei ole võimalik vastavalt lõikes 4 sätestatud tingimustele osaliselt rahuldada.

4. peatükk Aruannete esitamine, toetuse väljamaksmise ja tagastamise tingimused, toetuse saaja ning Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutuse õigused ja kohustused 

§ 14.   Aruannete esitamine

  (1) Toetuse saaja esitab projekti vahearuande projekti abikõlblikkuse perioodil kaks korda 12 kalendrikuu jooksul. Projekti lõpparuande esitab toetuse saaja kahe kuu jooksul projekti abikõlblikkuse perioodi lõppemisest arvates.

  (2) Aruandeperioodi kestus ning aruannete esitamise tähtpäevad sätestatakse taotluse rahuldamise otsuses.

  (3) Aruanded sisaldavad projekti tegevuste kirjeldust, teavet projekti tulemuste saavutamise kohta ja toetuse saaja hinnangut projekti edenemisele.

  (4) Toetuse saaja esitab projekti järelaruande Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutuse nõudmisel. Järelaruanne sisaldab teavet uue toote käibe ja ekspordi kohta ning hinnangut projekti tulemuste rakendamise kohta.

  (5) Vahe-, lõpp- ja järelaruannete vormid teeb Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus kättesaadavaks e-toetuse keskkonna ja enda veebilehe kaudu.

§ 15.   Toetuse maksmise tingimused

  (1) Toetus makstakse toetuse saajale vastavalt taotluse rahuldamise otsuses sätestatud tingimustele tekkinud ja tasutud kulude alusel.

  (2) Toetust makstakse toetuse saaja esitatud maksetaotluse alusel. Maksetaotlus esitatakse koos vahe- või lõpparuandega.

  (3) Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus menetleb maksetaotlust kuni 35 tööpäeva. Kui maksetaotluse menetlemisel avastatakse ebatäpsusi, teatab Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus sellest viivitamatult toetuse saajat ning määrab puuduste kõrvaldamiseks tähtaja. Maksetaotluse menetlemise tähtaeg pikeneb puuduste kõrvaldamiseks antud aja võrra.

  (4) Toetuse maksmise eeldused on järgmised:
  1) abikõlblike kulude tekkimine ja tasumine;
  2) abikõlblike kulude tekkimist ja tasumist tõendavate dokumentide või nende koopiate esitamine Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutusele, välja arvatud juhul, kui kulusid hüvitatakse ühikuhindade alusel;
  3) Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutusele vastava aruandeperioodi vahe- ja lõpparuande esitamine ja nende aktsepteerimine Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutuse poolt;
  4) kõigi projekti raames tehtud kulude tasumine toetuse saajale kuuluvalt pangakontolt, välja arvatud § 7 lõike 2 punktis 3 nimetatud vahendite ja seadmete amortisatsioonikulud;
  5) kuludokumendi abikõlblike kulude summa peab olema ilma käibemaksuta vähemalt 100 eurot.

§ 16.   Toetuse saaja õigused ja kohustused

  (1) Toetuse saajal on õigus saada Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutuselt teavet ja nõuandeid, mis on seotud toetuse taotlemisega.

  (2) Toetuse saaja kohustub:
  1) tagama taotluse rahuldamise otsuses ettenähtud omafinantseeringu;
  2) kasutama toetust määruse ja taotluse rahuldamise otsusega vastavuses;
  3) rikkumise korral toetuse tagasi maksma Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutuse tagasinõudeotsuse alusel;
  4) esitama Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutuse nõutud informatsiooni ja aruandeid ettenähtud vormil, viisil ja tähtajal;
  5) kui toetuse saaja või partner ei pea järgima riigihangete seadust, lähtuma riigihangete seaduse §-s 3 nimetatud põhimõtetest ning kui tehingu summa ilma käibemaksuta on 30 000 eurot või enam esitama koos maksetaotlusega vähemalt kolm võrreldavat hinnapakkumist üksteisest sõltumatutelt pakkujatelt ja pakkumise lähteülesande kirjelduse või kui kolme sõltumatut hinnapakkumist ei ole võimalik esitada või kui odavaimat pakkumist ei valitud, lisama maksetaotlusele sellekohase põhjenduse;
  6) taotlema Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutuselt nõusolekut taotluses sisalduva projekti kestuse, tegevuste, eelarve või eesmärkide muutmiseks, esitades vastava taotluse enne muudatuse tegemist;
  7) võimaldama Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutusel, järelevalvet teostaval isikul ja ühiskonkursi korraldajal teha kohapealset kontrolli ja järelevalvet toetuse kasutamise üle ning osutama järelevalve kiireks läbiviimiseks igakülgset abi;
  8) säilitama vastavalt raamatupidamise seaduse §-le 12 taotluse, toetuse ja projekti teostamisega seonduvat dokumentatsiooni ja materjale seitse aastat projekti lõppemisest arvates;
  9) teavitama viivitamatult kirjalikult Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutust kõigist esitatud andmetes toimunud muudatustest või asjaoludest, mis võivad mõjutada toetuse saaja kohustuste täitmist;
  10) teavitama toetuse kasutamisest avalikkust Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutuse etteantud viisil.

§ 17.   Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutuse õigused ja kohustused

  (1) Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutusel on õigus:
  1) keelduda toetuse väljamaksmisest, kui toetuse saaja majanduslik olukord on selliselt halvenenud, et toetuse kasutamine või projekti täitmine on ohustatud;
  2) lõpetada toetuse maksmine ning nõuda toetuse osalist või täielikku tagastamist, kui toetuse saaja rikub määruses sätestatud tingimusi või kaldub muul viisil kõrvale taotluses või taotluse rahuldamise otsuses sätestatust;
  3) lõpetada toetuse maksmine, kui Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutusel on põhjendatud kahtlus projekti eesmärgi ja oodatava tulemuse saavutamises või ühiskonkursi korraldaja on teinud projekti rahastamise lõpetamise otsuse;
  4) keelduda projekti muutmisest, kui soovitav muudatus mõjutab oluliselt projekti oodatavaid tulemusi või nende vastavust toetuse andmise eesmärkidele.

  (2) Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutusel on kohustus:
  1) nõustada taotlejaid toetusega seotud küsimustes;
  2) mitte avaldada taotlejate ja taotluste kohta menetluse käigus saadud informatsiooni ega dokumente, välja arvatud punktis 3 nimetatud teave;
  3) pärast taotluse rahuldamise otsust tegema oma veebilehel kättesaadavaks toetuse saaja nime, projekti nimetuse ning toetuse ja projekti summa;
  4) säilitada toetuse andmisega seotud dokumente kümme aastat alates viimasest taotluse rahuldamise otsusest.

§ 18.   Toetuse tagastamine

  (1) Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus võib teha toetuse osalise või täies ulatuses tagasinõude otsuse, kui:
  1) kulu ei ole abikõlblik;
  2) toetuse saaja on taotlemisel või projekti elluviimisel esitanud ebaõiget teavet või jätnud teabe esitamata;
  3) toetuse saaja on jätnud osaliselt või täielikult täitmata toetuse saamisega kaasneva kohustuse;
  4) ilmneb asjaolu, mille korral taotlust ei oleks rahuldatud.

  (2) Toetuse tagasinõude otsuse võib teha ühe aasta jooksul toetuse saaja viimase kohustuse täitmise lõppemisest arvates, välja arvatud juhul, kui riigiabi andmist reguleerivast õigusaktist tuleneb teisiti.

  (3) Toetuse saaja peab tagasinõutud toetuse tagasi maksma 60 kalendripäeva jooksul otsuse kehtima hakkamise päevast alates.

  (4) Kui toetuse saaja tagasimaksmise tähtpäevaks toetust tagasi ei maksa, maksab toetuse saaja viivist 0,1 protsenti iga toetuse tagasimaksmisega viivitatud kalendripäeva eest. Viivise arvestamine peatub, kui viivise summa ületab selle arvestamise aluseks oleva tagasinõutava toetuse suuruse.

  (5) Ebaseadusliku ja väärkasutatud riigiabi tagasinõudmise korral juhindutakse konkurentsiseaduse §-s 42 sätestatust, kui Euroopa Liidu õigusest ei tulene teisiti.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json