Teksti suurus:

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 25. aprilli 2011. a määruse nr 28 „Riigi Infosüsteemi Ameti põhimäärus“ muutmine

Väljaandja:Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:18.03.2023
Avaldamismärge:RT I, 15.03.2023, 11

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 25. aprilli 2011. a määruse nr 28 „Riigi Infosüsteemi Ameti põhimäärus“ muutmine

Vastu võetud 08.03.2023 nr 18

Määrus kehtestatakse Vabariigi Valitsuse seaduse § 42 lõike 1 alusel.

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 25. aprilli 2011. a määruses nr 28 „Riigi Infosüsteemi Ameti põhimäärus“ tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 10 lõike 1 esimene lause sõnastatakse järgmiselt:

„Ameti struktuuriüksused on küberturvalisuse keskus, riigi infosüsteemi teenistus, administratiivosakond, infoturbe osakond, kommunikatsiooniosakond, eriprojektide osakond, õigusosakond, personaliosakond, finantsosakond ning masinõppe- ja keeletehnoloogia osakond.“;

2) paragrahvi 10 lõike 2 esimest lauset ja § 17 lõike 1 esimest lauset täiendatakse pärast sõna „teenistus“ sõnadega „ja keskus“ vastavas käändes;

3) paragrahvi 13 lõike 1 sissejuhatavas lauseosas asendatakse sõna „teenistuse“ sõnaga „keskuse“;

4) paragrahvi 13 lõiget 1 täiendatakse punktiga 21 järgmises sõnastuses:

„21) küberintsidendist lähtuva ohu avalikustamine, kui see on kooskõlastatud riigisisese või rahvusvahelise koostöö alusel;“;

5) paragrahvi 13 lõike 8 punkt 1 tunnistatakse kehtetuks;

6) paragrahvi 13 täiendatakse lõikega 15 järgmises sõnastuses:

„(15) Finantsosakonna põhiülesanne on finantsjuhtimise ja varahalduse korraldamine ning eelarve eelnõude koostamise koordineerimine.“.

Kristjan Järvan
Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister

Ahti Kuningas
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json