Teksti suurus:

Meditsiiniseadme seaduse muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.05.2014
Avaldamismärge:RT I, 15.04.2014, 1

Välja kuulutanud
Vabariigi President
07.04.2014 otsus nr 407

Meditsiiniseadme seaduse muutmise seadus

Vastu võetud 26.03.2014

§ 1.  Meditsiiniseadme seaduses tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 16 täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses:

„(11) Meditsiiniseadme kasutuselevõtt käesoleva seaduse tähenduses on meditsiiniseadme esmakordne Euroopa Majanduspiirkonna turul lõppkasutajale sihtotstarbekohaseks kasutamiseks kättesaadavaks tegemine.”;

2) paragrahvi 17 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Nõuded meditsiiniseadme kavandamisele, tootmisele ja pakendamisele ning meditsiiniseadmega kaasnevale teabele kehtestab sotsiaalminister määrusega.”;

3) paragrahvi 19 lõige 6 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(6) Meditsiiniseadmete liigitamise reeglid kehtestab sotsiaalminister määrusega.”;

4) paragrahvi 26 lõige 31 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(31) Iga isik, kes Eestis laseb turule või võtab kasutusele II a, II b või III riskiklassi meditsiiniseadme või aktiivse siirdatava meditsiiniseadme või levitab seda esmakordselt või kasutab esmakordselt professionaalselt, teavitab sellest Terviseametit kümne päeva jooksul seadme turule laskmisest, kasutuselevõtust, esmakordsest levitamisest või professionaalse kasutamise alustamisest arvates.”;

5) paragrahvi 26 lõige 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(5) Meditsiiniseadme turule laskmisest, kasutuselevõtust, esmakordsest levitamisest ja esmakordsest professionaalsest kasutamisest ning meditsiiniseadmel tehtud olulisest muudatusest teavitamise tingimused ja korra kehtestab sotsiaalminister määrusega.”;

6) paragrahv 29 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

§ 29. Meditsiiniseadmete andmekogu

(1) Meditsiiniseadmete andmekogu on riigi infosüsteemi kuuluv andmekogu, mida peetakse Eestis turule lastud, kasutusele võetud, esmakordselt levitatud ja esmakordselt professionaalselt kasutatud meditsiiniseadmete ning nendega seotud ohujuhtumite, kliiniliste uuringute ja järelevalvemenetluste andmete registreerimiseks, kogumiseks, töötlemiseks ja analüüsimiseks ning Euroopa meditsiiniseadmete andmepangale edastamiseks, et tagada inimese tervise kaitse meditsiiniseadmest tuleneva ohu eest.

(2) Meditsiiniseadmete andmekogusse esitavad andmeid meditsiiniseadme tootja või tootja volitatud esindaja, importija, levitaja, professionaalne kasutaja ja tavakasutaja.

(3) Meditsiiniseadmete andmekogus töödeldakse järgmisi andmeid:
1) meditsiiniseadme Eestis turule laskmise, kasutuselevõtu, esmakordse levitamise ja esmakordse professionaalse kasutamisega seotud andmed ja dokumendid;
2) meditsiiniseadme ohujuhtumi registreerimise ja menetlemisega seotud andmed ja dokumendid;
3) meditsiiniseadme kliinilise uuringu ja selle tegemise taotlemiseks esitatud andmed ja dokumendid;
4) meditsiiniseadme järelevalvemenetlusega seotud andmed ja dokumendid.

(4) Meditsiiniseadmete andmekogu asutab ja selle põhimääruse kehtestab sotsiaalminister määrusega.

(5) Meditsiiniseadmete andmekogu vastutav töötleja on Terviseamet.”;

7) paragrahvi 32 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Tervishoiuteenuse osutaja teeb enne meditsiiniseadme professionaalse kasutamise alustamist kindlaks meditsiiniseadme tehnilise seisukorra ning korraldab professionaalse kasutaja väljaõppe, kui see on professionaalselt kasutatava meditsiiniseadme puhul nõutav.

(2) Tervishoiuteenuse osutaja koostab meditsiiniseadme professionaalse kasutamise alustamise kohta akti, kui meditsiiniseadme professionaalne kasutamine eeldab seadme töötamise õigsuse ja ohutuse kontrolli.”;

8) seadust täiendatakse §-ga 411 järgmises sõnastuses:

§ 411. Andmete esitamine meditsiiniseadmete andmekogusse

Kuni 2014. aasta 1. juulini võib käesoleva seaduse § 29 lõikes 3 nimetatud andmed esitada Terviseametile paberil või elektrooniliselt.”.

§ 2.  Käesolev seadus jõustub 2014. aasta 1. mail.

Eiki Nestor
Riigikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json