Teksti suurus:

Tervishoiuteenuste korraldamise seaduse muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:25.04.2014
Avaldamismärge:RT I, 15.04.2014, 2

Välja kuulutanud
Vabariigi President
07.04.2014 otsus nr 408

Tervishoiuteenuste korraldamise seaduse muutmise seadus

Vastu võetud 26.03.2014

§ 1.  Tervishoiuteenuste korraldamise seaduses tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 8 lõige 44 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(44) Terviseamet arvab isiku perearsti nimistust välja, kui nimistusse kantud isik ei ole Eesti rahvastikuregistri objektiks või kui ravikindlustamata isiku elukoht Eesti rahvastikuregistri andmetel ei asu Eesti Vabariigis. Terviseamet teavitab isikut nimistusse määramisest ja nimistust väljaarvamisest kirjalikult või elektrooniliselt seitsme tööpäeva jooksul otsuse tegemisest arvates. Kui dokument on vaja kätte toimetada rohkem kui sajale isikule või kui isiku elukoha andmed ei ole Terviseametile teada, avaldatakse otsus ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded.”;

2) paragrahvi 262 lõiked 3 ja 4 muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Iseseisvalt osutada lubatud ämmaemandusabiteenuste loetelu ja nende hulka kuuluvad tegevused ning kodusünnitusabi osutamise tingimused ja korra kehtestab sotsiaalminister määrusega.

(4) Nõuded ämmaemandusabi iseseisvalt osutamiseks vajalikele ruumidele, sisseseadele, aparatuurile, töövahenditele ja ravimitele kehtestab sotsiaalminister määrusega.”;

3) paragrahvi 41 lõiget 2 täiendatakse punktiga 71 järgmises sõnastuses:

„71) iseseisvalt ämmaemandusabi osutamise raames käesoleva seaduse § 262 lõike 3 alusel kehtestatud määruses nimetatud kodusünnitusabi osutamiseks loa taotlemisel ämmaemanda pädevust tõendavad dokumendid;”;

4) paragrahvi 42 punkt 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„4) iseseisvalt ämmaemandusabi osutamise ruumid, sisseseade, aparatuur, töövahendid ja ravimid ning ämmaemanda pädevus vastavad käesoleva seaduse alusel kehtestatud nõuetele;”.

§ 2.  Käesoleva seaduse § 1 punktid 2–4 jõustuvad 2014. aasta 1. augustil.

Eiki Nestor
Riigikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json