Teksti suurus:

Mitteautomaatkaalude metroloogilised ja tehnilised nõuded, nõuded projekteerimisele, konstruktsioonile, märgistusele, vastavushindamisele ja tõendamisele

Mitteautomaatkaalude metroloogilised ja tehnilised nõuded, nõuded projekteerimisele, konstruktsioonile, märgistusele, vastavushindamisele ja tõendamisele - sisukord
Väljaandja:Majandus- ja taristuminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:20.04.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:21.02.2019
Avaldamismärge:RT I, 15.04.2016, 1

Mitteautomaatkaalude metroloogilised ja tehnilised nõuded, nõuded projekteerimisele, konstruktsioonile, märgistusele, vastavushindamisele ja tõendamisele1

Vastu võetud 12.04.2016 nr 32

Määrus kehtestatakse mõõteseaduse § 21 lõike 2, toote nõuetele vastavuse seaduse § 5 lõike 4 ning Vabariigi Valitsuse 26. augusti 2010. a määruse nr 123 „Volituste andmine tootele nõuete ja vastavushindamise korra kehtestamiseks ning turujärelevalveasutuse määramiseks” § 1 lõike 1 punkti 16 ja lõike 2 alusel.

§ 1.   Mitteautomaatkaalu nõuded, nõuetele vastavuse hindamise ja tõendamise kord

  (1) Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2014/31/EL mitteautomaatkaalude turul kättesaadavaks tegemist käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta (uuesti sõnastatud) (EMPs kohaldatav tekst) (ELT L 96, 29.03.2014, lk 107–148) kohaldamisalas olev mitteautomaatkaal peab turule laskmisel ja kasutusele võtmisel vastama nimetatud direktiivis sätestatud nõuetele.

  (2) Mitteautomaatkaalu nõuetele vastavust tõendatakse turule laskmisel ja kasutusele võtmisel Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2014/31/EL kohaselt.

§ 2.   Turujärelevalveasutus

  Käesolevas määruses sätestatud nõuete täitmise üle teeb järelevalvet Tehnilise Järelevalve Amet mõõteseaduses ja toote nõuetele vastavuse seaduses sätestatud korras.

§ 3.   Rakendussätted

  Majandus- ja kommunikatsiooniministri 21. aprilli 2004. a määrus nr 109 „Mitteautomaatkaalude metroloogilised ja tehnilised nõuded, nõuded projekteerimisele, konstruktsioonile, märgistusele, vastavushindamisele ja tõendamisele” tunnistatakse kehtetuks.

§ 4.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 2016. aasta 20. aprillil.


1 Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2014/31/EL mitteautomaatkaalude turul kättesaadavaks tegemist käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta (uuesti sõnastatud) (EMPs kohaldatav tekst) (ELT L 96, 29.03.2014, lk 107–148).

Kristen Michal
Majandus- ja taristuminister

Merike Saks
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json