Teksti suurus:

Aktsiisikauba liikumise ja laoseisu aruande vormid ja nende täitmise kord

Väljaandja:Rahandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:18.04.2021
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 15.04.2021, 3

Aktsiisikauba liikumise ja laoseisu aruande vormid ja nende täitmise kord

Vastu võetud 04.02.2010 nr 8
RTL 2010, 7, 124
jõustumine 01.03.2010

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
11.03.2010RTL 2010, 12, 22801.04.2010
16.10.2014RT I, 21.10.2014, 501.01.2015
23.04.2017RT I, 27.04.2017, 201.07.2017, rakendatakse alates 2017. aasta 1. augustist
17.10.2017RT I, 24.10.2017, 301.01.2018
13.12.2018RT I, 19.12.2018, 1101.02.2019
13.04.2021RT I, 15.04.2021, 118.04.2021

Määrus kehtestatakse alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse § 37 lõike 2 alusel.
[RT I, 21.10.2014, 5 - jõust. 01.01.2015]

§ 1.   Aruannete vormid

  (1) Aktsiisilaopidaja täidab iga aktsiisikauba kohta eraldi aruande käesoleva määruse lisades 1–3 toodud vormidel.

  (2) Aruanne esitatakse paberil formaadiga A4 või elektrooniliselt.

§ 2.   Aruande täitmine

  (1) Aruanne peab olema täidetud loetavalt. Andmete ülekirjutamine on keelatud.

  (2) Aruande täidab aktsiisilaopidaja kalendrikuu (edaspidi aruandeperiood) andmete põhjal eraldi iga aktsiisilao tegevuskoha kohta.
[RT I, 19.12.2018, 11 - jõust. 01.02.2019]

§ 3.   Aruandesse märgitavad andmed

  (1) [Kehtetu - RT I, 28.11.2012, 3 - jõust. 01.12.2012]

  (2) Reale «Isik» märgitakse aktsiisilaopidaja ärinimi, tema äriregistrikood ja aktsiisilao number, mille kohta aruanne esitatakse.

  (3) Reale «Aktsiisilao aadress» märgitakse aktsiisilao, mille kohta aruanne esitatakse, aadress.

  (4) [Kehtetu - RT I, 19.12.2018, 11 - jõust. 01.02.2019]

  (5) Reale «Alkoholi liikumise ja laoseisu aruanne», «Tubakatoodete liikumise ja laoseisu aruanne» või «Kütuse liikumise ja laoseisu aruanne» märgitakse aruandeperiood ja aasta, mille kohta aruanne esitatakse.

  (6) Lahtris «Kinnitan esitatud andmete õigsust» kinnitab aktsiisilaopidaja esindaja oma allkirjaga aruandes märgitud andmete õigsust ning märgib oma ees- ja perekonnanime ning lahtri täitmise kuupäeva.
[RT I, 19.12.2018, 11 - jõust. 01.02.2019]

§ 4.   Alkoholi liikumise ja laoseisu aruande täitmise erisused

  (1) Alkoholi liikumise ja laoseisu aruande (lisa 1) tabeli veergudesse 3 kuni 18 märgitakse alkoholi kogused vastavalt veergudes toodud alkoholi liigitusele. Veergudesse 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13 ja 16 märgitakse alkoholi kogus hektoliitrites ning veergudesse 3, 5, 12, 14, 15, 17 ja 18 absoluutalkoholi hektoliitrites. Veergudesse 7 ja 9 märgitakse vastavalt veini ja kääritatud joogi, mille etanoolisisaldus on kuni 6 (kaasa arvatud) mahuprotsenti, kogus. Veergudesse 8 ja 10 märgitakse vastavalt veini ja kääritatud joogi, mille etanoolisisaldus on üle 6 mahuprotsendi, kogus. Veergudesse 3 ja 4 märgitakse standardse aktsiisimääraga maksustatava õlle kogus, veergudesse 5 ja 6 märgitakse soodusaktsiisimääraga maksustatava õlle kogus. Veergudesse 12 ja 13 märgitakse andmed muu alkoholi, välja arvatud piiritus, koguse kohta. Veergudesse 15 ja 16 märgitakse andmed piirituse koguse kohta. Veergu 14 märgitakse maksumärgistatud alkoholi kogus. Veergu 17 märgitakse denatureeritud alkoholi andmed ja veergu 18 esteraldehüüdfraktsiooni andmed.
[RT I, 19.12.2018, 11 - jõust. 01.02.2019]

  (2) Aruande reale 1 märgitakse tabeli veergudes 3 kuni 18 nimetatud alkoholi (edaspidi alkohol) kogus aktsiisilaos aruandeperioodile eelneva kalendrikuu viimase kalendripäeva lõpu seisuga. Alkoholi koguste arvutamisel võetakse arvesse:
  1) alkohol, mille etanoolisisaldus vastab antud aktsiisilao puhul lõpptoote etanoolisisaldusele;
  2) etanoolisisaldusega vedelikud, nagu marjade ja maarohtude tõmmised, piirituse lisandusega mahlad vms;
  3) vahetoote ja kääritatud joogi valmistamiseks kasutatav alkohol;
  4) piiritus.Alkoholi üldkoguse arvutamisel ei summeerita koguseid mitmekordselt, kui see võib tuleneda eespool toodud loetelu punktides nimetatud alkoholi koguste kattuvusest.

  (3) Aruande reale 6.3 märgitakse alkoholi kogus, mis kasutati aruandeperioodi jooksul kütuse tootmiseks.

  (4) Aruande tabelisse, välja arvatud tabeli read 1.1, 3, 3.1, 7 ja 7.1, märgitakse andmed alkoholi kohta sõltumata selle valmidusastmest.

§ 5.   Tubakatoodete liikumise ja laoseisu aruande täitmise erisused

  (1) Tubakatoodete liikumise ja laoseisu aruande (lisa 2) tabeli veergudesse 3–6 ja 8–11 märgitakse tubakatoodete kogused vastavalt veergudes toodud tubakatoodete liigitusele. Tabeli veergu 7 märgitakse toortubaka, sealhulgas taastatud tubaka kogus, mida kasutatakse või mis on mõeldud kasutamiseks tubakatoote toorainena. Sigareti, sigarillo ja sigari kogus märgitakse tükkides. Suitsetamistubaka ja toortubaka kogus märgitakse kilogrammides. Tubakavedeliku kogus märgitakse liitrites ning tubaka tahke aseaine ja muu alternatiivse tubakatoote kogused märgitakse kilogrammides.
[RT I, 24.10.2017, 3 - jõust. 01.01.2018]

  (2) Aruande tabeli reale 1 märgitakse tabeli veergudes 3–6 ja 8–11 nimetatud tubakatoodete ja veerus 7 nimetatud toortubaka kogus aktsiisilaos aruandeperioodile eelneva kalendrikuu viimase kalendripäeva lõpu seisuga.
[RT I, 24.10.2017, 3 - jõust. 01.01.2018]

§ 6.   Kütuse liikumise ja laoseisu aruande täitmise erisused

  (1) Kütuse liikumise ja laoseisu aruande (lisa 3) veergudesse 3–24 märgitakse kütuse kogused vastavalt veergudes toodud kütuse liigitusele kilogrammides. Kütuse komponendina käsitatakse vastava kütuse aktsiisimääraga maksustatud kütusesarnaseid tooteid. Aruande tabeli täitmisel märgitakse veergu 3 bensiini kogus, mille oktaaniarv on alla 95; veergu 4 bensiini kogus, mille oktaaniarv on 95 ja rohkem, kuid alla 98, ning veergu 5 bensiini kogus, mille oktaaniarv on 98 ja rohkem. Aktsiisiga maksustamata vedela põlevaine või selleks muutuva kauba kohta esitatakse samad andmed, mis ajutises aktsiisivabastuses kütuse kohta. Aktsiisiga maksustatud vedela põlevaine kohta esitatakse samad andmed, mis ilma ajutise aktsiisivabastuseta kütuse kohta.
[RT I, 27.04.2017, 2 - jõust. 01.07.2017, rakendatakse alates 2017. aasta 1. augustist]

  (2) Aruande reale 1 märgitakse veergudes 3 kuni 24 nimetatud kütuse (edaspidi kütus) kogus aktsiisilaos aruandeperioodile eelneva kalendrikuu viimase kalendripäeva lõpu seisuga.

  (3) Aruande reale 3.2 märgitakse aruandeperioodi jooksul aktsiisilaos erimärgistatud diislikütuse kogus.
[RT I, 21.10.2014, 5 - jõust. 01.01.2015]

  (4) Aruande reale 4.9 märgitakse aruandeperioodi jooksul aktsiisilaost kütteainena kasutamiseks lähetatud vedelgaasi kogus, millelt on tekkinud maksukohustus samal aruandeperioodil, ning reale 4.10 märgitakse aruandeperioodi jooksul aktsiisilaost mootorikütusena kasutamiseks lähetatud mootorivedelgaasi kogus, millelt on tekkinud maksukohustus samal aruandeperioodil.
[RT I, 27.04.2017, 2 - jõust. 01.07.2017, rakendatakse alates 2017. aasta 1. augustist]

§ 7.   Alkoholi liikumise ja laoseisu aruande, tubakatoodete liikumise ja laoseisu aruande ning kütuse liikumise ja laoseisu aruande täitmine

  (1) Alkoholi, tubakatoodete ja kütuse liikumise ja laoseisu aruannete (edaspidi aktsiisikauba aruanded) reale 1.1 märgitakse aktsiisilaos ajutises aktsiisivabastuses oleva alkoholi, tubaka või kütuse (edaspidi aktsiisikaup) kogus aruandeperioodile eelneva kalendrikuu viimase kalendripäeva lõpu seisuga. Alkoholi puhul võetakse koguste arvutamisel arvesse alkohol, mis vastab alkoholi liikumise ja laoseisu aruande tabeli rea 1 kohta kehtestatule.

  (2) Aktsiisikauba aruannete reale 2 märgitakse aruandeperioodi jooksul aktsiisilattu vastuvõetud aktsiisikauba kogus.

  (3) Aktsiisikauba aruannete reale 2.1 märgitakse aruandeperioodi jooksul Eesti aktsiisilaost vastuvõetud aktsiisikauba kogus, mis ladustatakse ajutises aktsiisivabastuses ning aktsiisilaos avastatud aktsiisikauba kogus, mida ei ole arvele võetud enne avastamist.

  (4) Aktsiisikauba aruannete reale 2.2 märgitakse aruandeperioodi jooksul teisest liikmesriigist vastuvõetud aktsiisikauba kogus, mis ladustatakse ajutises aktsiisivabastuses.

  (5) Aktsiisikauba aruannete reale 2.3 märgitakse aruandeperioodi jooksul imporditud aktsiisikauba kogus, mis ladustatakse aktsiisilaos ajutises aktsiisivabastuses.

  (6) Aktsiisikauba aruannete reale 2.4 märgitakse aruandeperioodi jooksul aktsiisilattu vastuvõetud aktsiiskauba kogus, millelt on aktsiisi maksmise kohustus tekkinud enne kauba vastuvõtmist aktsiisilattu.

  (7) Aktsiisikauba aruannete reale 3 märgitakse aruandeperioodi jooksul aktsiisilaos toodetud aktsiisikauba kogus. Alkoholi puhul võetakse koguste arvutamisel arvesse alkohol, mis vastab alkoholi liikumise ja laoseisu aruande tabeli rea 1 kohta kehtestatule. Aktsiisilaos maksumärgistatud alkoholi kogus märgitakse 3. rea 14. veergu.

  (8) Aktsiisikauba aruannete reale 3.1 märgitakse aktsiisikauba kogus, mida aruandeperioodi jooksul kasutati aktsiisilaos sama liiki teise aktsiisikauba tootmiseks, näiteks piiritusest viina, likööri või vahetoote tootmine. Kütuse puhul märgitakse reale 3.1 see kogus kütust, mida kasutati teist liiki või sama liiki kütuse tootmiseks.

  (9) Aktsiisikauba aruannete reale 4 märgitakse aruandeperioodi jooksul aktsiisilaost lähetatud aktsiisikauba kogus.

  (10) Aktsiisikauba aruannete reale 4.1 märgitakse aruandeperioodi jooksul Eesti aktsiisilattu ajutises aktsiisivabastuses lähetatud aktsiisikauba kogus.

  (11) Aktsiisikauba aruannete reale 4.2 märgitakse aruandeperioodi jooksul teise liikmesriiki ajutises aktsiisivabastuses lähetatud aktsiisikauba kogus.

  (12) Aktsiisikauba aruannete reale 4.3 märgitakse aruandeperioodi jooksul eksportimiseks lähetatud aktsiisikauba kogus.

  (13) Aktsiisikauba aruannete reale 4.4 märgitakse aruandeperioodi jooksul lähetatud aktsiisikauba kogus, millelt on tekkinud maksukohustus või millelt on aktsiis makstud.

  (14) Aktsiisikauba aruannete reale 4.5 märgitakse aruandeperioodi jooksul aktsiisilaost lähetatud aktsiisikauba kogus, millelt on tekkinud maksukohustus samal aruandeperioodil.

  (15) Alkoholi liikumise ja laoseisu aruande reale 4.6 märgitakse aruandeperioodi jooksul lähetatud alkoholi kogus, mida ei maksustata aktsiisiga vastavalt alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse (edaspidi aktsiisiseadus) § 27 lõike 1 punktidele 1, 11, 2, 8–18, 29 ja 30. Tubakatoodete liikumise ja laoseisu aruande reale 4.6 märgitakse aruandeperioodi jooksul lähetatud tubakatoodete kogus, mida ei maksustata aktsiisiga vastavalt aktsiisiseaduse § 27 lõike 1 punktidele 11, 2 ja 30. Kütuse liikumise ja laoseisu aruande reale 4.6 märgitakse aruandeperioodi jooksul lähetatud kütuse kogus, mida ei maksustata aktsiisiga vastavalt aktsiisiseaduse § 27 lõike 1 punktidele 11, välja arvatud punktis 11 nimetatud relvajõudude õhusõiduki või laeva pardale toimetatud kütus, 2, 22 ja 23–30.
[RT I, 19.12.2018, 11 - jõust. 01.02.2019]

  (16) Alkoholi liikumise ja laoseisu aruande reale 4.7 märgitakse aruandeperioodi jooksul lähetatud alkoholi kogus, mida ei maksustata aktsiisiga vastavalt aktsiisiseaduse § 27 lõike 1 punktile 181 ning alkoholi kogus, mis toimetati aktsiisilaost Eestist ühendusevälisesse riiki suunduva õhusõiduki või laeva pardale. Tubakatoodete liikumise ja laoseisu aruande reale 4.7 märgitakse aruandeperioodi jooksul lähetatud tubakatoodete kogus, mida ei maksustata aktsiisiga vastavalt aktsiisiseaduse § 27 lõike 1 punktile 181 ning tubakatoodete kogus, mis toimetati aktsiisilaost Eestist ühendusevälisesse riiki suunduva õhusõiduki või laeva pardale. Kütuse liikumise ja laoseisu aruande reale 4.7 märgitakse aruandeperioodi jooksul lähetatud kütuse kogus, mida ei maksustata aktsiisiga vastavalt aktsiisiseaduse § 27 lõike 1 punktidele 19, 191, 221, 222 ning kütuse kogus, mis lähetati aktsiisiseaduse § 27 lõike 1 punktis 11 nimetatud relvajõudude õhusõiduki või laeva pardale.

  (17) Aktsiisikauba aruannete reale 4.8 märgitakse aruandeperioodi jooksul õhusõiduki või laeva pardale lähetatud aktsiisikauba kogus, millelt on tekkinud aktsiisi maksmise kohustus või millelt on aktsiis makstud.

  (18) Aktsiisikauba aruannete reale 5 märgitakse aruandeperioodi jooksul aktsiisilaos tekkinud või avastatud ajutises aktsiisivabastuses oleva aktsiisikauba kao kogus kokku.
[RT I, 24.10.2017, 3 - jõust. 01.01.2018]

  (19) Aktsiisikauba aruannete reale 5.1 märgitakse aruandeperioodi jooksul aktsiisilaos tekkinud või avastatud ajutises aktsiisivabastuses oleva aktsiisikauba kao kogus, mis vastab maksuhalduriga kooskõlastatud või aktsiisiseaduse § 30 lõike 9 alusel kehtestatud aktsiisikauba kao piirnormidele.
[RT I, 24.10.2017, 3 - jõust. 01.01.2018]

  (20) Aktsiisikauba aruannete reale 5.2 märgitakse aruandeperioodi jooksul aktsiisilaos tekkinud või avastatud ajutises aktsiisivabastuses oleva aktsiisikauba kao piirnormi ületav kogus, mida maksuhaldur loeb põhjendatuks. Kütuse puhul märgitakse täiendavalt aruandeperioodi jooksul aktsiisilaos tootmisega liidu tollistaatuse kaotanud kütuse kogus, mida kasutati seestöötlemise tolliprotseduuril.
[RT I, 15.04.2021, 1 - jõust. 18.04.2021]

  (21) Aktsiisikauba aruannete reale 5.3 märgitakse aruandeperioodi jooksul aktsiisilaos tekkinud või avastatud ajutises aktsiisivabastuses oleva aktsiisikauba kao kogus, mis on põhjendamata.
[RT I, 24.10.2017, 3 - jõust. 01.01.2018]

  (22) Aktsiisikauba aruannete reale 6 märgitakse aruandeperioodi jooksul aktsiisilaos aktsiisiseaduse § 27 lõike 1 punktis 2 nimetatud otstarbel kasutatud aktsiisikauba ja § 24 lõike 3 punktis 4 nimetatud otstarbel kasutatud aktsiisikauba kogused kokku.

  (23) Aktsiisikauba aruannete reale 6.1 märgitakse aktsiisikauba kogus, mida kasutati aktsiisilaos aruandeperioodi jooksul aktsiisiseaduse § 27 lõike 1 punktis 2 nimetatud otstarbel.
[RT I, 19.12.2018, 11 - jõust. 01.02.2019]

  (24) Alkoholi liikumise ja laoseisu aruande ning kütuse liikumise ja laoseisu aruande reale 6.2 märgitakse aruandeperioodi jooksul aktsiisilaos kasutusele võetud aktsiisikauba kogus, millele ei kohaldata ajutist aktsiisivabastust ega aktsiisivabastust.

  (25) Aktsiisikauba aruannete reale 7 märgitakse aruandeperioodi viimase kalendripäeva lõpu seisuga aktsiisilaos oleva aktsiisikauba kogus. Alkoholi puhul võetakse koguste arvutamisel arvesse alkohol, mis vastab alkoholi liikumise ja laoseisu aruande rea 1 kohta kehtestatule.

  (26) Aktsiisikauba aruannete reale 7.1 märgitakse aruande real 7 märgitud aktsiisikauba kogus, mis on ajutises aktsiisivabastuses.

  (27) Aktsiisikauba aruannete reale 8 märgitakse aruandeperioodi jooksul väljaspool aktsiisiladu vastuvõetud aktsiiskauba kogus, mis on lähetatud teisest liikmesriigist ajutises aktsiisivabastuses.

  (28) Aktsiisikauba aruannete reale 8.1 märgitakse aruandeperioodi jooksul väljaspool aktsiisiladu vastuvõetud aktsiiskauba kogus, mis on lähetatud teisest liikmesriigist ajutises aktsiisivabastuses ja millelt tekib aktsiisi maksmise kohustus selle vastuvõtmisel.

  (29) Aktsiisikauba aruannete reale 8.2 märgitakse aruandeperioodi jooksul väljaspool aktsiisiladu vastuvõetud aktsiiskauba kogus, mis on lähetatud teisest liikmesriigist ajutises aktsiisivabastuses ja mis antakse üle isikule, kellel on aktsiisivabastuse loa alusel õigus aktsiisivaba kaupa kasutada.

  (30) Aktsiisikauba aruannete reale 8.3 märgitakse aktsiisikauba veol tekkinud või avastatud aktsiisikauba kao kogus, millelt on tekkinud aktsiisi maksmise kohustus aruandeperioodi jooksul.
[RT I, 24.10.2017, 3 - jõust. 01.01.2018]

§ 8.   Tubakatoodete liikumise ja laoseisu aruande tabelisse 2 märgitavad andmed
[Kehtetu - RT I, 24.10.2017, 3 - jõust. 01.01.2018]

§ 9.   Kütuse liikumise ja laoseisu aruande tabelitesse 2 ja 3 märgitavad andmed
[Kehtetu - RT I, 19.12.2018, 11 - jõust. 01.02.2019]

§ 10.   Määruse kehtetuks tunnistamine

[Käesolevast tekstist välja jäetud.]

§ 11.   Määruse jõustumine

  Käesolev määrus jõustub 2010. aasta 1. märtsil.

Lisa 1 Alkoholi liikumise ja laoseisu aruanne
[RT I, 19.12.2018, 11 - jõust. 01.02.2019]

Lisa 2 Tubakatoodete liikumise ja laoseisu aruanne
[RT I, 19.12.2018, 11 - jõust. 01.02.2019]

Lisa 3 Kütuse liikumise ja laoseisu aruanne
[RT I, 19.12.2018, 11 - jõust. 01.02.2019]

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json