Teksti suurus:

Laevaliikluse korraldamise süsteemi operaatori koolitus- ja kvalifikatsiooninõuded, kutsetunnistuse vorm ja väljastamise kord ning operaatori atesteerimise kord

Väljaandja:Majandus- ja kommunikatsiooniminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:18.05.2012
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 15.05.2012, 6

Laevaliikluse korraldamise süsteemi operaatori koolitus- ja kvalifikatsiooninõuded, kutsetunnistuse vorm ja väljastamise kord ning operaatori atesteerimise kord
[RT I, 15.05.2012, 1 - jõust. 18.05.2012]

Vastu võetud 15.05.2003 nr 89
RTL 2003, 69, 996
jõustumine 14.06.2003

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
10.05.2012RT I, 15.05.2012, 118.05.2012

Määrus kehtestatakse «Meresõiduohutuse seaduse» § 51 lõike 5 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  Käesoleva määrusega kehtestatakse laevaliikluse korraldamise süsteemi operaatori (edaspidi VTS operaator) koolitus- ja kvalifikatsiooninõuded, kutsetunnistuse väljaandmise kord ning kutsetunnistuse vormid lähtudes Rahvusvahelise Mereorganisatsiooni (edaspidi IMO), Rahvusvahelise Meremärkide ja Tuletornide Administratsioonide Liidu (edaspidi IALA) ja teiste pädevate rahvusvaheliste organisatsioonide nõuetest ja soovitustest.
[RT I, 15.05.2012, 1 - jõust. 18.05.2012]

§ 2.   VTS operaatorite kvalifikatsiooniastmed

  VTS operaatorite kvalifikatsiooniastmed on:
  1) VTS operaator;
  2) VTS vanemoperaator.

§ 3.   VTS operaatori kutsetunnistuse saamine

  (1) VTS operaatori kutsetunnistuse saamiseks tuleb läbida järgmised etapid:
  1) käesoleva määruse §-s 4 nimetatud valikukriteeriumid;
  2) kutsekoolitus;
  3) kvalifikatsioonieksam.

  (2) Veeteede Amet väljastab kutsekoolituse ja kvalifikatsioonieksami edukalt läbinud VTS operaatorile kutsetunnistuse ja teenistusraamatu.

§ 4.   VTS operaatori kandidaadile esitatavad nõuded

  (1) VTS operaatorina võib töötada Eesti kodanik, kellel on vähemalt 500 ja suurema kogumahutavusega laeva laevajuhi kvalifikatsioon, kes valdab eesti keelt ja kõrgtasemel inglise keelt.

  (2) Enne VTS operaatori kandidaadi kutsekoolitusele lubamist peab kandidaat läbima sobivustesti, isikuomaduste hindamise ja üldise tervisekontrolli vastavalt tööandja nõuetele.

  (3) Sobivustest peab määrama kandidaadi oskused leida olulist informatsiooni muu informatsiooni hulgast, kombineerida auditiivset ja visuaalset informatsiooni, demonstreerida ruumilist ja olukorra taju, tegutseda teadlikult ja otsustavalt kiiretes olukordades ning täita mitut ülesannet samaaegselt. Testid peavad näitama, kas kandidaadid on suutelised tegema rutiinset tööd, töötada standardite, määruste ja struktureeritud protsesside raames, samuti kandidaadi kommunikatiivseid oskusi.

  (4) Isikuomaduste hindamisel hinnatakse kandidaadi oskust töötada meeskonnas.

§ 5.   VTS operaatori koolitus

  (1) Veeteede Ameti peadirektor kooskõlastab VTS operaatori koolituse õppekavad.

  (2) Mereõppeasutus, mis teostab VTS operaatori koolitust, peab olema läbinud auditeerimise, VTS operaatori õppekava peab olema vastavuses IALA ja Veeteede Ameti nõuetega ning VTS operaatori kursused (kutse-, täiendus- ja taseme tõstmise koolitus) peavad olema kiidetud heaks Veeteede Ameti poolt.

  (3) VTS operaatori koolitus jaguneb kutse-, täiendus- ja taseme tõstmise koolituseks ning koolituseks töökohal.
[RT I, 15.05.2012, 1 - jõust. 18.05.2012]

  (4) VTS operaatori kandidaat peab läbima kutsekoolituse, mis annab kandidaadile pädevuse töötamaks VTS operaatorina. Kutsekoolituse läbinu minimaalsed pädevusnõuded on esitatud lisas 2.

  (5) Enne, kui VTS operaator hakkab täitma kohustusi VTS keskuses, peab ta läbima koolituse töökohal kvalifitseeritud VTS koolitusinstruktori juhendamisel. Koolitus töökohal hõlmab teadmisi kohaliku või piirkondliku meretopograafia, hüdrograafia ja meteoroloogia iseärasustest ning seadustest ja määrustest, mis on seotud VTS operaatori vastutuse ja tegevusega VTS keskuses; annab üksikasjalikke teadmisi teenustest, mida VTS keskus pakub, ja kindlustab, et nõutud koolitusperioodi jooksul saab VTS operaator süstemaatilist ja praktilist koolitust ning kogemuse VTS operaatori ülesannete, kohustuste ja vastutuse osas vastavas VTS keskuses ning töö vahikorra vanemana. Koolitus töökohal dokumenteeritakse ja registreeritakse VTS operaatori teenistusraamatus.

  (6) Täienduskoolituse peab läbima iga VTS operaator iga 5 aasta järel pärast viimast taseme tõstmise koolitust.
[RT I, 15.05.2012, 1 - jõust. 18.05.2012]

  (7) Taseme tõstmise koolituse lisas 3 toodud pädevusnõuete kohaselt peavad läbima kõik VTS vanemoperaatori kandidaadid.

  (8) Iga-aastane atesteerimine korraldatakse VTS keskuse poolt vastavalt avaliku teenistuse seaduse nõuetele.

§ 6.   Kvalifikatsioonieksam

  (1) VTS operaatori kvalifikatsioonieksami vastuvõtmiseks ja kvalifikatsiooni omistamiseks moodustab koolitusasutus komisjoni. Komisjoni koosseis peab olema kooskõlastatud Veeteede Ametiga. Komisjoni koosseisu peavad kuuluma Veeteede Ameti Laevaliikluse korraldamise süsteemi töötajad.
[RT I, 15.05.2012, 1 - jõust. 18.05.2012]

  (2) Kvalifikatsioonieksami edukalt läbinuile väljastatakse VTS operaatori kutsetunnistus ja teenistusraamat.
[RT I, 15.05.2012, 1 - jõust. 18.05.2012]

  (3) VTS vanemoperaatori kvalifikatsiooni saamiseks on vajalik:
  1) vähemalt kaheteistkuuline tööperiood VTS operaatorina;
  2) edukalt läbitud iga-aastane hindamine;
  3) edukalt läbitud taseme tõstmise koolitus.

  (4) Juhul kui iga-aastane atesteerimine näitab, et tunnistuse omaniku pädevus on langenud allapoole VTS operaatori või VTS vanemoperaatori pädevust, peab isik läbima täienduskoolituse või koolituse töökohal vastavalt keskuse juhi otsusele.

  (5) Kui ülesannete täitmises on tekkinud kuuekuuline paus, on vajalik enne töökohustuste täitma asumist VTS keskuses läbida täienduskoolitus, taseme tõstmise koolitus või koolitus töökohal vastavalt VTS keskuse juhi otsusele.

§ 7.   Kutsetunnistuse, teenistusraamatu ja kinnituslehe väljastamine

  (1) Veeteede Amet väljastab käesoleva määruse lisas 1 toodud vormi kohase VTS operaatori tunnistuse ja VTS operaatori teenistusraamatu. VTS operaatori tunnistuse ja VTS operaatori teenistusraamatu väljastamise aluseks on läbitud kutsekoolitus ja edukalt sooritatud VTS operaatori kvalifikatsioonieksam. Andmed koolituse kohta ning eksamitulemused märgib teenistusraamatusse Veeteede Amet koolitaja tõendite alusel.

  (2) Veeteede Amet märgib VTS operaatori teenistusraamatusse VTS operaatori tunnistuse andmed, läbitud koolitused ja koolituse töökohal, märke vahivanema kohustuste täitmise võimalikkuse kohta, tööperioodi VTS keskuses, samuti pideva tööperioodi katkestused, mis kestavad enam kui kuus kuud. VTS operaatori teenistusraamat täidetakse eesti ja inglise keeles.
[RT I, 15.05.2012, 1 - jõust. 18.05.2012]

  (3) Käesoleva määruse lisas 1 toodud vormi kohase VTS operaatori teenistusraamatu kinnituslehe väljastab Veeteede Amet VTS keskuse juhataja kirjaliku taotluse alusel, milles märgitakse kohustused, piirangud ja muud kinnituslehe täitmiseks vajalikud andmed. Esmakordselt väljastatakse kinnitusleht pärast töökohal koolituse läbimist, seejärel pärast iga edukat lõpetatud täiendus- või taseme tõstmise koolitust. VTS operaatori teenistusraamatu kinnitusleht väljastatakse kehtivusega kuni 5 aastat, kuid mitte rohkem kui järgmise täienduskoolituseni. VTS operaatori ja VTS vanemoperaatori töökohustusi võib täita vaid kehtiva VTS operaatori teenistusraamatu kinnituslehe olemasolul.
[RT I, 15.05.2012, 1 - jõust. 18.05.2012]

  (4) Veeteede Amet võib tunnustada VTS operaatori tunnistust või VTS operaatori teenistusraamatut, mille on välja andnud teise riigi pädev ametiasutus. Tunnustamise eelduseks on edukas töökohal koolituse läbimine.

Lisa 1  VTS operaatori kutsetunnistuse vorm
[RT I, 15.05.2012, 1 - jõust. 18.05.2012]

Lisa 2 Pädevusnõuded VTS personalile

Lisa 3 VTS vanemoperaatori pädevus

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json