Teksti suurus:

Ravikindlustuse seaduse alusel kehtestatud sotsiaalministri määruste muutmine

Väljaandja:Sotsiaalminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:18.05.2014
Avaldamismärge:RT I, 15.05.2014, 1

Ravikindlustuse seaduse alusel kehtestatud sotsiaalministri määruste muutmine

Vastu võetud 08.05.2014 nr 28

Määrus kehtestatakse ravikindlustuse seaduse § 43 lõike 3 ja § 45 lõike 6 alusel.

§ 1.   Sotsiaalministri 8. detsembri 2004. a määruses nr 123 „Eesti Haigekassa ravimite loetelu koostamise ja muutmise kord ning loetelu kehtestamise kriteeriumide sisu ja kriteeriumidele vastavuse hindajad“ tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 3 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:
„(1) Ravimiga on võrdsustatud meditsiinilisel näidustusel kasutamiseks ette nähtud eritoidud ja kaasasündinud ainevahetuse häirete raviks kasutatavad toidulisandid.“;

2) paragrahvi 6 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:
„(1) Taotlus koos lisadega esitatakse elektroonilisel andmekandjal kolmes identses eksemplaris Acrobat Reader või Microsoft Office tarkvaraga vaadeldavas vormingus.“;

3) paragrahvi 6 täiendatakse lõikega 41 järgmises sõnastuses:
„(41) Taotluse lisad võivad olla inglisekeelsed, kui tegemist on Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 141/2000 harva kasutatavate ravimite kohta (EÜT L 18, 22.01.2000, lk 1), mõistes haruldase haiguse raviks vajaliku ravimiga.“;

4) paragrahvi 7 lõike 1 punkt 6 sõnastatakse järgmiselt:
„6) ravimi kasutamise farmakoökonoomiline analüüs, tuginedes käesoleva lõike punktides 2 ja 4 nimetatud andmetele ning juhindudes Sotsiaalministeeriumi veebilehel avaldatud Balti riikide juhisest ravimite farmakoökonoomiliseks hindamiseks (kulutõhususe analüüsi valikul esitatakse kulukasulikkuse analüüs, välja arvatud juhul kui esineb mõjuv põhjus sellest loobumiseks);“;

5) paragrahvi 7 täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses:
„(11) Ravimi kasutamise farmakoökonoomiline analüüs ei pea olema kohandatud Eesti oludele, kui tegemist on käesoleva määruse § 6 lõikes 41 viidatud haruldase haiguse raviks vajaliku ravimiga.“;

6) paragrahvi 14 lõike 1 punkt 6 sõnastatakse järgmiselt:
„6) ravimi loetellu kandmise majanduslike tagajärgede vastavus ravikindlustuse rahalistele vahenditele, sh võttes arvesse taotletava ravimi maksumust teistes Euroopa Liidu liikmesriikides, eelkõige Läti Vabariigis, Leedu Vabariigis ja Slovakkia Vabariigis, ning ravikindlustuse seaduse § 25 lõikes 3 sätestatud põhimõtet.“;

7) paragrahvi 23 tekstis ja § 27 lõikes 3 asendatakse lauseosa „kirjalikus vormis ühes eksemplaris“ sõnaga „elektrooniliselt“;

8) paragrahvi 28 lõige 4 tunnistatakse kehtetuks;

9) määruse lisa asendatakse käesoleva määruse lisaga.

§ 2.   Sotsiaalministri 11. novembri 2010. a määruse nr 72 „Hinnakokkuleppe sõlmimise kord“ § 6 täiendatakse lõikega 51 järgmises sõnastuses:
„(51) Kui ravim on ainus ravimite loetellu kantud sama toimeaine ja manustamisviisiga ravim, ei tohi hinnakokkuleppe kavandis märgitud ravimi hind ületada Läti Vabariigis, Leedu Vabariigis ja Slovakkia Vabariigis kehtivat sama ravimi kõrgeimat hulgimüügi ostuhinda.“.

Helmen Kütt
Sotsiaalminister

Helen Tralla
Kantsleri ülesannetes

Lisa Taotlus ravimi kandmiseks ravimite loetellu

/otsingu_soovitused.json