Teksti suurus:

Haldusjärelevalve prioriteedid, temaatilise järelevalve teostamise, selle tulemuste vormistamise ja tulemustest teavitamise kord 2014/2015. õppeaastal

Väljaandja:Haridus- ja teadusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.09.2014
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.08.2015
Avaldamismärge:RT I, 15.05.2014, 14

Haldusjärelevalve prioriteedid, temaatilise järelevalve teostamise, selle tulemuste vormistamise ja tulemustest teavitamise kord 2014/2015. õppeaastal

Vastu võetud 12.05.2014 nr 15

Määrus kehtestatakse põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 84 lõike 2 ning koolieelse lasteasutuse seaduse § 28 lõike 2 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.   Reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse õppeasutuste haldusjärelevalve prioriteedid ning temaatilise järelevalve teostamise, selle tulemuste vormistamise ning tulemustest teavitamise kord 2014/2015. õppeaastal.

§ 2.   Järelevalve teostajad

  Temaatilist järelevalvet (edaspidi järelevalve) koolieelsete lasteasutuste ning põhikoolide ja gümnaasiumide (edaspidi üldhariduskoolid) õppe- ja kasvatustegevuse üle teostab õppeasutuse asukohajärgne maavanem.

§ 3.   Järelevalve prioriteedid

  Järelevalve prioriteet koolieelsetes lasteasutustes ning üldhariduskoolides on 2014/2015. õppeaastal lapse ja õpilase individuaalsete vajaduste ja võimetega arvestamine õppe- ja kasvatustegevuses. Eesmärk on hinnata, kuidas on igale lapsele ja õpilasele loodud arenguks vajalik eakohane, turvaline, positiivselt mõjuv ning arendav õppe- ja kasvukeskkond.

2. peatükk JÄRELEVALVE TEOSTAMINE 

§ 4.   Järelevalve aeg, teostajad, õppeasutuste valim ning järelevalve kestus õppeasutuses

  (1) Järelevalve aja ning seda teostavad ametnikud ja kaasatavad eksperdid määrab maavanem.

  (2) Järelevalve teostajate kvalifikatsioon peab vastama haridus- ja teadusministri määrusega järelevalve teostajatele kehtestatud nõuetele.

  (3) Õppeasutuste valimi, kus 2014/2015. õppeaastal järelevalvet teostatakse, koostab maavalitsus hiljemalt 15. augustiks, kooskõlastades selle eelnevalt Haridus- ja Teadusministeeriumiga ning esitades iga valimisse kuuluva õppeasutuse kohta põhjenduse järelevalve läbiviimise vajalikkuse kohta.

  (4) Järelevalve kestab õppeasutuses kohapeal kuni 8 tööpäeva.

  (5) Õppe- ja kasvatustegevuse vaatlemine järelevalve teostamisel toimub õppeasutuse juhi või tema poolt määratud isiku juuresolekul.

§ 5.   Teavitamine järelevalvest

  Järelevalve teostamise ajakavast teavitab maavanem Haridus- ja Teadusministeeriumi, õppeasutust, tema pidajat ning riigi- ja eraõppeasutuste puhul ka õppeasutuse asukohajärgset kohaliku omavalitsuse üksust hiljemalt 15. septembriks.

§ 6.   Järelevalve teostamiseks kasutatav metoodika

  Järelevalve teostamisel kasutatakse järgmisi meetodeid:
  1) statistiliste ja finantsaruannete, õpitulemuste ning muu kogutud informatsiooni analüüsimine, sh Eesti Hariduse Infosüsteemis kajastuvate andmete analüüsimine ja kontrollimine;
  2) õppeasutuse dokumentatsiooniga tutvumine ja selle sisu analüüsimine;
  3) vestlused õppeasutuse töötajate, hoolekogu (nõukogu) liikmete, lastevanemate, õpilaste (laste) ning õppeasutuse pidaja, riigi- ja eraõppeasutuste puhul õppeasutuse asukohajärgse kohaliku omavalitsuse üksuse esindajaga;
  4) tutvumine õppeasutuse õppe- ja kasvukeskkonnaga, sh õppe- ja kasvatustegevustega;
  5) rahuloluküsitluste läbiviimine.

3. peatükk JÄRELEVALVE TULEMUSTE ESITAMINE 

§ 7.   Järelevalve tulemuste vormistamine

  (1) Järelevalve tulemused vormistatakse eraldi õiendiga iga õppeasutuse kohta.

  (2) Kõik õiendis kajastuvad andmed peavad olema tõenduspõhised ja õppeasutuses kontrollitud.

§ 8.   Õiendi projekti edastamine õppeasutusele

  (1) Maavalitsus edastab õiendi projekti õppeasutusele, tema pidajale ja ettekirjutuse adressaatidele.

  (2) Õppeasutus, tema pidaja ja ettekirjutuse adressaadid võivad õiendi kättesaamisest kolme tööpäeva jooksul teha ettepanekuid õiendi täpsustamiseks. Maavalitsus võib vajadusel kehtestada pikema tähtaja.

§ 9.   Õiendi allkirjastamine, kinnitamine ja edastamine

  (1) Õiendile kirjutavad alla kõik järelevalve teostamisel osalenud ametnikud.

  (2) Õiendi kinnitab maavanem.

  (3) Maavalitsus edastab õiendi elektrooniliselt digiallkirjastatult või paberkandjal allkirjastatult õppeasutuse juhile, õppeasutuse pidajale, Haridus- ja Teadusministeeriumile ning riigi- ja eraõppeasutuste puhul ka õppeasutuse asukohajärgsele kohaliku omavalitsuse üksusele 60 kalendripäeva jooksul õppeasutuses järelevalve alustamise päevast arvates.

§ 10.   Ettekirjutuste täitmisest teavitamine

  (1) Ettekirjutuste adressaat esitab õiendis ettenähtud tähtaja jooksul maavanemale kirjaliku aruande ettekirjutuste täitmisest, tõendades ettekirjutuste täitmist dokumentaalselt.

  (2) Maavanemad teavitavad Haridus- ja Teadusministeeriumi juhtudel, kui adressaadid ei ole tähtajaks ettekirjutusi täitnud.

§ 11.   Koondkokkuvõte

  (1) Maavanem esitab 20. juuniks Haridus- ja Teadusministeeriumile õppeasutuste kohta digiallkirjastatult koondkokkuvõtted Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt etteantud vormi kohaselt.

  (2) Koondkokkuvõttes esitatakse maakonnas läbi viidud järelevalve tulemuste analüüs, lähtudes järelevalve eesmärgist ja järelevalve läbiviimise aluseks olnud põhjendusest.

4. peatükk RAKENDUSSÄTE 

§ 12.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. septembril 2014.

Jevgeni Ossinovski
Minister

Janar Holm
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json