Teksti suurus:

Keskkonnaministri 19. detsembri 2017. aasta määruse nr 60 „Tegevuse künnisvõimsused, millest alates on vajalik paikse heiteallika käitaja registreering, registreeringu taotluse, tõendi ja aastaaruande vorm ning aastaaruande esitamise kord“ muutmine

Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:18.05.2018
Avaldamismärge:RT I, 15.05.2018, 1

Keskkonnaministri 19. detsembri 2017. aasta määruse nr 60 „Tegevuse künnisvõimsused, millest alates on vajalik paikse heiteallika käitaja registreering, registreeringu taotluse, tõendi ja aastaaruande vorm ning aastaaruande esitamise kord“ muutmine

Vastu võetud 10.05.2018 nr 11

Määrus kehtestatakse atmosfääriõhu kaitse seaduse § 80 lõike 2, § 82 lõike 3 ja § 128 lõike 2 alusel.

Keskkonnaministri 19. detsembri 2017. aasta määruses nr 60 „Tegevuse künnisvõimsused, millest alates on vajalik paikse heiteallika käitaja registreering, registreeringu taotluse, tõendi ja aastaaruande vorm ning aastaaruande esitamise kord“ tehakse järgmised muudatused:

1) määrust täiendatakse §-ga 11 järgmises sõnastuses:

§ 11. Seadmed, mille puhul ei ole nõutav paikse heiteallika käitaja tegevuse registreerimine

Paikse heiteallika tegevust ei registreerita, kui tegemist on järgmiste seadmetega:

1) põletusseadmed, mille gaasilisi põlemissaadusi kasutatakse otseseks kuumutamiseks, kuivatamiseks või esemete või materjalide muul viisil töötlemiseks;

2) järelpõletusseadmed, mis on projekteeritud tööstusprotsessidest eralduva heitgaasi puhastamiseks põletamise teel ning mida ei kasutata iseseisva põletusseadmena;

3) põletusseadmed, mida reguleeritakse tööstusheite seaduse 3. või 4. peatükiga;

4) põletusseadmed, mida reguleeritakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) 2016/1628, mis käsitleb väljaspool teid kasutatavate liikurmasinate sisepõlemismootorite gaasiliste saasteainete ja tahkete osakeste heite piirnorme ja tüübikinnitusega seotud nõudeid, millega muudetakse määruseid (EL) nr 1024/2012 ja (EL) nr 167/2013 ning muudetakse direktiivi 97/68/EÜ ja tunnistatakse see kehtetuks (ELT L 252, 16.9.2016, lk 53–117);

5) põllumajandusettevõtetes kasutatavad põletusseadmed, mille summaarne nimisoojusvõimsus on 5 MWth või väiksem ning mis kasutavad kütusena üksnes kodulindude töötlemata sõnnikut, nagu on osutatud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1069/2009 artikli 9 punktis a (EÜT L 300, 14.01.2009, lk 1–64);

6) põletusseadmed, milles gaasilisi põlemissaadusi kasutatakse otseseks gaasi põletamisel põhinevaks kütmiseks siseruumides töötingimuste parandamise eesmärgil;

7) tehnilised seadmed, mida kasutatakse sõidukite, laevade või õhusõidukite jõuseadmena;

8) avamereplatvormidel kasutatavad gaasiturbiinid, gaasi- ja diiselmootorid;

9) katalüütilisel krakkimisel kasutatavad katalüsaatorite regenereerimise seadmed;

10) vesiniksulfiidi väävliks muundamise seadmed;

11) keemiatööstuses kasutatavad reaktorid;

12) koksiahjud;

13) kõrgahju õhueelsoojendid;

14) krematooriumid;

15) mineraalõli ja gaasi rafineerimistehaste põletusseadmed, milles põletatakse rafineerimistehaste kütust eraldi või koos teiste kütustega energia tootmiseks;

16) tselluloosi tootmisseadmete utilisaatorkatlad;

17) teadus-, arendus- ja katsetamistegevuses kasutatavad põletusseadmed.“

2) määrust täiendatakse §-ga 31 järgmises sõnastuses:

§ 31. Saasteainete kandmine paikse heiteallika käitaja tegevuse registreeringu taotlusele ja tõendile

Paikse heiteallika käitaja tegevuse registreeringu taotlusele ja tõendile kantakse vaid need saasteained, mida väljutatakse käesoleva määruse §-s 1 nimetatud künnise ületanud seadmest või tegevuse käigus.“

3) määruse lisa 1 asendatakse käesoleva määruse lisaga.

Siim Kiisler
Minister

Andres Talijärv
Kantsler

Lisa 1 Paikse heiteallika käitja registreeringu taotlus

/otsingu_soovitused.json