Teksti suurus:

Maaelu ja põllumajandusturu korraldamise seaduse ning tööturuteenuste ja -toetuste seaduse muutmise seadus

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:25.05.2020
Avaldamismärge:RT I, 15.05.2020, 1

Välja kuulutanud
Vabariigi President
13.05.2020 otsus nr 569

Maaelu ja põllumajandusturu korraldamise seaduse ning tööturuteenuste ja -toetuste seaduse muutmise seadus

Vastu võetud 04.05.2020

§ 1.  Maaelu ja põllumajandusturu korraldamise seaduse muutmine

Maaelu ja põllumajandusturu korraldamise seaduses tehakse järgmised muudatused:

1) seaduses asendatakse sõnad „regionaalse abi andja” sõnadega „Riigi Tugiteenuste Keskus” vastavas käändes;

2) paragrahvi 20 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Põllumajanduslikku vähese tähtsusega abi antakse komisjoni määruse (EL) nr 1408/2013 artikli 3 lõikes 3a sätestatud ulatuses.

(2) Abi andja teatab põllumajandusliku vähese tähtsusega abi andmise kavatsusest ja abi suuruse Maaeluministeeriumile kirjalikult hiljemalt 30 päeva enne abi andmist.

(3) Põllumajandusliku vähese tähtsusega abi andmise kavatsuses märgib abi andja vähemalt abi nimetuse ja suuruse ühe kalendriaasta kohta ning kui abi on kavandatud vaid ühele komisjoni määruse (EL) nr 1408/2013 artikli 2 lõikes 3 viidatud tootesektorile, siis ka selle tootesektori nimetuse ja tootesektorile kavandatava abi suuruse.

(4) Maaeluministeerium selgitab välja, kas kavandatava põllumajandusliku vähese tähtsusega abi suurus ületab või ei ületa riigile kehtestatud kolme aasta jooksul antava põllumajandusliku vähese tähtsusega abi ülempiiri ja sektori ülempiiri, ning teavitab sellest abi andjat 10 tööpäeva jooksul abi andmise kavatsusest teadasaamisest arvates. Väljaselgitamisel võetakse aluseks juba antud põllumajandusliku vähese tähtsusega abi ja Maaeluministeeriumile käesoleva paragrahvi lõike 2 kohaselt teatatud, kuid veel andmata põllumajandusliku vähese tähtsusega abi kogusumma.

(5) Maaeluministeerium esitab käesoleva paragrahvi lõike 4 kohaselt arvutatud kavandatava abi summa ning vajaduse korral ühele tootesektorile kavandatava abi summa konkurentsiseaduse alusel ja korras peetavale riigiabi ja vähese tähtsusega abi registrile.

(6) Abi andja võib põllumajanduslikku vähese tähtsusega abi anda üksnes käesoleva paragrahvi lõikes 5 nimetatud summade ulatuses.”;

3) paragrahvi 39 lõikes 4 asendatakse sõna „PMA” sõnaga „Põllumajandusamet”.

§ 2.  Tööturuteenuste ja -toetuste seaduse muutmine

Tööturuteenuste ja -toetuste seaduses tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 24 lõiked 3–8 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Ühele ettevõtjale käesoleva paragrahvi lõike 1 punktis 1 nimetatud määruse kohaselt antud vähese tähtsusega abi kogusumma koos käesoleva seaduse alusel taotletava abiga ei tohi jooksva majandusaasta ja kahe eelneva majandusaasta jooksul ületada viidatud määruse artikli 3 lõike 2 esimeses lauses sätestatud ülemmäära.

(4) Ühele ettevõtjale käesoleva paragrahvi lõike 1 punktis 2 nimetatud määruse kohaselt antud vähese tähtsusega abi kogusumma koos käesoleva seaduse alusel taotletava abiga ei tohi jooksva majandusaasta ja kahe eelneva majandusaasta jooksul ületada viidatud määruse artikli 3 lõikes 3a sätestatud ülemmäära ega riigile kehtestatud abi ülempiiri, kui nimetatud ülemmäära ja ülempiiri rakendamine on maaelu ja põllumajandusturu korraldamise seaduses lubatud. Kui eelnimetatud ülemmäära ja ülempiiri rakendamine ei ole maaelu ja põllumajandusturu korraldamise seaduses sätestatud, rakendatakse käesoleva paragrahvi lõike 1 punktis 2 nimetatud määruse artikli 3 lõikes 2 sätestatud ülemmäära ja artikli 3 lõikes 3 riigile kehtestatud abi ülempiiri.

(5) Ühele ettevõtjale käesoleva paragrahvi lõike 1 punktis 3 nimetatud määruse kohaselt antud vähese tähtsusega abi kogusumma koos käesoleva seaduse alusel taotletava abiga ei tohi jooksva majandusaasta ja kahe eelneva majandusaasta jooksul ületada viidatud määruse artikli 3 lõikes 2 sätestatud ülemmäära ega artikli 3 lõikes 3 riigile kehtestatud abi ülempiiri.

(6) Ühele ettevõtjale käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud määruste kohaselt antud vähese tähtsusega abi kogusumma koos käesoleva seaduse alusel taotletava abiga ei tohi jooksva majandusaasta ja kahe eelneva majandusaasta jooksul ületada komisjoni määruse (EL) nr 1407/2013 artikli 3 lõikes 2 sätestatud ülemmäära.

(7) Kui tööturuteenust osutatakse maanteetranspordi valdkonnas tegutsevale rendi või tasu eest kaupu vedavale ettevõtjale, ei tohi jooksva majandusaasta ja kahe eelneva majandusaasta jooksul talle antud vähese tähtsusega abi kogusumma koos käesoleva seaduse alusel taotletava abiga ületada komisjoni määruse (EL) nr 1407/2013 artikli 3 lõike 2 teises lauses sätestatud ülemmäära.

(8) Kui taotleja on saanud vähese tähtsusega abi komisjoni määruse (EL) nr 360/2012 Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklite 107 ja 108 kohaldamise kohta üldist majandushuvi pakkuvaid teenuseid osutavatele ettevõtjatele antava vähese tähtsusega abi suhtes (ELT L 114, 26.04.2012, lk 8‒13) alusel, ei tohi talle nimetatud määruse ja komisjoni määruse nr 1407/2013 kohaselt jooksva majandusaasta ja kahe eelneva majandusaasta jooksul antud vähese tähtsusega abi kogusumma koos käesoleva seaduse alusel taotletava toetusega ületada komisjoni määruse (EL) nr 360/2012 artikli 2 lõikes 2 sätestatud ülemmäära.”;

2) paragrahvi 24 täiendatakse lõigetega 81–84 järgmises sõnastuses:

„(81) Vähese tähtsusega abi suuruse arvestamisel loetakse üheks ettevõtjaks sellised isikud, kes on omavahel seotud komisjoni määruse (EL) nr 1407/2013 artikli 2 lõike 2 või komisjoni määruse (EL) nr 1408/2013 artikli 2 lõike 2 või komisjoni määruse (EL) nr 717/2014 artikli 2 lõike 2 kohaselt.

(82) Vähese tähtsusega abi andmisel võetakse arvesse komisjoni määruse (EL) nr 1407/2013 artiklis 5, komisjoni määruse (EL) nr 1408/2013 artiklis 5 ja komisjoni määruse (EL) nr 717/2014 artiklis 5 sätestatud kumuleerimisreegleid.

(83) Komisjoni määruse (EL) nr 1407/2013 artikli 1 lõike 1 punktides a–e, komisjoni määruse (EL) nr 1408/2013 artikli 1 lõike 1 punktides a–c ega komisjoni määruse (EL) nr 717/2014 artikli 1 lõike 1 punktides a–k nimetatud valdkondadele ja tegevustele ei anta vähese tähtsusega abi vastava määruse alusel.

(84) Riigiabi ei anta raskustes olevale ettevõtjale komisjoni määruse (EL) nr 651/2014 artikli 2 punkti 18 tähenduses.”.

Henn Põlluaas
Riigikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json